Politika e shërbimit për dhuratat e anëtarësimit

Teksti i mëposhtëm është vetëm një përkthim informues. Versioni ligjor i vlefshëm është i mundur nëAnglisht.
Data e efektit: November 18, 2022

Pranimi i Politikës

Kur përdorni Shërbimin e Anëtarësimit Dhuratë, pranoni këtë politikë dhe të gjitha seksionet e përfshira në Marrëveshjen e përdoruesit. Nëse nuk pranoni këtë politikë ose Marrëveshjen e përdoruesit, atëherë nuk mund të përdorni Shërbimin e Anëtarësimit Dhuratë.

Një anëtarësim si dhuratë është një anëtarësim i paguar nga një person ("Blerësi") për dikë tjetër ("Marrësi"). Blerësi dhe Marrësi nuk mund të jenë e njëjta palë. Në ditën kur Blerësi përfundon me sukses blerjen e një Anëtarësimi Dhuratë ("Data e Blerjes"), Chess.com do të krijojë një numër konfirmimi të porosisë për Blerësin. Anëtarësimet dhuratë, ndryshe nga anëtarësimet e tjera të Chess.com, nuk rinovohen dhe lejojnë hyrjen e Marrësit tek anëtarësimet e Chess.com vetëm nga data kur anëtarësimi i Dhuratës fillon ("Data e fillimit të Dhuratës") deri në kohëzgjatjen e anëtarësimit të blerë ("Termi i dhuratës"). Çdo blerje ose përdorim i anëtarësimeve dhuratë i nënshtrohet kësaj politike, e cila është shtesë dhe nuk zëvendësohet Marrëveshja e përdoruesit në Chess.com.

Blerja e një Anëtarësimi Dhuratë

Dhuratat e Anëtarësisë mund të blihen vetëm në Chess.com. Mund të zbatohen terma dhe kushte specifike të përcaktuara në procesin e blerjes. Në momentin e blerjes, Blerësi do të zgjedhë datën në të cilën ajo do t'i paraqitet Marrësit ("Data e dorëzimit të Dhuratës"), e cila duhet të jetë brenda 90 ditëve nga data e blerjes. Chess.com do të gjenerojë Dhuratën e Anëtarësisë që do t'i lejojë Marrësit të ketë qasje në të, në datën e dorëzimit të dhuratës dhe Chess.com do t'i dërgojë një postë elektronike marrësit dhe/ose gjithashtu do t'i dërgojë një mesazh në kutinë hyrëse të Chess.com, nëse është e aplikueshme tek data e dorëzimit të dhuratës. Chess.com gjithashtu do t'i dërgojë një "postë elektronike marrjeje" blerësit në datën e blerjes me një numër konfirmimi të porosisë për Dhuratën e Anëtarësisë.

Chess.com nuk është përgjegjës dhe nuk merr asnjë përgjegjësi për mosdorëzimin e një poste elektronike për shkak të një adrese të pavlefshme, adresën e postës elektronike të aplikuar gabimisht nga Blerësi, filtrat e postës së padëshiruar ose ndonjë arsye tjetër. Nëse Blerësi dëshiron që dhuratën të shpallet në datën e dorëzimit të dhuratës në një mënyrë tjetër përveç njoftimit të Chess.com nëpërmjet postës elektronike ose Mesazhit të Chess.com, atëherë Blerësi është i vetmi përgjegjës për ta bërë këtë.

Qasja në një anëtarësim dhuratë

Nëse Blerësi përdor emrin e përdoruesit Chess.com të Marrësit për të dorëzuar Dhuratën e Anëtarësisë:

Data e fillimit të dhuratës (d.m.th., kur fillon anëtarësimi dhuratë) do të jetë e njëjta datë me datën e dorëzimit të dhuratës dhe do të përfundojë në fund të afatit të dhuratës, pavarësisht nëse Marrësi i qaset anëtarësimit në datën e fillimit të dhuratës, një datë e mëvonshme ose kurrë.

Nëse Blerësi përdor adresën e emailit të Marrësit për të dorëzuar Dhuratën e Anëtarësimit, dhe njërën prej tyre:

i.) Nëse Marrësi ka një llogari në Chess.com përpara datës së dorëzimit të dhuratës dhe posta elektronike e lidhur me Anëtarësimin Dhuratë përputhet me postën elektronike të lidhur me llogarinë e Marrësit në Chess.com:

Data e fillimit të dhuratës (d.m.th., kur fillon anëtarësimi dhuratë) do të jetë e njëjta datë me datën e dorëzimit të dhuratës dhe do të përfundojë në fund të afatit të dhuratës, pavarësisht nëse Marrësi i qaset anëtarësimit në datën e fillimit të dhuratës, një datë e mëvonshme ose kurrë.

ii.) Nëse Marrësi ka një llogari në Chess.com përpara datës së dorëzimit të dhuratës dhe posta elektronike e lidhur me Anëtarësimin Dhuratë NUK përputhet me postën elektronike të lidhur me llogarinë Chess.com të Marrësit:

Anëtarësimi Dhuratë nuk do të fillojë nën llogarinë ekzistuese të Marrësit Chess.com. Për të filluar Anëtarësimin Dhuratë, Marrësi mund (a) të kontaktojë mbështetjen e Chess.com; ose (b) krijoni një llogari të re Chess.com duke përdorur adresën e postës elektronike të Marrësit, e lidhur me Anëtarësimin Dhuratë. Menjëherë pas krijimit të asaj llogarie të re Chess.com, Afati i Dhuratës do të fillojë.

iii.) Nëse Marrësi nuk ka një llogari në Chess.com përpara datës së dorëzimit të dhuratës;

Për të filluar Anëtarësimin Dhuratë, Marrësi duhet të krijojë një llogari Chess.com me të njëjtën postë elektronike e lidhur me Anëtarësimin Dhuratë. Menjëherë pas krijimit të asaj llogarie të re Chess.com, Afati i Dhuratës do të fillojë.

Rimbursimet dhe njoftimi për të pa transferueshmet

Dhuratat e anëtarësimit nuk janë të rimbursueshme, përveçse siç kërkohet nga ligji në fuqi. Ato nuk mund të rishiten ose transferohen. Dhurata e anëtarësimit nuk është e vlefshme dhe nuk do të nderohet, gjithashtu Chess.com nuk do të jetë përgjegjës për vlerën e saj, nëse ajo të është marrë nga një shitës ose rishitës i paautorizuar, duke përfshirë çdo faqe ankandi interneti.

Single-Use Only; Not Combinable with Other Offers; Not Exchangeable.

Anëtarësimi Dhuratë është vetëm për një përdorim. Blerja ose shlyerja e Anëtarësisë Dhuratë nuk mund të kombinohet me asnjë ofertë, kupon, zbritje ose promovim tjetër. Anëtarësimi Dhuratë nuk mund të shkëmbehet ose kreditohet për blerjen e ndonjë Anëtarësie në Chess.com.

Mashtrim dhe njoftim për mospagesë

Chess.com reserves the right to refuse to honor a Gift Membership if Chess.com suspects that the Gift Membership was obtained fraudulently. Chess.com reserves the right to refuse to honor any Gift Membership in the event of a disputed credit card charge, bounced check or other failure of consideration.

Changes to Agreement

Chess.com ka të drejtën për të modifikuar, ndryshuar, tjetërsojë këtë Marrëveshje herë pas here sipas gjykimit të tij pa njoftim paraprak. Versioni aktual i kësaj Marrëveshjeje është në dispozicion tek https://www.chess.com/legal/gifting.