Các kỳ thủ: 1-10 3 ngày/nước đi Hệ số: < 1565 Bắt đầu: 14:00, 8 thg 8, 2020
Các kỳ thủ: 1-10 3 ngày/nước đi Hệ số: < 1675 Bắt đầu: 14:00, 8 thg 8, 2020