Prezenty, gry losowe i loterie

Poniższe tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Angielską wersję poniższego tekstu, mającą moc prawną, znajdziesz Tutaj.
Efektywna data: November 18, 2022

Od czasu do czasu Chess.com sponsoruje różne prezenty, gry losowe i loterie.

DOKONANIE ZAKUPU NIE JEST KONIECZNE, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ LUB WYGRAĆ NAGRODY LUB PIENIĄDZE W JAKICHKOLWIEK WYDARZENIACH TEGO TYPU. DOKONANIE ZAKUPU LUB PŁATNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU NIE ZWIĘKSZY TWOICH SZANS NA WYGRANĄ. WSZYSTKIE TAKIE WYDARZENIA SĄ NIEWAŻNE W MIEJSCACH, W KTÓRYCH SĄ ZABRONIONE LUB OGRANICZONE PRZEZ PRAWO.

Biorąc udział w takich wydarzeniach, użytkownik bezwarunkowo akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, wszelkich oficjalnych zasad dotyczących wydarzenia oraz decyzji Chess.com, które będą ostateczne i wiążące we wszystkich aspektach. Chess.com będzie odpowiedzialna za zbieranie, przesyłanie i przetwarzanie zgłoszeń oraz za całościową obsługę administracyjną takich wydarzeń. Wszelkie pytania, komentarze i problemy związane z tymi wydarzeniami należy kierować wyłącznie do nas.

KWALIFIKOWALNOŚĆ

We wszystkich takich wydarzeniach mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy miejsc, w których takie wydarzenia są dozwolone. Chess.com oraz jej podmioty macierzyste, zależne, stowarzyszone, dystrybutorzy, sprzedawcy detaliczni, przedstawiciele handlowi, agencje reklamowe i promocyjne, a także wszyscy członkowie zarządu, dyrektorzy i pracownicy nie mogą brać udziału w loteriach ani wygrywać nagród. Członkowie gospodarstwa domowego i członkowie najbliższej rodziny takich osób również nie są uprawnieni do udziału w loteriach ani do zdobycia nagród. "Członkowie gospodarstwa domowego" to osoby, które dzielą to samo miejsce zamieszkania przez co najmniej trzy miesiące w roku. "Członkowie najbliższej rodziny" to rodzice, przybrani rodzice, prawni opiekunowie, dzieci, przybrane dzieci, rodzeństwo, przybrane rodzeństwo lub małżonkowie. Niniejsze wydarzenia podlegają wszystkim obowiązującym przepisom prawa federalnego, stanowego i lokalnego i są nieważne tam, gdzie są zabronione lub ograniczone przez prawo.

NAGRODY

Chess.com w odpowiednim czasie ustali i ogłosi dostępne nagrody dla każdego takiego wydarzenia. Przyznana zostanie tylko jedna nagroda na osobę i na gospodarstwo domowe. Karty upominkowe i bony upominkowe podlegają zasadom i warunkom wystawcy. Nagrody nie mogą być przekazane, wymienione na gotówkę lub zastąpione przez zwycięzcę. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do przyznania nagrody zastępczej o równej lub większej wartości, jeśli nagroda opisana w oficjalnych zasadach jest niedostępna lub nie może zostać przyznana, w całości lub w części, z jakiegokolwiek powodu. Przybliżona wartość detaliczna nagrody zostanie określona w dobrej wierze. To określenie jest ostateczne i wiążące i nie można się od niego odwołać. Jeśli rzeczywista wartość nagrody okaże się niższa niż podana przybliżona wartość detaliczna, to różnica nie zostanie przyznana w gotówce. Nie składamy żadnych obietnic ani gwarancji dotyczących wyglądu, bezpieczeństwa lub działania jakiejkolwiek przyznanej nagrody. Mogą obowiązywać ograniczenia, warunki i restrykcje. Nie wymienimy żadnych zagubionych lub skradzionych nagród.

Wydarzenia te są otwarte dla osób zamieszkujących zgodnie z prawem w kwalifikujących się lokalizacjach, a nagrody zostaną przyznane i/lub dostarczone wyłącznie na adresy w wymienionych lokalizacjach. Wszystkie federalne, stanowe i/lub lokalne podatki, opłaty i dopłaty są wyłączną odpowiedzialnością zwycięzcy nagrody. Nieprzestrzeganie oficjalnych zasad spowoduje przepadek nagrody.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ

Możesz wziąć udział w każdym takim wydarzeniu podczas okresu promocji online, wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy, który zostanie udostępniony na naszej stronie internetowej.

Zautomatyzowane zgłoszenia przesłane przez osoby fizyczne lub organizacje zostaną zdyskwalifikowane. Zgłoszenie internetowe musi być wypełnione przez uczestnika. Wszelkie próby uzyskania przez uczestnika więcej niż podanej liczby zgłoszeń poprzez użycie wielu adresów e-mail, tożsamości, rejestracji, loginów lub jakichkolwiek innych metod, w tym między innymi komercyjnych usług powiadamiania o subskrypcji lub usług zgłoszeniowych, spowodują unieważnienie zgłoszeń uczestnika, a uczestnik może zostać zdyskwalifikowany. Ostateczne zakwalifikowanie się do otrzymania jakiejkolwiek nagrody jest uzależnione od weryfikacji kwalifikowalności, jak określono poniżej. Aby uczestniczyć w wydarzeniu, wszystkie zgłoszenia muszą zostać wysłane do końca okresu promocji. Nasz zegar w bazie danych będzie oficjalnym sędzią czasowym dla wszystkich takich wydarzeń.

USTALENIE LUB WYBÓR ZWYCIĘZCY

Zwycięzca lub zwycięzcy takiego wydarzenia zostaną ustaleni lub wybrani w sposób opisany w oficjalnych zasadach dotyczących danego wydarzenia.

POWIADOMIENIE ZWYCIĘZCY

Zwycięzca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu, w terminie określonym w oficjalnych zasadach danego wydarzenia. Potencjalny zwycięzca musi przyjąć nagrodę za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z instrukcjami Chess.com w terminie określonym w oficjalnych zasadach danego wydarzenia. Chess.com nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak otrzymania powiadomienia z jakiegokolwiek powodu, co obejmuje nieaktywne konta e-mail, trudności techniczne z nimi związane lub brak odpowiedniego monitorowania konta e-mail przez zwycięzcę.

Wszelkie powiadomienia o zwycięzcy na które nie udzielono odpowiedzi lub które zostały zwrócone jako niedoręczalne mogą spowodować przepadek nagrody. Potencjalny zdobywca nagrody może być zobowiązany do podpisania i odesłania oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w zawodach, zwolnienia z odpowiedzialności oraz zgody na publikację (zwane łącznie "dokumentami dotyczącymi odbioru nagrody"). Zastąpienie lub przekazanie nagrody jest niedozwolone, z wyjątkiem decyzji Chess.com.

PRYWATNOŚĆ

Wszelkie dane osobowe dostarczone przez Ciebie będą podlegały naszej polityce prywatności pod adresem https://www.chess.com/legal/privacy. Biorąc udział w dowolnym wydarzeniu, upoważniasz Chess.com do udostępnienia Twojego adresu e-mail oraz innych danych osobowych partnerom zewnętrznym wyłącznie w celu administrowania i przekazania nagród. Chess.com nie będzie publicznie udostępniać Twojego adresu e-mail ani żadnych innych danych osobowych. Możemy jednak publicznie udostępnić listę nazw użytkowników poszczególnych zwycięzców, a ich prawdziwe imiona i nazwiska tylko na życzenie.

PODOBIZNA I ZGODA

Wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twojego imienia, nazwiska, zdjęcia i podobizny do celów reklamowych i promocyjnych we wszystkich mediach bez wynagrodzenia (o ile nie jest to zabronione przez prawo) lub dodatkowych zgód od Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej i bez uprzedniego powiadomienia. Wyrażasz również zgodę na udzielenie nam specjalnej zgody na takie wykorzystanie Twoich danych, jeśli zostaniesz przez nas o nią poproszony/a.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Chess.com nie ponosi odpowiedzialności za: (a) wszelkie nieprawidłowe lub niedokładne informacje dotyczące zgłoszeń, a także za wadliwe lub nieudane elektroniczne transmisje danych; (b) jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do zgłoszeń, ich kradzież, zniszczenie lub zmianę w dowolnym momencie trwania niniejszego wydarzenia; (c) jakąkolwiek techniczną usterkę, awarię, błąd, pominięcie, przerwę, usunięcie, defekt, opóźnienie w działaniu lub awarię linii komunikacyjnej, niezależnie od przyczyny, w odniesieniu do jakiegokolwiek sprzętu, systemów, sieci, linii, satelitów, serwerów, kamer, komputerów lub dostawców wykorzystywanych w jakimkolwiek aspekcie działań związanych z tym wydarzeniem; (d) niedostępność lub nieosiągalność jakiejkolwiek sieci lub usługi bezprzewodowej, Internetu lub strony internetowej lub jakiejkolwiek ich kombinacji; (e) zawieszone lub przerwane świadczenie usług internetowych, bezprzewodowych lub telefonii stacjonarnej; lub (f) jakiekolwiek uszkodzenia komputera lub urządzenia mobilnego należącego do uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby, które mogą być związane lub wynikać z jakiejkolwiek próby uczestnictwa w wydarzeniu lub pobrania jakichkolwiek materiałów w ramach wydarzenia.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu wydarzenie nie będzie mogło przebiegać zgodnie z planem z przyczyn, które mogą obejmować m.in. infekcję wirusem komputerowym, manipulację, nieautoryzowaną interwencję, oszustwo, awarie techniczne lub inne przyczyny, które mogą zakłócić lub wpłynąć na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub prawidłowy przebieg tego wydarzenia, Chess.com zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia wydarzenia w całości lub w części. W takim przypadku Chess.com niezwłocznie zawiesi wszystkie losowania i przyznawanie nagród oraz zastrzega sobie prawo do przyznania pozostałych nagród (do wysokości przybliżonej wartości detalicznej określonej w stosownych oficjalnych zasadach zawodów) w sposób uznany przez nas za sprawiedliwy i słuszny. Chess.com i strony zwolnione z odpowiedzialności nie będą ponosić żadnej dalszej odpowiedzialności wobec uczestników w związku z danym wydarzeniem.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOSTAWCY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH LUB KONTA E-MAIL

Do uczestnictwa w wydarzeniu może być wymagane posiadanie konta e-mail. Jeśli nie masz jeszcze konta e-mail, należy odwiedzić stronę dostawcy usług poczty elektronicznej, a następnie utworzyć konto e-mail. Założenie konta e-mail jest zazwyczaj bezpłatne. Wszelkie promocje związane z wydarzeniami Chess.com nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane ani administrowane przez jakiegokolwiek dostawcę usług poczty elektronicznej ani z nim związane. Przyjmujesz do wiadomości, że podajesz swoje dane serwisowi Chess.com, a nie dostawcy usług poczty elektronicznej. Biorąc udział w wydarzeniu za pośrednictwem dostawcy usług poczty elektronicznej możesz podlegać zasadom dotyczącym danych osobowych oraz warunkom użytkowania obowiązującym u tego dostawcy, które można znaleźć na jego platformie.

LISTA ZWYCIĘZCÓW/OFICJALNE ZASADY

Aby uzyskać kopię stosownej listy zwycięzców z prawdziwymi imionami i nazwiskami lub kopię oficjalnych zasad dotyczących danego wydarzenia, wyślij swoją prośbę wraz z ostemplowaną i zaadresowaną do siebie kopertą na adres:

Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Wnioski o podanie prawdziwych imion i nazwisk zwycięzców muszą wpłynąć nie później niż w terminie określonym w stosownych oficjalnych zasadach wydarzenia. Aby uzyskać dostęp do listy zwycięzców online, kliknij adres URL odpowiedniego wydarzenia. Lista zwycięzców zostanie opublikowana po zakończeniu potwierdzenia zwycięzców.