کارنامه قبولی دنیا

perspolis3622
perspolis3622
Jul 3, 2013, 5:11 AM |
5

آیا قیامتی وجود ندارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آیا قاضی و حسابرسی وجود ندارد؟؟؟؟؟؟؟
آیا بهشت و جهنمی وجود ندارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و ایا این دنیای پوشالی ارزش این همه گناه را دارد؟؟؟؟