Dary, hazardní hry a sázky

Následující text je pouze informativní překlad. Jediná z právního hlediska platná verze je dostupná v angličtině.
Počátek účinnosti: November 18, 2022

Chess.com příležitostně sponzoruje darovací akce a hazardní či sázkové hry.

K ÚČASTI V AKCÍCH TOHOTO TYPU ANI K ZÍSKÁNÍ CEN ČI PENĚZ NENÍ TŘEBA UHRADIT ŽÁDNÝ POPLATEK. ŽÁDNÁ PLATBA NEZVÝŠÍ VAŠI ŠANCI NA VÝHRU. ŽÁDNÁ Z TĚCHTO AKCÍ NEPLATÍ TAM, KDE JSOU TYTO AKCE ZAKÁZANÉ NEBO OMEZENÉ ZÁKONEM.

Účastí v těchto akcích bezpodmínečně přijímáte tato pravidla, jakákoli související oficiální pravidla akce a rozhodnutí společnosti Chess.com, která jsou konečná a ve všech ohledech závazná, a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit. Chess.com odpovídá za shromažďování, odesílání a zpracování přihlášek a celkovou organizaci akcí. V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo problémů souvisejících s těmito akcemi se účastníci obracejí výhradně na nás.

ZPŮSOBILOST

Všech těchto akcí se mohou účastnit plnoleté osoby s oprávněným pobytem v místě, kde jsou tyto akce povoleny. Společnost Chess.com a její mateřské, dceřiné a přidružené společnosti, distributoři, maloobchodní prodejci, obchodní zástupci, reklamní a propagační agentury a všichni naši ředitelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci se nemohou účastnit sázek ani získat výhru. Účastnit se ani vyhrát rovněž nemohou členové domácnosti a blízcí rodinní příslušníci těchto osob. „Členy domácnosti“ se rozumí osoby, které sdílejí stejné bydliště alespoň tři měsíce v roce. „Blízkými rodinnými příslušníky“ se rozumí rodiče, nevlastní rodiče, zákonní zástupci, děti, nevlastní děti, sourozenci, nevlastní sourozenci, manželé a manželky. Tyto akce podléhají všem platným federálním, státním a místním zákonům a předpisům a jsou neplatné tam, kde jsou zákonem zakázány nebo omezeny.

CENY

Chess.com včas určí a oznámí ceny, které lze v rámci takovéto akce získat. Každé osobě a domácnosti může být udělena pouze jedna cena. Na dárkové karty a dárkové certifikáty se vztahují podmínky vydavatele. Výherce cenu nemůže převést, směnit za hotovost ani vyměnit. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení udělit náhradní cenu stejné nebo vyšší hodnoty, pokud cena uvedená v oficiálních pravidlech není k dispozici nebo ji z jakéhokoli důvodu nelze zcela či zčásti udělit. Přibližnou maloobchodní hodnotu (approximate retail value – ARV) ceny v dobré víře určíme my. Tato stanovená hodnota je konečná, závazná a nelze se proti ní odvolat. Pokud se ukáže, že skutečná hodnota ceny je nižší než uvedená ARV, rozdíl nebude vyplacen v hotovosti. Neposkytujeme žádné záruky ohledně vzhledu, bezpečnosti nebo plnění jakékoli udílené ceny. Na ceny se mohou vztahovat určitá omezení, podmínky a limity. Ztracené nebo odcizené ceny nenahrazujeme.

Těchto akcí se mohou účastnit osoby s oprávněným pobytem ve způsobilých lokalitách, přičemž ceny budou uděleny a doručeny pouze na adresy v těchto lokalitách. Za uhrazení případných federálních, státních nebo místních daní, poplatků a přirážek odpovídá výhradně výherce ceny. Nedodržení oficiálních pravidel bude mít za následek ztrátu ceny.

JAK SE ZÚČASTNIT

Do akce tohoto typu se můžete přihlásit online během propagačního období, a to prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který bude k dispozici na našich webových stránkách.

Automatické či robotizované přihlášky podané jménem jednotlivce nebo organizace budou vyřazeny. Přihlášku přes internet musí podat sám účastník. Pokud se účastník pokusí podat vyšší než stanovený počet přihlášek za použití více/různých e-mailových adres, identit, registrací, přihlašovacích údajů nebo jiným způsobem, mimo jiné pomocí komerční služby, která upozorňuje na probíhající soutěže či loterie nebo podává přihlášky jménem účastníků, pak budou přihlášky účastníka anulovány a účastník může být diskvalifikován. Definitivní nárok na udělení jakékoli ceny podléhá ověření způsobilosti, jak je uvedeno níže. Pokud má být přihláška uznána, musí být podána před koncem propagačního období. Oficiální časomírou všech těchto akcí jsou hodiny naší databáze.

URČENÍ NEBO VÝBĚR VÝHERCŮ

Výherce či výherci akce budou určeni nebo vybráni podle oficiálních pravidel příslušné akce.

VYROZUMĚNÍ O VÝHŘE

Výherce bude vyrozuměn e-mailem odeslaným na adresu uvedenou v přihlášce, a to ve lhůtě oznámené v oficiálních pravidlech příslušné akce. Potenciální výherce musí zájem o výhru potvrdit e-mailem podle pokynů společnosti Chess.com, a to ve lhůtě uvedené v oficiálních pravidlech příslušné akce. Neneseme odpovědnost za vyrozumění zpožděné nebo neobdržené z jakéhokoli důvodu, například kvůli neaktivnímu e-mailovému účtu, s tím spojeným technickým potížím nebo nedostatečné kontrole e-mailového účtu výhercem.

