آنگاه که غرور کسی را له می کنی

آنگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ، آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ، می خواهم بدانم، دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی تابرای خوشبختی خودت دعا کنی؟

سهراب سپهری

Comments


 • 3 years ago

  snowman231


  گاهی با یک قطره ، لیوانی لبریز می شود


  گاهی با یک کلام ، قلبی آسوده و آرام می گردد


  گاهی با یک کلمه ، یک انسان نابود می شود


  گاهی با یک بی مهری ، دلی می شکند


  مراقب بعضی یک ها باشیم !!


  در حالی که ناچیزند ، همه چیزند .

Back to Top

Post your reply: