Küşt notasiýasy - Küştüň dili!

Küşt notasiýasy - Küştüň dili!

erik
|

Küşt notasiýasy, taktikalary öwrenmek, ýalňyşlara düşünmek ýa-da dostlaryňyzy geň galdyrmak üçin küşt oýunlaryny gaýta oýnap bilmegiňiz üçin oýunlary ýazga geçirmegiň amatly ýoludyr. Indiki oýunyňyzda küşt notasiýasyny barlap görüň - hiç bir zadyň hem size ýeňiş getiren göçüme ýüzlenme belgisi goýmakdan...

Öwrenjeler üçin iň amatly açylyşlar

Öwrenjeler üçin iň amatly açylyşlar

CHESScom
|

Küştdäki ilkinji birnäçe göçüm göçümleriňiz arasynda iň ähmiýetlisi bolmagy mümkin. Ol göçümler arkaly siz irki planlaryňyzyň düýbüni tutýaňyz we tagtadaky teritoriýaňyz üçin göreşýäňiz. Köp öwrenjeler üçin göçümleri takyk ýatlamak möhüm däldir, oňa derek olar merkezi golastyna almak ýaly...

Küşt tagtasyny nähili düzmeli

Küşt tagtasyny nähili düzmeli

CHESScom
|

Küşt toplumyňyz bar bolsa we oýuna başlamak isleýän bolsaňyz etmeli ilkinji zadyňyz tagtany dogry görnüşde düzmekdir. 1-nji ädim: Sag-aşak burçyna açyk reňkli (ak) öýjük geler ýaly ýerleşdiriň tagtany.Iki tarap hem dogry düzülmegi üçin tagtany dogry şekilde ýerleşdirmek wajypdyr. Muny ýatda saklamagyň amatly ýoly "ak öýjük sag tarapa." 2-nji ädim:...