מדיניות אירועים תחרותיים

הנוסח שלפניך הוא רק תרגום לצרכי עיון. הנוסח היחיד שיש לו תוקף משפטי מוצג באנגלית.
התאריך הקובע: November 18, 2022

מבוא

Chess.com מפעיל טורנירים עם פרסים כספיים ("אירועים תחרותיים") הפתוחים לשחקני שחמט מקצועיים ושאפתנים. המטרה שלנו היא ליצור טורנירים מהנים, מקצועיים והוגנים.

על מנת לשחק באירועים תחרותיים עם פרסים ב-Chess.com, עליך להיות מבוגר בגיל החוקי בהתאם לחוקי המדינה שלך או מדינת המגורים שלך. כמו כן, תידרש לקרוא, להסכים ו/או לחתום על כל הסכמי ההשתתפות, הסכמי הפרסים, הסכמי האירוע, ו-הכללים הרישמיים הרלוונטים לאירוע תחרותי זה. במידה ואינך בגיל החוקי, הורה או האפוטרופוס שלך חייבים להסכים למדיניות זו ולכל ההסכמים הקשורים האחרים. Chess.com אינה אחראית לאימות חוקיות השתתפותך באירועים התחרותיים שלה.

במקרה של מחלוקות או חילוקי דעות הנוגעים לכל היבט של אירוע תחרותי לרבות, אך לא רק, כל הנושאים הנוגעים להענקת פרסים, זכאותך להשתתף באירוע התחרותי, התנהלות כל שחקן, מדיניות זו, הסכם המשתמש של Chess.com, מדיניות משחק הוגן, מדיניות הקהילה, הכללים הרשמיים החלים, הסכם ההשתתפות ו/או הסכם הפרס, וכל תנאים והגבלות רלוונטיים אחרים בקשר לחובתך למלא אחר כל הוראות שניתנו לך על ידי הצוות שלנו או ביחס לכל עניין הנוגע להשתתפותך באירוע תחרותי, ההחלטה הסופית תהיה בידי הצוות שלנו וכל החלטה של Chess.com תהיה סופית ומחייבת אותך ואינה נתונה לבדיקה או ערעור על ידך או על ידי כל צד שלישי.

זכאות

כל האירועים התחרותיים כפופים לדרישות הזכאות. קריטריונים לזכאות עשויים לכלול, בין היתר, גיל, סטטיסטיקות חשבון Chess.com, כגון דירוגים ומיקומים בטבלת השחקנים המובילים, ומידע הרשום אצל איגודי שחמט מוכרים כגון שיוך לפדרציה, דירוגי פיד"ה ותארים (למשל רב-אמן). בנוסף, הינך זכאי להשתתף בכל אירוע תחרותי רק במידה והשתתפות כזו אינה מפרה את החוקים המקומיים החלים. הינך אחראי להבטיח שהשתתפותך באירוע התחרותי תואמת את כל החוקים של תחומי השיפוט שבהם אתה תושב, ועליך לנקוט בכל הצעדים הדרושים כדי להבטיח ציות שכזה, לרבות החוקים הפדרליים, המדינתיים והמקומיים של ארצות הברית החלים על תחומי שיפוט מחוץ לארצות הברית. Chess.com אינה לוקחת אחריות על התאימות שלך לחוקים המקומיים. קריטריוני התאמה ספציפיים לאירוע תחרותי יצוינו בכללים הרשמיים של אירוע תחרותי כזה.

אמצעי משחק הוגן

בנוסף למדיניות המשחק ההוגן, ייתכן שתתבקש להיענות לבקשות משחק הוגן נוספות שנועדו לשמור על היושרה התחרותית של כל האירועים התחרותיים. אי עמידה בבקשות משחק הוגן עלול לגרום לקנסות ו/או להסרה מאירועים תחרותיים לפי שיקול דעתה הבלעדי של Chess.com. בקשות משחק הוגן עשויות לכלול אחד או את כולם מהבאים.

Video Monitoring

על פי בקשה, ייתכן שתידרש להצטרף לשיחת ועידת וידאו עם עד שתי מצלמות לניטור על ידי Chess.com. על פי בקשה כזו, מצלמה אחת חייבת להראות בבירור את מלוא פניך ואת הסביבה הקרובה שלך. אם נדרשת מצלמה שניה, יש למקם אותה מאחוריך באלכסון בזווית של 45 מעלות בצד יד העכבר, כאשר השולחן, המחשב והצגים שלך נראים בבירור. ייתכן שתתבקש גם לשתף את כל מסך המחשב שלך במשך כל משך המשחקים שלך.

דרישות איכות הסביבה

ייתכן שתתבקש לעמוד בדרישות שונות הנוגעות לאזור המשחק הפיזי שלך ("סביבה") במהלך אירוע תחרותי. דרישות כאלה עשויות לכלול דרישה להיות לבד בסביבתך ולשמור על השולחן שלך נקי מעומס או מכשולים חזותיים. ייתכן שתתבקש בנוסף לא להחזיק מכשירים אלקטרוניים אישיים, מלבד אלו המשמשים למשחק או לניטור, עליך או לידך במהלך אירוע תחרותי.

דרישות ציוד

ייתכן שתתבקש לעמוד בדרישות ציוד שונות במהלך אירוע תחרותי. דרישות כאלה עשויות לכלול אי חבישת אוזניות, משחק רק במחשבים שולחניים או מחשבים ניידים באמצעות מקלדת ועכבר, כיבוי צגים נוספים או הצגתם במצלמה ו/או סגירת כל היישומים וכרטיסיות הדפדפן למעט כרטיסיית הדפדפן המשמשת ספציפית למשחק ב-Chess.com.

בדיקות

לפני ובמהלך אירוע תחרותי, ייתכן שתתבקש להגיש בדיקות פיזיות, בדיקות סביבה ובדיקות מחשב לפי דרישה של Chess.com. במהלך בדיקה פיזית, ייתכן שתתבקש להסיר משקפיים או עיניות ולהראות אותם ל-Chess.com באמצעות מצלמה. ייתכן שתתבקש גם להפנות את ראשך לצד אחד, להבריש את האצבעות על האוזן ולאחר מכן לחזור על תהליך זה בצד השני. במהלך בדיקת סביבה, ייתכן שתתבקש להציג ל-Chess.com את סידור ותוכן הסביבה שלך באמצעות מצלמה. במהלך בדיקת מחשב, ייתכן שתתבקש לספק שיתוף מסך של כל הצגים ו/או תתבקש להציג את מנהל המשימות שלך (PC) או מוניטור הפעילות (Mac).

שידור

אינך רשאי לשדר או להפיץ כל שיחת ועידת וידאו, כולה או חלקה, המשמשת לניטור בקשר לכל אירוע תחרותי. אם תבחר לשדר את המשחק שלך, ייתכן שתידרש להשבית כל פונקציונליות של צ'אט חי, להשתמש במצב "אימוג'ים בלבד" ו/או ליישם עיכוב של לפחות 60 שניות.

פיקוח

ייתכן שתתבקש להתאים ולשתף פעולה עם מפקח באתר עבור אירוע תחרותי. אם תוגש בקשה כזו, Chess.com תתאם איתך חבר צוות של Chess.com או מפקח שאושר על ידי Chess.com על מנת לבדוק את אזור המשחק שלך, הבגדים, הגדרות המצלמה, המחשב וכל הרכיבים הקשורים מכל סוג שהוא. עליך גם להסכים לכל אמצעי אבטחה ומניעת רמאות נוספים שננקטים על ידי Chess.com, לרבות אך לא רק לסקירת גוף מלאה באמצעות גלאי מתכות או כל מכשיר אבטחה אחר, טפיחת גוף לא פולשנית באופן סביר, ופיקוח על המשחק שלך על ידי מפקח במהלך האירוע התחרותי. כמו כן, עליך לציית לכל אמצעי אבטחה ואמצעים נגד רמאות אחרים הקשורים לאירוע תחרותי המבוקשים על ידי המפקח, לרבות אלה המתרחשים לאחר תחילת המשחק.

