Polityka prywatności

Poniższe tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Angielską wersję poniższego tekstu, mającą moc prawną, znajdziesz Tutaj.
Ostatnia aktualizacja: January 17, 2024

Witamy na Chess.com!

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) określa, w jaki sposób Chess.com gromadzi, wykorzystuje, chroni i ujawnia dane osobowe uzyskane od każdego, kto utworzy konto na stronie Chess.com, korzysta z naszych usług („Użytkownicy”) lub powiązanych treści, funkcji, aplikacji mobilnych i internetowych oraz innych usług (zwanych łącznie „usługami”), które są świadczone przez Chess.com, LLC i jej spółki stowarzyszone.

Niniejsze zasady uwzględniają wymogi California Consumer Privacy Act, ze zmianami wprowadzonymi przez California Privacy Rights Act („CCPA”), a także wszelkie inne obowiązujące wymogi międzynarodowe, krajowe i stanowe związane z gromadzeniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem danych.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Korzystając z serwisów, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego informacji zgodnie z niniejszym regulaminem. Jeśli użytkownik przekaże nam swoje dane (bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem naszych usługodawców), będziemy traktować jego dane zgodnie z niniejszym regulaminem. Jeśli będziemy musieli wykorzystać dane osobowe użytkownika w jakimkolwiek innym celu niż tutaj określonym, zaktualizujemy niniejszy regulamin lub poprosimy o wcześniejszą zgodę użytkownika, jeśli będzie to konieczne.

Podsumowanie najważniejszych informacji

Zachęcamy do zapoznania się z całym tekstem niniejszej polityki i naszymi warunkami świadczenia usług, ale oto kilka najważniejszych kwestii, które mogą zainteresować użytkownika:

 • Dane osobowe to informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują, mogą być kojarzone lub mogą być powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z konkretnym konsumentem lub gospodarstwem domowym.
 • Podczas rejestracji możemy poprosić użytkownika o podanie adresu e-mail i nazwy użytkownika, a jeśli rejestracja z użyciem numeru telefonu jest dostępna w kraju użytkownika, poprosimy go o podanie numeru telefonu.
 • Nigdy nie poprosimy Cię o podanie nam poufnych danych osobowych.
 • Użytkownicy dokonujący płatności są proszeni o podanie informacji dotyczących płatności, gdy dokonują zakupu za pośrednictwem naszych serwisów. Więcej informacji na temat sposobu ochrony informacji dotyczących płatności można znaleźć w sekcji „Gromadzenie informacji”.
 • Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników jest dla nas ważne, dlatego wymagamy podawania danych osobowych wyłącznie w celach biznesowych i staramy się ograniczyć gromadzenie danych osobowych wyłącznie do tego, co jest niezbędne do osiągnięcia tych celów. Stosujemy również komercyjnie uzasadnione fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę wszystkich informacji gromadzonych przez serwisy.

Spis treści

1. Definicje

2. Prywatność dzieci

3. Gromadzenie informacji

4. Sposób korzystania z informacji

5. Sytuacje, w których ujawniamy informacje stronom trzecim

6. Sposoby korzystania z prawa do dostępu, zmiany lub korekty danych użytkownika

7. Sposoby korzystania z prawa do zamknięcia i usunięcia konta oraz ubiegania się o jego ponowną aktywację

8. Kalifornijska ustawa o ochronie prawa do prywatności (CPRA)

9. Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

10. Inne warunki dotyczące poszczególnych regionów i stanów

11. Łącza do innych serwisów

12. Lokalizacja przetwarzania informacji

13. Bezpieczeństwo

14. Zmiany w naszej polityce prywatności

15. Skontaktuj się z nami

16. Szachy - Graj i ucz się (Wersja Arcade)

1. Definicje

RODO

RODO odnosi się łącznie do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych obowiązującego w Unii Europejskiej („UE”) i Zjednoczonym Królestwie („UK”).

Dane osobowe

Dane osobowe, zgodnie z definicją tego terminu zawartą w RODO, oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dane osobowe i informacje osobiste będą używane jako synonimy dla celów niniejszej polityki.

Informacje o użytkowaniu

Informacje o użytkowaniu to dane gromadzone automatycznie w wyniku korzystania z serwisu lub z samej infrastruktury serwisu (na przykład czas trwania wizyty na stronie). W stosownych przypadkach informacje o użytkowaniu mogą obejmować dane pseudonimowe.

Pliki cookie

Pliki cookie i/lub podobne technologie (zwane łącznie „plikami cookie”) to niewielka ilość danych przechowywana na urządzeniu użytkownika (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

Administrator danych

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób, w jaki dane osobowe są lub mają być przetwarzane. Na potrzeby niniejszej polityki jesteśmy administratorem danych osobowych użytkownika.

Podmioty przetwarzające dane osobowe

Podmioty przetwarzające dane osobowe to osoby fizyczne lub prawne, które przetwarzają dane w imieniu administratora danych i postępują zgodnie z jego instrukcjami. Zwykle odnosi się to do naszych usługodawców. Korzystamy z usług różnych podmiotów przetwarzających dane w celu skuteczniejszego przetwarzania danych użytkownika.

Podmiot danych

Podmiot danych to każda żyjąca osoba, której dane osobowe przetwarzamy.

2. Prywatność dzieci

Chess.com nie jest przeznaczona do użytku przez osoby niepełnoletnie, tj. osoby poniżej minimalnego wieku wymaganego do wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ich stanu lub kraju zamieszkania. Dla użytkowników niepełnoletnich przeznaczona jest nasza strona internetowa ChessKid.com.

3. Gromadzenie informacji

Gromadzimy informacje należące do dwóch ogólnych kategorii.

A. Informacje przekazywane nam przez użytkowników

Jak opisano szczegółowo poniżej, my i nasi zewnętrzni dostawcy usług gromadzimy informacje, które użytkownicy przekazują podczas korzystania z naszych serwisów, włączając w to sytuacje, gdy użytkownicy tworzą konto, rejestrują się w naszych serwisach lub kontaktują się z nami z pytaniami, komentarzami lub prośbami.

Aby zarejestrować konto, użytkownicy są proszeni o podanie nazwy użytkownika, adresu e-mail i/lub numeru telefonu (w przypadku rejestracji przy użyciu adresu e-mail, numer telefonu jest opcjonalny).

Użytkownicy mogą również uzupełnić swój profil dodatkowymi informacjami, które są opcjonalne, takimi jak: imię i nazwisko, lokalizacja, kraj, język, język treści, strefa czasowa, ranking OTB, status, zdjęcie profilowe i wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecyduje się udostępnić w sekcji „O mnie” na swoim profilu. Flaga wybranego kraju pojawi się na profilu użytkownika.

Pamiętaj, że niektóre informacje znajdujące się na Twoim profilu są publiczne i dlatego mogą być dostępne dla każdego użytkownika, a nawet dla osób spoza Chess.com. Umieszczając informacje na swoim profilu, przyjmujesz do wiadomości, że informacje, które są publiczne, mogą zostać wykorzystane przez dowolną osobę lub podmiot do ich własnych celów.

Dostępne są również inne informacje, które zależą od rodzaju konta. Na przykład:

Informacje dotyczące płatności, takie jak dane karty kredytowej lub debetowej oraz adres rozliczeniowy, są gromadzone od użytkowników, którzy dokonują zakupu subskrypcji, w tym tych, którzy ofiarowują płatne konto innym osobom, z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownicy dokonują zakupu za pośrednictwem iTunes, PayPal lub innych podobnych mechanizmów, z którymi współpracujemy. Ze względów bezpieczeństwa nie przechowujemy numeru karty kredytowej użytkownika w naszych bazach danych, ale my i nasi dostawcy usług płatniczych możemy zachować tylko pierwsze sześć cyfr i/lub ostatnie cztery cyfry w celu identyfikacji konta użytkownika i odpowiedzi na jego prośby i pytania oraz w celu przetworzenia płatności.

Ponadto użytkownicy mogą przekazywać nam informacje za pośrednictwem oddzielnych sekcji serwisów. Sekcje te, dostępne za pośrednictwem linku „Menu” lub „Ustawienia” w serwisach, umożliwiają użytkownikom zarządzanie ich kontami, na przykład podczas przesyłania opinii, zwracania się o wsparcie klienta lub przesyłania komentarzy lub pytań.

Jeśli przesyłasz jakiekolwiek informacje dotyczące innych osób w związku z serwisami, oświadczasz, że jesteś do tego upoważniony i zezwalasz nam na wykorzystywanie tych informacji zgodnie z niniejszym regulaminem.

Gdy skontaktujesz się z nami bezpośrednio w jakikolwiek sposób, zachowamy Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie podane przez Ciebie informacje.

B. Informacje zbierane od użytkowników

My i nasi zewnętrzni dostawcy usług gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od użytkowników naszych serwisów na podstawie podejmowanych przez nich działań i czynności wykonywanych podczas korzystania z usług. Dla przykładu, możemy zbierać informacje na temat wzorców użytkowania i historii zamówień od wszystkich użytkowników.

My i nasi zewnętrzni dostawcy usług korzystamy również z różnych technologii, takich jak pliki cookie, w celu automatycznego gromadzenia pewnych informacji technicznych z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego na przestrzeni czasu i na różnych stronach internetowych.

My i nasi zewnętrzni dostawcy usług możemy wykorzystywać informacje zebrane za pomocą tych metod technicznych do kilku celów, w tym do dostarczania treści, monitorowania i ulepszania wrażeń naszych użytkowników związanych z usługami oraz wyświetlania reklam osobom korzystającym z naszych usług, gdy odwiedzają inne strony internetowe i aplikacje. Na przykład, gdy powracasz do korzystania z naszych usług po uprzednim zalogowaniu się, pliki cookie pomagają naszym serwisom rozpoznać, kim jesteś, bez konieczności ponownego logowania. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie znajduje się poniżej.

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji w różnych celach, aby świadczyć i ulepszać nasze usługi.

Rodzaje gromadzonych danych

1. Dane osobowe

Podczas korzystania z naszego serwisu możemy gromadzić pewne dane osobowe. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Wymagane informacje (nazwa użytkownika, adres e-mail lub numer telefonu, w zależności od przypadku)
 • Dodatkowe informacje (imię i nazwisko, lokalizacja, kraj, język, język treści, strefa czasowa, ranking OTB, status, zdjęcie profilowe i wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecyduje się udostępnić w sekcji „O mnie” na swoim profilu)
 • Publicznie dostępne dane szachowe FIDE (Fédération Internationale des Échecs)
 • Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do kontaktowania się z Tobą w celu przesyłania Ci biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Poprosimy Cię o wcześniejszą zgodę, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas jakichkolwiek takich wiadomości, korzystając z linku do rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji podanych w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail, zmieniając ustawienia powiadomień w swoim profilu lub kontaktując się z nami.
 • Jeśli korzystasz z naszej aplikacji na platformie Apple lub Android, możemy poprosić, za Twoją zgodą, o zebranie informacji z Twojej listy kontaktów (w tym adresów e-mail i numerów telefonów) w celu udostępnienia ich firmie Apple lub Google wyłącznie w celu znalezienia Twoich znajomych i kontaktów.
 • Jeśli bierzesz udział w naszych zawodach szachowych z nagrodami, możesz zostać poproszony o zainstalowanie oprogramowania monitorującego Twoją aktywność na komputerze lub urządzeniu. Oprogramowanie to może rejestrować procesy i karty urządzenia, nagrywać ekran urządzenia, uzyskiwać dostęp do kamer internetowych i wideo, nagrywać dźwięk wejściowy i wyjściowy oraz monitorować ruch myszy lub kursora. Te dane osobowe będą gromadzone i ujawniane stronom trzecim w celu prowadzenia zawodów, zapobiegania, wykrywania i badania naruszeń zasad zawodów i naszej polityki Fair Play, jak opisano w sekcji 5 (Sytuacje, w których ujawniamy informacje stronom trzecim).
 • Gromadzimy również informacje o użytkowaniu i dane dotyczące plików cookie, jak opisano poniżej w osobnych sekcjach.

2. Informacje o użytkowaniu

Możemy również gromadzić informacje przesyłane do nas przez przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzin w naszym serwisie lub podczas uzyskiwania dostępu do serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego („Dane użytkowe”).

Te informacje o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego (tj. adres IP), rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszego serwisu, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń, kraj użytkownika, statystyki szachowe i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do naszego serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego, Twoje informacje o użytkowaniu mogą obejmować takie szczegóły, jak rodzaj przeglądarki, system operacyjny, rodzaj urządzenia, obsługiwana strona, Twój adres IP, sposób, w jaki dotarłeś do naszej strony internetowej, czas i długość wizyty, preferencje językowe, przybliżona geolokalizacja oraz strony internetowe, które odwiedziłeś przed odwiedzeniem naszego serwisu. Gdy pobierasz i korzystasz z jednej z naszych aplikacji, my i nasi dostawcy usług możemy monitorować i gromadzić dane dotyczące korzystania z aplikacji, takie jak data i godzina, w której aplikacja na Twoim urządzeniu uzyskuje dostęp do naszych serwerów oraz jakie informacje i pliki zostały pobrane do aplikacji na podstawie numeru Twojego urządzenia.

3. Dane dotyczące plików cookie

Używamy plików cookie, aby świadczyć usługi, monitorować aktywność w naszym serwisie i przechowywać określone informacje. Używamy następujących rodzajów plików cookie, aby rozpoznać urządzenie użytkownika oraz świadczyć i ulepszać nasze usługi:

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem serwisów i umożliwiają korzystanie z niektórych ich funkcji. Umożliwiają one na przykład logowanie się do bezpiecznych obszarów naszych serwisów i pomagają w szybkim ładowaniu zawartości odwiedzanych stron. Bez tych plików cookie usługi, których sobie życzysz, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług. Tego rodzaju plików cookie nie można wyłączyć.

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętywać wybory dokonywane przez Ciebie podczas korzystania z naszych serwisów, takie jak zapamiętywanie preferencji językowych, zapamiętywanie danych logowania i zapamiętywanie zmian wprowadzanych przez Ciebie w innych częściach serwisów, które możesz dostosować. Celem tych plików cookie jest zapewnienie Ci bardziej indywidualnego doświadczenia i unikanie konieczności ponownego określania preferencji za każdym razem, gdy odwiedzasz nasze serwisy.

Analityczne i wydajnościowe pliki cookie

Te pliki cookie służą do zbierania informacji o odwiedzających nasze serwisy i sposobie korzystania z nich przez użytkowników. Obejmuje to liczbę odwiedzających nasze serwisy, strony internetowe, które skierowały ich do naszych serwisów, strony, które odwiedzili w naszych serwisach, o której porze dnia odwiedzili nasze serwisy, czy odwiedzili nasze serwisy wcześniej i inne podobne informacje. Używamy tych informacji, aby zwiększyć wydajność naszych serwisów, gromadzić ogólne informacje demograficzne i monitorować poziom aktywności w naszych serwisach.

Pliki cookie mediów społecznościowych

Te pliki cookie są wykorzystywane, gdy udostępniasz informacje za pomocą przycisku udostępniania w mediach społecznościowych lub przycisku „lubię to” w naszych serwisach lub gdy korzystasz z naszych treści za pośrednictwem serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+, a także jeśli zdecydujesz się zarejestrować za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych. Te pliki cookie są również umieszczane w przeglądarce, jeśli korzystasz z sekcji naszych serwisów, która udostępnia osadzone filmy z YouTube, Twitch lub innych stron internetowych należących do osób trzecich. Niektóre z tych plików cookie mogą być uznane za niezbędne, jeśli zalogujesz się za pomocą konta w mediach społecznościowych.

Marketingowe pliki cookie

Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które mogą być dla Ciebie istotne i odpowiadać Twoim zainteresowaniom. Strony trzecie mogą wykorzystywać informacje gromadzone przez pliki cookie i/lub elementy nawigacyjne web beacons do celów reklamy behawioralnej online. Rodzaje informacji gromadzonych przez pliki cookie stron trzecich i/lub elementy nawigacyjne web beacons, a także cele, w jakich informacje te są wykorzystywane, są określone w polityce prywatności wspomnianych stron trzecich, z którą zachęcamy się zapoznać. Chess.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek pliki cookie lub elementy nawigacyjne web beacons stron trzecich wykorzystywane przez strony trzecie w jakimkolwiek celu.

Google, jako zewnętrzny dostawca, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w naszym serwisie. Korzystanie przez Google z pliku cookie DoubleClick umożliwia jej i jej partnerom wyświetlanie reklam naszym użytkownikom na podstawie ich wizyt w naszym serwisie lub innych stronach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania pliku cookie DoubleClick do reklam opartych na zainteresowaniach, przechodząc na stronę internetową z ustawieniami reklam Google: http://www.google.com/ads/preferences.

W zależności od kraju zamieszkania, użytkownik podczas korzystania z naszych Usług może zezwolić lub odmówić korzystania z opcjonalnych plików cookie, zmieniając preferencje dotyczące plików cookie tutaj. Należy jednak pamiętać, że w przypadku odmowy lub zablokowania niektórych kategorii plików cookie w Usługach, Usługi mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem. Użytkownik nie będzie na przykład mógł pozostać zalogowany na swoim Koncie, w związku z czym przy każdym przejściu na inną stronę będzie musiał się zalogować.

Możesz również zrezygnować z używania plików cookie, odwiedzając politykę prywatności dotyczącą reklam i treści Google pod adresem http://www.privacychoice.org/companies lub http://www.aboutads.info/choices.

Aby dowiedzieć się więcej o tej metodzie reklamy behawioralnej lub zrezygnować z tego typu reklam, można odwiedzić stronę www.networkadvertising.org.

4. Sposób korzystania z informacji

My i nasi zewnętrzni dostawcy usług możemy wykorzystywać informacje zebrane od użytkowników w następujący sposób:

