Umowa użytkownika

Poniższe tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Angielską wersję poniższego tekstu, mającą moc prawną, znajdziesz Tutaj.
Efektywna data: November 18, 2022

Mówiąc wprost: Szanuj innych, przestrzegaj prawa i baw się dobrze!

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony Chess.com, aplikacji mobilnej Chess.com oraz innych stron internetowych lub aplikacji stworzonych i obsługiwanych przez Chess.com, LLC, należy dokładnie przeczytać niniejszą umowę użytkownika ("Umowa"). Jest to prawnie wiążąca umowa pomiędzy użytkownikiem a Chess.com, LLC ("Chess.com", "my", "nasze" lub "nas"). Nasze zasady Fair Play, umowa subskrypcyjna, zasady społeczności, zasady dotyczące zawodów i nagród, zasady dotyczące rozdawania prezentów, gier losowych i loterii, oraz usługa członkostwa podarunkowego ("Pozostałe zasady") są w pełni zintegrowane z niniejszą umową, co oznacza, że akceptując niniejszą umowę, akceptujesz również pozostałe zasady. Pozostałe zasady stanowią część niniejszej umowy, nawet jeśli wyświetlamy je na innych stronach internetowych. Jeśli nie jesteś w stanie uzyskać dostępu do którejkolwiek z pozostałych zasad przy użyciu powyższych linków, prosimy o powiadomienie nas pod adresem https://support.chess.com. Ponadto nasza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje przekazywane nam przez użytkownika podczas korzystania z serwisu. Wyjaśnienie naszych działań w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w naszej polityce prywatności znajdującej się pod adresem https://www.chess.com/legal/privacy. Nasza strona internetowa Chess.com oraz wszelkie treści, narzędzia, funkcje i możliwości oferowane przez naszą stronę internetową oraz powiązaną z nią aplikację mobilną Chess.com, a także wszelkie inne strony internetowe lub aplikacje stworzone przez nas, są wspólnie nazywane "usługami".

Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na warunki zawarte w niniejszej umowie. Jeśli się z nimi nie zgadzasz, nie powinieneś/aś korzystać z naszego serwisu, jak określono poniżej. Korzystanie z serwisu jest uznawane za "ciągłą akceptację" niniejszej umowy, co oznacza, że za każdym razem, gdy korzystasz z serwisu, akceptujesz aktualną wersję umowy lub pozostałych zasad, nawet jeśli uległy one zmianie (bez powiadomienia) od czasu, gdy ostatni raz korzystałeś/aś z serwisu.

Aby zawrzeć niniejszą umowę, korzystać z serwisu i/lub założyć u nas konto, musisz mieć ukończone 13 lat. Jeśli nie jesteś pełnoletni/a w swojej jurysdykcji, ale masz ukończone co najmniej 13 lat, Twój rodzic lub opiekun prawny musi wyrazić zgodę na niniejszą umowę w Twoim imieniu przed rozpoczęciem korzystania przez Ciebie z usług, a Ty możesz korzystać z usług wyłącznie z udziałem swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie możesz korzystać z serwisu. Jeśli przystępujesz do tej umowy, potwierdzasz, że spełniasz te wymagania, a my możemy w uzasadniony sposób na tym polegać. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, założył konto na Chess.com nie mając ukończonych 13 lat, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie pod adresem https://support.chess.com.

Niniejsza umowa użytkownika, pozostałe zasady oraz nasza polityka prywatności mogą być od czasu do czasu aktualizowane lub modyfikowane, dlatego należy regularnie sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu jakichkolwiek zmian. Jeśli nadal korzystasz z naszych usług, to informujesz nas, że nadal zgadzasz się na wszelkie zmiany tych umów i zasad. Nie mamy obowiązku powiadamiania Cię w przypadku zmiany jakichkolwiek naszych zasad, z wyjątkiem tego, że jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia lub mieszkańcem dowolnego kraju podlegającego ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych, powiadomimy Cię, jeśli: (a) wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie lub innych zasadach zezwalające nam na sprzedaż danych użytkownika, lub (b) jeśli w jakikolwiek sposób wykorzystamy komercyjnie dane użytkownika w sposób inny niż wyłącznie do celów wewnętrznych.

POWINIENEŚ ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA TO, ŻE NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA: (1) KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ; (2) ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM PRZECIW NAM; (3) ORAZ ZWOLNIENIE NAS Z ROSZCZEŃ MOGĄCYCH WYNIKNĄĆ Z UŻYWANIA PRZEZ CIEBIE NASZEGO SERWISU.

Arbitraż, Prawo Kontroli oraz Jurysdykcja

PRZECZYTAJ TĘ CZĘŚĆ UWAŻNIE. MA ONA WPŁYW NA TWOJE MOŻLIWOŚCI WNIESIENIA POZWU DO SĄDU.

W przypadku jakiegokolwiek sporu z Chess.com, który w jakikolwiek sposób związany jest z niniejszą umową, pozostałymi zasadami, polityką prywatności, dostępem do serwisu lub korzystaniem z niego, a także z jakimkolwiek innym korzystaniem z usług i/lub transakcjami z Chess.com, co obejmuje również korzystanie z Chess.com w celach marketingowych, edukacyjnych i wszelkich innych, wówczas obie strony zgadzają się na rozstrzygnięcie sporu w sposób opisany poniżej. Każda ze stron ma trzydzieści (30) dni od daty zawarcia umowy na wycofanie się z postanowień arbitrażowych.

1. Nieformalne rozwiązanie

Najpierw należy skontaktować się z nami pod adresem https://support.chess.com aby powiadomić nas o sporze i podjąć próbę nieformalnego rozwiązania go z nami.

Zawiadomienie należy zatytułować "Powiadomienie o sporze" i musi ono zawierać pełne imię i nazwisko (prawdziwe imię i nazwisko), nazwę konta, z którego korzystasz (nazwa konta lub identyfikator konta), adres, sposób kontaktu z Tobą, problem oraz żądanie podjęcia odpowiednich działań. W dobrej wierze podejmiemy próbę wynegocjowania rozwiązania sporu w ciągu co najmniej trzydziestu (30) dni od daty pierwszego kontaktu użytkownika z naszą grupą wsparcia. Jeśli nie będziemy w stanie rozwiązać sporu w sposób nieformalny, wówczas będziemy dążyć do jego rozwiązania w następujący sposób:

2. Arbitraż

Federalna Ustawa Arbitrażowa ("FAA") i federalne prawo arbitrażowe mają zastosowanie do niniejszej umowy, nawet jeśli nie jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych. Do niniejszej umowy mają zastosowanie wszystkie obowiązujące międzynarodowe odpowiedniki FAA, z zastrzeżeniem, że do niniejszej umowy nie mają zastosowania międzynarodowe pakty Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Procedura arbitrażowa

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania arbitrażowego należy dostarczyć listem poleconym za pośrednictwem amerykańskiej poczty do: Chess.com, Legal, 877 E 1200 S #970397, Orem, UT 84097. Zawiadomienie musi: (a) opisywać charakter i podstawę roszczenia; oraz (b) określać konkretne zadośćuczynienie, którego się domagasz.

Następnie przedłożysz każde roszczenie do ostatecznego i wiążącego arbitrażu przed American Arbitration Association ("AAA"), posiłkując się Przepisami Arbitrażu Handlowego (Commercial Arbitration Rules) i Przepisami Arbitrażu Konsumenckiego (Consumer Arbitration Rules), w formie zmienionej przez niniejszą Umowę. Przepisy AAA znajdują się na http://www.adr.org.

Arbiter będzie zobowiązany do przestrzegania tej Umowy. AAA i Arbiter przeprowadzą wszystkie etapy postępowania w języku angielskim. Arbiter przeprowadzi przesłuchanie przez środki komunikacji zdalnej, lecz jeśli strony uzgodnią, że konieczne będzie stawiennictwo celem przesłuchania, wtedy Arbiter przeprowadzi przesłuchanie albo w hrabstwie Utah w stanie Utah, albo w hrabstwie twojego zamieszkania. Możesz wybrać jedną z tych dwóch lokalizacji.

Każda decyzja lub zasądzenie będzie zawierać pisemne stanowisko zawierające uzasadnienie decyzji dla każdego roszczenia i podstawy dla zasądzenia, włącznie z faktycznymi i prawnymi ustaleniami oraz wnioskami.

Arbiter może zastosować wyłącznie sprawiedliwe lub słuszne środki naprawcze, które są wnioskowane przez Ciebie lub Chess.com, aby zaspokoić roszczenia jednej ze stron (i które to roszczenia są określone przez Arbitra jako poparte wiarygodnymi i właściwymi dowodami). Arbiter nie może przyznać zadośćuczynienia od Chess.com w sprawach odnoszących się do osób innych niż Ty.

W razie konieczności, każda ze stron może skierować decyzję arbitrażu lub decyzję o rekompensacie przed sąd odpowiedniej jurysdykcji, aby stały się prawomocne. Orzeczenie sędziego rozjemczego będzie uważane za ostateczne i wiążące, bez możliwości odwołania się. Wszystkie strony takiego arbitrażu wyrażają zgodę na zrzeczenie się wszelkich praw do odwołania, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez FAA i obowiązujące wówczas zasady handlowe AAA.

Opłaty za arbitraż, koszty oraz koszty prawnika

Jeśli użytkownik wnosi o zadośćuczynienie w wysokości 10 000 USD lub mniej, wówczas Chess.com niezwłocznie zwróci opłatę za wniesienie pozwu oraz ewentualny udział użytkownika w kosztach arbitrażu AAA, w tym wynagrodzenie sędziego rozjemczego w przypadku przyznania przez sędziego rozjemczego korzystnego dla użytkownika wyroku (chyba że sędzia rozjemczy uzna, że roszczenia użytkownika są bezpodstawne lub zostały wniesione w celu nękania, w którym to przypadku użytkownik zgadza się zwrócić Chess.com opłaty i koszty, w tym koszty adwokackie, związane z obroną w takim przypadku). Jeśli użytkownik wnosi o zadośćuczynienie w kwocie przekraczającej 10 000 USD lub jeśli zasady arbitrażu konsumenckiego AAA nie mają zastosowania, wówczas AAA podzieli koszty arbitrażu, w tym wynagrodzenie sędziego rozjemczego, pomiędzy użytkownika i Chess.com, zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego AAA, z wyjątkiem sytuacji, w której sędzia rozjemczy uzna, że roszczenia użytkownika są bezpodstawne lub zostały wniesione w celu nękania.

Arbiter nie zasądzi zadośćuczynienia, którego wymogiem będzie opłacenie przez jedną ze stron kosztów prawniczych drugiej strony sporu, chyba że Arbiter stwierdzi bezzasadność roszczeń strony lub określi ich cel jako działanie na szkodę drugiej strony.

Nic w tej części tekstu nie może być powodem do odstąpienia którejkolwiek ze stron od szukania rekompensaty, czy to w sądzie ds. małych roszczeń cywilnych (przy roszczeniach uzasadnionych), czy też poprzez sądowy nakaz lub inną sprawiedliwą formę zadośćuczynienia zasądzoną sąd cywilny w sprawach dotyczących bezpieczeństwa danych, własności intelektualnej lub nieautoryzowanego dostępu do Serwisu. Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie może być interpretowane jako ograniczające jakiekolwiek prawa lub zabraniające jakichkolwiek środków odwoławczych, które zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym nie mogą być ograniczone przez postanowienie arbitrażowe, które w innym przypadku byłoby wiążące.

WYRAŻASZ ZGODĘ NA TO, ŻE ZAWIERAJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ, ZARÓWNO TY, JAK I CHESS.COM ZRZEKACIE SIĘ PRAWA DO PROCESU SĄDOWEGO Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH ORAZ DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM.

WSZELKIE ROSZCZENIA MUSZĄ BYĆ ROZSTRZYGANE INDYWIDUALNIE, A NIE JAKO POZEW ZBIOROWY LUB KLASA PODMIOTÓW W ŻADNEJ RZEKOMEJ KLASIE LUB REPREZENTANTYWNYM POSTĘPOWANIU, A TAKŻE, JEŚLI NIE ZOSTANIE POSTANOWIONE INACZEJ, ARBITRAŻ MOŻE NIE KONSOLIDOWAĆ WIĘCEJ NIŻ ROSZCZENIE JEDNEGO PODMIOTU.

If for any reason a dispute between you and Chess.com proceeds in court rather than in arbitration, then the laws of the State of Utah and the FAA will govern, without regard to or application of any conflict of law provisions or your state or country of residence.

Co więcej, każdy taki spór będzie rozstrzygany wyłącznie w sądzie rejonowym Stanów Zjednoczonych Ameryki znajdującym się w hrabstwie Salt Lake w stanie Utah lub Sądzie Stanowym Utah w hrabstwie Utah, stanu Utah, USA. Zgadzasz się na taką jurysdykcję oraz miejsce i odstępujesz od wszelkich sprzeciwów mówiących, że to nieodpowiednie miejsce rozstrzygania sporu.

3. Alternatywne metody sporu

Jeśli spór dotyczy stwierdzenia przez Chess.com, że użytkownik naruszył zasady Fair Play, wówczas, jeśli użytkownik nie chce poddać go arbitrażowi AAA, może zamiast tego poddać go ostatecznemu i wiążącemu arbitrażowi z udziałem panelu ekspertów Fair Play. Chess.com ma wyłączne prawo do przeglądu wszelkich takich roszczeń przedłożonych do rozstrzygnięcia przez panel ekspertów Fair Play i ma prawo, według własnego uznania, przyjąć lub odrzucić takie roszczenia do arbitrażu. Jeśli Chess.com odrzuci takie roszczenie do rozstrzygnięcia przez panel ekspertów Fair Play, użytkownik nadal może skorzystać z procedury arbitrażowej przewidzianej w podpunkcie 2 powyżej.

Panel ten przeprowadzi przesłuchanie w oparciu o Regulamin Arbitrażu Konsumenckiego AAA, zmieniony postanowieniami dotyczącymi arbitrażu zawartymi w części 2 niniejszej umowy.

Chess.com pokryje wszystkie koszty i wynagrodzenia związane z postępowaniem Komisji Fair Play (oprócz wynagrodzenia twojego prawnika). Zarówno ty, jak i Chess.com pozostaniecie odpowiedzialni za pokrycie wynagrodzeń waszych prawników, niezależnie od wyniku postępowania komisji.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master. Powołanie i skład panelu Fair Play pozostaje wyłącznie w gestii Chess.com. Poddając się jurysdykcji panelu Fair Play, użytkownik wyraża zgodę na to, że decyzja panelu będzie ostateczna i wiążąca, bez możliwości odwołania się, chyba że Chess.com, według własnego uznania, zdecyduje o przyznaniu takiego odwołania.

Zakończenie

Wyrażasz zgodę na to, że Chess.com może, z podaniem lub bez podania przyczyny i bez uprzedniego powiadomienia, natychmiastowo zamknąć, zawiesić, zablokować lub usunąć Twoje konto na Chess.com, każdy związany z nim adres e-mail oraz dostęp do serwisu. Chess.com może wypowiedzieć umowę z podaniem lub bez podania przyczyny w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym, według uznania Chess.com, w tym między innymi z powodu nieprzestrzegania przez Ciebie warunków umowy. Przestrzeganie niniejszej umowy lub pozostałych zasad nie stanowi obietnicy ani gwarancji przyszłego dostępu do Chess.com lub do serwisu. Przyczyną takiego rozwiązania umowy mogą być między innymi (a) naruszenia niniejszej umowy lub innych włączonych umów lub wytycznych, (b) żądania organów wymiaru sprawiedliwości lub innych organów rządowych, (c) żądanie użytkownika (usunięcie konta z własnej inicjatywy), (d) zaprzestanie działalności serwisu lub wprowadzenie w nim (lub jakiejkolwiek jego części) istotnych zmian, (e) nieoczekiwane problemy techniczne lub związane z bezpieczeństwem, (f) dłuższe okresy braku aktywności, (g) zaangażowanie użytkownika w działalność oszukańczą lub nielegalną, i/lub (h) nieuiszczenie jakichkolwiek opłat należnych od użytkownika w związku z usługami. W przypadku wypowiedzenia umowy z powodu działań powodujących rzeczywiste, podlegające rekompensacie szkody dla Chess.com (np. udział w naruszeniu danych Chess.com), Chess.com będzie dysponować wszelkimi prawami i środkami prawnymi wobec użytkownika, włączając w to dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej w stanie Utah lub w inny sposób.

Zamknięcie Twojego konta na Chess.com może obejmować podjęcie przez nas następujących działań: (a) usunięcie dostępu do wszystkich usług świadczonych w ramach serwisu, (b) usunięcie Twojego hasła i wszystkich powiązanych informacji, plików i treści związanych z Twoim kontem lub będących na Twoim koncie (lub jego części), (c) zakaz korzystania z serwisu w przyszłości, (d) w przypadku naruszenia przez Ciebie zasad Fair Play, oznaczenie konta jako zamkniętego z powodu naruszenia zasad Fair Play, a także usunięcie awatara, imienia i nazwiska oraz danych osobowych z konta (ale z zachowaniem nazwy użytkownika), (e) jeżeli naruszysz zasady Fair Play podczas uczestnictwa w wydarzeniu, organizator wydarzenia może zdyskwalifikować Cię ze względu na fakt, że Twoje konto na Chess.com zostało zamknięte z powodu naruszenia zasad Fair Play, oraz (f) w przypadku naruszenia przez Ciebie zasad społeczności, oznaczenie Twojego konta jako zamkniętego z powodu nadużycia, a także usunięcie Twojego awatara, imienia i nazwiska oraz danych osobowych z konta (ale z zachowaniem nazwy użytkownika).

Zgadzasz się także, aby wszystkie zakończenia działania konta leżały w wyłącznej gestii Chess.com, oraz że Chess.com nie będzie odpowiadał przed Tobą ani podmiotami zewnętrznymi za wyłączenie Twojego konta, powiązanych adresów e-mail oraz dostępu do Serwisu. Nie ma prawa do odwołania się od decyzji zamknięcia konta na Chess.com, chyba że Chess.com, według własnego uznania, zdecyduje o zapewnieniu takiego odwołania. Jeśli użytkownik podlega przepisom RODO lub jest mieszkańcem stanu Kalifornia, zamknięcie konta na Chess.com nie pozbawia go prawa do otrzymania kopii lub żądania usunięcia wszelkich danych osobowych, które przechowujemy lub przetwarzamy dla niego.

Ograniczenia konta

Chess.com może ustanawiać praktyki ogólne i ograniczenia dotyczące używania Serwisu, w tym między innymi maksymalnej liczby dni, w których wiadomości email, posty na forum dyskusyjnym lub innego rodzaju przesłana zawartość będą przechowane przez Serwis; maksymalnej liczby wiadomości email, które może wysłać lub otrzymać konto w tym Serwisie; maksymalnego rozmiaru każdej wiadomości email, która może być wysłana lub otrzymana przez konto w Serwisie; maksymalnej przestrzeni dysku, która będzie przydzielona na serwerach Chess.com na twoją rzecz; a także maksymalnej liczby razy (oraz maksymalnego czasu) kiedy możesz uzyskać dostęp do Usługi w danym okresie. Chess.com nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub utracenie wiadomości i innych środków komunikacji lub innych treści, przechowywanych lub przekazywanych przez Serwis. Chess.com zastrzega sobie prawo do wylogowania kont, które są nieaktywne przez dłuższy okres czasu.

Ponadto, zgodnie z zasadami Fair Play, Chess.com może wprowadzić ogólne procedury i ograniczenia dotyczące korzystania z Twojego konta, w tym między innymi: monitorować dane dotyczące Twoich partii i zachowania, a w przypadku stwierdzenia podejrzanego zachowania ograniczyć Twoje rozgrywki, usunąć Cię z wydarzenia lub uniemożliwić Ci dołączenie do wydarzenia. Inne przykłady ogólnych procedur stosowanych przez Chess.com w związku z korzystaniem z konta po stwierdzeniu podejrzanego zachowania użytkownika to informowanie społeczności o tym, że jego konto lub rozgrywki są sprawdzane oraz upublicznianie wszelkiej korespondencji pomiędzy Chess.com a użytkownikiem w związku z podejrzanym zachowaniem użytkownika. Dla jasności, Chess.com ma pełną swobodę decydowania o koncie użytkownika i związanej z nim komunikacji, gdy uzna zachowanie użytkownika za podejrzane pod jakimkolwiek względem.

Chess.com zastrzega sobie prawo do zmiany tych ogólnych procedur i ograniczeń od czasu do czasu bez powiadomienia użytkownika.

Nagrody

Aby brać udział w wydarzeniach z nagrodami na Chess.com, musisz być osobą pełnoletnią, zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim stanie lub kraju zamieszkania oraz musisz przestrzegać lokalnego prawa. Jeśli nie jesteś pełnoletni, Twój rodzic lub opiekun prawny musi wyrazić zgodę na niniejszą umowę. Chess.com nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzanie legalności udziału użytkownika w wydarzeniach.

W przypadku, gdy wygrasz jakąś nagrodę (pieniężną lub inną) w jakichkolwiek zawodach (turnieju, wydarzeniu itd.) na Chess.com, niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na przeprowadzenie przez Chess.com dochodzenia w sprawie Twoich partii, zarówno tych związanych, jak i niezwiązanych z tymi zawodami, a także na to, że jakakolwiek decyzja w tej sprawie jest po stronie Chess.com. Chess.com może, według własnego uznania, wstrzymać na dowolny okres czasu wszystkie nagrody wygrane w dowolnych zawodach na naszej stronie do czasu zakończenia dochodzenia w sprawie Twoich partii. Jakakolwiek decyzja Chess.com, dotycząca odebrania, zmniejszenia lub anulowania nagrody na podstawie regulaminu Chess.com jest ostateczna i nie podlega rewizji lub odwołaniu przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

Poprzez uczestnictwo w jakichkolwiek Zawodach, niniejszym wyrażasz zgodę na zwolnienie oraz niepociąganie do odpowiedzialności naszej firmy, jej pełnomocników prawnych, oddziałów, filii, agencji i urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów, co do jakichkolwiek kosztów, odszkodowań, utraconych praw, czynności lub procesów, wszczętych przeciwko Tobie (lub osobie trzeciej w Twoim imieniu) ("Roszczenia"), będących rezultatem Twojego udziału w zawodach i/lub jakiejkolwiek nagrody, która zostanie lub nie zostanie przyznana Tobie w wyniku udziału w tychże zawodach. Chess.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności, związanej z takimi roszczeniami.

Chess.com nie będzie ponosić odpowiedzialności za niepowodzenie wykonania względem Ciebie jakiegokolwiek zobowiązania, wynikającego z Zawodów lub w odniesieniu do Nagrody, w momencie gdy Chess.com będzie niezdolny do jej zrealizowania na podstawie okoliczności, będących poza normalną kontrolą.