משחקיות אירוע תחרותי

אלא אם צוין אחרת בכללים הרישמיים של האירוע התחרותי, כל משחק יתקיים בשרת החי של Chess.com בכתובת chess.com/play/online בכפוף למדיניות הבאה הקשורה למשחק

פעולות שחקן

כל הפעולות במשחק, כולל אך לא רק מהלכי שחמט, מסעים מקדימים, קידומים, הצעות תיקו או הכנעות שנעשו על ידך ייחשבו סופיות. לא יהיו החזרות עקב פעולות שנעשו על ידך שלא בכוונה מכל סיבה שהיא. אם תפסיד בטעות בזמן, תוצאה זו תיחשב סופית.

בעיות התחברות

במקרה ותתנתק במהלך משחק, השעון שלך ימשיך לרוץ עד שהוא יפוג או עד שיבוצע מהלך. צוות Chess.com, לפי שיקול דעתו הבלעדי, עשוי לאפשר לך זמן נוסף בין המשחקים על מנת לפתור בעיות חיבור.

עמידה בזמנים

עבור כל אירוע תחרותי עם דרישה לניטור וידאו, עליך להיות נוכח בשיחת הביקורת המיועדת לפי זמן השיחה שנמסר.

ויתורים

אינך רשאי לוותר מרצונך על משחק ללא אישור מוקדם מ-Chess.com, ואפילו עם אישור, הינך כפוף לקנסות בגין ויתור.

תקשורת

נאסר עליך לתקשר עם כל אדם במהלך משחק פרט לצוות יעודי של Chess.com.

התנהגות

התנהלות אישית

עליך להתנהל באופן התואם את מדיניות הקהילה של Chess.com.

התנהלות משחק

עליך להשתדל במידה סבירה להתחרות במיטב יכולתך בכל עת. קשירת קשר, המוגדרת כשיתוף פעולה מכוון על מנת לרמות או להונות שחקנים אחרים, ומכירת משחקים, המוגדרת ככל הצעה, הסכם, או נסיון להשפיע על תוצאת משחק או התמודדות, אסורות. הצעות תיקו המתקבלות במהלך המשחק, ברוח טובה, מותרות, אלא אם הן אסורות על פי חוקי האירוע הרשמיים הרלוונטיים.

קוד לבוש

אם תתבקש להצטרף לשיחת ועידה בווידאו, עליך ללבוש לבוש מתאים, כפי שנקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של Chess.com.

הפרות כללים

חקירה

עליך לשתף פעולה באופן מלא עם צוות Chess.com ו/או Chess.com בכל חקירה הנוגעת להפרות אפשריות של הדרישות המפורטות במדיניות זו. אם יימצא שמנעת או חיבלת במידע רלוונטי או נמצא שהטעית את צוות Chess.com ו/או Chess.com בחקירה, תהיה נתון לדין משמעתי.

פעולה משמעתית

במידה וצוות Chess.com ו/או Chess.com מגיעים למסקנה שהפרת מדיניות זו או את הכללים הרשמיים של האירוע התחרותי, Chess.com ו/או צוות Chess.com רשאיים לנקוט בפעולות המשמעתיות הבאות לפי שיקול דעתם הבלעדי.

  • אזהרה
  • אתחול של משחק
  • חילוט משחק
  • הסרה מכל אירוע תחרותי מתמשך
  • חילוט חלקי או מלא של כספי הפרסים הנוגעים לאירועים תחרותיים
  • השעיה מהשתתפות באירועים תחרותיים אחרים המאורגנים על ידי Chess.com
  • צעדים משמעתיים נוספים המפורטים בהסכם המשתמש של Chess.com
  • Chess.com עשויה לשתף את הסטטוס של חשבון ה-Chess.com שלך עם פיד"ה בכל עת, כולל אם החשבון שלך נסגר ומדוע הוא נסגר, כמו גם הפרות של משחק הוגן.

מחלוקות

צוות Chess.com ו/או Chess.com מקיימים את כל ההחלטות הסופיות והפעולות המשמעתיות בכל הנוגע להפרות כללים, לרבות הפרה, אכיפה או פרשנות שלהם.

פרסים

במידה ואתה זוכה בפרס כלשהו (כספי או אחר) באירוע תחרותי כלשהו ב-Chess.com, הינך מאשר ומסכים לחקירה המתמשכת של Chess.com של המשחקים שלך, בין אם הם קשורים או לא קשורים לאלה המתרחשים במסגרת האירוע, וכי כל פסק דין שיינתן כקביעה של זכאותך לזכות בכל פרס או פסילה שלו תהיה בידי Chess.com. Chess.com רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעכב כל פרסים שהורווחו בכל אירוע תחרותי באתר שלנו לכל פרק זמן עד לחקירה לגבי המשחקים שלך. כל החלטה של Chess.com לגבי חילוט, הפחתה או ביטול של פרסים בהתאם להסכם המשתמש של Chess.com תהיה סופית ומחייבת אותך, ואינה תהיה נתונה לביקורת או ערעור על ידך או על ידי צד שלישי כלשהו.

Chess.com אינו מספק ואינו יכול לספק ייעוץ מס או ייעוץ משפטי בנוגע לחלוקת המס של פרסים כלשהם. Chess.com רשאי לחשוף מידע הקשור לפרסים לכל רשות מס שהיא תמצא לנחוץ, לרבות בצורה של תגובה לבקשה חוקית למידע על ידי כל גוף ממשלתי המגיש בקשה כזו. מבלי להגביל את הכלליות של האמור לעיל, Chess.com עשוי לספק או לא לספק לך התראה על גילויים כאלה לפי שיקול דעתו הבלעדי, מה שעשוי להוות הגבלה על זכויות הפרטיות שלך על פי ה-GDPR או חוקי פרטיות נתונים המקבילים של תחום השיפוט שלך.

הגבלות פרס כלליות

You will not be declared an official winner until you execute (or, if you are a Minor, your parent or legal guardian executes) a prize agreement, required payment information, and tax forms (“Winner Forms”) in order to receive payment. If you (or in case you are a minor your parent or legal guardian) fail or refuse to sign and return all the Winner Forms within ten (10) days (or a shorter time if required by exigencies) after receiving them, you may be disqualified. In the event you are disqualified, Chess.com reserves the right, but not the obligation, to award the affected prize to the player that last lost to you. Within sixty (60) days of receiving an executed copy of the Winner Forms, Chess.com will deliver to you the applicable prize(s). Failure to take delivery of any prize may result in forfeiture, and such prize awarded to an alternate Winner. Prizes may not be transferred or assigned until after you have complied with all your obligations under these Rules. No substitutions may be made for prize(s), except by Chess.com, who reserves the right to substitute a prize in whole or in part with another prize of comparable or greater value if the intended prize is not available for any reason as determined by Chess.com in its sole discretion. By participating in a Competitive Event, you acknowledge that Chess.com staff have not and will not obtain or provide insurance of any kind relating to the prizes. You will be responsible for all taxes (including but not limited to federal, state, local and/or income) on any prize won and on the value of any items or value transferred to you by Chess.com, and will be required to provide your Social Security number, IRS Form W-9, IRS Form W-8BEN, IRS Form W-8BEN-E, or equivalent information for tax reporting purposes (at a time to be determined in Chess.comʼs sole discretion, and which may be prior to participation in a particular round or prior to receipt of any prize). Chess.com will file an IRS Form 1099 or equivalent tax withholding documentation for the retail value of any prize or other items of value transferred to you by Chess.com in accordance with IRS requirements, and Chess.com may also share such documentation with a state or local government agency as required by law. Refusal or failure for you to satisfy the requirements of all necessary and appropriate tax, withholding or other required compliance terms (including Social Security number, IRS Form W-9, IRS Form W-8BEN, IRS Form W-8BEN-E, or equivalent information), as determined by Chess.com in its sole discretion, will result in your forfeiting the prize(s) and an alternate Winner being selected in accordance with these Rules. If you do not claim the prize, or satisfy the information or documentation requirements within six (6) months of the close of the Competitive Event or such earlier time as designated by Chess.com, are void, and Chess.com shall have no further liability or responsibility to you in connection with the prizes.

כל הפרסים המצולמים בחומרי פרסום, קידום מכירות ו/או אירוע תחרותי אחר הם למטרות המחשה בלבד. הפרס בפועל עשוי להשתנות. במקרה שיש סתירה או חוסר עקביות בין תיאור הפרס הכלול בחומרים מסוג זה לבין תיאור הפרס הכלול בכללי האירוע הרשמיים, כללים אלה יגברו, ימשלו וישלטו. כל הפרטים וההגבלות האחרים של כל פרס שלא מצוין בכללי האירוע הרשמיים ייקבעו על ידי Chess.com לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שחרור הופעה

על ידי השתתפות באירוע התחרותי, הינך מעניק בזאת, באופן בלתי הפיך, ל-Chess.com ולכל אחד מבעלי הרישיונות, ממשיכי דרכו ומקציו הרשאה לשדר, להסריט, לצלם ולהקליט את הביצועים שלך באירוע התחרותי עצמו ובפעילויות אחרות הקשורות לאירוע התחרותי, לרבות שמך, שם המשתמש ב-Chess.com, הלוגו, האווטאר, תג שחקן או דומיו, קול, הצהרות, דמיון, מיקום-בבית ומאפיינים אישיים אחרים, מידע ומה שנקרא זכויות פרסום כפי שהם מופיעים בו (ביחד "הופעה") והזכות, אך לא החובה, להפיץ, לנצל או להשתמש בכל דרך אחרת בהופעה שכזו, כולו או חלקו, בכל אמצעי תקשורת, הידוע כעת או שהומצא לאחר מכן, ברחבי היקום לנצח, לכל מטרה, לרבות אך לא רק, פרסום, שיווק וקידום האירוע התחרותי, אתר Chess.com, צוות Chess.com ואירועים תחרותיים עתידיים.

Chess.com מעניקה לך זכות ורישיון ניתנים לביטול, לא בלעדיים, בלתי ניתנים להעברה, ללא רישיון משנה להשתמש בסימני Chess.com אך ורק לצורך קידום האירוע. אתה ו-Chess.com תשתמשו בסימנים של הצד השני אך ורק בהתאם להנחיות השימוש בסימן המסחרי ותקני בקרת האיכות של הצד השני, שכן הם עשויים להתעדכן מעת לעת. אף אחד מהצדדים לא ישתמש, ירשום או ינסה לרשום בכל תחום שיפוט כל סימן הדומה באופן מבלבל לסימני הצד השני או משלב בו. כל השימושים בסימני צד, וכל המוניטין הנלווים אליהם, יבטחו אך ורק לטובתו של צד זה, וכל צד ישמור על כל הזכות, הבעלות והעניין בסימניו.