 • W celu umożliwienia użytkownikowi rejestracji i korzystania z serwisów, w tym na przykład w celu wysyłania użytkownikowi wiadomości dotyczących jego konta lub umożliwienia mu przekazywania informacji zwrotnych za pośrednictwem sekcji pomocy technicznej lub kontaktu z nami (podstawa prawna: przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i realizacja umowy z użytkownikiem),
 • W celu realizacji zakupu dokonanego przez użytkownika, np. w celu przetwarzania płatności, komunikowania się z użytkownikiem w związku z zakupem i zapewnienia mu odpowiedniej obsługi klienta (podstawa prawna: realizacja umowy z użytkownikiem, przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i konieczność wynikająca z naszych prawnie uzasadnionych interesów),
 • W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika i spełnienia jego żądań, odzyskania hasła lub zapewnienia pomocy technicznej (podstawa prawna: realizacja umowy z użytkownikiem, przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i konieczność wynikająca z naszych prawnie uzasadnionych interesów),
 • W celu przekazywania użytkownikowi informacji, biuletynów, komunikatów marketingowych, publikacji i innych komunikatów za pośrednictwem różnych mediów, aby informować użytkownika na bieżąco (podstawa prawna: zgoda użytkownika, realizacja umowy z użytkownikiem i konieczność ze względu na nasze uzasadnione interesy),
 • W celu przesyłania użytkownikowi naszych reklam na podstawie jego wizyt w serwisach (podstawa prawna: zgoda użytkownika i konieczność wynikająca z naszych uzasadnionych interesów),
 • W celu pomiaru skuteczności naszych reklam (podstawa prawna: realizacja umowy z użytkownikiem i konieczność wynikająca z naszych prawnie uzasadnionych interesów),
 • W celu umożliwienia nam oceny i ulepszania naszych serwisów, ich treści edukacyjnych i innych świadczonych przez nas usług (na przykład w celu ulepszania naszych treści i doświadczeń użytkowników); w celu badania, oceny i poprawy skuteczności edukacyjnej naszych serwisów; oraz w celu umożliwienia nam lepszego zrozumienia bazy użytkowników naszych serwisów (podstawa prawna: realizacja umowy z użytkownikiem i konieczność wynikająca z naszych prawnie uzasadnionych interesów),
 • Aby zweryfikować Twoją tożsamość lub przeprowadzić odpowiednie kontrole mające na celu zapobieganie oszustwom i ich wykrywanie (Podstawa prawna: Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i realizacja naszych uzasadnionych celów).
 • W celu dostosowywania, adaptacji i personalizacji doświadczeń użytkowników w zakresie wyświetlania i korzystania z treści (podstawa prawna: realizacja umowy z użytkownikiem, zgoda użytkownika i konieczność wynikająca z naszych prawnie uzasadnionych interesów),
 • W celu utrzymania i prowadzenia analizy funkcjonowania serwisów (podstawa prawna: konieczność wynikająca z naszych uzasadnionych interesów),
 • W celu zarządzania i prowadzenia naszej działalności (podstawa prawna: realizacja umowy z użytkownikiem i konieczność wynikająca z naszych prawnie uzasadnionych interesów),
 • Jeśli uznamy to za konieczne lub właściwe: (a) w celu przestrzegania obowiązującego prawa, w tym prawa obowiązującego poza krajem zamieszkania użytkownika; (b) w celu przestrzegania procedur prawnych; (c) w celu odpowiadania na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów spoza kraju zamieszkania użytkownika; (d) w celu wykrywania naruszeń i egzekwowania naszego regulaminu; (e) w celu ochrony naszej działalności lub działalności któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych, w tym bezpieczeństwa naszych serwisów; (f) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności, lub praw naszych podmiotów stowarzyszonych, użytkownika lub innych osób; oraz (g) w celu umożliwienia nam skorzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść (łącznie (a)-(g) to inne zastosowania i ujawnienia) (podstawa prawna: przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i konieczność realizacji naszych uzasadnionych interesów)
 • Aby wysyłać Ci powiadomienia push, SMS-y, alerty i inne rodzaje powiadomień na Twoje urządzenie mobilne. Możesz zrezygnować z otrzymywania powiadomień push w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia na swoim urządzeniu mobilnym. Jeśli podasz nam swój numer telefonu komórkowego, możemy wysyłać Ci wiadomości tekstowe SMS dotyczące Twojego konta za Twoją uprzednią zgodą, jeśli jest to wymagane przez prawo. Należy pamiętać, że operator może pobierać opłaty za otrzymywane wiadomości tekstowe. Aby na stałe zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości tekstowych SMS (jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie), wyślij SMS o treści STOP, CANCEL lub UNSUBSCRIBE w odpowiedzi na dowolną wysłaną przez nas wiadomość tekstową SMS (Podstawa prawna: Wykonanie naszej umowy z Tobą, przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i realizacja naszych uzasadnionych celów).
 • W celu prowadzenia badań i tworzenia nowych produktów i usług (podstawa prawna: realizacja umowy z użytkownikiem i konieczność wynikająca z naszych prawnie uzasadnionych interesów),
 • W celu opublikowania imienia i nazwiska użytkownika w przypadku wygrania przez niego konkursu, loterii, turnieju lub innych wydarzeń (podstawa prawna: realizacja umowy z użytkownikiem, zgoda użytkownika i konieczność wynikająca z naszych uzasadnionych interesów),
 • W celach administracyjnych (podstawa prawna: realizacja umowy z użytkownikiem i konieczność wynikająca z naszych prawnie uzasadnionych interesów)
 • W celu prowadzenia naszych zawodów oraz zapobiegania, wykrywania i badania naruszeń naszych zasad Fair Play, zasad dotyczących zawodów oraz zasad wszelkich organizowanych przez nas wydarzeń (podstawa prawna: realizacja umowy z użytkownikiem, przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych, zgoda użytkownika i konieczność wynikająca z naszych prawnie uzasadnionych interesów),
 • W celu realizacji wszelkich innych celów przedstawionych użytkownikowi w momencie gromadzenia informacji.

5. Sytuacje, w których ujawniamy informacje stronom trzecim

Informacje gromadzone od użytkowników nie będą ujawniane, z wyjątkiem następujących sytuacji, które obejmują nasze cele operacyjne:

 • W celu obsługi dostawców usług, takich jak podmioty przetwarzające płatności, instytucje finansowe, dostawcy usług technologicznych, analitycznych, marketingowych i reklamowych oraz partnerzy i zewnętrzni profesjonalni doradcy (tj. audytorzy, kancelarie prawne itp.), pod warunkiem, że dostawcy usług wyrażą zgodę na zachowanie poufności informacji.
 • Naszym podmiotom stowarzyszonym i partnerom biznesowym oraz ich pracownikom w celach biznesowych, gdy jest to konieczne w celu świadczenia naszych usług lub gdy takie podmioty stowarzyszone świadczą nam usługi.
 • W razie potrzeby, w celu prowadzenia naszych zawodów oraz zapobiegania, wykrywania i badania naruszeń naszych zasad Fair Play, polityki dotyczącej zawodów oraz zasad wszelkich organizowanych przez nas zawodów.
 • Jeśli uznamy to za konieczne lub stosowne, jak określono powyżej w punkcie „Inne zastosowania i ujawnienia”.
 • Organom rządowym i organom ścigania lub w przypadku, gdy uważamy, że ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez jakiekolwiek obowiązujące prawo lub proces prawny, w tym zgodne z prawem żądania organów publicznych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. Jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo i jeśli zostanie to uznane za konieczne lub uzasadnione, możemy powiadomić użytkowników przed ujawnieniem danych.
 • Z zastrzeżeniem umów o zachowaniu poufności, warunków niniejszej polityki i obowiązującego prawa, informacje mogą być ujawniane dostawcom usług, doradcom, potencjalnym partnerom transakcyjnym lub innym stronom trzecim w związku z rozważaniem, negocjowaniem lub zakończeniem transakcji korporacyjnej, w ramach której my lub którykolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych zostanie przejęty przez inną spółkę lub połączony z nią, lub sprzedamy, zlikwidujemy, przeniesiemy lub udzielimy licencji na całość lub część naszych aktywów w ramach upadłości lub w inny sposób. Oznacza to, że jeśli niektóre lub wszystkie nasze aktywa zostaną nabyte lub w inny sposób przeniesione lub licencjonowane, włączając w to upadłość, taki nabywca będzie podlegał tym samym zobowiązaniom określonym w niniejszej polityce.
 • Możemy korzystać z zewnętrznych sieci reklamowych i innych podmiotów stowarzyszonych w związku z plikami cookie, znacznikami pikselowymi, ramkami iframe lub podobnymi technologiami w celu: (1) wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach danym użytkownikom, w tym naszych reklam, gdy tacy użytkownicy odwiedzają strony internetowe osób trzecich; oraz (2) dostarczania nam statystyk dotyczących skuteczności naszych reklam na stronach internetowych osób trzecich. Te zewnętrzne sieci reklamowe mogą wykorzystywać te informacje dotyczące plików cookie zgodnie z własnymi politykami prywatności.
 • Podmiotom zewnętrznym, które korzystają z linków polecających do naszych serwisów lub je obsługują, wyłącznie w przypadku kliknięcia przez użytkownika takiego linku polecającego.
 • Każdej stronie trzeciej, w przypadku gdy takie ujawnienie jest wymagane w celu egzekwowania lub stosowania naszego regulaminu lub innych odpowiednich umów.
 • Każdej stronie trzeciej, jeśli jest to konieczne do ochrony praw, własności, integralności lub bezpieczeństwa naszej firmy, naszych klientów lub innych osób (w tym, bez ograniczeń, użytkownika).

W celu zapewnienia wydajności usług niektóre z tych podmiotów stowarzyszonych i stron trzecich znajdują się na terytoriach poza UE/EOG, a od czasu do czasu możemy przekazywać dane osobowe użytkownika do państwa trzeciego, które nie zostało zatwierdzone przez Komisję Europejską jako kraj bezpieczny dla takiego transferu (decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony). Jeśli użytkownik jest mieszkańcem UE/EOG, w odpowiednich przypadkach zastosujemy standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia równoważnego poziomu ochrony, jaki został przyznany w UE/EOG, lub inne zgodne z prawem podstawy do przeprowadzenia takiego transferu.

6. Sposoby korzystania z prawa do dostępu, zmiany lub korekty danych użytkownika

Każdy użytkownik może sprawdzić lub zmienić informacje, które podał podczas rejestracji w serwisach, aktualizując informacje na swoim profilu konta lub kontaktując się z nami pod adresem support@chess.com. Użytkownik może również skorzystać z prawa dostępu, zwracając się o jego udzielenie w sekcji „Moje dane” w naszych serwisach. Ponadto użytkownicy mogą w dowolnym momencie skontaktować się z nami w sposób opisany w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej, aby zwrócić się do nas z prośbą o udostępnienie im do wglądu wszelkich przekazanych przez nich danych osobowych lub o zaprzestanie gromadzenia danych osobowych od użytkownika.

Gdy zmienimy jakiekolwiek dane osobowe na żądanie użytkownika, dołożymy uzasadnionych starań, aby wprowadzić zmiany w naszych aktywnych w danym momencie bazach danych tak szybko, jak to możliwe, i zawsze w obowiązującym terminie prawnym. Zmiana opcji ustawień może nie skutkować natychmiastowymi zmianami ustawień, które podlegają naszym harmonogramom działań operacyjnych i konserwacyjnych.

7. Sposoby korzystania z prawa do zamknięcia i usunięcia konta oraz ubiegania się o jego ponowną aktywację

Użytkownicy mogą zamknąć swoje konta w dowolnym momencie, przechodząc do sekcji „Zarządzaj kontem” w ustawieniach lub kontaktując się z support@chess.com.

Należy pamiętać, że po usunięciu konta dane osobowe i inne informacje dotyczące konta nie są trwale usuwane. Przechowujemy informacje o użytkowniku, aby umożliwić mu ponowne otwarcie konta w dowolnym momencie. Nie udzielamy jednak żadnej gwarancji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za to, czy wszystkie informacje dotyczące konta i postępy związane z korzystaniem z serwisów będą dostępne, lub czy wszystkie funkcje związane z nauką lub personalizacją będą możliwe do odzyskania lub wznowienia.

Po usunięciu konta lub spełnieniu żądania usunięcia (jak wyjaśniono poniżej), zanonimizowane informacje na Twój temat mogą być przechowywane wewnętrznie w naszych kopiach zapasowych, plikach archiwalnych lub podobnych bazach danych i mogą być nadal wykorzystywane w formie zanonimizowanej w celach związanych z wewnętrznym wsparciem, administracją i prowadzeniem rejestrów, w tym między innymi w celu umożliwienia nam ulepszania serwisów i świadczonych przez nas usług poprzez badania, oceny i analizy dozwolone przez obowiązujące prawo oraz w innych celach określonych w niniejszych zasadach. Możemy również przechowywać pewne informacje w kopiach zapasowych lub archiwach, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli jest to istotne dla zapobiegania oszustwom lub przyszłym naruszeniom naszych zasad lub dla uzasadnionych celów biznesowych, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. Wszystkie zachowane dane będą nadal podlegać naszej polityce obowiązującej w danym czasie

Aby po usunięciu konta ponownie je aktywować i ewentualnie odzyskać poprzednie informacje oraz powrócić do miejsca, w którym dany użytkownik zakończył korzystanie z konta, należy wysłać wiadomość na adres support@chess.com, korzystając z adresu e-mail powiązanego z kontem użytkownika.

Jeśli chcesz trwale usunąć swoje dane osobowe, możesz to zrobić samodzielnie, klikając „Usuń” w sekcji „Moje dane” w serwisach lub wysyłając prośbę o usunięcie na adres support@chess.com. W takim przypadku usuniemy Twoje dane osobowe, zanonimizujemy informacje, które pozostaną publiczne, takie jak statystyki partii, posty i komentarze, a także zablokujemy Twój adres e-mail i konta w mediach społecznościowych przed wykorzystywaniem ich na Chess.com w przyszłości.

Jeśli chcesz, aby Twoje posty i komentarze publiczne zostały usunięte, musisz usunąć je osobno przed zażądaniem usunięcia konta. Po usunięciu Twoich danych osobowych personel Chess.com nie będzie miał możliwości zweryfikowania Twojej tożsamości i nie usunie tych postów za Ciebie.

Wszelkie wnioski o usunięcie danych będą realizowane w terminie przewidzianym przez obowiązujące prawo.

Należy pamiętać, że prośba o usunięcie danych osobowych może prowadzić do anulowania konta użytkownika lub niemożności korzystania z niektórych usług, a jeśli jakikolwiek inny typ konta jest powiązany z kontem członkowskim, prośba o usunięcie danych osobowych na jednym z kont może zostać odzwierciedlona na innym koncie użytkownika.

8. Kalifornijska ustawa o prawie do prywatności (CPRA)

Niniejsza sekcja uzupełnia informacje zawarte w naszej polityce i dotyczy wyłącznie użytkowników zamieszkałych w stanie Kalifornia. Niniejsze powiadomienie zostało opracowane w celu zapewnienia zgodności z CCPA. Wszelkie terminy użyte w niniejszej sekcji mają takie samo znaczenie, jak te zdefiniowane w CCPA. Należy pamiętać, że możemy domagać się wyłączeń prawnych dla niektórych rodzajów danych osobowych i niektórych naszych usług ze wszystkich lub niektórych części CCPA.

Ustawa CCPA zapewnia mieszkańcom Kalifornii określone prawa dotyczące ich danych osobowych. W tej sekcji opisano Twoje prawa wynikające z ustawy CCPA i wyjaśniono, jak z nich korzystać. W tej sekcji „Ty” lub „Twoje” odnosi się do mieszkańców Kalifornii. Zgodnie z CCPA jesteśmy zobowiązani do ujawnienia kategorii źródeł, z których pozyskujemy dane osobowe, oraz stron trzecich, którym je udostępniamy - co wyjaśniliśmy już powyżej w sekcji „Gromadzenie informacji”, sekcji „Sposób korzystania z informacji” oraz sekcji „Sytuacje, w których ujawniamy informacje stronom trzecim”.

Tylko użytkownik będący mieszkańcem Kalifornii lub osoba zarejestrowana przez sekretarza stanu Kalifornii, którą użytkownik upoważnił do działania w jego imieniu, może złożyć weryfikowalny wniosek konsumencki związany z jego danymi osobowymi.

Weryfikowalny wniosek konsumenta musi:

 • Należy podać wystarczające informacje, które pozwolą nam w uzasadniony sposób zweryfikować, czy użytkownik jest osobą, której dane osobowe gromadzimy, lub jej upoważnionym przedstawicielem. Zweryfikujemy wniosek użytkownika, prosząc go o podanie informacji związanych z jego interakcjami z nami. Nie będziemy prosić użytkownika o podanie danych osobowych, których nie przechowujemy w ramach świadczenia naszych usług.
 • Opisz swoją prośbę wystarczająco szczegółowo, abyśmy mogli ją właściwie zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nią.
 • Nie możemy odpowiedzieć na Twój wniosek ani zapewnić Ci danych osobowych, jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku i potwierdzić, że dane osobowe odnoszą się do Ciebie. Złożenie weryfikowalnego wniosku konsumenckiego nie wymaga utworzenia u nas konta. Dane osobowe podane w weryfikowalnym wniosku konsumenta będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy lub jego uprawnień do złożenia wniosku.

Aby skorzystać ze swoich praw, użytkownik może zawsze zwrócić się do nas, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@chess.com lub wykonując czynności opisane poniżej:

 • Prawo dostępu do danych osobowych. Użytkownik może być uprawniony do otrzymania informacji dotyczących kategorii gromadzonych przez nas danych osobowych, źródeł, z których gromadziliśmy dane osobowe, celów, dla których gromadziliśmy i udostępnialiśmy dane osobowe, kategorii udostępnianych przez nas danych osobowych oraz kategorii stron trzecich, którym udostępnialiśmy dane osobowe, a także kategorii danych osobowych, które ujawniliśmy w celach biznesowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, składając wniosek w sekcji „Moje dane” w naszych serwisach.
 • Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik może być uprawniony do otrzymania kopii swoich elektronicznych danych osobowych w formacie umożliwiającym ich łatwe wykorzystanie, aby mógł przekazać te dane innej organizacji. Użytkownik może złożyć weryfikowalny wniosek o dostęp lub przeniesienie danych tylko dwa razy w ciągu 12 miesięcy. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, składając wniosek w sekcji „Moje dane” w naszych serwisach.
 • Prawo do korekty. Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Użytkownik może również poprawić wszelkie nieprawidłowe dane osobowe samodzielnie, wchodząc na swój profil w sekcji Ustawienia w naszych serwisach.
 • Prawo do usunięcia. Możesz być uprawniony do zażądania od nas, abyśmy usunęli dane osobowe, które od Ciebie uzyskaliśmy. Dołożymy ekonomicznie uzasadnionych starań, aby spełnić to żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy jednak pamiętać, że możemy potrzebować lub być zobowiązani do przechowywania takich informacji w związku z naszymi uzasadnionymi celami biznesowymi lub w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z prawa do usunięcia danych, należy zapoznać się z sekcją zatytułowaną: „Anulowanie i ponowna aktywacja konta; usuwanie danych” w niniejszym regulaminie.
 • Prawo do wycofania zgody na udostępnianie danych stronom trzecim. Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników stronom trzecim. Ujawniamy pewne informacje naszym usługodawcom tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji naszych celów biznesowych i jest to zgodne z niniejszym regulaminem.

Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych.

Mimo że nie udostępniamy danych użytkownika w zamian za wynagrodzenie, użytkownik będący mieszkańcem Kalifornii ma prawo zwrócić się do nas z prośbą o nieujawnianie jego danych osobowych stronom trzecim w zamian za wynagrodzenie pieniężne lub inne wartościowe wynagrodzenie.

Możesz skorzystać z tego prawa do rezygnacji, przesyłając następujący formularz.

“Do Not Track“ Signals

Nie reagujemy na sygnały Do Not Track („DNT”) otrzymywane z przeglądarek internetowych. Do Not Track to preferencja, którą można ustawić w przeglądarce internetowej, aby poinformować strony internetowe, że użytkownik nie chce być śledzony.

Można włączyć lub wyłączyć funkcję Do Not Track, przechodząc do strony „Preferencje” lub „Ustawienia” przeglądarki internetowej. Jeśli włączysz funkcję DNT na dowolnym urządzeniu, niektóre usługi, w tym płatne usługi lub subskrypcje na Chess.com, mogą stać się niestabilne.

a. Gromadzone i udostępniane przez nas informacje

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zgromadziliśmy następujące kategorie danych osobowych od konsumentów lub na ich temat:

Kategoria danych osobowych Dane osobowe gromadzone w tej kategorii Źródła danych osobowych
 1. Identyfikatory
 • Prawdziwe imię i nazwisko lub pseudonim
 • Adres(y) IP
 • Adres e-mail
 • Nazwa konta (nazwa użytkownika) lub inny podobny identyfikator
 • Mobilne tokeny push
 • W przypadku niektórych kont mogą być gromadzone określone identyfikatory stron trzecich związane z usługami szachowymi (np. numer identyfikacyjny USCF lub FIDE)
 • Informacje przekazywane nam przez użytkowników
 • Informacje zbierane od użytkowników automatycznie
 • Zewnętrzny dostawca usług
 1. Dane geolokalizacyjne
 • Dane dotyczące adresu IP
 • Informacje zbierane od użytkowników automatycznie
 1. Internet lub inna podobna aktywność sieciowa
 • Historię przeglądania; informacje dotyczące interakcji użytkownika z usługami; informacje dotyczące systemu operacyjnego i urządzenia użytkownika
 • Informacje zbierane od użytkowników automatycznie
 • Zewnętrzny dostawca usług

Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych, które gromadzimy i zgromadziliśmy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę wejścia w życie naszej polityki, można znaleźć w powyższym punkcie zatytułowanym „Rodzaje gromadzonych danych” w sekcji 3.B. (Informacje zbierane od użytkowników).

b. Cele biznesowe i komercyjne, do których wykorzystujemy dane osobowe

Możemy wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe gromadzone w ramach każdej z kategorii danych osobowych (opisanych w powyższej tabeli) w celach wymienionych poniżej:

Zapoznaj się z sekcją 4 powyżej (Sposób korzystania z informacji).

c. Kategorie udostępnianych przez nas danych osobowych:

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe, ujawniając je stronie trzeciej w celach biznesowych opisanych poniżej. Ujawnienia danych osobowych do celów biznesowych dokonujemy wyłącznie na podstawie pisemnych umów, które opisują te cele, wymagają od odbiorcy zachowania poufności danych osobowych i zabraniają wykorzystywania ujawnionych informacji do celów innych niż realizacja umowy.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy również następujące kategorie danych osobowych w co najmniej jednym celu biznesowym:

Udostępniamy dane osobowe kategorii A, B i C naszym podmiotom stowarzyszonym, partnerom, organizacjom macierzystym/zależnym, dostawcom usług oraz podmiotom rządowym i sieciom reklamowym.

d. Przechowywanie przez nas danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług i realizacji żądanych transakcji lub do innych celów biznesowych, w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i realizacji naszych umów. Decyzję o tym, jak długo potrzebujemy danych osobowych, podejmujemy indywidualnie dla każdego przypadku. Przy podejmowaniu decyzji o przechowywaniu danych osobowych możemy brać pod uwagę następujące czynniki:

 • Czy musimy zachować niektóre Twoje dane osobowe w celu prowadzenia Twojego konta;
 • Czy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania niektórych rodzajów danych osobowych przez określony czas w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych; oraz
 • Czy potrzebujemy niektórych Twoich danych osobowych do innych celów biznesowych, takich jak zapobieganie szkodom i zapewnianie bezpieczeństwa naszych stron internetowych; badanie możliwych naruszeń naszych warunków użytkowania; lub ochrona nas samych.

e. Niedyskryminacja

W pełni przestrzegamy przysługujących użytkownikom praw do prywatności i nie będziemy dyskryminować użytkowników z powodu korzystania przez nich z praw wynikających z CCPA.

f. Powiadomienie o korzyściach finansowych

Możemy oferować specjalne korzyści użytkownikom, którzy uczestniczą w określonych promocjach. Dostępność tych promocji dla użytkownika w danym czasie będzie się różnić. Jeśli będziemy oferować takie pakiety, możemy poprosić użytkownika o podanie danych osobowych jako warunku udziału w promocji.

9. Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Jeśli znajdujesz się w EOG lub Zjednoczonym Królestwie, nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszym regulaminie zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy.

Celem tej części niniejszych zasad jest wyjaśnienie, w jaki sposób użytkownik może korzystać z niektórych swoich praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych związanych z tymi informacjami. W niniejszych zasadach wskazano naszego przedstawiciela prawnego i urząd ochrony danych w EOG i Zjednoczonym Królestwie oraz podano informacje, które mogą być potrzebne do skontaktowania się z nimi. My (Chess.com, LLC) jesteśmy administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie informacji użytkownika. Nasze dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.

Naszym przedstawicielem prawnym w Unii Europejskiej jest Chessable Spain S.L.
Kontakt: dpo@chess.com
Adres pocztowy: Av. Diagonal 618, 5B, 08021, Barcelona, Hiszpania.
Naszym przedstawicielem prawnym w Zjednoczonym Królestwie jest Chessable Ltd.
Kontakt: dpo@chess.com
Adres pocztowy: London Mindsports Centre, 21-23 Dalling Road, Hammersmith, London, W6 0JD.

a. Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów i egzekwowania postanowień naszych umów prawnych i regulaminów lub do czasu, gdy poinstruujesz nas, abyśmy postąpili inaczej w sposób zgodny z Twoimi prawami (i naszymi obowiązkami) wynikającymi z RODO.

b. Transfer danych

Informacje użytkownika, w tym jego dane osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.

Jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi i zdecydujesz się przekazać nam informacje, pamiętaj, że jesteśmy firmą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym obsługujemy nasze serwisy, oraz gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe ze Stanów Zjednoczonych.

Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą polityką, a przekazywanie Twoich danych osobowych organizacjom lub krajom nie będzie miało miejsca, z wyjątkiem sytuacji, w których istnieją odpowiednie kontrole, w tym kontrole bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. W przypadku dalszego przekazywania Twoich danych osobowych poza EOG lub terytorium Zjednoczonego Królestwa, polegamy na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej i równoważnym mechanizmie przekazywania danych brytyjskiego komisarza ds. informacji, w zależności od przypadku. Ma to miejsce, o ile przekazywanie nie odbywa się do kraju, który został uznany przez Komisję Europejską lub odpowiednie władze Zjednoczonego Królestwa, w zależności od przypadku, za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych osób fizycznych.

c. Twoje prawa do ochrony danych zgodnie z RODO

Jeśli znajdujesz się na terenie EOG lub Zjednoczonego Królestwa, przysługują Ci pewne prawa do ochrony danych. Staramy się podejmować odpowiednie kroki, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz uzyskać informacje o tym, które z Twoich danych osobowych posiadamy, lub jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami pod adresem podanym w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.

Możesz edytować informacje na swoim koncie w dowolnym momencie. W określonych okolicznościach przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo dostępu i przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na jego temat, w zorganizowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, składając wniosek w sekcji „Moje dane” w naszych serwisach.
 • Prawo do aktualizowania i korygowania swoich danych osobowych. Użytkownik może również aktualizować lub korygować wszelkie nieprawidłowe dane osobowe samodzielnie, wchodząc na swój profil w sekcji ustawienia w naszych serwisach.
 • Prawo do usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z prawa do usunięcia danych, należy zapoznać się z sekcją zatytułowaną: „Anulowanie i ponowna aktywacja konta; usuwanie danych” w niniejszym regulaminie.
 • Prawo do sprzeciwu. Użytkownik ma prawo odmówić zgody na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych. Można to zrobić, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami”.
 • Prawo do sprzeciwu wobec działań marketingowych. Użytkownik może w dowolnym momencie odmówić zgody na działania marketingowe, korzystając z funkcji rezygnacji z subskrypcji wyświetlanej w naszych komunikatach do użytkownika lub zarządzając swoimi preferencjami w sekcji powiadomienia w ustawieniach.
 • Prawo do ograniczenia. Użytkownik ma prawo wnioskować o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych, jeśli ma to uzasadnienie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami”.
 • Prawo do wycofania zgody. Użytkownik ma również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy polegaliśmy na jego zgodzie w celu przetwarzania jego danych osobowych, za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami”.
 • Zarządzanie zgodą na korzystanie z plików cookie. W zależności od kraju zamieszkania, użytkownik może zezwolić lub nie zgodzić się na korzystanie z opcjonalnych plików cookie podczas korzystania z naszych Usług, zmieniając ustawienia plików cookie.

Jeśli nie jesteś w stanie wykonać tych czynności samodzielnie lub jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, kontaktując się z nami pod adresem podanym w sekcji „Skontaktuj się z nami”, aby uzyskać pomoc.

Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby możemy poprosić użytkownika o zweryfikowanie jego tożsamości. Niektóre z tych praw mają zastosowanie tylko w określonych okolicznościach, a w wielu przypadkach są ograniczone przez prawo. Na przykład, gdy spełnienie prośby użytkownika będzie miało niekorzystny wpływ na inne osoby lub nasze tajemnice handlowe lub własność intelektualną, gdy istnieją nadrzędne względy interesu publicznego lub gdy prawo wymaga od nas przechowywania danych osobowych użytkownika. Odpowiemy na prośby użytkownika o skorzystanie z tych praw zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Masz również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Zachęcamy jednak do skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek problemów, ponieważ z przyjemnością spróbujemy rozwiązać je bezpośrednio. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z (a) lokalnym organem ochrony danych w kraju EOG, w którym mieszkasz lub pracujesz, lub w którym uważasz, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych lub (b) brytyjskim biurem komisarza ds. informacji, w zależności od Twojej sytuacji.

d. Powołanie inspektora ochrony danych

Josh Levine jest naszym inspektorem ochrony danych RODO („Inspektor ochrony danych”). Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: dpo@chess.com

10. Inne warunki dotyczące poszczególnych regionów i stanów

a. Stany Zjednoczone

(1) Mieszkańcy stanu Kolorado

Zakres. Ta sekcja dotyczy wyłącznie mieszkańców stanu Kolorado. Opisano w niej, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe mieszkańców stanu Kolorado w ramach naszej działalności na mocy ustawy Colorado Privacy Rights Act („CPA”) oraz prawa użytkownika w odniesieniu do tych danych osobowych. Do celów niniejszej sekcji termin „dane osobowe” ma znaczenie nadane w CPA, ale nie obejmuje informacji wyłączonych z zakresu CPA. Należy pamiętać, że możemy domagać się zwolnień prawnych dla niektórych rodzajów danych osobowych i niektórych naszych usług ze wszystkich lub niektórych części CPA.

Prawo do prywatności w stanie Kolorado. Mieszkańcom stanu Kolorado przysługują prawa wymienione poniżej. Prawa te nie są jednak bezwzględne i w niektórych przypadkach możemy odrzucić Twój wniosek zgodnie z prawem.

 • Dostęp. Możesz zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i uzyskać dostęp do takich danych osobowych w sekcji „Moje dane” w naszych serwisach.
 • Korekta. Możesz edytować i korygować swoje dane osobowe w dowolnym momencie w sekcji Ustawienia w naszych serwisach.
 • Usunięcie. W pewnych okolicznościach może Ci przysługiwać prawo zażądania, abyśmy usunęli dane osobowe, które nam udostępniłeś. Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z prawa do usunięcia danych, należy zapoznać się z sekcją zatytułowaną: „Anulowanie i ponowna aktywacja konta; usuwanie danych” w niniejszym regulaminie lub skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.
 • Przenoszenie danych. Użytkownik może być uprawniony do otrzymania kopii swoich elektronicznych danych osobowych w formacie umożliwiającym ich łatwe wykorzystanie. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, składając wniosek w sekcji „Moje dane” w naszych serwisach.
 • Zgoda na śledzenie do celów reklamy targetowanej. Jeśli w kraju użytkownika istnieje taka możliwość lub jest to wymagane przez prawo, użytkownik może poprosić o zaprzestanie śledzenia do celów reklamy targetowanej, klikając w następujący link. Nie "sprzedajemy" danych osobowych użytkownika organizacjom zewnętrznym dla osiągnięcia korzyści finansowych.
 • Wycofanie zgody na profilowanie. Użytkownik ma prawo do rezygnacji ze zautomatyzowanego przetwarzania jego danych osobowych w celu oceny, analizy lub przewidywania osobistych aspektów związanych z jego sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, osobistymi preferencjami, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, lokalizacją lub przemieszczaniem się, w zakresie, w jakim prowadzi to do decyzji wywołujących skutki prawne lub o podobnym znaczeniu. Nie dokonujemy jednak tego rodzaju profilowania.
 • Poufne dane osobowe. Nie będziemy przetwarzać poufnych danych osobowych użytkownika bez jego zgody.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji. Masz prawo do wolności od dyskryminacji związanej z korzystaniem z któregokolwiek z przysługujących Ci praw do prywatności w stanie Kolorado.

Uwierzytelnianie. W celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem lub usunięciem, możemy wymagać od Ciebie zweryfikowania Twoich danych uwierzytelniających zanim będziesz mógł złożyć wniosek o dostęp do swoich danych osobowych. Jeśli nie posiadasz u nas konta lub jeśli podejrzewamy, że dostęp do Twojego konta został uzyskany bez Twojej zgody, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych osobowych w celu weryfikacji. Jeśli następnie nie będziemy w stanie potwierdzić Twojej tożsamości, możemy odrzucić Twój wniosek o dostęp do danych osobowych.

(2) Mieszkańcy stanu Connecticut

Zakres. Niniejsza sekcja dotyczy wyłącznie mieszkańców stanu Connecticut. Opisano w niej, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe mieszkańców stanu Connecticut jako firma działająca zgodnie z ustawą Connecticut Data Privacy Act („CDPA”) oraz prawa użytkownika w odniesieniu do tych danych osobowych. Dla celów niniejszej sekcji, termin „dane osobowe” ma znaczenie nadane w CDPA, ale nie obejmuje informacji wyłączonych z zakresu CDPA. Należy pamiętać, że możemy domagać się wyłączeń prawnych w odniesieniu do niektórych rodzajów danych osobowych i niektórych naszych usług ze wszystkich lub niektórych części CDPA.

Prawo do prywatności w stanie Connecticut. Mieszkańcom stanu Connecticut przysługują prawa wymienione poniżej. Prawa te nie są jednak bezwzględne i w niektórych przypadkach możemy odrzucić Twój wniosek zgodnie z prawem.

 • Dostęp. Możesz zażądać kopii danych osobowych w sekcji „Moje dane” w naszych serwisach.
 • Korekta. Możesz edytować i korygować swoje dane osobowe w dowolnym momencie w sekcji Ustawienia w naszych serwisach.
 • Usunięcie. W pewnych okolicznościach może Ci przysługiwać prawo zażądania, abyśmy usunęli dane osobowe, które nam udostępniłeś. Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z prawa do usunięcia danych, należy zapoznać się z sekcją zatytułowaną: „Anulowanie i ponowna aktywacja konta; usuwanie danych” w niniejszym regulaminie lub skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.
 • Przenoszenie danych. Użytkownik może być uprawniony do otrzymania kopii swoich elektronicznych danych osobowych w formacie umożliwiającym ich łatwe wykorzystanie. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, składając wniosek w sekcji „Moje dane” w naszych serwisach.
 • Zgoda na śledzenie do celów reklamy targetowanej. Jeśli w kraju użytkownika istnieje taka możliwość lub jest to wymagane przez prawo, użytkownik może poprosić o zaprzestanie śledzenia do celów reklamy targetowanej, klikając w następujący link. Nie "sprzedajemy" danych osobowych użytkownika organizacjom zewnętrznym dla osiągnięcia korzyści finansowych.
 • Wycofanie zgody na profilowanie. Użytkownik ma prawo do rezygnacji ze zautomatyzowanego przetwarzania jego danych osobowych w celu oceny, analizy lub przewidywania osobistych aspektów związanych z jego sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, osobistymi preferencjami, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, lokalizacją lub przemieszczaniem się, w zakresie, w jakim prowadzi to do decyzji wywołujących skutki prawne lub o podobnym znaczeniu. Nie dokonujemy jednak tego rodzaju profilowania.
 • Poufne dane osobowe. Nie będziemy przetwarzać poufnych danych osobowych użytkownika bez jego zgody.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji. Masz prawo do wolności od dyskryminacji związanej z korzystaniem z któregokolwiek z przysługujących Ci praw do prywatności w stanie Connecticut.

Uwierzytelnianie. W celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem lub usunięciem, możemy wymagać od Ciebie zweryfikowania Twoich danych uwierzytelniających zanim będziesz mógł złożyć wniosek o dostęp do swoich danych osobowych. Jeśli nie posiadasz u nas konta lub jeśli podejrzewamy, że dostęp do Twojego konta został uzyskany bez Twojej zgody, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych osobowych w celu weryfikacji. Jeśli następnie nie będziemy w stanie potwierdzić Twojej tożsamości, możemy odrzucić Twój wniosek o dostęp do danych osobowych.

(3) Mieszkańcy stanu Wirginia

Zakres. Ta sekcja dotyczy wyłącznie mieszkańców stanu Wirginia. Opisano w niej, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe mieszkańców stanu Wirginia w ramach naszej działalności zgodnie z ustawą Virginia Consumer Data Protection Act („VCDPA”) oraz prawami użytkownika w odniesieniu do tych danych osobowych. Do celów niniejszej sekcji termin „dane osobowe” ma znaczenie nadane mu w VCDPA, ale nie obejmuje informacji wyłączonych z zakresu VCDPA. Należy pamiętać, że możemy domagać się wyłączeń prawnych dla niektórych rodzajów danych osobowych i niektórych naszych usług ze wszystkich lub niektórych części VCDPA.

Prawo do prywatności w stanie Wirginia. Mieszkańcom stanu Wirginia przysługują prawa wymienione poniżej. Prawa te nie są jednak bezwzględne i w niektórych przypadkach możemy odrzucić Twój wniosek zgodnie z prawem.

 • Wiedza. Użytkownik ma prawo wiedzieć, czy przetwarzamy jego dane osobowe.
 • Dostęp. Możesz zażądać kopii danych osobowych w sekcji „Moje dane” w naszych serwisach.
 • Korekta. Możesz edytować i korygować swoje dane osobowe w dowolnym momencie w sekcji Ustawienia w naszych serwisach.
 • Usunięcie. W pewnych okolicznościach może Ci przysługiwać prawo zażądania, abyśmy usunęli dane osobowe, które nam udostępniłeś. Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z prawa do usunięcia danych, należy zapoznać się z sekcją zatytułowaną: „Anulowanie i ponowna aktywacja konta; usuwanie danych” w niniejszym regulaminie lub skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.
 • Zgoda na śledzenie do celów reklamy targetowanej. Jeśli w kraju użytkownika istnieje taka możliwość lub jest to wymagane przez prawo, użytkownik może poprosić o zaprzestanie śledzenia do celów reklamy targetowanej, klikając w następujący link. Nie "sprzedajemy" danych osobowych użytkownika organizacjom zewnętrznym dla osiągnięcia korzyści finansowych.
 • Wycofanie zgody na profilowanie. Użytkownik ma prawo do rezygnacji ze zautomatyzowanego przetwarzania jego danych osobowych w celu oceny, analizy lub przewidywania osobistych aspektów związanych z jego sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, osobistymi preferencjami, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, lokalizacją lub przemieszczaniem się, w zakresie, w jakim prowadzi to do decyzji wywołujących skutki prawne lub o podobnym znaczeniu. Nie dokonujemy jednak tego rodzaju profilowania.
 • Poufne dane osobowe. Nie będziemy przetwarzać poufnych danych osobowych użytkownika bez jego zgody.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji. Masz prawo do wolności od dyskryminacji związanej z korzystaniem z któregokolwiek z przysługujących Ci praw do prywatności w stanie Wirginia.

Uwierzytelnianie. W celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem lub usunięciem, możemy wymagać od Ciebie zweryfikowania Twoich danych uwierzytelniających zanim będziesz mógł złożyć wniosek o dostęp do swoich danych osobowych. Jeśli nie posiadasz u nas konta lub jeśli podejrzewamy, że dostęp do Twojego konta został uzyskany bez Twojej zgody, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych osobowych w celu weryfikacji. Jeśli następnie nie będziemy w stanie potwierdzić Twojej tożsamości, możemy odrzucić Twój wniosek o dostęp do danych osobowych.

b. Australia

Jeśli jesteś mieszkańcem Australii, możesz mieć następujące prawa i możliwości:

Zaktualizuj swoje ustawienia dotyczące prywatności. Możesz zaktualizować swoje ustawienia prywatności, przechodząc do ustawień konta, a jeśli w Twoim kraju istnieje taka możliwość lub jest to wymagane przez prawo, możesz zarządzać plikami cookie po kliknięciu w następujący link.

Zarządzaj informacjami marketingowymi otrzymywanymi od nas. Aby zaktualizować swoje preferencje dotyczące informacji marketingowych, możesz skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.

Dostęp, korekta lub usunięcie. Możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich skorygowania lub usunięcia. Możesz edytować i korygować swoje dane osobowe w dowolnym momencie, zmieniając je bezpośrednio w naszych serwisach. Możesz zażądać dostępu do swoich danych w sekcji „Moje dane” w naszych serwisach. Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z prawa do usunięcia danych, należy zapoznać się z sekcją zatytułowaną: „Anulowanie i ponowna aktywacja konta; usuwanie danych” w niniejszym regulaminie lub skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.

