تلخ تر از زهر

آدمها می آیند

زندگی می کنند

بعضی با تو آشنا می شوند

سلام(((:

سلام(((:

سپس شاید در پیچ زندگی

 یا میروند یا می میرند

 اما فاجعه ی زندگی تو

 آن هنگام آغاز می شود که

 کسی میرود اما نمی میرد

یادش

می ماند

 ونبودش دربودن تو

 چنان ته نشین می شود

 که تومی میری

 درحالی که زنده ای

 

Post your reply: