x
Chess - Oýna we öwren

Chess.com

Google Play-de MUGT

Win Phone Store-da MUGT

SYNLA
Küşt oýnaň

Küşt oýnaň

Chess.com-da islän wagtyňyz islän ýeriňizde islän görnüşiňizde küşt oýunlaryňyzy oýnap bilersiňiz. Her gün dünýäniň dürli künjeginden adamlar öýünde, işinde we ýolda 1 milliondan artyk küşt oýnaýar. Küştden lezzet alyň!

Janly Küşt

Janly Küşt

Islendik browserde islendik wagtda oýnaň! 1 minutlyk oýundan başlap 2 sagatlyk oýuna çenli oýnap bilersiňiz 20000-den agdyk agza bilen.

Günlük (gaýybana) küşt

Günlük (gaýybana) küşt

Tizligiňize görä oýnaň hem-de islän mukdaryňyzda. Göçümiňizi göçüň we nobatyňyz gelende duýduryş iberilsin size.

Kompýutere garşy Küşt

Kompýutere garşy Küşt

Öňdebaryjy küşt maşynkasyny ýeňip bilerin öýdýäňizmi? Öwreniji we ussat derejedäki kynlyklarda maşynka garşy oýnap görüň.

Onlaýn küşt bäsleşikleri

Onlaýn küşt bäsleşikleri

Beýleki oýunçylar bilen garşylaşýançaňyz nä dereje ökdedigiňizi (ýa-da ejizdigiňizi!) aňmarsyňyz. Göz ýetirmek üçin bäsleşiklere gatnaşyň!

iPhone we iPad-de Küşt

iPhone we iPad-de Küşt

iPhone-yňyzda ýa-da iPad-iňizde islendik ýerde küşt oýnap we öwrenip bilersiňiz! MUGT goýmany iTunes-den bugünüň özünde indiriň.

Android-de Küşt

Android-de Küşt

Android telefonyňyzda ýa-da tabletiňizde Chess.com-y islendik ýere özüňiz bilen äkidiň. Google Play-dan TÖLEGSIZ goýmany indiriň.

Küşt 960

Küşt 960

Küşti halaýaňyz emma açylyşlary ýigrenýäňiz? Küşt960 oýnaň (Fischer Random hem diýilýär)!

USCF reýtingli oýunçy

USCF reýtingli oýunçy

USCF agzalary Chess.com saýtynda bahalandyrylan oýunlar oýnap biler. Resmi USCF klubyna goşulyň, USCF ID-iňizi tassyklaň we başlaň!

Häzir onlaýn