שיפוי

הינך מתחייב לשפות, להגן ולפטור מאחריות את Chess.com ואת כל אחד מספיחיה, נושאי משרה, מנהלים, מועסקים, סוכנים, יורשים והממונים מטעמה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, מחויבות, פגם, טענה, פעולה, שפיטה, הסדר יישוב, ריבית, פרס, עונש, קנס, או הוצאה מכל סוג, כולל שכר טרחת עו"ד סביר, עלות אכיפת כל זכות להלן ועלות תביעת כל ספק ביטוח (ככלל, "הפסדים"), הנובעים מכל טענה, תביעה, פעולה או הליך (כל אחד, פעולה) העולה מתוך או מתייחס ל: (1) התנהלותך, כולל פרסום, שיווק או קידום מצידך של Chess.com או של סימניה או חומריה; (2) כל שימוש, מצגת, הצגה או הפצה של סימנים או חומרים של Chess.com באופן שאינו מותר באופן מפורש במסגרת Official Event Rules; או (3) הפרה מצידך של כל ייצוג, אחריות, אמנה או מחוייבויות בזה.

Chess.com תשפה, תגן ותחשיב לחף אותך ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים, היורשים והנציגים שלך, לפי העניין ומנגד כל ההפסדים הנובעים מכל פעולה הנובעת או קשורה ל: (i) סימני מסחר או חומרים של Chess.com, אך ורק כפי שנעשה בהם שימוש, כפי שהוענקו, הוצגו והופצו ללא שינויים ובאופן אחר תוך ציות קפדני כאן או (ii) הפרה של Chess.com של כל מצג, אחריות, אמנה או התחייבויות כאן.

שחרור והגבלת אחריות

על ידי השתתפות, הינך מסכים ש-Chess.com וכל אחד מהסוכנים, הנציגים, חברות האם, החברות המסונפות, חברות הבת והיועצים המשפטיים שלה, וכל אחד מהעובדים, בעלי המניות, נושאי המשרה והדירקטורים שלהם בהתאמה ("הצדדים המשוחררים") אינם אחראים על, וישוחררו מכל חבות עקב: (i) דואר מאוחר, אבוד, מעוכב, פגום, לא שלם, לא קריא, לא מובן, מוטעה או בלתי ניתן למסירה בדרך אחרת, לרבות הודעות בדבר תשלום דמי משלוח, טפסי שחרור, תצהירים או תכתובות אחרות; (ii) תקלות טלפון, אלקטרוניות, חומרה או תוכנה, רשת, אינטרנט או מחשב, כשלים או קשיים מכל סוג שהוא; (iii) כל מצב שנגרם כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת Chess.com שעלולים לגרום לאירוע התחרותי להיות משובש או פגום; (iv) כל שגיאות הדפסה, אנושיות, דפוסיות או אחרות, או אי בהירות (או מעורבות) בחומרים כלשהם הקשורים לאירוע התחרותי; (v) כל ההפסדים, הנזקים, הזכויות, תביעות ופעולות מכל סוג שהם קשורים עם או כתוצאה מהשתתפותך באירוע התחרותי; (vi) קבלה, החזקה או שימוש בכל פרס, לרבות ללא הגבלה, פציעה אישית, מוות ונזק לרכוש הנובע ממנו; וכן (vii) תביעות המבוססות על זכויות פרסום, לשון הרע או פגיעה בפרטיות. Chess.com שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לבטל את האירוע התחרותי בכל עת מכל סיבה שהיא, לרבות, ללא הגבלה, אם וירוס מחשב, באג או בעיה טכנית אחרת משחיתים את הניהול, האבטחה או ההתנהגות התקינה של האירוע התחרותי, שביתות, נעילות, מעשי אלוהים, קשיים טכניים ואירועים אחרים שאינם בשליטתה הסבירה של Chess.com.

על ידי השתתפות בכל אירוע תחרותי, הינך מסכים שלצדדים המשוחררים לא תהיה כל אחריות כלשהי לגביו, והם יישארו ללא פגיעה על ידך כנגד כל אחריות לכל פציעה, אובדן, או נזק לאדם, או נזק לאדם או לרכוש הנובע במלואו או בחלקו, במישרין או בעקיפין, מקבלה, החזקה, שימוש לרעה, או שימוש בפרס, כניסה או השתתפות באירוע תחרותי זה או בכל אירוע תחרותי-קשור לאירוע, או כל תביעה המבוססת על זכויות פרסום, לשון הרע, או פלישה לפרטיות, או משלוח סחורה. הצדדים המשוחררים אינם אחראים אם לא ניתן להעניק פרס כלשהו עקב ביטולי נסיעות, עיכובים או הפרעות עקב מעשי אלוהים, פעולות מלחמה, אסונות טבע, מזג אוויר או טרור.

