مادر

کسی که حاضره جونشو بده اما یه خار تو پات نره مادر است  به افتخارش یه جمله بگو

Post your reply: