Umowa użytkownika

Poniższe tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Angielską wersję poniższego tekstu, mającą moc prawną, znajdziesz Tutaj.
Ostatnia aktualizacja: January 17, 2024

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z USŁUG (ZDEFINIOWANYCH PONIŻEJ) NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI (WARUNKI lub UMOWĘ).

NINIEJSZE WARUNKI NAKŁADAJĄ NA UŻYTKOWNIKA OBOWIĄZEK ROZSTRZYGANIA WSZELKICH SPORÓW Z NAMI W DRODZE ARBITRAŻU, A PONADTO UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZECIWKO NAM W SĄDZIE, DO ROZPATRYWANIA SPORÓW PRZEZ SĘDZIEGO LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH ORAZ DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZECIWKO NAM W TRYBIE POZWU ZBIOROWEGO. Aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z obowiązkowego arbitrażu, należy zapoznać się z sekcją 7(F) (Odstąpienie).

NINIEJSZE WARUNKI OBEJMUJĄ RÓWNIEŻ ZRZECZENIE SIĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRAWA DO WNIESIENIA PRZECIWKO NAM POZWU ZBIOROWEGO ORAZ ODSTĄPIENIE OD WSZELKICH ROSZCZEŃ WOBEC NAS, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NASZYCH USŁUG.

Witamy na Chess.com!

Mówiąc wprost: Szanuj innych, przestrzegaj prawa i baw się dobrze!

Strona internetowa Chess.com, („Strona”) wraz ze wszystkimi powiązanymi treściami, funkcjami, aplikacjami mobilnymi i internetowymi („Aplikacje”) oraz innymi serwisami (łącznie ze stroną i aplikacjami, „Serwisy”) są dostarczane przez Chess.com LLC (zwaną dalej „Chess.com”). Nabywając subskrypcję serwisów, rejestrując konto lub po prostu korzystając z serwisów, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszy regulamin oraz zgadzasz się na jego przestrzeganie. Zarówno niniejszy regulamin, jak i odrębne warunki świadczenia usług lub dokumenty sprzedaży mogą mieć zastosowanie do korzystania z serwisów lub loterii, usług lub produktów oferowanych za pośrednictwem serwisów (Dodatkowe warunki). Jeśli wystąpi konflikt między niniejszym regulaminem a jakimikolwiek dodatkowymi warunkami, obowiązywać będą dodatkowe warunki, chyba że wyraźnie określono inaczej.

W niniejszym regulaminie termin użytkownik odnosi się do użytkowników (zgodnie z definicją poniżej) korzystających z naszych serwisów oraz nabywców kont (zgodnie z definicją poniżej). Osoba dorosła to osoba pełnoletnia zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu jej zamieszkania, która może zgodnie z prawem zawrzeć umowę. Nabywając subskrypcję, rejestrując się lub korzystając z serwisów, użytkownik oświadcza, że jest osobą dorosłą.

Niniejszy dokument stanowi prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem a nami. Nasze zasady Fair Play, umowa subskrypcyjna, zasady społeczności, zasady dotyczące zawodów i nagród, zasady dotyczące rozdawania prezentów, gier losowych i loterii, oraz usługa członkostwa podarunkowego („pozostałe zasady”) są w pełni zintegrowane z niniejszym regulaminem, co oznacza, że akceptując niniejszy regulamin, użytkownik akceptuje również pozostałe zasady. Jeśli użytkownik nie może uzyskać dostępu do którejkolwiek z pozostałych zasad za pomocą powyższych linków, prosimy o powiadomienie nas o tym na adres https://support.chess.com. Ponadto nasza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje przekazywane nam przez użytkownika podczas korzystania z serwisu.

Aby zawrzeć niniejszą umowę, korzystać z usług i/lub utworzyć konto w naszym serwisie, musisz mieć ukończone 13 lat. Jeśli użytkownik nie jest pełnoletni w swojej jurysdykcji - ale ma ukończone co najmniej 13 lat - wówczas jego rodzic lub opiekun prawny musi wyrazić zgodę na niniejszą umowę w jego imieniu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, a użytkownik może korzystać z serwisu wyłącznie za zgodą i przy udziale rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli znasz osobę poniżej 13 roku życia lub poniżej wieku ustawowego obowiązującego w danej jurysdykcji (w zależności od tego, który wiek jest wyższy), która korzysta z serwisu - lub utworzyła u nas konto - i robi to bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, powiadom nas o tym pod adresem https://support.chess.com. Nie pytamy Cię o datę urodzenia. Jeśli korzystasz z serwisu lub zakładasz u nas konto, potwierdzasz, że spełniasz te wymagania, a my możemy w uzasadniony sposób na tym polegać.

Niniejszy regulamin, pozostałe zasady i nasza polityka prywatności mogą być od czasu do czasu aktualizowane lub modyfikowane, dlatego należy regularnie sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu wszelkich zmian. Dalsze korzystanie z naszych usług jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wszelkie zmiany w niniejszych umowach i zasadach. Nie jesteśmy zobowiązani do powiadamiania użytkownika w przypadku zmiany którejkolwiek z naszych zasad, z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik jest rezydentem stanu lub kraju, w którym przepisy prawa wymagają od nas takiego powiadomienia.

Podsumowanie najważniejszych informacji

Należy zapoznać się z całym tekstem niniejszego regulaminu, a także z naszą globalną polityką prywatności i pozostałymi zasadami, ale oto kilka najważniejszych kwestii:

 • Każde konto jest przypisane do jednego użytkownika i jest przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.
 • Zobowiązujesz się nie angażować w żadne bezprawne działania ani nie szkodzić innym podczas korzystania z serwisów.
 • Aktywując konto członkowskie, wyrażasz zgodę na automatyczne odnowienie subskrypcji na ten sam okres następnego dnia po zakończeniu poprzedniej subskrypcji oraz upoważniasz nas do obciążenia Cię kosztami za okres subskrypcji, o ile nie anulujesz swojego konta przed datą jego odnowienia za pomocą procedur opisanych w sekcji 1 (D) (iii) (Anulowanie subskrypcji).
 • WYRAŻASZ ZGODĘ NA ROZSTRZYGANIE SPORÓW ZA POMOCĄ ARBITRAŻU, A NIE NA DRODZE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, jak określono w sekcji 7 (Arbitraż i rozstrzyganie sporów).
 • Użytkownik korzysta z serwisów W STANIE, W JAKIM SĄ, bez gwarancji i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, jak określono w sekcji 8 (Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i gwarancji) i sekcji 9 (Ograniczenie odpowiedzialności).

Spis treści

1. Konta, hasła i płatności

2. Własność serwisów i licencje

3. Treści przesyłane przez użytkowników

4. Ograniczenia dotyczące korzystania z serwisów i treści

5. Łączenie z naszymi serwisami

6. Prawo właściwe

7. Arbitraż i rozstrzyganie sporów

8. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i gwarancji

9. Ograniczenie odpowiedzialności

10. Odszkodowanie

11. Polityka dotycząca naruszeń i procedura zgłaszania

12. Funkcje bezprzewodowe

13. Przesyłanie informacji zwrotnych

14. Postanowienia ogólne

1. Konta, hasła i płatności

A. Rodzaje kont

Użytkownik może korzystać z niektórych naszych usług za darmo, a także zdecydować się na subskrypcję, aby zostać członkiem. Użytkownik nie musi być członkiem, aby korzystać z naszych usług. Członek, który posiada subskrypcję jednego z naszych kont, może korzystać z szerszego zakresu naszych usług, w zależności od obowiązujących warunków subskrypcji konta. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich rodzajów konta.

Konta członkowskie

Konta członkowskie to konta oferowane przez nas lub za pośrednictwem jednego z naszych podmiotów stowarzyszonych, które są przeznaczone do użytku domowego i nie są klasyfikowane jako inne rodzaje kont wymienione w niniejszym regulaminie. Konto członkowskie jest dostępne do użytku przez jednego użytkownika.

Konta podarunkowe

Oferujemy możliwość zakupu przedpłaconego, bezzwrotnego, nieprzenoszalnego dostępu do konta członkowskiego w formie prezentu (Konto podarunkowe). Zapoznaj się z naszymi zasadami usługi członkostwa podarunkowego, w których znajdują się obowiązujące warunki.

B. Hasła i dostęp do konta

Każde konto ma jednego wyznaczonego użytkownika, który musi być osobą pełnoletnią zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu zamieszkania i zdolną do zawarcia umowy zgodnie z prawem. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i informacji o koncie. Użytkownik wyraża zgodę na to, że: (a) użytkownik poda kompletne i dokładne informacje rejestracyjne o sobie i każdej osobie, którą upoważni do dostępu do swojego konta, oraz będzie aktualizować informacje o swoim koncie; (b) użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na jego koncie; (c) użytkownik niezwłocznie powiadomi nas o każdym nieautoryzowanym użyciu konta; (d) nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku nieautoryzowanego użycia konta i hasła; oraz (e) użytkownik nie sprzeda, nie przeniesie ani nie sceduje swojego konta ani żadnych praw do konta. Jeśli dowiemy się, że nieuprawniony użytkownik utworzył konto, możemy poprosić o potwierdzenie statusu użytkownika lub dezaktywować konto bez powiadomienia nieuprawnionego użytkownika.

C. Rejestracja konta

Użytkownik musi zarejestrować konto poprzez: (a) podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie zgodnie z naszym formularzem rejestracyjnym; oraz (b) niezwłoczne aktualizowanie danych rejestracyjnych, aby były one prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli użytkownik poda jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, zawiesimy lub zamkniemy konto użytkownika i odmówimy jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z serwisu.

D. Opłaty za konto

W przypadku niektórych rodzajów kont możemy pobierać opłaty, takie jak opłata za konto lub opłata za subskrypcję. Wszystkie opłaty są należne zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi w momencie, gdy opłata lub należność staje się wymagalna. Możemy oferować promocyjne subskrypcje próbne umożliwiające dostęp do naszych serwisów za darmo lub po specjalnych obniżonych cenach. Jeśli użytkownik zarejestruje się w subskrypcji próbnej, jego prawa do korzystania z serwisów są ograniczone warunkami takiej subskrypcji próbnej i wygasną lub zostaną odnowione zgodnie z warunkami umowy próbnej i/lub wszelkimi obowiązującymi warunkami dodatkowymi. Należy pamiętać, że nie zapewniamy ochrony cen ani zwrotów dla istniejących subskrybentów w przypadku obniżenia cen lub oferty promocyjnej dla nowych subskrybentów. Nieuiszczenie jakichkolwiek opłat może skutkować niemożnością uzyskania dostępu do serwisów lub korzystania z nich.

(i) Upoważnienie do pobierania opłat za usługi

Musisz użyć karty kredytowej lub innego akceptowanego przez nas mechanizmu płatności (na przykład PayPal, iTunes Store firmy Apple itp.) (Mechanizm płatności), aby aktywować i korzystać z płatnego konta. Upoważniasz nas do pobierania opłat za pomocą mechanizmu płatności, z którego korzystasz podczas rejestracji konta. Ponadto ponosisz odpowiedzialność za opłaty (w tym obowiązujące podatki) za wszelkie zamówione produkty lub usługi oferowane na sprzedaż za pośrednictwem serwisów. Wszystkie podane ceny produktów lub usług nie zawierają podatku, chyba że określono inaczej. Należy pamiętać, że możemy podjąć kroki w celu weryfikacji Twojego mechanizmu płatności, co może obejmować zainicjowanie niewielkiej (zwykle około 1,00 USD) autoryzacji Twojego mechanizmu płatności, nawet jeśli otrzymujesz bezpłatną wersję próbną. Autoryzacja testowa zostanie niezwłocznie cofnięta w terminie wymaganym przez zasady sieci płatniczej. Jeśli nie otrzymamy płatności za pomocą używanego przez Ciebie mechanizmu płatności, zobowiązujesz się do zapłaty wszystkich kwot należnych na mocy niniejszej umowy na nasze żądanie i będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie spory z dostawcą płatności. Jeśli początkowo podany mechanizm płatności zostanie odrzucony z powodu niewystarczających środków lub z jakiegokolwiek innego powodu, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia próby ponownego obciążenia mechanizmu płatności pełną kwotą lub w mniejszych ratach początkowo poniesionej opłaty przez okres trwania wybranej subskrypcji konta i przez maksymalnie 90 dodatkowych dni. Nie zostaniesz obciążony kwotą wyższą niż kwota, za którą zakupiłeś subskrypcję konta. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty za przekroczenie salda i/lub kary, które mogą zostać naliczone przez dostawcę usług płatniczych. Korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy usług w celu przetwarzania płatności w naszym imieniu. Przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że w przypadku, gdy zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności dozna naruszenia danych, które wpłynie na Twoje dane nie z naszej winy, nie będziemy w żaden sposób odpowiedzialni za takie naruszenie.

(ii) Subskrypcja i jej odnowienie

Aktywując konto członkowskie, wyrażasz zgodę na automatyczne odnowienie subskrypcji na ten sam okres następnego dnia po zakończeniu poprzedniej subskrypcji oraz upoważniasz nas do obciążenia Cię kosztami za okres subskrypcji, o ile nie anulujesz swojego konta przed datą jego odnowienia za pomocą procedur opisanych w sekcji anulowanie subskrypcji poniżej. Będziemy pobierać opłaty za pomocą mechanizmu płatności za każdy rok, miesiąc lub inny stosowny okres (w zależności od wybranego okresu) według obowiązującej w danym momencie ceny.

(iii) Anulowanie subskrypcji

O ile nie zakupiłeś subskrypcji za pośrednictwem iTunes Store lub Amazon Appstore, aby anulować subskrypcję i uniknąć przyszłych opłat, możesz anulować taką subskrypcję przed datą jej odnowienia za pośrednictwem sekcji „konto” na naszej stronie głównej lub kontaktując się z naszym zespołem wsparcia. Jeśli skontaktujesz się z naszym zespołem wsparcia, pamiętaj, że staramy się odpowiadać na zgłoszenia w ciągu 12-24 godzin roboczych; nie możemy jednak zagwarantować, że anulowanie Twojej subskrypcji zostanie zarejestrowane w tym czasie. Jeśli pobrałeś naszą aplikację za pośrednictwem iTunes Store lub Amazon Appstore, musisz postępować zgodnie z instrukcjami anulowania podanymi odpowiednio w iTunes Store lub Amazon Appstore. W przypadku wszystkich kont, będziesz nadal mieć dostęp do swojego konta przez okres, który został opłacony z góry. Jeśli anulujesz subskrypcję, nie będziemy obciążać Cię żadnymi opłatami subskrypcyjnymi po wygaśnięciu aktualnej subskrypcji. Należy pamiętać, że nie dokonujemy pełnych ani częściowych zwrotów przedpłaconych kwot. W każdym przypadku będziesz mógł nadal korzystać z usług przez pozostałą część okresu subskrypcji, za który już zapłaciłeś.

E. Kody promocyjne

Możemy, według własnego uznania, tworzyć kody promocyjne, które można wymienić na bezpłatny czas, zniżki na nasze plany premium, prezenty, usługi lub inne funkcje lub korzyści związane z naszymi serwisami. Te kody promocyjne i oferty specjalne podlegają warunkom każdej oferty, opisanym w odpowiedniej reklamie, a także regulaminowi przedstawionemu tutaj. Akceptujemy wyłącznie własne kody promocyjne wysyłane za pośrednictwem zatwierdzonych przez nas kanałów komunikacji.

Kody promocyjne: (i) są dostępne wyłącznie dla użytkowników posiadających konto członkowskie; (ii) muszą być wykorzystywane w sposób zgodny z prawem i wyłącznie dla zamierzonych odbiorców i celów; (iii) mogą być zrealizowane tylko raz w ramach jednego konta; (iv) nie mogą być łączone z innymi kodami promocyjnymi; (v) nie mogą być przenoszone na inne konto członkowskie, jeśli zostały zrealizowane na danym koncie członkowskim; (vi) nie mogą być powielane, sprzedawane lub przekazywane w jakikolwiek sposób ani udostępniane publicznie (niezależnie od tego, czy są publikowane na forum publicznym, czy w inny sposób), z wyjątkiem sytuacji, gdy wyraźnie na to zezwolimy; (vii) mogą zostać wyłączone lub odwołane przez nas w dowolnym momencie z dowolnego powodu bez ponoszenia odpowiedzialności; (viii) nie mogą być wymieniane na gotówkę, karty podarunkowe, ekwiwalenty gotówki ani duplikaty korzyści, ani nie mogą być wymieniane na inne plany lub usługi ani dodatkowy czas w naszych planach lub usługach; oraz (ix) nie mogą być używane z mocą wsteczną.

2. Własność serwisów i licencje

A. Własność

W stosunkach między nami a użytkownikiem, serwisy (w tym ich przeszłe, obecne i przyszłe wersje) są naszą własnością i są przez nas kontrolowane, a ich treści są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, szatą graficzną, patentami i innymi prawami własności intelektualnej w najszerszym możliwym zakresie. Treść oznacza wszystkie teksty, grafiki, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, zdjęcia, logo, dźwięki, muzykę, ilustracje i kod komputerowy wyświetlane w serwisach lub udostępniane za ich pośrednictwem, a także projekt, strukturę, wybór, koordynację, formę i układ takich materiałów, w tym między innymi (i) materiały i inne elementy związane z nami oraz naszymi produktami i usługami, w tym między innymi wszelkie działania, materiały do druku, postacie, zdjęcia, klipy audio, dźwięki, obrazy, filmy i animacje; (ii) znaki towarowe, logo, nazwy handlowe, znaki usługowe i identyfikatory handlowe różnych podmiotów, w tym nasze (łącznie „Znaki towarowe”); oraz (iii) inne formy własności intelektualnej.

B. Ograniczona licencja

Z zastrzeżeniem stosowania się użytkownika do niniejszego regulaminu, wszelkich obowiązujących warunków dodatkowych, korzystania przez użytkownika z naszych serwisów i/lub uiszczania przez użytkownika wszelkich obowiązujących opłat za subskrypcję, udzielamy użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej, niezbywalnej i nieprzenoszalnej licencji (Licencja) na dostęp, wyświetlanie, przeglądanie, używanie, odtwarzanie i/lub drukowanie jednej kopii (z wyłączeniem niektórych materiałów do druku udostępnianych za pośrednictwem naszych serwisów, które zawierają informację o możliwości ich wielokrotnego drukowania) treści na komputerze osobistym, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu bezprzewodowym lub innym urządzeniu z dostępem do internetu (każde z nich to urządzenie internetowe) wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Licencja nie daje użytkownikowi żadnych praw własności ani żadnych innych praw własności intelektualnej do jakichkolwiek treści lub usług, a użytkownik nie może w inny sposób korzystać z treści lub usług bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi, są zastrzeżone przez nas i/lub naszych licencjodawców i inne strony trzecie. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym regulaminie lub za naszą uprzednią wyraźną pisemną zgodą, żadna część usług ani treści nie może być wykorzystywana, kopiowana, powielana, rozpowszechniana, przesyłana, publikowana, publicznie wyświetlana, tłumaczona, transmitowana, nadawana, sprzedawana, licencjonowana ani w żaden inny sposób wykorzystywana w jakimkolwiek celu. Zabrania się jakiegokolwiek nieautoryzowanego korzystania z treści lub usług w jakimkolwiek celu.

Zobowiązujesz się nie modyfikować treści w żaden sposób ani w żadnej formie, ani nie używać zmodyfikowanych wersji treści, w tym (bez ograniczeń) w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do serwisu. Zobowiązujesz się nie uzyskiwać dostępu do serwisu w żaden inny sposób niż za pośrednictwem interfejsu zapewnionego przez Chess.com w celu uzyskania dostępu do serwisu. Niniejsza licencja może zostać odwołana przez nas w dowolnym momencie.

Zobowiązujesz się nie wyświetlać ani nie używać naszych znaków towarowych w jakikolwiek sposób bez naszej uprzedniej zgody.

C. Aktywność użytkownika w partiach (UGA)

Nasze usługi obejmują również generowanie i utrzymywanie zapisu aktywności każdego gracza, historii, statystyk, archiwum oraz publicznego zapisu rozgrywek. Gdy grasz w szachy za pośrednictwem serwisu, zapis aktywności w takiej partii szachowej („UGA”) może być dostępny dla Ciebie, innych użytkowników i ogółu społeczeństwa w określonych formatach, w tym między innymi Portable Game Notation (znany również jako PGN), notacji Forsytha-Edwardsa (znanej również jako FEN), GIF i/lub JPEG. UGA może zawierać niektóre Twoje treści (np. nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe i kraj), które podlegają licencji udzielonej w sekcji zatytułowanej „Licencja na dostęp i korzystanie z UGA” poniżej.

Ten zapis Twojej UGA jest publicznie dostępny i każdy może do niej dotrzeć, wykorzystać ją i spieniężyć w dowolnym celu, w tym między innymi publikując obrazy Twojej UGA na przykład na blogach, w filmach, w postach w mediach społecznościowych, w kolekcjach partii lub tworząc NFT.

D. Licencja na dostęp i korzystanie z UGA

Przyznajemy użytkownikowi ograniczoną, niewyłączną licencję na dostęp, wyświetlanie i korzystanie z UGA, w tym UGA niektórych partii rozgrywanych przez innych użytkowników w ramach serwisu, pod warunkiem jednak, że licencja ta podlega niniejszej umowie i nie obejmuje żadnych praw do: (a) sprzedawania, odsprzedawania lub wykorzystywania w celach komercyjnych; (b) ukrywania, usuwania, modyfikowania lub innego pochodnego wykorzystywania UGA lub jakiejkolwiek jego części; (c) korzystania z jakichkolwiek metod pozyskiwania danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia lub ekstrakcji danych; (d) pobierania (innego niż buforowanie stron) jakiejkolwiek części UGA z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas dozwolonych, oraz (f) korzystania z UGA w sposób inny niż zgodny z ich przeznaczeniem. UGA może zawierać nasze znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe, grafikę, interfejs użytkownika, projekt i/lub inne oznaczenia stanowiące własność Chess.com. Użytkownik potwierdza, że żadne z postanowień niniejszej licencji nie będzie interpretowane jako przyznanie mu jakichkolwiek praw do takich znaków lub projektów, które mogą być wyświetlane lub zawarte w UGA, poza prawem do wyświetlania ich w formie włączonej do UGA, z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w niniejszej umowie.

3. Treści przesyłane przez użytkowników

Możemy zezwolić na nagrywanie, przesyłanie lub dystrybucję grafik, materiałów audio, wideo lub innych treści tworzonych przez użytkowników (Treści tworzone przez użytkowników) w naszych serwisach lub za ich pośrednictwem. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, wyrażasz zgodę na publikację wszelkich opinii, które nam przesyłasz, wraz z imieniem i nazwiskiem oraz innymi informacjami, które przesyłasz w związku z taką opinią.

Przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie informacje, dane, tekst, oprogramowanie, muzyka, dźwięk, zdjęcia, grafika, filmy, wiadomości, tagi lub inne materiały, zarówno udostępnione publicznie czy transmitowane prywatnie, stanowią jedyną odpowiedzialność osoby, która jest ich autorem. To znaczy, że to Ty, a nie Chess.com, jesteś w pełni odpowiedzialny za całą treść, którą przesyłasz, publikujesz, wysyłasz emailem, transmitujesz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem serwisu. Nie kontrolujemy treści publikowanej za pośrednictwem serwisu oraz nie gwarantujemy dokładności, integralności lub jakości takiej treści. Przyjmujesz do wiadomości, że poprzez korzystanie z serwisu możesz być mimowolnie narażony na treść, która jest obraźliwa, nieprzyzwoita lub kontrowersyjna. Chess.com nigdy i pod żadnym pozorem nie będzie w żaden sposób odpowiadać za jakąkolwiek treść, w tym m. in. za żadne błędy lub zaniedbania w jakiejkolwiek treści lub za jakąkolwiek stratę lub szkodę, wywołaną w rezultacie korzystania z jakiejkolwiek treści opublikowanej, wysłanej emailem, transmitowanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem serwisu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Chess.com może, ale nie musi dokonywać wstępnej kontroli Treści, ale Chess.com i wyznaczone przez nas osoby mają prawo (ale nie obowiązek), według własnego uznania, do wstępnej kontroli, odrzucenia lub usunięcia wszelkich Treści udostępnianych za pośrednictwem Usługi. Nie ograniczając powyższego, Chess.com i wyznaczone przez nas osoby mają prawo usunąć wszelkie Treści naruszające niniejszą Umowę lub w inny sposób budzące zastrzeżenia. Możemy usunąć każdą Treść w Usłudze bez względu na przyczynę oraz możemy zawiesić lub zakończyć działalność użytkowników lub odebrać nazwy użytkowników w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika. Zastrzegamy sobie również prawo do uzyskiwania dostępu, odczytywania, przechowywania i ujawniania wszelkich informacji, które naszym zdaniem są niezbędne do (i) spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, postępowań prawnych lub żądań administracji rządowej, (ii) egzekwowania niniejszej Umowy, w tym badania potencjalnych naruszeń niniejszej Umowy, (iii) wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób rozwiązywania kwestii związanych z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi, (iv) odpowiadania na prośby użytkowników o wsparcie lub (v) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Chess.com, jej użytkowników i społeczności.

Nie monitorujemy i nie możemy monitorować treści tworzonych przez innych użytkowników. Nie gwarantujemy, że treści tworzone przez użytkowników są odpowiednie dla innych użytkowników, w tym dla Ciebie.

Przyjmujesz do wiadomości, że serwis i oprogramowanie wbudowane w serwis mogą zawierać elementy zabezpieczające, które umożliwiają ochronę materiałów cyfrowych oraz że korzystanie z tych materiałów podlega zasadom użytkowania określonym przez Chess.com i/lub podmioty dostarczające treści do serwisu. Takie wbudowane oprogramowanie może zawierać pliki cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Użytkownik nie może podejmować prób obejścia jakichkolwiek zasad użytkowania wbudowanych w nasz serwis. Wszelkie nieuprawnione powielanie, publikowanie, dalsze rozpowszechnianie lub publiczne eksponowanie materiałów zamieszczonych w serwisie, w całości lub w części, jest surowo zabronione.

Chess.com nie rości sobie praw własności do treści, w tym treści tworzonych przez użytkowników, które przesyłasz lub udostępniasz w celu zamieszczenia ich w serwisie. Jednakże, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej, zbywalnej, niewyłącznej licencji, z prawem do sublicencjonowania, do używania, rozpowszechniania, reprodukowania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, przesyłania, publicznego odtwarzania i publicznego wyświetlania treści, w tym treści tworzonych przez użytkowników, które przesyłasz lub udostępniasz w celu umieszczenia ich w publicznie dostępnych miejscach serwisu, a także do włączania takich treści do innych materiałów w dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku, znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości. Takie udzielenie licencji będzie kontynuowane po tym, jak usuniesz swoje konto na Chess.com lub jeśli w inny sposób wyłączymy, zawiesimy lub zamkniemy Twoje konto na Chess.com zgodnie z niniejszą umową. Dla jasności, niniejsze udzielenie licencji obejmuje prawo, wraz z prawem do udzielania sublicencji, do publikowania, ponownego wykorzystywania lub zarabiania na dowolnej treści, partiach, komentarzach, nazwach użytkowników lub innych UGA powiązanych z Twoim kontem (zgodnie z definicją poniżej) i/lub treściami (np. nazwą użytkownika konta na Chess.com, zdjęciem profilowym i krajem). Możemy udzielać sublicencji na takie prawa stronom trzecim; na przykład możemy udzielać sublicencji na takie prawa serwisom połączonym (zgodnie z definicją poniżej). Publikując lub w inny sposób udostępniając treści za pośrednictwem serwisów (w tym zdjęcie profilowe konta na Chess.com), oświadczasz, że posiadasz wszelkie prawa, licencje, zgody, pozwolenia, uprawnienia i upoważnienia niezbędne do przyznania praw do takich treści.

Nagrywanie, przekazywanie i udostępnianie filmów przedstawiających korzystanie z interfejsu Chess.com (na przykład w filmach na YouTube, na Twitchu itp.) jest dozwolone pod warunkiem, że nasze logo jest widoczne w interfejsie i film jest wykorzystywany do celów niekomercyjnych. Nagrany materiał jest własnością twórcy, ale interfejs, projekty i grafika pozostają naszą własnością. Zachowujemy jednak prawo do cofnięcia zgody na korzystanie z naszej własności w dowolnym momencie według własnego uznania.

4. Ograniczenia dotyczące korzystania z serwisów i treści

A. Ograniczenia konta

Chess.com może ustanowić ogólne procedury i ograniczenia dotyczące korzystania z serwisu, w tym między innymi maksymalną liczbę dni, przez które wiadomości e-mail, posty na forach dyskusyjnych lub inne przesłane treści będą przechowywane przez serwis, maksymalną liczbę wiadomości e-mail, które mogą być wysyłane lub odbierane przez konto w serwisie, maksymalny rozmiar wiadomości e-mail, które mogą być wysyłane lub odbierane przez konto w serwisie, maksymalną przestrzeń dyskową, która zostanie przydzielona na naszych serwerach na Twoją rzecz, a także maksymalną liczbę wizyt (i maksymalny czas ich trwania) w serwisie w danym okresie. Chess.com nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub niepowodzenie w przechowywaniu jakichkolwiek wiadomości i innych form komunikacji lub innych treści przechowywanych lub przesyłanych przez serwis. Zastrzegamy sobie prawo do wylogowania kont, które są nieaktywne przez dłuższy czas.

Ponadto, zgodnie z zasadami Fair Play, możemy wprowadzić ogólne procedury i ograniczenia dotyczące korzystania z konta użytkownika, w tym między innymi: monitorować dane dotyczące partii i zachowania użytkownika, a w przypadku stwierdzenia podejrzanego zachowania ograniczyć rozgrywki użytkownika, usunąć użytkownika z wydarzenia lub uniemożliwić użytkownikowi dołączenie do wydarzenia. Inne przykłady ogólnych procedur stosowanych przez nas w związku z korzystaniem z konta po stwierdzeniu podejrzanego zachowania użytkownika to informowanie społeczności o tym, że jego konto lub rozgrywki są sprawdzane oraz upublicznianie wszelkiej korespondencji pomiędzy nami a użytkownikiem w związku z podejrzanym zachowaniem użytkownika. Dla jasności, mamy pełną swobodę decydowania o koncie użytkownika i związanej z nim komunikacji, gdy uznamy zachowanie użytkownika za podejrzane pod jakimkolwiek względem.

Chess.com zastrzega sobie prawo do zmiany tych ogólnych procedur i ograniczeń od czasu do czasu bez powiadomienia użytkownika.

B. Zamknięcie konta

Możemy, z podaniem lub bez podania przyczyny i bez uprzedniego powiadomienia, natychmiastowo zamknąć, zawiesić, zablokować lub usunąć Twoje konto, każdy związany z nim adres e-mail oraz dostęp do serwisu. Przestrzeganie niniejszej umowy lub pozostałych zasad nie stanowi obietnicy ani gwarancji przyszłego dostępu do serwisu. Przyczyną takiego rozwiązania umowy mogą być między innymi (a) naruszenia niniejszej umowy lub innych włączonych umów lub wytycznych, (b) żądania organów wymiaru sprawiedliwości lub innych organów rządowych, (c) żądanie użytkownika (usunięcie konta z własnej inicjatywy), (d) zaprzestanie działalności serwisu lub wprowadzenie w nim (lub jakiejkolwiek jego części) istotnych zmian, (e) nieoczekiwane problemy techniczne lub związane z bezpieczeństwem, (f) dłuższe okresy braku aktywności, (g) zaangażowanie użytkownika w działalność oszukańczą lub nielegalną, i/lub (h) nieuiszczenie jakichkolwiek opłat należnych od użytkownika w związku z usługami. W przypadku wypowiedzenia umowy z powodu działań powodujących rzeczywiste, podlegające rekompensacie szkody dla nas (np. udział w naruszeniu danych Chess.com), będziemy dysponować wszelkimi prawami i środkami prawnymi wobec użytkownika, włączając w to dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej w stanie Utah lub w inny sposób.

Zamknięcie Twojego konta na Chess.com może obejmować podjęcie przez nas następujących działań: (a) usunięcie dostępu do wszystkich usług świadczonych w ramach serwisów, (b) usunięcie Twojego hasła i wszystkich powiązanych informacji, plików i treści związanych z Twoim kontem lub będących na Twoim koncie (lub jego części), (c) zakaz korzystania z serwisów w przyszłości, (d) w przypadku naruszenia przez Ciebie zasad Fair Play, oznaczenie konta jako zamkniętego z powodu naruszenia zasad Fair Play, a także usunięcie awatara, imienia i nazwiska oraz danych osobowych z konta (ale z zachowaniem nazwy użytkownika, adresu e-mail, dowodów naruszeń i/lub identyfikatora FIDE), (e) jeżeli naruszysz zasady Fair Play podczas uczestnictwa w wydarzeniu, organizator wydarzenia może zdyskwalifikować Cię ze względu na fakt, że Twoje konto na Chess.com zostało zamknięte z powodu naruszenia zasad Fair Play, oraz (f) w przypadku naruszenia przez Ciebie zasad społeczności, oznaczenie Twojego konta jako zamkniętego z powodu nadużycia, a także usunięcie Twojego awatara, imienia i nazwiska oraz danych osobowych z konta (ale z zachowaniem nazwy użytkownika, adresu e-mail, dowodów naruszeń i/lub identyfikatora FIDE).

Ponadto użytkownik wyraża zgodę na to, że wszelkie decyzje o zamknięciu konta będą podejmowane według naszego wyłącznego uznania i że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za zamknięcie konta użytkownika, powiązanego z nim adresu e-mail lub dostępu do serwisów. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o zamknięciu konta na Chess.com, z wyjątkiem sytuacji, w których my, według własnego uznania, zdecydujemy się umożliwić takie odwołanie. Jeśli użytkownik podlega przepisom RODO lub jest mieszkańcem stanu Kalifornia, zamknięcie konta na Chess.com nie pozbawia użytkownika prawa do otrzymania kopii lub żądania usunięcia wszelkich danych osobowych, które przechowujemy lub przetwarzamy dla użytkownika.

C. Zachowanie użytkownika

Zobowiązujesz się nie korzystać z serwisów w celu:

 • przesyłania, publikowania, wysyłania pocztą elektroniczną, transmitowania lub udostępniania w inny sposób jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, obraźliwe, napastliwe, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, jednoznacznie seksualne, pornograficzne, zniesławiające, naruszające prywatność innych osób, nienawistne lub niewłaściwe pod względem rasowym, etnicznym lub innym;
 • publikowania jakichkolwiek komentarzy, tekstów, wiadomości lub linków na forach lub w jakichkolwiek publicznych komentarzach, które zawierają jakiekolwiek reklamy, w tym religijne, polityczne lub rekrutacyjne dla grup, klubów, lub blogów związanych z Chess.com lub jakichkolwiek innych treści na lub poza Chess.com;
 • publikowanie jakichkolwiek komentarzy, tekstów, wiadomości lub linków na forach lub jakichkolwiek publicznych komentarzy, które odbiegają od tematu lub są nieistotne z punktu widzenia celu oryginalnej treści, partii, artykułu, bloga lub tematu forum;
 • grożenie przemocą komukolwiek lub namawianie do wyrządzenia sobie krzywdy;
 • stalk“ or otherwise harass another;
 • podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym między innymi przedstawiciela Chess.com, ani fałszywego określania lub w inny sposób fałszywego przedstawiania swojego powiązania z osobą lub podmiotem;
 • fałszowania nagłówków lub innego manipulowania danymi identyfikacyjnymi w celu ukrycia pochodzenia jakiejkolwiek treści przesyłanej za pośrednictwem serwisu;
 • przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną, przekazywanie lub udostępnianie w inny sposób jakichkolwiek treści, których nie masz prawa udostępniać na mocy jakiegokolwiek prawa lub na mocy stosunków umownych lub powierniczych;
 • przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną, przekazywanie lub udostępnianie w inny sposób jakichkolwiek treści zawierających dane osobowe innych osób bez ich zgody lub naruszających jakiekolwiek patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, prawa do wizerunku lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony;
 • przesyłania, publikowania, wysyłania pocztą elektroniczną, transmitowania lub udostępniania w inny sposób jakichkolwiek niechcianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „niechcianych wiadomości”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid finansowych” lub jakiejkolwiek innej formy nagabywania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych do tego celu;
 • wykorzystywanie, powielanie lub usuwanie jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, sloganów, logo, obrazów lub innych oznaczeń własnościowych wyświetlanych w serwisach lub za ich pośrednictwem;
 • przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną, transmitowanie lub udostępnianie w inny sposób jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy mające na celu zakłócenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;
 • zakłócania normalnego przebiegu dialogu lub działania w inny sposób, który negatywnie wpływa na zdolność innych użytkowników do angażowania się w komunikację w czasie rzeczywistym;
 • uzyskiwanie dostępu do serwisów lub korzystanie z nich w sposób, który mógłby spowodować wyłączenie, przeciążenie, uszkodzenie, zakłócenie działania serwisów, serwerów lub sieci połączonych z serwisami lub dostępu innej osoby do serwisów lub korzystania z nich;
 • nieprzestrzeganie jakichkolwiek wymogów, procedur, zasad lub przepisów sieci połączonych z serwisami;
 • pobieranie, modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, wyświetlanie, wykonywanie, reprodukowanie, powielanie, publikowanie, licencjonowanie, tworzenie dzieł pochodnych lub oferowanie na sprzedaż jakichkolwiek informacji zawartych w usługach lub uzyskanych za ich pośrednictwem, z wyjątkiem plików tymczasowych, które są automatycznie przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej w celu wyświetlenia lub w inny sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie;
 • powielanie, dekompilacja, inżynieria odwrotna, dezasemblacja lub dekodowanie usług (w tym wszelkich pomysłów lub algorytmów leżących u ich podstaw), oraz podejmowanie prób wykonania tych czynności;
 • korzystanie z oprogramowania automatyzującego (boty), haków, modyfikacji (mods) lub innego nieautoryzowanego oprogramowania osób trzecich przeznaczonego do modyfikacji serwisów;
 • uzyskiwania dostępu, manipulowania lub korzystania z niepublicznych obszarów serwisów, systemów komputerowych należących do Chess.com lub technicznych systemów naszych dostawców;
 • sondowania, skanowania lub testowania słabych punktów jakiegokolwiek systemu lub sieci, lub naruszania lub obchodzenia jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania;
 • używania jakichkolwiek robotów, spiderów, aplikacji do wyszukiwania i pobierania witryn lub innych ręcznych lub automatycznych urządzeń lub procesów do pobierania, indeksowania lub „pozyskiwania” danych lub w jakikolwiek sposób odtwarzania lub obchodzenia struktury nawigacyjnej lub prezentacji serwisów lub ich zawartości;
 • wielokrotnego anulowania zamówień naruszającego naszą politykę zwrotów;
 • umyślne lub nieumyślne naruszenie jakiegokolwiek obowiązującego prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego oraz wszelkich przepisów mających moc prawną;
 • zbieranie lub przechowywanie danych osobowych innych użytkowników w związku z zakazanym zachowaniem i działaniami określonymi w powyższych paragrafach i/lub
 • uzyskiwanie dostępu do serwisu lub korzystanie z niego w sposób, który nie został wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie.

Zobowiązujesz się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, wymieniać, odsprzedawać ani wykorzystywać w celach komercyjnych jakiejkolwiek części serwisów (w tym nazwy użytkownika Chess.com), korzystania z serwisów lub dostępu do serwisów. Wyrażasz zgodę na to, że Twoje konto na Chess.com jest niezbywalne.

Przestrzeganie powyższych zasad nie stanowi gwarancji dalszego dostępu do usług lub korzystania z Chess.com. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakończenia dostępu użytkownika do Chess.com i/lub usług w dowolnym momencie.

D. Zastosowanie w skali międzynarodowej

Usługi te są świadczone przez Chess.com z jej biur w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie gwarantujemy, że te usługi są odpowiednie lub dostępne w innych lokalizacjach. Osoby, które decydują się na korzystanie z naszych usług z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli mają one zastosowanie. Użytkownik oświadcza, że nie znajduje się na żadnej liście osób objętych zakazem lub ograniczeniami prowadzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych.

5. Łączenie z naszymi serwisami

A. Łączenie z naszymi serwisami lub korzystanie z technik kadrowania

Łącząc się z naszymi Usługami, użytkownik musi przestrzegać następujących wymogów: (i) łącze do Usług nie może stwarzać fałszywego wrażenia, że witryna i/lub organizacja użytkownika jest sponsorowana, wspierana, zależna lub powiązana z nami; oraz (ii) użytkownik nie może łączyć się z Usługami z witryny, która jest nielegalna, promuje przemoc lub nielegalne działania albo zawiera treści rasistowskie. Z zastrzeżeniem tych ograniczeń, użytkownik może również używać technik framingu w celu umieszczenia dowolnego z naszych znaków towarowych, logo lub innych informacji zastrzeżonych, w tym obrazów zamieszczonych w Usługach, treści dowolnego tekstu, układu graficznego lub projektu dowolnej strony lub formularza zawartego na stronie Usług.

W związku z tymi ograniczeniami zastrzegamy sobie prawo do zakazania tworzenia linków do Usług lub ich osadzania.

B. Serwisy połączone należące do osób trzecich

Niektóre serwisy połączone mogą zawierać funkcję, dzięki której użytkownik może połączyć swoje konto na Chess.com z kontem w takim serwisie połączonym lub wykorzystać dane uwierzytelniające swojego konta na Chess.com do zalogowania się do takiego serwisu połączonego. W takim przypadku użytkownik wyraża zgodę na to, że niektóre informacje dotyczące konta na Chess.com mogą zostać udostępnione dostawcy danego serwisu połączonego w związku z kontem użytkownika w takim serwisie połączonym (np. nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, imię i nazwisko, adres e-mail, kraj itp.) Dane logowania i hasło użytkownika nie będą udostępniane. Użytkownik będzie oczywiście podlegał ich odrębnym warunkom świadczenia usług, polityce prywatności i innym zasadom. Chess.com nie ponosi odpowiedzialności za interakcje użytkownika z jakimkolwiek serwisem połączonym.

Wszelkie interakcje, transakcje i inne czynności wykonywane przez użytkownika ze stronami trzecimi dostępnymi w serwisach lub za ich pośrednictwem (także tymi, do których łącza znajdują się w serwisach) odbywają się wyłącznie między użytkownikiem a stroną trzecią (w tym kwestie związane z płatnościami, dostawą towarów i gwarancjami), a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w związku z takimi transakcjami.

6. Prawo właściwe

NINIEJSZY REGULAMIN ORAZ WSZELKIE DODATKOWE WARUNKI BĘDĄ PODLEGAĆ PRAWU STANU UTAH I BĘDĄ INTERPRETOWANE ZGODNIE Z NIM, BEZ WZGLĘDU NA NORMY KOLIZYJNE.

7. Arbitraż i rozstrzyganie sporów

NINIEJSZE WARUNKI WYMAGAJĄ BY OBIE STRONY ROZSTRZYGAŁY WSZELKIE WZAJEMNE SPORY W DRODZE ARBITRAŻU ORAZ BY OBIE STRONY ZRZEKŁY SIĘ PRAWA DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZED SĄDEM, DO ROZPATRYWANIA SPORÓW PRZEZ SĘDZIEGO LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH, A TAKŻE DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZED SĄDEM W RAMACH POZWU ZBIOROWEGO LUB POWÓDZTWA PRZEDSTAWICIELSKIEGO.

UŻYTKOWNIK POWINIEN UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ARBITRAŻU I ROZSTRZYGANIA SPORÓW, ABY ZROZUMIEĆ PRZYSŁUGUJĄCE MU PRAWA. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA, KTÓRE MOŻE MIEĆ W PRZYSZŁOŚCI, BĘDĄ ROZSTRZYGANE W SPOSÓB INDYWIDUALNY W DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE ZRZEKA SIĘ PRAWA DO PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH. PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGIWAŁYBY UŻYTKOWNIKOWI W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRAWY DO SĄDU, TAKIE JAK UJAWNIENIE INFORMACJI LUB PRAWO DO WNIESIENIA APELACJI, MOGĄ BYĆ BARDZIEJ OGRANICZONE LUB MOGĄ NIE ISTNIEĆ.

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAK ODSTĄPIĆ OD OBOWIĄZKOWEGO ARBITRAŻU, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PUNKTEM F PONIŻEJ.

W przypadku jakichkolwiek kontrowersji, zarzutów lub roszczeń na podstawie jakiejkolwiek teorii prawnej, w tym między innymi roszczeń federalnych lub stanowych, roszczeń wynikających z prawa precedensowego, w tym roszczeń opartych na czynach niedozwolonych, oszustwach, wprowadzeniu w błąd lub umowach, wynikających z lub związanych z serwisami lub niniejszymi warunkami lub ich naruszeniem, rozwiązaniem, egzekwowaniem, interpretacją, utworzeniem lub ważnością, a także kwestią zdatności arbitrażowej (łącznie „Spór”), obie strony zgadzają się na następujący proces rozstrzygania w odniesieniu do sporu. Wszystkie kwestie, w tym kwestie związane z zakresem, zasadnością, zerwaniem i wykonalnością niniejszej umowy arbitrażowej, będą rozstrzygane przez arbitra. Strony uznają, że niniejsze warunki stanowią dowód transakcji w handlu międzystanowym. Niezależnie od prawa materialnego mającego zastosowanie do jakiegokolwiek arbitrażu, każdy arbitraż prowadzony zgodnie z niniejszymi zasadami podlega federalnej ustawie arbitrażowej, a federalna ustawa arbitrażowa reguluje interpretację i egzekwowanie niniejszej umowy arbitrażowej.

W celu rozstrzygnięcia sporu w najbardziej sprawny sposób, obie strony zgadzają się najpierw omówić spór w sposób nieformalny przez co najmniej 30 dni. W tym celu strona, która chce zgłosić spór, musi najpierw wysłać drugiej stronie zawiadomienie, które musi zawierać (1) opis sporu i (2) proponowane rozwiązanie (zwane dalej łącznie zawiadomieniem o sporze). Jeśli użytkownik chce zgłosić spór, to musi wysłać zawiadomienie o sporze listem poleconym na adres podany poniżej w podpunkcie J). Jeśli będziemy chcieli następnie omówić z użytkownikiem jego zawiadomienie o sporze, skontaktujemy się z nim, korzystając z danych kontaktowych zawartych w zawiadomieniu o sporze. Jeśli będziemy chcieli zgłosić spór, wyślemy użytkownikowi zawiadomienie o sporze na adres e-mail, który mamy zapisany w rejestrze. Jeśli nie posiadamy ważnego adresu e-mail użytkownika, wyślemy mu nasze zawiadomienie o sporze w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi doręczeń procesowych obowiązującymi w stanie Utah.

Jeśli użytkownik i my nie osiągniemy uzgodnionego rozwiązania w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o sporze, wówczas obie strony zgadzają się, że spór zostanie rozstrzygnięty wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z obowiązującym w danym czasie regulaminem arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (AAA). Postępowanie arbitrażowe będzie rozpatrywane i rozstrzygane przez jednego neutralnego arbitra będącego prawnikiem lub sędzią w stanie spoczynku, który będzie prowadził postępowanie zgodnie z regulaminem arbitrażu konsumenckiego AAA. Rozstrzygając spór, arbiter weźmie pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszych zasad i wszelkich dodatkowych warunków oraz wszelkie fakty oparte na zapisach i nie będzie kierował się żadną inną podstawą, a następnie wyda uzasadnioną decyzję. Jeśli jedna ze stron prawidłowo zgłosi spór do AAA do arbitrażu, a AAA nie chce lub nie może wyznaczyć daty rozprawy w ciągu 60 dni od złożenia „żądania arbitrażu”, wówczas każda ze stron może zdecydować się na arbitraż administrowany przez firmę Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (JAMS), i rozstrzygnięcie przez jednego neutralnego arbitra, który jest prawnikiem lub sędzią w stanie spoczynku, przy użyciu uproszczonych zasad i procedur arbitrażowych JAMS lub przez dowolną inną usługę administrowania arbitrażem, na którą użytkownik i my wyrazimy zgodę. Procedury, zasady i informacje o opłatach AAA i JAMS można uzyskać w następujący sposób:

AAA: 800.778.7879 / JAMS: 800.352.5267

http://www.adr.org http://www.jamsadr.com

A. Charakterystyka, ograniczenia i lokalizacja alternatywnych metod rozwiązywania sporów

W postępowaniu arbitrażowym, podobnie jak w postępowaniu sądowym, arbiter rozstrzyga przedłożony spór i może wydać decyzję zgodną z niniejszą sekcją 7. Jednakże W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM NIE MA SĘDZIEGO ANI ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH; POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE I ARBITRAŻ PODLEGAJĄ OKREŚLONYM ZASADOM POUFNOŚCI, A SĄDOWA KONTROLA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO JEST OGRANICZONA. Wszystkie strony postępowania arbitrażowego będą miały prawo, na własny koszt, do bycia reprezentowanymi przez adwokata lub innego wybranego przez siebie rzecznika. Zarówno użytkownik, jak i my wyrażamy zgodę na to, aby wszelkie postępowania arbitrażowe były prowadzone wirtualnie. Użytkownik i my pokryjemy opłaty administracyjne i arbitrażowe oraz inne koszty zgodnie z obowiązującymi zasadami arbitrażu, ale jeśli obowiązujące zasady arbitrażu lub przepisy prawa wymagają od nas pokrycia większej części lub wszystkich takich opłat i kosztów w celu wyegzekwowania postanowień niniejszej sekcji 7, wówczas będziemy mieli prawo zdecydować się na pokrycie opłat i kosztów oraz przystąpienie do arbitrażu. Ujawnienie informacji będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi zasadami arbitrażu. Decyzja arbitra musi składać się z pisemnego oświadczenia określającego rozstrzygnięcie każdego roszczenia dotyczącego sporu i musi zawierać oświadczenie o istotnych ustaleniach i wnioskach, na których opiera się decyzja i ewentualne orzeczenie. Wyrok w sprawie decyzji arbitrażowej i ewentualnego orzeczenia może zostać przekazany do dowolnego sądu właściwego dla stron.

B. Sprawy dotyczące drobnych roszczeń są wyłączone

W drodze wyjątku od wiążącego arbitrażu, obie strony zachowują prawo do dochodzenia w sądzie ds. drobnych roszczeń w hrabstwie Utah w stanie Utah wszelkich sporów podlegających jurysdykcji tego sądu i toczących się na zasadzie indywidualnej (nie zbiorowej). Nie będziemy domagać się arbitrażu w związku z jakimkolwiek indywidualnym sporem, który użytkownik prawidłowo zgłosi i będzie dochodził w sądzie ds. drobnych roszczeń, dopóki spór będzie toczył się wyłącznie w tym sądzie.

C. Zabezpieczenie roszczeń

Powyższe postanowienia niniejszej sekcji 7 nie będą miały zastosowania do jakichkolwiek działań prawnych podejmowanych przez którąkolwiek ze stron w celu uzyskania nakazu sądowego lub innego słusznego zadośćuczynienia w związku z jakimkolwiek roszczeniem dotyczącym własności intelektualnej lub roszczeniem związanym z nieautoryzowanym dostępem do danych za pośrednictwem serwisów (w tym między innymi roszczeń związanych z patentami, prawami autorskimi, znakami towarowymi i tajemnicami handlowymi oraz roszczeń związanych z dostępem lub pobieraniem danych za pośrednictwem serwisów przy użyciu zautomatyzowanego procesu, takiego jak scraping).

D. Termin realizacji roszczenia

Aby pomóc w szybkim i bezpośrednim rozwiązaniu wszelkich sporów między użytkownikiem a naszą firmą, użytkownik i firma zobowiązują się do przesyłania wszelkich zawiadomień o sporach lub składania skarg dotyczących drobnych roszczeń lub nakazów sądowych dozwolonych na mocy niniejszej sekcji 7 w ciągu jednego roku od wystąpienia zdarzeń powodujących spór; w przeciwnym razie spór zostaje unieważniony.

E. Brak pozwów zbiorowych.

Zarówno Ty, jak i firma wyrażacie zgodę na to, że każde z nas może wnosić roszczenia przeciwko drugiej stronie wyłącznie indywidualnie, a nie jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek domniemanym pozwie lub postępowaniu zbiorowym lub przedstawicielskim. Obie strony wyrażają również zgodę na to, że wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie indywidualnie i nie będą konsolidowane z innymi postępowaniami arbitrażowymi lub innymi postępowaniami, które obejmują jakiekolwiek roszczenia lub kontrowersje jakiejkolwiek innej strony. Ponadto, arbiter może przyznać zadośćuczynienie (w tym zadośćuczynienie pieniężne, nakazowe i deklaratoryjne) wyłącznie na rzecz indywidualnej strony wnoszącej o zadośćuczynienie i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia wymaganego przez indywidualne roszczenie tej strony.

F. Zrzeczenie się

Możesz zdecydować się na odrzucenie niniejszej umowy arbitrażowej, wysyłając nam pisemne powiadomienie o rezygnacji (Powiadomienie o rezygnacji) w ciągu 30 dni od daty pierwszej zgody na niniejsze warunki, wysyłając powiadomienie pocztą lub e-mailem na adres podany poniżej w podpunkcie J. W przypadku wysyłki pocztą, powiadomienie o rezygnacji musi zostać wysłane listem poleconym i ostemplowane nie później niż 30 dni od daty pierwszej zgody na niniejsze warunki. Aby powiadomienie o rezygnacji było wiążące, musi zawierać imię i nazwisko, adres i Twój podpis. Jeśli zrezygnujesz z umowy arbitrażowej, wszystkie pozostałe warunki niniejszego regulaminu będą nadal obowiązywać. Rezygnacja z niniejszej umowy arbitrażowej nie ma wpływu na żadne wcześniejsze, inne lub przyszłe umowy arbitrażowe, które możesz zawrzeć z firmą.

G. Obowiązywanie umowy arbitrażowej

Zarówno Ty, jak i firma wyrażacie zgodę na to, że umowa o arbitraż będzie obowiązywać po zakończeniu obowiązywania niniejszych warunków, a także po wygaśnięciu jakiegokolwiek członkostwa lub konta, które posiadasz w firmie.

H. Zerwanie umowy arbitrażowej

Jeśli arbiter zdecyduje, że obowiązujące prawo wyklucza egzekwowanie któregokolwiek z ograniczeń niniejszej umowy arbitrażowej w odniesieniu do konkretnego roszczenia o zadośćuczynienie, wówczas roszczenie to (i tylko to roszczenie) zostanie wyłączone z arbitrażu i może zostać wniesione do sądu. Ponadto, niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień, jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy arbitrażowej zostanie uznana za nieważną lub niemającą zastosowania, pozostała część umowy arbitrażowej będzie nadal uznawana za ważną i możliwą do zrealizowania.

I. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Jeśli spór dotyczy stwierdzenia przez Chess.com, że użytkownik naruszył zasady Fair Play, wówczas, jeśli użytkownik nie chce poddać go arbitrażowi AAA, może zamiast tego poddać go ostatecznemu i wiążącemu arbitrażowi z udziałem panelu ekspertów Fair Play. Chess.com ma wyłączne prawo do przeglądu wszelkich takich roszczeń przedłożonych do rozstrzygnięcia przez panel ekspertów Fair Play i ma prawo, według własnego uznania, przyjąć lub odrzucić takie roszczenia do arbitrażu. Jeśli odrzucimy takie roszczenie do rozstrzygnięcia przez panel ekspertów Fair Play, użytkownik nadal może skorzystać z procedury arbitrażowej opisanej powyżej.

Panel ten przeprowadzi przesłuchanie zgodnie z regulaminem arbitrażu konsumenckiego AAA, zmodyfikowanym postanowieniami dotyczącymi arbitrażu zawartymi w podpunkcie C powyżej.

Chess.com pokryje wszystkie koszty i opłaty związane z niniejszym postępowaniem panelu Fair Play (z wyjątkiem wynagrodzenia Twojego prawnika). Zarówno Ty, jak i Chess.com będziecie odpowiedzialni za własne honoraria adwokackie w każdej sytuacji, bez względu na to, kto wygra w tym postępowaniu.

Panel Fair Play będzie składał się z trzech osób wybranych przez Ciebie i Chess.com z panelu kandydatów, z których każdy jest uznanym ekspertem w dziedzinie wykrywania oszustw szachowych lub uzyskał (i obecnie posiada) co najmniej tytuł międzynarodowego mistrza szachowego. Powołanie i skład panelu Fair Play leży całkowicie w gestii Chess.com, a poddając się orzecznictwu panelu Fair Play, wyrażasz zgodę na to, że jego decyzja będzie ostateczna i wiążąca, bez możliwości odwołania, z wyjątkiem sytuacji, gdy Chess.com, według własnego uznania, zdecyduje się przyznać takie odwołanie.

J. Kontakt w sprawie powiadamiania o sporach

Chess.com LLC, dział prawny
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097
Tel: 1 (800) 318-2827, wew. 121

Nic w niniejszym dokumencie nie będzie interpretowane jako zgoda Chess.com na jurysdykcję jakiegokolwiek sądu w odniesieniu do roszczeń niezwiązanych z korzystaniem z serwisów lub niniejszego regulaminu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu spór między użytkownikiem a Chess.com zostanie skierowany do sądu, a nie na drogę postępowania arbitrażowego, wówczas zastosowanie będą miały przepisy prawa stanu Utah i FAA, bez względu na zastosowanie jakichkolwiek przepisów kolizyjnych lub przepisów prawa stanu lub kraju zamieszkania użytkownika.

Ponadto wszelkie takie spory będą wnoszone wyłącznie do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych w hrabstwie Salt Lake w stanie Utah lub Sądu Okręgowego Stanu Utah w hrabstwie Utah w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję i właściwość miejscową takich sądów i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń, że jest to niedogodne miejsce rozstrzygania sporów.

8. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i gwarancji

DOSTĘP DO SERWISÓW I KORZYSTANIE Z NICH ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA.

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE NA ZASADZIE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” I „ZE WSZYSTKIMI WADAMI”. W związku z tym, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, my i nasza spółka macierzysta, podmioty stowarzyszone, podmioty zależne oraz każdy z ich poszczególnych pracowników, członków, dyrektorów, kierowników, udziałowców, agentów, sprzedawców, licencjodawców, licencjobiorców, wykonawców, klientów, następców i cesjonariuszy (łącznie Chess.com) niniejszym, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzekamy się i nie udzielamy żadnych oświadczeń, gwarancji, rekomendacji ani obietnic, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do następujących kwestii:

 1. Serwisami (w tym treściami i treściami tworzonymi przez użytkowników);
 2. funkcjami, właściwościami lub innymi elementami serwisów lub udostępnianymi za ich pośrednictwem;
 3. wszelkich produktów, usług lub instrukcji oferowanych lub wspominanych w serwisach lub dostępnych za ich pośrednictwem;
 4. czy usługi (i ich treść) lub serwery, które udostępniają usługi, są wolne od jakichkolwiek szkodliwych elementów (w tym wirusów, koni trojańskich i innych technologii, które mogą mieć negatywny wpływ na urządzenie internetowe użytkownika);
 5. konkretnej dostępności serwisów oraz tego, czy wszelkie usterki w serwisach zostaną naprawione lub czy zostaną naprawione w określonym czasie; oraz
 6. czy korzystanie z usług przez użytkownika jest zgodne z prawem w danej jurysdykcji.

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W DODATKOWYCH WARUNKACH, CHESS.COM NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA LUB SPRZENIEWIERZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ STRON TRZECICH, TYTUŁU, ZWYCZAJU, HANDLU, CICHEJ PRZYJEMNOŚCI, INTEGRACJI SYSTEMU ORAZ WOLNOŚCI OD BŁĘDÓW, WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

Niektóre jurysdykcje ograniczają lub nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych lub innych gwarancji, więc powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w zakresie, w jakim mają zastosowanie przepisy takich jurysdykcji.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

A. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU CHESS.COM NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, w tym obrażenia ciała lub śmierć, ani za żadne bezpośrednie, pośrednie, ekonomiczne, przykładowe, szczególne, karne, przypadkowe lub wtórne straty lub odszkodowania, w tym straty lub odszkodowania w postaci utraconych zysków, utraty wartości firmy lub utraty danych, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z:

 1. Serwisami (w tym treściami i treściami tworzonymi przez użytkowników);
 2. korzystaniem lub niemożnością korzystania przez użytkownika z serwisów lub działaniem serwisów;
 3. niepowodzeniem użytkownika w nauce lub osiągnięciu innych korzyści edukacyjnych w związku z korzystaniem przez niego z serwisów;
 4. wszelkimi działaniami podjętymi w związku z dochodzeniem prowadzonym przez nas lub organy ścigania w sprawie dostępu użytkownika do serwisów lub korzystania z nich;
 5. wszelkimi działaniami podjętymi w związku z właścicielami praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub innymi właścicielami praw;
 6. wszelkimi błędami lub niedopatrzeniami w technicznym działaniu serwisów; lub
 7. wszelkimi uszkodzeniami komputera, sprzętu, oprogramowania, modemu lub innego sprzętu lub technologii użytkownika, w tym uszkodzeniami spowodowanymi naruszeniem bezpieczeństwa lub wirusami, błędami, manipulacjami, oszustwami, usterkami, pominięciami, przerwami, wadami, opóźnieniami w działaniu lub transmisji, awariami linii komputerowej lub sieci lub innymi awariami technicznymi i innymi rodzajami usterek, w tym stratami lub odszkodowaniami w postaci utraconych zysków, utraty wartości firmy, utraty danych, przestojów w pracy, niedokładności wyników lub awarii bądź nieprawidłowego działania sprzętu.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie, nawet jeśli którekolwiek ze zdarzeń lub okoliczności można było przewidzieć i nawet jeśli zostaliśmy poinformowani lub powinniśmy byli wiedzieć o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód, niezależnie od tego, czy wniesiesz powództwo z tytułu umowy, zaniedbania, ścisłej odpowiedzialności lub czynu niedozwolonego (w tym spowodowanego, w całości lub w części, zaniedbaniem, siłą wyższą, awarią telekomunikacyjną lub zniszczeniem serwisów).

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odszkodowań przypadkowych lub wynikowych opisanych powyżej, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH W DODATKOWYCH WARUNKACH, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA KWOTA ODSZKODOWANIA PONIESIONA PRZEZ CHESS.COM W ZWIĄZKU Z DOSTĘPEM I KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ PRAWAMI UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCYMI Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY ZA WSZELKIE MOŻLIWE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁAŃ.

B. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE BĄDŹ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE. W ZWIĄZKU Z TYM NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO CIEBIE.

C. Transakcje z reklamodawcami

Twoja korespondencja lub transakcje biznesowe z reklamodawcami lub udział w promocjach reklamodawców znalezionych w serwisach lub za ich pośrednictwem, w tym płatności i dostawa powiązanych towarów lub usług, a także wszelkie inne warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi transakcjami, są wyłącznie między Tobą a takim reklamodawcą. Wyrażasz zgodę na to, że Chess.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich transakcji lub w wyniku obecności takich reklamodawców w serwisach. Za wszelkie treści stron trzecich, w tym treści reklam, odpowiedzialność ponoszą wyłącznie te strony trzecie; nie gwarantujemy przydatności treści stron trzecich do jakiegokolwiek celu, ani nie gwarantujemy dokładności ani kompletności jakichkolwiek oświadczeń stron trzecich.