מבלי להגביל את האמור לעיל, כל הנוגע לקידום זה, לרבות דף הבית של האירוע התחרותי וכל הפרסים, מסופקים "כפי שהם" ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע, לרבות אך לא רק, האחריות המשתמעת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי-הפרה. תחומי שיפוט מסוימים עשויים שלא לאפשר הגבלות או החרגות של אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים או החרגות של אחריות משתמעת, כך שחלק מההגבלות או ההחרגות שלעיל לא יהיו תקפות. בדוק את החוקים המקומיים עבור כל הגבלה או מגבלה בנוגע למגבלות או החרגות אלה.

תנאים והגבלות כלליים

Utah law governs all Competitive Events. All issues and questions concerning the construction, validity, interpretation and enforceability of any Competitive Event, or your rights and obligations and Chess.com in connection with a Competitive Event, shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the state of Utah, without giving effect to any choice of law or conflict of law rules or provisions (whether of Utah or any other jurisdiction) that would cause the application of the laws of any jurisdiction other than the state of Utah. In the event of a claim or dispute, your sole remedy shall be limited to their remedy at law for damages, if any, and you shall not have the right to in any way enjoin or restrain the distribution, advertising, publicizing or other exploitation (in any form of media) of any Competitive Event website, any Competitive Event, and/or any intellectual property owned or licensed by Chess.com or its respective parent companies, subsidiaries, member stations, and affiliated entities. Chess.com reserves the right, at its sole discretion, to prohibit any player from participating in any Competitive Event or to disqualify any individual it finds, in its sole determination, to be tampering with the entry process or the operation of any Competitive Event; to be attempting to undermine the legitimate operation of the Competitive Event by cheating, hacking, deception, or any other unfair playing practices; to be acting in violation of the Rules; or to be acting in a disruptive manner, or with intent to annoy, abuse, threaten or harass any other person. Chess.com may suspend or discontinue any Competitive Event if, in its sole opinion, there is any actual or suspected tampering of such Competitive Event, or any other malfunction, event or activity that may affect the integrity of such Competitive Event. Chess.com may, for any reason, and at any time before, during, or after a Competitive Event, remove you and/or any other players from the event. Even if you have been previously invited to a Competitive Event by Chess.com, Chess.com may, at its sole discretion, exclude you from the event without notice. CHESS.COM SHALL NOT BE OBLIGATED TO AWARD ANY PRIZE THAT RELATES TO OR ARISES OUT OF IMPROPER OR MISTAKEN PRIZE NOTIFICATION, OPERATION OR FUNCTION OF ANY COMPETITIVE EVENT. Chess.com shall not be liable to you for any failure to perform any of our obligations under the Competitive Event or any related Prizes should Chess.com be unable to do so as a result of circumstances beyond our reasonable control.

מדיניות הפרטיות

Any personal information supplied by you to Chess.com will be subject to Chess.com’s privacy policy. By entering the Competitive Event, you grant Chess.com permission to share your email address and any other personally identifiable information with any co-sponsor solely for the purpose of administration and prize fulfillment. Chess.com will not sell, rent, transfer or otherwise disclose your personal data to any third party other than as described above herein or in the privacy policy.

כללים ורשימת הזוכים

לקבלת עותק של הכללים הרשמיים ו/או רשימת הזוכים של האירוע התחרותי, בקרו ב-chess.com או שלחו מעטפה עם כתובת ובול בתוך שלושה חודשים מתום אירוע תחרותי זה אל: Rules/Winners List, [Name of Competitive Event], c/o Chess.com, 877 E. 1200 S. #970397, Orem, UT 84097.