Sprzeciw i ograniczenie. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, w tym w celach marketingowych, lub zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych. Aby sprzeciwić się przetwarzaniu danych lub zażądać ograniczenia, należy skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej. Jeśli użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania niektórych lub wszystkich jego danych osobowych lub wycofa (w stosownych przypadkach) swoją zgodę na wykorzystywanie lub ujawnianie przez nas jego danych osobowych w celach określonych w niniejszych zasadach dotyczących prywatności, możemy nie być w stanie zapewnić mu wszystkich usług i obsługi klienta oferowanych naszym użytkownikom i autoryzowanych na mocy niniejszych zasad.

c. Brazylia

Podstawa prawna przetwarzania danych

Korzystamy z danych osobowych użytkownika wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo. Obowiązujące brazylijskie przepisy o ochronie danych wymagają od nas posiadania „podstawy prawnej” dla każdego celu, dla którego gromadzimy dane osobowe użytkownika. Nasza podstawa prawna do gromadzenia i korzystania z danych osobowych opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności będzie zależeć od rodzaju danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy. Jednakże zazwyczaj będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, gdy:

 • Mamy na to zgodę użytkownika;
 • Zawarliśmy umowę z użytkownikiem i przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszej umowy z nim, w tym do zapewnienia użytkownikowi korzyści płynących z korzystania z naszych usług i prowadzenia naszej działalności;
 • Przetwarzanie odbywa się w naszym uzasadnionym interesie biznesowym, takim jak prowadzenie naszej działalności, ulepszanie i rozwijanie naszych usług, komunikowanie się z użytkownikiem, promowanie naszych ofert i usług oraz personalizowanie doświadczeń użytkownika, a także w celu wykrywania nielegalnych działań; i/lub
 • Będzie to konieczne w celu przestrzegania wymogów prawnych, w tym obowiązujących przepisów.

Udostępnianie biurom informacji kredytowej

Inapplicable.

Jeśli jesteś mieszkańcem Brazylii, możesz mieć następujące prawa i możliwości:

Zaktualizuj swoje ustawienia dotyczące prywatności. Możesz zaktualizować swoje ustawienia prywatności, przechodząc do ustawień konta, a jeśli w Twoim kraju istnieje taka możliwość lub jest to wymagane przez prawo, możesz zarządzać plikami cookie po kliknięciu w następujący link.

Zarządzaj informacjami marketingowymi otrzymywanymi od nas. Aby zaktualizować swoje preferencje dotyczące informacji marketingowych, możesz zmienić swoje preferencje dotyczące powiadomień, przechodząc do sekcji „Ustawienia” na swoim koncie.

Dostęp, korekta, anonimizacja lub usunięcie. Możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich skorygowania, anonimizacji lub usunięcia. Możesz edytować i korygować swoje dane osobowe w dowolnym momencie, zmieniając je bezpośrednio w naszych serwisach. Możesz zażądać dostępu do swoich danych w sekcji „Moje dane” w naszych serwisach. Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z prawa do usunięcia danych, należy zapoznać się z sekcją zatytułowaną: „Anulowanie i ponowna aktywacja konta; usuwanie danych” w niniejszym regulaminie lub skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.

Sprzeciw i ograniczenie. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych lub zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu, ograniczenia i przenoszenia danych, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.

Przenoszenie danych. Użytkownik może zażądać przeniesienia swoich danych osobowych.

Wycofaj zgodę. Jeśli gromadziliśmy i przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, to możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych, który przeprowadziliśmy przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o podstawy prawne inne niż zgoda.

Złożenie skargi. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego dotyczącą gromadzenia i przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

d. Kanada

Pomimo podjęcia przez nas kroków w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione w odpowiedzi na uzasadnione żądania lub wnioski rządów, organów regulacyjnych, sądów i organów ścigania w tych innych jurysdykcjach lub krajach.

Jeśli jesteś mieszkańcem Kanady, możesz mieć następujące prawa i możliwości:

Zaktualizuj swoje ustawienia prywatności. Możesz zaktualizować swoje ustawienia prywatności przechodząc do ustawień konta.

Zarządzaj informacjami marketingowymi otrzymywanymi od nas. Aby zaktualizować swoje preferencje dotyczące informacji marketingowych, możesz skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej. Możesz również kliknąć przycisk rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na dole każdego e-maila lub wiadomości marketingowej.

Pliki cookie i inne stosowane technologie śledzenia. Jeśli w kraju użytkownika istnieje taka możliwość lub jest to wymagane przez prawo, użytkownik może zrezygnować z reklam opartych na preferencjach, korzystając z następującego linku lub przechodząc na stronę Canada Digital Advertising Alliance, strona NAI i strona Choices.

Dostęp, korekta lub usunięcie. Możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich skorygowania lub usunięcia (pod warunkiem, że nie mamy już uzasadnionej potrzeby ich przechowywania). Możesz zażądać kopii danych osobowych lub usunąć dane osobowe z konta, zwracając się do nas za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej. Możesz edytować i korygować swoje dane osobowe w dowolnym momencie, zmieniając je bezpośrednio w naszych serwisach. Nawet jeśli zażądasz usunięcia swoich danych osobowych, niektóre ich aspekty mogą zostać przez nas zachowane w celu: spełnienia wymogów prawnych lub regulaminowych (np. prowadzenia rejestrów transakcji zrealizowanych z nami przez Ciebie); egzekwowania, ustanawiania lub obrony roszczeń prawnych; oraz w celu ochrony przed nieuczciwymi lub niewłaściwymi działaniami na stronie internetowej lub podczas korzystania z naszych usług. Dane przechowywane w tych celach będą przetwarzane w sposób opisany w sekcji „Przechowywanie danych”.

Wycofaj zgodę. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych, który przeprowadziliśmy przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o podstawy prawne inne niż zgoda.

Złożenie skargi. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego komisarza ds. prywatności w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych.

e. Indie

W przypadku danych osób z Indii użytkownik wyraża zgodę na to, że „uzasadnione procedury dotyczące bezpieczeństwa” zgodnie z objaśnieniem (ii) sekcji 43A ustawy o technologiach informatycznych z 2000 r. oznaczają niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności i takie procedury dotyczące bezpieczeństwa danych, które możemy od czasu do czasu wdrażać i o których możemy, według własnego uznania, od czasu do czasu powiadamiać użytkownika.

Oto, co możesz zrobić, aby zarządzać swoją prywatnością

Masz wybór w zakresie zarządzania prywatnością swoich danych osobowych.

Zaktualizuj swoje ustawienia dotyczące prywatności. Możesz zaktualizować swoje ustawienia prywatności, przechodząc do ustawień konta, a jeśli w Twoim kraju istnieje taka możliwość lub jest to wymagane przez prawo, możesz zarządzać plikami cookie po kliknięciu w następujący link

Zarządzaj informacjami marketingowymi otrzymywanymi od nas. Aby zaktualizować swoje preferencje dotyczące informacji marketingowych, możesz skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.

Skoryguj swoje dane osobowe. Możesz edytować i korygować swoje dane osobowe w dowolnym momencie, zmieniając je bezpośrednio w naszych serwisach.

f. Meksyk

Jeśli jesteś mieszkańcem Meksyku, możesz mieć następujące prawa i możliwości (nazywane „prawami ARCO”):

Masz wybór w zakresie zarządzania prywatnością swoich danych osobowych i korzystania z praw ARCO. Należy pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do zweryfikowania Twojego wniosku zanim będziesz mógł skorzystać z przysługujących Ci praw. Po otrzymaniu wniosku nasza odpowiedź wskaże, czy wniosek o dostęp, sprostowanie, anulowanie lub sprzeciw jest odpowiedni, a jeśli tak, decyzja zostanie podjęta w ciągu 15 dni roboczych od tej daty. Terminy realizacji mogą zostać przesunięte zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Dostęp. Masz prawo wiedzieć, które Twoje dane osobowe posiadamy, do czego je wykorzystujemy i na jakich warunkach. Jeśli skorzystasz z prawa dostępu, otrzymasz elektroniczne kopie swoich danych osobowych. Możesz zażądać kopii danych osobowych w sekcji „Moje dane” w naszych serwisach. Podczas składania wniosku należy podać jasny i precyzyjny opis danych osobowych, do których chcesz uzyskać dostęp, oraz wszelkie inne informacje, które ułatwią lokalizację Twoich danych.

Sprostowanie. Użytkownik ma prawo zażądać korekty swoich danych osobowych, jeśli są one nieaktualne, niedokładne lub niekompletne (sprostowanie). Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane osobowe w dowolnym momencie, wchodząc na swój profil w sekcji „Ustawienia” w naszych serwisach.

Usunięcie/anulowanie. Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe z naszych rejestrów lub baz danych, jeśli uważasz, że nie są one wykorzystywane zgodnie z zasadami i obowiązkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach. Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z prawa do usunięcia danych, należy zapoznać się z sekcją zatytułowaną: „Anulowanie i ponowna aktywacja konta; usuwanie danych” w niniejszym regulaminie lub skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej. Podczas składania wniosku należy podać jasny i precyzyjny opis danych osobowych, które chcesz usunąć/anulować, oraz wszelkie inne informacje, które ułatwią lokalizację Twoich danych.

Sprzeciw/odrzucenie. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych do określonych celów. Użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu, ograniczenia i przenoszenia danych, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej. Składając wniosek, należy podać jasny i precyzyjny opis danych osobowych, którym użytkownik chce się sprzeciwić, lub wszelkie inne informacje, które ułatwią zlokalizowanie jego danych.

Zaktualizuj swoje ustawienia dotyczące prywatności. Możesz zaktualizować swoje ustawienia prywatności, przechodząc do ustawień konta, a jeśli w Twoim kraju istnieje taka możliwość lub jest to wymagane przez prawo, możesz zarządzać plikami cookie po kliknięciu w następujący link.

Zarządzaj informacjami marketingowymi otrzymywanymi od nas. Aby zaktualizować swoje preferencje dotyczące informacji marketingowych, możesz skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.

Sposoby ograniczenia wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkownika

Jeśli jesteś mieszkańcem Meksyku, masz również prawo do ograniczenia wykorzystywania lub ujawniania swoich danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem podanym w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.

Sposób wycofania zgody

Jeśli jesteś mieszkańcem Meksyku, masz również prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem podanym w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.

g. Tajlandia

Podstawa prawna przetwarzania danych

Korzystamy z danych osobowych użytkownika wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo. Tajska ustawa Personal Data Protection Act („PDPA”) wymaga od nas posiadania „podstawy prawnej” do gromadzenia danych osobowych użytkownika. Nasza podstawa prawna do gromadzenia i korzystania z danych osobowych opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności będzie zależeć od rodzaju danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy. Jednakże zazwyczaj będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, gdy:

 • Mamy na to zgodę użytkownika;
 • Zawarliśmy umowę z użytkownikiem i przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszej umowy z nim, w tym do zapewnienia użytkownikowi korzyści płynących z korzystania z naszych usług i prowadzenia naszej działalności;
 • Przetwarzanie odbywa się w naszym uzasadnionym interesie biznesowym, takim jak prowadzenie naszej działalności, ulepszanie i rozwijanie naszych usług, komunikowanie się z użytkownikiem, promowanie naszych ofert i usług oraz personalizowanie doświadczeń użytkownika, a także w celu wykrywania nielegalnych działań; i/lub
 • Będzie to konieczne w celu przestrzegania wymogów prawnych, w tym obowiązujących przepisów.

Jeśli jesteś mieszkańcem Tajlandii, możesz mieć następujące prawa i możliwości:

Zaktualizuj swoje ustawienia dotyczące prywatności. Możesz zaktualizować swoje ustawienia prywatności, przechodząc do ustawień konta, a jeśli w Twoim kraju istnieje taka możliwość lub jest to wymagane przez prawo, możesz zarządzać plikami cookie po kliknięciu w następujący link.

Zarządzaj informacjami marketingowymi otrzymywanymi od nas. Aby zaktualizować swoje preferencje dotyczące informacji marketingowych, możesz zmienić swoje preferencje dotyczące powiadomień, przechodząc do sekcji „Ustawienia” na swoim koncie.

Dostęp, korekta, anonimizacja lub usunięcie. Możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich skorygowania lub usunięcia. Możesz edytować i korygować swoje dane osobowe w dowolnym momencie, zmieniając je bezpośrednio w naszych serwisach. Możesz zażądać dostępu do swoich danych w sekcji „Moje dane” w naszych serwisach. Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z prawa do usunięcia danych, należy zapoznać się z sekcją zatytułowaną: „Anulowanie i ponowna aktywacja konta; usuwanie danych” w niniejszym regulaminie lub skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.

Sprzeciw i ograniczenie. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych lub zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu, ograniczenia i przenoszenia danych, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.

Przenoszenie danych. Użytkownik może zażądać przeniesienia swoich danych osobowych.

Wycofaj zgodę. Jeśli gromadziliśmy i przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, to możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych, który przeprowadziliśmy przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o podstawy prawne inne niż zgoda.

Złożenie skargi. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego dotyczącą gromadzenia i przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

11. Łącza do innych serwisów

W niektórych sekcjach naszych serwisów możemy zamieszczać łącza do stron internetowych lub aplikacji stron trzecich (na przykład Facebooka i Twittera). Te strony internetowe i aplikacje podlegają własnym politykom prywatności lub zasadom gromadzenia informacji, które mogą znacznie różnić się od naszych. Nie gwarantujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność lub bezpieczeństwo tych stron internetowych, w tym za dokładność, kompletność lub wiarygodność informacji znalezionych na tych stronach internetowych. W przypadku korzystania z linków do stron internetowych niepowiązanych lub niekontrolowanych przez nas, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i zasadami gromadzenia informacji wszelkich zewnętrznych stron internetowych i aplikacji, ponieważ procedury tych stron nie będą podlegać niniejszemu regulaminowi.

12. Lokalizacja przetwarzania informacji

Nasze serwisy są kontrolowane i obsługiwane przez nas ze Stanów Zjednoczonych. Twoje dane mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym posiadamy placówki lub w którym współpracujemy z dostawcami usług, w tym w Stanach Zjednoczonych, w których mogą obowiązywać przepisy o ochronie danych różniące się od przepisów obowiązujących w Twoim kraju. Ponadto Twoje dane mogą podlegać żądaniom dostępu ze strony rządów, sądów lub funkcjonariuszy organów ścigania w krajach, w których mogą być przetwarzane, zgodnie z prawem tych krajów.

13. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, dlatego stosujemy fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę informacji gromadzonych przez serwisy. Do przesyłania danych osobowych używamy standardowego w branży szyfrowania SSL (technologia Secure Socket Layer). Inne zabezpieczenia obejmują między innymi szyfrowanie danych, zapory sieciowe i fizyczną kontrolę dostępu do budynków i plików. Przeprowadzamy również okresowe kontrole naszych zabezpieczeń (przynajmniej raz w roku) w celu zastosowania najlepszych rozwiązań i odpowiednich standardów branżowych. Nie można jednak zagwarantować, że transmisja danych przez internet będzie całkowicie bezpieczna. W przypadku naruszenia naszych zabezpieczeń powiadomimy Cię o tym, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub uznane za konieczne i stosowne w danych okolicznościach.

Posiadacze konta tworzą hasło w procesie rejestracji. Użytkownik może pomóc w ochronie przed nieautoryzowanym dostępem do swojego konta i danych osobowych, odpowiednio wybierając i chroniąc swoje hasło oraz ograniczając dostęp do swojego komputera i przeglądarki poprzez wylogowywanie się po zakończeniu korzystania z konta. Podczas rejestracji przypisujemy identyfikator członkowski do każdego konta i używamy tych identyfikatorów członkowskich do uwierzytelniania logowania, zezwalania na dostęp do treści subskrypcji i monitorowania zgodności. Identyfikator członkowski jest również używany do uwierzytelniania użytkowników podczas zwracania się o pomoc techniczną. Dostęp do informacji jest ograniczony (za pomocą danych logowania użytkownika/hasła i uwierzytelniania dwuskładnikowego) do tych pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich zadań.

Niektóre środki ostrożności podejmowane przez nas w celu ochrony danych osobowych obejmują: (a) ograniczenie dostępu pracowników do danych osobowych wyłącznie do tych pracowników, którzy potrzebują takiego dostępu do wypełniania swoich obowiązków służbowych; (b) przeprowadzanie przeglądów historii naszych pracowników, a w szczególności wszystkich pracowników, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych; (c) wymaganie od pracowników podpisania umów o zachowaniu poufności podczas zatrudniania; (d) przeprowadzanie regularnych szkoleń pracowników w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych oraz ich edukowanie; oraz (e) ochronę danych osobowych za pomocą komercyjnie uzasadnionych zabezpieczeń technicznych, umownych, administracyjnych i fizycznych.

Należy jednak pamiętać, że żaden system informatyczny nie jest w 100% bezpieczny, więc nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji użytkownika. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji przesyłanych do naszych serwisów za pośrednictwem sieci, których nie kontrolujemy, w tym internetu i sieci bezprzewodowych. Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoja interakcja z nami nie jest bezpieczna, skontaktuj się z nami w sposób opisany w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.

14. Zmiany w naszej polityce prywatności

Nieustannie staramy się świadczyć najlepsze usługi, w związku z czym nasze zasady będą od czasu do czasu ulegać zmianom. Jeśli znacząco zaktualizujemy niniejsze zasady, powiadomimy Cię o tym publikując zmienione zasady w naszych serwisach, a w przypadku niektórych zmian, które w istotny sposób rozszerzają sposoby, w jakie wykorzystujemy lub udostępniamy informacje zebrane wcześniej od Ciebie za pośrednictwem serwisów, wyświetlimy alert obok zasad, wyświetlimy alert po zalogowaniu się do serwisów lub bezpośrednio przekażemy Ci informacje (np. za pośrednictwem naszej usługi przesyłania wiadomości lub adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem).

15. Skontaktuj się z nami

Chess.com LLC znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki i jest operatorem wszystkich naszych serwisów. Można skontaktować się z support@chess.com w przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub innych kwestii związanych z niniejszym regulaminem i informacjami o użytkowniku.

Dla wszystkich kont

Adres do korespondencji:
Chess.com LLC
Inspektor ochrony danych
Josh Levine
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097
Adres e-mail: support@chess.com

16. Szachy - Graj i ucz się (Wersja Arcade)

Niniejsza sekcja zawiera postanowienia, które mają zastosowanie wyłącznie do naszej aplikacji mobilnej o nazwie „Szachy - Graj i ucz się (Wersja Arcade)” („Aplikacja”). Niniejsza sekcja ma na celu uzupełnienie powyższej polityki i nie ma zastosowania do naszych stron internetowych ani innych usług.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Aplikacja gromadzi nieidentyfikowalne dane dotyczące rozgrywki w celu przesłania ich do Apple iCloud, w szczególności w celu rejestrowania postępów użytkownika (historii zwycięstw) w porównaniu z wbudowaną w aplikację listą komputerowych przeciwników. Nie przechowujemy tych danych, ale są one wysyłane do usług Apple (iCloud i Game Center) w celu ich przechowywania i wykorzystania.

Aplikacja gromadzi również zanonimizowany identyfikator gracza na potrzeby funkcji aplikacji „Gra online”, gdzie jest on wykorzystywany do prowadzenia rankingu umiejętności szachowych podczas rozgrywania partii online. Pomaga to zapewnić, że użytkownicy są dopasowywani do przeciwników o podobnym poziomie umiejętności.

Identyfikator gracza jest również wykorzystywany do tworzenia listy zadań szachowych rozwiązanych przez użytkownika w ramach funkcji „Codzienne zadanie” w aplikacji, a także może być wykorzystywany do innych funkcji aplikacji, jeśli jest to konieczne do spełnienia żądania użytkownika. Przetwarzanie tych danych odbywa się za zgodą użytkownika, a użytkownik może cofnąć taką zgodę, zmieniając ustawienia swojego urządzenia.

Aplikacja jest dostępna dla użytkowników za pośrednictwem różnych sklepów z aplikacjami i gromadzi nieidentyfikowalne dane dotyczące rozgrywki od wszystkich użytkowników. Podstawą gromadzenia tych informacji jest wspomaganie wewnętrznych operacji aplikacji oraz, w niektórych przypadkach, zgoda użytkownika.