Serwisy mogą udostępniać lub osoby trzecie mogą udostępniać łącza do innych witryn lub zasobów sieci WWW, w tym osadzonych treści od zewnętrznych dostawców (w tym między innymi YouTube, Twitch, streamerów itp.). Ze względu na to, że Chess.com nie ma kontroli nad takimi witrynami i zasobami, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów, a także nie popieramy i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne na takich witrynach lub w takich zasobach. Nie gwarantujemy przydatności jakichkolwiek treści stron trzecich do określonego użytku lub celu. Nie gwarantujemy dokładności reklam osób trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych za pośrednictwem takiej witryny lub takiego zasobu.

E. Rozgrywki szachowe wideo na żywo i usługa „klasa”

Niektóre konta mogą mieć opcję umożliwiania innym użytkownikom uczestniczenia w rozgrywkach szachowych wideo na żywo w klasie z nauczycielami, trenerami i/lub innymi użytkownikami za pomocą funkcji „klasa”. Nie monitorujemy tych sesji na żywo. Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z tej rozgrywki wideo i/lub usługi „klasa”, jesteś odpowiedzialny za działania wszystkich użytkowników, którzy uzyskują dostęp do usługi lub korzystają z niej za pośrednictwem Twojego konta i zgadzasz się zadbać o to, aby każdy taki użytkownik przestrzegał warunków niniejszej umowy i wszystkich naszych zasad. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za naruszenia. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu niniejszej umowy w związku z korzystaniem z rozgrywki wideo i/lub usługi „klasa” przez kogokolwiek, skontaktuj się z nami pod adresem support@chess.com. Możemy rozpatrywać wszelkie skargi i naruszenia, które do nas dotrą, i możemy podejmować wszelkie działania (lub ich nie podejmować), które uznamy za stosowne, w tym między innymi udzielać ostrzeżeń, usuwać treści, zabraniać korzystania z rozgrywki wideo i/lub usługi „klasa” przez użytkownika końcowego lub zamknąć konto. Możemy również przekazywać informacje dotyczące użytkowników organom ścigania i agencjom rządowym w odpowiedzi na prawomocne wnioski zgodne z naszą polityką prywatności.

W żadnym wypadku Chess.com nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek dane lub treści wyświetlane podczas rozgrywek szachowych wideo i/lub korzystania z usługi „klasa”, w tym między innymi za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w takich danych lub treściach, ani za jakiekolwiek straty lub szkody dowolnego rodzaju poniesione w wyniku korzystania, uzyskania dostępu lub odmowy dostępu do jakichkolwiek danych lub treści.

10. Odszkodowanie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, wyrażasz zgodę na zabezpieczenie i obronę Chess.com przed wszelkimi stratami, wydatkami, odszkodowaniami i kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z: (a) naruszenia lub domniemanego naruszenia niniejszych warunków przez Ciebie; (b) korzystania przez Ciebie z serwisów lub działań związanych z serwisami; (c) treści generowanych przez Ciebie; (d) naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek przepisów prawa, zasad lub postanowień; lub (e) naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek praw osób trzecich. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia, na własny koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających odszkodowaniu przez Ciebie, w którym to przypadku będziesz w pełni współpracować z nami w dochodzeniu wszelkich dostępnych środków obrony. W żadnym wypadku nie będziesz regulować żadnych roszczeń bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jeśli jakakolwiek osoba upoważniona przez Ciebie do korzystania z serwisów lub uzyskiwania do nich dostępu odmówi uznania którejkolwiek z niniejszych zasad, zobowiązujesz się bronić i zabezpieczyć nas przed wszelkimi szkodami, jakie poniesiemy w związku z odmową takiej osoby.

11. Polityka dotycząca naruszeń i procedura zgłaszania

Chess.com szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i oczekuje, że użytkownicy serwisu będą postępować tak samo. Przestrzegamy federalnej ustawy Digital Millennium Copyright Act („DMCA”), której tekst można znaleźć na stronie internetowej amerykańskiego urzędu ds. praw autorskich pod adresem http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Odpowiemy na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które są zgodne z ustawą DMCA i innymi obowiązującymi przepisami oraz zostały nam prawidłowo dostarczone, pod warunkiem, że w przypadku treści powiązanych z NFT, które naruszają prawa autorskie, podejmiemy komercyjnie uzasadnione starania, aby uniemożliwić rzeczonemu NFT wyświetlanie treści naruszających prawa autorskie, gdy jest on połączony z naszymi serwisami.

Jeśli uważasz, że jakakolwiek treść została skopiowana lub wykorzystana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o przekazanie nam następujących informacji:

 • fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu;
 • wskazanie dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało naruszone;
 • wskazanie materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest obiektem działań naruszających prawo, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania tego materiału (takie jak adres URL);
 • dane kontaktowe użytkownika, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • pisemne oświadczenie użytkownika, że jest on w dobrej wierze przekonany, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz
 • oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są poprawne oraz, pod karą krzywoprzysięstwa, że użytkownik jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Jeśli użytkownik uważa, że usunięta treść nie narusza prawa lub że użytkownik posiada niezbędne prawa do opublikowania takiej treści, prosimy o przesłanie nam odpowiedzi na takie powiadomienie zawierającej następujące informacje:

 • fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu;
 • fizyczny lub elektroniczny podpis użytkownika (z pełnym imieniem i nazwiskiem);
 • wskazanie treści, która została usunięta lub do której dostęp został zablokowany, oraz miejsca, w którym treść ta pojawiła się przed jej usunięciem lub zablokowaniem;
 • oświadczenie, że użytkownik jest w dobrej wierze przekonany, pod karą krzywoprzysięstwa, że treść została usunięta lub zablokowana w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji treści; oraz
 • imię i nazwisko użytkownika, jego adres, numer telefonu i adres e-mail, a także oświadczenie, że użytkownik akceptuje doręczenie pisma procesowego od osoby, która dostarczyła pierwotne powiadomienie o domniemanym naruszeniu.

Jeśli otrzymamy odpowiedź na takie powiadomienie, możemy wysłać kopię odpowiedzi do osoby, która twierdzi, że doszło do naruszenia praw autorskich i poinformować ją, że możemy ponownie wykorzystać usuniętą treść. Jeżeli osoba zarzucająca naruszenie praw autorskich nie wniesie pozwu o wydanie nakazu sądowego przeciwko dostawcy treści, członkowi lub użytkownikowi, usunięta treść może zostać ponownie wykorzystana w ciągu dziesięciu do czternastu dni roboczych lub więcej po otrzymaniu odpowiedzi, według wyłącznego uznania Chess.com.

Należy pamiętać, że złożenie odpowiedzi na powiadomienie może prowadzić do postępowania prawnego między użytkownikiem a stroną wnoszącą skargę w celu ustalenia prawa własności. Należy również pamiętać, że złożenie fałszywego lub złożonego w złej wierze zarzutu za pomocą tej procedury może mieć negatywne konsekwencje prawne w kraju użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści rzekomo naruszających prawo bez uprzedniego powiadomienia i według własnego uznania. W uzasadnionych okolicznościach możemy również zamknąć konto użytkownika, jeśli zostanie on uznany za osobę naruszającą prawo po raz kolejny. Naszym wyznaczonym agentem ds. praw autorskich, którego można powiadomić o domniemanym naruszeniu praw autorskich pojawiającym się w serwisie, jest:

Chess.com LLC, dział prawny
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097
legal@chess.com

12. Funkcje bezprzewodowe

Możemy oferować pewne funkcje i usługi, które są dostępne dla Ciebie za pośrednictwem Twojego urządzenia z bezprzewodowym dostępem do internetu (łącznie: Funkcje bezprzewodowe). Operator może pobierać standardowe opłaty za wysyłanie wiadomości, transmisję danych i inne usługi, które mogą pojawić się na rachunku za usługi bezprzewodowe lub zostać potrącone z przedpłaconego salda. Twój operator może zabronić korzystania z niektórych funkcji bezprzewodowych lub je ograniczyć, a niektóre funkcje bezprzewodowe mogą być niekompatybilne z Twoim operatorem lub bezprzewodowym urządzeniem. Wyrażasz zgodę na to, że w odniesieniu do funkcji bezprzewodowych, których używasz, możemy wysyłać na Twoje bezprzewodowe urządzenie komunikaty dotyczące nas lub innych stron. Jeśli zarejestrowałeś się za pośrednictwem serwisów w celu korzystania z funkcji bezprzewodowych, zobowiązujesz się powiadomić nas o wszelkich zmianach swojego numeru bezprzewodowego (w tym numeru telefonu) i zaktualizować swoje konto w celu odzwierciedlenia tych zmian.

13. Przesyłanie informacji zwrotnych

Chętnie przyjmujemy informacje zwrotne, komentarze i sugestie dotyczące ulepszeń naszych serwisów („Informacje zwrotne”). Przyjmujesz do wiadomości i wyraźnie zgadzasz się na to, że jakikolwiek wkład w postaci informacji zwrotnych nie daje i nie będzie dawał Ci żadnych praw, tytułów ani udziałów w serwisach ani w takich informacjach zwrotnych. Wszystkie informacje zwrotne stają się wyłączną własnością Chess.com, a my możemy wykorzystywać i ujawniać informacje zwrotne w dowolny sposób i w dowolnym celu bez dodatkowego powiadomienia lub rekompensaty dla Ciebie i bez zachowania przez Ciebie jakichkolwiek praw własności lub innych praw lub roszczeń. Niniejszym przenosisz na Chess.com wszelkie prawa, tytuły i udziały (w tym między innymi wszelkie patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe, znaki towarowe, show-how, know-how, prawa moralne i wszelkie inne prawa własności intelektualnej), które możesz posiadać w odniesieniu do wszelkich informacji zwrotnych.

14. Postanowienia ogólne

A. Nagrody

Aby brać udział w wydarzeniach z nagrodami na Chess.com, musisz być osobą pełnoletnią zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim stanie lub kraju zamieszkania i przestrzegać lokalnych przepisów. Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią, Twój rodzic lub opiekun prawny musi wyrazić zgodę na niniejszą umowę. Chess.com nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzenie legalności Twojego udziału w wydarzeniach.

W przypadku, gdy wygrasz jakąś nagrodę (pieniężną lub inną) w jakichkolwiek zawodach (turnieju, wydarzeniu itd.) na Chess.com, niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na przeprowadzenie przez nas dochodzenia w sprawie Twoich partii, zarówno tych związanych, jak i niezwiązanych z tymi zawodami, a także na to, że jakakolwiek decyzja w tej sprawie jest po stronie Chess.com. Możemy, według własnego uznania, wstrzymać na dowolny okres wszystkie nagrody wygrane w dowolnych zawodach na naszej stronie do czasu zakończenia dochodzenia w sprawie Twoich partii. Jakakolwiek decyzja Chess.com, dotycząca odebrania, zmniejszenia lub anulowania nagrody na podstawie naszego regulaminu jest ostateczna i nie podlega kontroli lub odwołaniu przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.

Biorąc udział w jakichkolwiek zawodach, użytkownik wyraża niniejszym zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności i zabezpieczenie naszej firmy, jej przedstawicieli prawnych, podmiotów stowarzyszonych, podmiotów zależnych, agencji i odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi kosztami, odszkodowaniami, roszczeniami z tytułu strat, powództwami lub postępowaniami wniesionymi przez użytkownika (lub jakąkolwiek stronę trzecią w jego imieniu) („Roszczenia”) w wyniku jego udziału w zawodach i/lub jakiejkolwiek nagrodzie, która może zostać mu przyznana w ich wyniku, a Chess.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z takimi roszczeniami.

Chess.com nie ponosi wobec Ciebie odpowiedzialności za niewykonanie naszych zobowiązań wynikających z uczestnictwa w zawodach lub w odniesieniu do nagrody, gdy nie jesteśmy w stanie tego zrobić w wyniku okoliczności pozostających poza naszą kontrolą.

Niniejszym wyrażasz zgodę na zabezpieczenie naszej firmy, jej przedstawicieli prawnych, podmiotów stowarzyszonych, podmiotów zależnych, agencji i odpowiednich członków zarządu, dyrektorów oraz pracowników przed wszelkimi kosztami, stratami, odszkodowaniami, wydatkami i zobowiązaniami (w tym z tytułu utraty reputacji i wartości firmy oraz honorariów profesjonalnych doradców) poniesionymi przez Chess.com w wyniku naruszenia przez Ciebie zobowiązań wynikających z niniejszych zasad, naszego regulaminu, zasad turnieju lub warunków specjalnych lub w związku z nieprzestrzeganiem przez Ciebie instrukcji udzielonych przez nasz zespół lub w związku z jakąkolwiek sprawą dotyczącą Twojego udziału w zawodach.

W przypadku sporów lub konfliktów dotyczących jakiegokolwiek aspektu zawodów, w tym między innymi wszelkich kwestii związanych z przyznawaniem nagród, kwalifikowalnością uczestnika do udziału w zawodach, zachowaniem jakiegokolwiek uczestnika, niniejszymi zasadami, naszym regulaminem, zasadami turnieju lub warunkami specjalnymi, ostateczna decyzja należy do naszego zespołu, a każda decyzja podjęta przez nas będzie ostateczna i wiążąca dla uczestnika i nie będzie podlegać kontroli ani odwołaniu przez uczestnika lub jakąkolwiek stronę trzecią.

Chess.com nie świadczy i nie może świadczyć usług doradztwa podatkowego ani doradztwa prawnego w zakresie opodatkowania nagród. Możemy ujawnić informacje związane z nagrodami każdemu organowi podatkowemu, który uznamy za niezbędny, w tym w odpowiedzi na uzasadniony wniosek o udzielenie informacji przez dowolny organ rządowy składający taki wniosek. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższych postanowień, możemy, ale nie musimy, powiadomić Cię o takich ujawnieniach według własnego uznania, co może stanowić ograniczenie Twoich praw do prywatności zgodnie z RODO lub analogicznymi przepisami dotyczącymi prywatności danych obowiązującymi w Twojej jurysdykcji.

B. Zasady dotyczące NFT

Możesz kupować, sprzedawać, handlować i przeprowadzać transakcje dotyczące NFT związanych z UGA na platformach sklepowych i rynkach wtórnych za pośrednictwem platform stron trzecich lub serwisów połączonych („Platformy NFT”). Nie jesteśmy sprzedawcą żadnych NFT dostępnych na platformach NFT. Nie ręczymy za nie ani ich nie popieramy, nie przyjmujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby za takie platformy NFT. Nie kontrolujemy działań takich platform i nie składamy żadnych obietnic ani nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących takich platform NFT lub Twojej zdolności do zawierania transakcji związanych z UGA na takich platformach NFT.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz na to, że istnieje ryzyko związane z zakupem i posiadaniem NFT oraz używaniem technologii blockchain. Ryzyko to obejmuje między innymi ryzyko utraty dostępu do NFT w wyniku utraty klucza lub kluczy prywatnych, błędu współwłaściciela lub błędu przy zakupie, ryzyko ataków na blockchain, ryzyko włamania i słabych punktów zabezpieczeń, ryzyko niekorzystnej interwencji regulacyjnej w jednej lub kilku jurysdykcjach, ryzyko związane z opodatkowaniem tokenów, ryzyko ujawnienia danych osobowych, ryzyko nieubezpieczonych strat, ryzyko nieprzewidziane oraz ryzyko zmienności. Wszelkie zakupy lub sprzedaż których dokonujesz i które akceptujesz lub umożliwiasz poza serwisem odbywają się całkowicie na Twoje ryzyko. Nie autoryzujemy, nie kontrolujemy ani nie popieramy zakupów lub sprzedaży NFT poza serwisem. Wyraźnie zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Ciebie oraz obowiązku rekompensowania Ci strat lub zabezpieczania Cię przed stratami, jakie możesz ponieść w wyniku zawierania lub umożliwiania transakcji dotyczących jakichkolwiek NFT poza serwisem.

W przypadku sporu z osobami trzecimi związanego z połączoną usługą lub platformą NFT, zwalniasz nas (oraz nasze podmioty stowarzyszone i zależne, a także naszych i ich urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów) z roszczeń, żądań i odszkodowań (za szkody rzeczywiste i następcze) każdego rodzaju i natury, znanych i nieznanych, wynikających z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych. Przystępując do niniejszego zwolnienia wyraźnie zrzekasz się wszelkich środków ochrony (ustawowych lub innych), które w przeciwnym razie ograniczyłyby zakres niniejszego zwolnienia do uwzględniania tylko tych roszczeń, o których możesz wiedzieć lub podejrzewać, że istnieją na Twoją korzyść w momencie wyrażania zgody na niniejsze zwolnienie.

C. Zamknięcie i zawieszenie

Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, zawieszenia lub zakończenia Twojego dostępu do nich, w tym do wszelkich kont lub treści generowanych przez Ciebie, w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, z dowolnego powodu i bez żadnych zobowiązań wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Jeśli jakiekolwiek informacje podane przez Ciebie są fałszywe, niedokładne lub w inny sposób naruszają niniejszy regulamin lub jakiekolwiek dodatkowe warunki, lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że tak jest, możemy zawiesić lub zamknąć Twoje konto lub odmówić Ci dostępu do całości lub części naszych usług. Zawieszenie lub zamknięcie nie będzie miało wpływu na Twoje zobowiązania wobec nas, w tym wszelkie zobowiązania płatnicze wobec nas, a Ty nie będziesz uprawniony do zwrotu jakichkolwiek płatności. Po zawieszeniu lub zakończeniu Twojego dostępu do usług lub po otrzymaniu od nas powiadomienia, Twoja licencja na korzystanie z usług wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym.

D. Komunikacja

Gdy komunikujesz się z nami drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem narzędzia komunikacyjnego dostępnego w naszych serwisach, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Należy pamiętać, że dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie, ale może to zająć nam trochę czasu. Wyrażasz zgodę na to, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które przekazujemy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, zgodnie z którymi takie komunikaty muszą mieć formę pisemną.

E. Obsługa serwisów: kwestie międzynarodowe

Kontrolujemy i prowadzimy serwisy z naszej głównej siedziby w Orem, Utah, USA. Jeśli korzystasz z serwisów z innych lokalizacji, jesteś odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi Twojego zachowania online i akceptowalnych treści, w zakresie, w jakim obowiązują lokalne przepisy (na przykład wszelkie lokalne przepisy dotyczące edukacji lub prywatności danych). Zarówno Ty, jak i my zrzekamy się stosowania konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

F. Rozdzielność postanowień oraz interpretacja

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych zasad lub jakichkolwiek dodatkowych warunków zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za niewykonalne przez sąd lub arbitra, wyrażasz zgodę na to, że zostaną podjęte wszelkie próby nadania skuteczności intencjom stron odzwierciedlonym w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia zawarte w niniejszej umowie pozostaną w pełnej mocy. Wyrażasz zgodę na to, że niniejsze zasady i dodatkowe warunki nie będą interpretowane przeciwko nam, ponieważ to my je opracowaliśmy.

G. Przeniesienie praw

Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu lub jakichkolwiek dodatkowych warunków, w całości lub w części, na dowolną stronę w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Niniejszy regulamin i wszelkie dodatkowe warunki nie mogą być przez Ciebie cedowane, ani nie możesz delegować swoich obowiązków, które z nich wynikają.

H. Brak możliwości odstąpienia

Jakiekolwiek zrzeczenie się przez nas jakichkolwiek z niniejszych zasad lub jakichkolwiek dodatkowych warunków nie będzie miało żadnej mocy ani skutku, dopóki nie zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela Chess.com.

I. Aktualizacje regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub jakichkolwiek dodatkowych warunków od czasu do czasu według własnego uznania (Zaktualizowany regulamin). Wyrażasz zgodę na to, że każdy zaktualizowany regulamin wejdzie w życie natychmiast po opublikowaniu go przez nas w serwisach oraz, jeśli posiadasz konto, poprzez wyświetlenie ostrzeżenia obok linku do regulaminu, wyświetlenie ostrzeżenia po zalogowaniu się do serwisów lub poprzez bezpośrednie przekazanie go Tobie (np. za pośrednictwem adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem lub naszej wewnętrznej usługi przesyłania wiadomości), pod warunkiem, że: (i) jakakolwiek modyfikacja Sekcji 7 (Arbitraż i rozstrzyganie sporów) nie będzie miała zastosowania do sporów wszczętych przed odpowiednią modyfikacją; oraz (ii) jakakolwiek modyfikacja postanowień związanych z opłatami i rozliczeniami nie będzie miała zastosowania do opłat poniesionych przed odpowiednią modyfikacją. Jeśli nie anulujesz subskrypcji usług w ciągu siedmiu dni od otrzymania powiadomienia o zaktualizowanym regulaminie, jak opisano powyżej, lub jeśli nadal będziesz korzystać z usług po otrzymaniu powiadomienia o zaktualizowanym regulaminie, zgadzasz się przestrzegać i być związanym zaktualizowanym regulaminem.

J. Skontaktuj się z nami

Nasza siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Chess.com obsługuje wszystkie nasze serwisy. Możesz skontaktować się z nami poniżej, jeśli masz jakiekolwiek pytania, skargi lub inne uwagi związane z niniejszymi warunkami:

Adres do korespondencji:
Chess.com LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097
Adres e-mail: support@chess.com - legal@chess.com (tylko w kwestiach prawnych)