Pokud na vyrozumění o výhře nebude reagováno nebo se vrátí jako nedoručitelné, může dojít k propadnutí výhry. Potenciální výherce může být požádán o podepsání a doručení přísežného prohlášení o způsobilosti, zproštění odpovědnosti a souhlasu se zveřejněním osobních údajů (dále souhrnně „dokumenty pro uplatnění nároku na výhru“). Náhradu či převod ceny může uskutečnit výhradně Chess.com.

SOUKROMÍ

Na všechny vámi poskytnuté osobní údaje se vztahují naše zásady ochrany osobních údajů uvedené na adrese https://www.chess.com/legal/privacy. Účastí v jakékoli takovéto akci udělujete společnosti Chess.com svolení ke sdílení vaší e-mailové adresy a jakýchkoli dalších osobních údajů s partnery události, kteří nejsou účastníky této smlouvy, a to výhradně za účelem administrativy a předání cen. Chess.com nebude sdílet vaši e-mailovou adresu ani žádné jiné osobní údaje s veřejností. Můžeme však zveřejnit seznam uživatelských jmen výherců a pouze na vyžádání zpřístupnit jejich skutečná jména.

SOUHLAS S POUŽITÍM PODOBIZNY

Souhlasíte s tím, že můžeme použít vaše jméno, fotku a podobu k reklamním, prezentačním a propagačním účelům ve všech médiích, a to bez náhrady (pokud to nezakazují právní předpisy), bez dalšího vašeho souhlasu nebo souhlasu jakékoli třetí strany a bez předchozího upozornění. Souhlasíte také s tím, že na naši žádost případně udělíte zvláštní souhlas s tímto použitím.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Chess.com nenese odpovědnost za: (a) jakékoli informace nesprávně či nepřesně uvedené v přihlášce ani za chybné či neúspěšné elektronické přenosy dat, (b) jakýkoli neoprávněný přístup k přihláškám, jejich krádež, zničení nebo pozměnění v jakékoli fázi této akce, (c) jakoukoli technickou poruchu, selhání, chybu, opomenutí, přerušení, vymazání, defekt, zpoždění v provozu nebo výpadek komunikační linky, a to bez ohledu na příčinu, v souvislosti s jakýmkoli zařízením, systémy, sítěmi, linkami, satelity, servery, kamerami, počítači nebo poskytovateli jakkoli využívanými při pořádání této akce, (d) nepřístupnost či nedostupnost jakékoli síťové nebo bezdrátové služby, internetu, webových stránek nebo jejich kombinace, (e) pozastavené či přerušené připojení k internetovým, bezdrátovým nebo pevným telefonním službám ani (f) jakékoli poškození počítače nebo mobilního zařízení účastníka či jiné osoby, které by mohlo souviset s pokusem o účast v akci nebo se stahováním jakýchkoli materiálů v rámci akce.

Pokud akce z jakéhokoli důvodu nemůže proběhnout podle plánu, mimo jiné kvůli počítačovému viru, manipulaci, neoprávněnému zásahu, podvodu, technické poruše nebo z jiné příčiny, která by mohla narušit nebo ovlivnit správu, bezpečnost, férovost, regulérnost nebo řádný průběh této akce, Chess.com si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení akci nebo její část zrušit, ukončit, změnit nebo pozastavit. V takovém případě okamžitě pozastavíme veškeré losování a předávání cen a vyhrazujeme si právo zbývající ceny (až do výše celkové hodnoty ARV uvedené v příslušných oficiálních pravidlech akce) udělit způsobem, který považujeme za spravedlivý a nestranný. Chess.com a zproštěné strany nenesou vůči žádnému účastníkovi v souvislosti s příslušnou akcí žádnou další odpovědnost.

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ PROVOZOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A POSKYTOVATELŮ E-MAILOVÝCH ÚČTŮ

K účasti může být potřeba e-mailový účet. Pokud ho ještě nemáte, bude nutné si ho vytvořit u některého poskytovatele e-mailových služeb. Zřízení e-mailového účtu bývá zpravidla bezplatné. Jakákoli propagace akcí Chess.com tohoto druhu není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována žádným poskytovatelem e-mailových účtů ani s ním není spojena. Jste srozuměni s tím, že své údaje poskytujete společnosti Chess.com, a nikoli poskytovateli e-mailu. Vzhledem k tomu, že se akce účastníte prostřednictvím e-mailu spravovaného vaším poskytovatelem, mohou se na vás vztahovat zásady ochrany údajů a podmínky služby tohoto poskytovatele, které naleznete na jeho platformě.

SEZNAM VÝHERCŮ / OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

Pokud máte zájem o výtisk seznamu výherců se skutečnými jmény nebo výtisk oficiálních pravidel příslušné akce, zašlete požadavek spolu s obálkou opatřenou vlastní adresou a známkou na adresu:

Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Žádosti o skutečná jména výherců musí být doručeny nejpozději do data stanoveného v příslušných oficiálních pravidlech akce. Seznam výherců najdete také online na webové adrese příslušné akce, kde bude zveřejněn po potvrzení všech výherců.