"سلام ای کهنه عشق من "


سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا بر جاست
سلام بر روی ماه تو، عزیز دل سلام از ماست

تو یک رویای کوتاهی، دعای هر سحرگاهی
شدم خواب عشقت، چون مرا اینگونه می خواهی

من آن خاموش خاموشم که با شادی نمیجوشم
ندارم هیچ گناهی جز که از تو چشم نمیپوشم

تو غم در شکل آوازی، شکوه اوج پروازی
نداری هیچ گناهی جز که بر من دل نمی بازی

مرا دیوانه می خواهی، ز خود بیگانه میخواهی
مرا دلباخته چون مجنون، ز من افسانه می خواهی

شدم بیگانه با هستی ،ز خود بیخود تر از مستی
نگاهم کن نگاهم کن ،شدم هرآنچه میخواستی

بکش ای دل شهامت کن، مرا از غصه راحت کن
شدم انگشت نمای خلق، مرا تو درس عبرت کن

نکن حرف مرا باور، نیابی از من عاشق تر
نمیترسم من از اقرار، گذشت آب از سرم دیگر

سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا بر جاست

Post your reply: