x
Chess - Oýna we öwren

Chess.com

Google Play-de MUGT

Win Phone Store-da MUGT

SYNLA
Öwreniň we ukybyňyzy ösdüriň

Öwreniň we ukybyňyzy ösdüriň

Chess.com size küştde ökdeleşmäge kömek eder. Size açylyşlar, strategiýalar, taktikalar we oýun ahyry barada öwredip biljek birnäçe esbabymyz bar. Biraz wagt sarp ediň, reýtingiňiz artýandygyny görersiňiz!

Onlaýn küşt sapaklary

Onlaýn küşt sapaklary

Küşt ukybyňyzy naýbaşy tälimçileriň sapaklary bilen ösdüriň. Nähili karar almalydygyny öwrenmegiňiz üçin mümkin bolan her göçüm barada beýannama ediniň.

Küşt wideolary

Küşt wideolary

GM-leriň küşt konseptleri we oýunlaryny gyzykly ýagdaýda gülkili hekaýalar we täsin detallar bilen gürrüň bermegine tomaşa ediň.

Taktika tälimçisi

Taktika tälimçisi

Taktiki oýlanma-da ökdeleşmek ukybyňyzy ösdürmegiň iň çalt we aňsat ýoludyr. 50000-den köp küşt tapmaçalary.

Açylyşlar eksploreri

Açylyşlar eksploreri

Naýbaşy oýunçylar tarapyndan oýnalan oýunlary we iñ meşhur açylyşlar we göçümlere ser salyñ.

Kompýuter derňewi

Kompýuter derňewi

Näme üçin utulandygyňyza geň galýaňyzmy? Kompýuterimiz oýunyňyzy derňeýär we iki tarapyňam iberen ýalňyşlaryny görkezýär size!

Küşt pozisiýalaryny öwreniň

Küşt pozisiýalaryny öwreniň

Ähli ökde oýunçylar oýunlar-da gabat gelýän esasy shemalary we pozisiýalary bilmegi başarýarlar. Türgenleşige başlaň!

Şuwagt saýtda