Niniejszym zgadzasz się na wypłatę odszkodowania naszej firmie, jej prawnym pełnomocnikom, filiom, przedstawicielstwom, agencjom, umocowanym przedstawicielom, dyrektorom, pracownikom, pokrywające wszystkie koszty, straty, wydatki i odpowiedzialności (w tym za utratę reputacji oraz profesjonalną pomoc prawną), których dozna Chess.com w rezultacie Twojego naruszenia Twoich obowiązków, wynikających z tych zasad, Regulaminu Chess.com, Zasad Turniejowych lub specjalnych zasad, które są powiązane z Twoim nieprzestrzeganiem żadnych instrukcji, otrzymanych od naszego sztabu lub pozostających w relacji do jakiegokolwiek aspektu Twojego uczestnictwa w zawodach.

W przypadku sporów, braku zgody, dotyczących jakiegokolwiek aspektu Współzawodnictwa, w tym, ale nie tylko wszystkich kwestii, związanych z nagrodami, uprawnieniami uczestnika do wzięcia udziału w zawodach, postępowaniem jakiegokolwiek uczestnika, te zasady, Regulamin korzystania z usługi Chess.com, Zasady Turniejów lub zasady specjalne, ostateczna decyzja należy do naszego sztabu i każda decyzja Chess.com powinna być ostateczna, dotyczyć Ciebie i nie być przedmiotem apelacji z Twojej strony ani ze strony osoby trzeciej.

Chess.com nie świadczy i nie może świadczyć usług doradztwa podatkowego lub prawnego w zakresie podatkowego rozporządzania jakimikolwiek nagrodami. Chess.com może ujawnić informacje związane z nagrodami wszelkim organom podatkowym, które uzna za konieczne, w tym w odpowiedzi na uzasadniony wniosek o udzielenie informacji wystosowany przez dowolny organ rządowy. Nie ograniczając powyższego, Chess.com może powiadomić lub nie powiadomić użytkownika o takich ujawnieniach według własnego uznania, co może stanowić ograniczenie prawa użytkownika do prywatności zgodnie z RODO lub analogicznymi przepisami dotyczącymi prywatności danych w jurysdykcji użytkownika.

Prowadzenie użytkownika

Zgadzasz się nie używać usługi do:

 • przesyłanie, publikowanie, wysyłanie emailem, transmitowane lub w jakikolwiek inny sposób czynienie dostępnym jakiejkolwiek treści, który jest niezgodny z prawem, niebezpieczny, groźny, obraźliwy, prześladowczy, oszczerczy, wulgarny, obsceniczny, mający podtekst seksualny, pornograficzny, oczerniający, naruszający czyjąś prywatność, nienawistny lub rasowy, etniczny lub w inny sposób niedopuszczalny;
 • publikowanie jakichkolwiek komentarzy, tekstów, wiadomości lub linków na forum lub jakichkolwiek publicznych komentarzy, które zawierają reklamy każdego rodzaju, w tym religijne, polityczne lub wiadomości rekrutacyjna do grup na Chess.com, klubów, blogów albo do jakiejkolwiek treści, która znajduje się na lub poza Chess.com;
 • publikowanie jakichkolwiek komentarzy, tekstów, wiadomości lub linków na forach lub jakichkolwiek publicznych komentarzy, które są nie na temat lub nieistotne dla celu i oryginalnego contentu, partii, artykułu, bloga lub tematu forum;
 • grożenie przemocą przeciwko komukolwiek innemu lub sugerowanie skrzywdzenia samego siebie;
 • "stalkowanie" lub inne prześladowanie kogoś;
 • podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, ale nie tylko, przedstawiciela Chess.com lub fałszywe stanowisko lub innego rodzaju nadużycie reprezentacji swojego związku z osobą lub podmiotem;
 • podrabiać artykuły lub w inny sposób manipulować identyfikatorami, aby zniekształcić oryginalną postać Contentu, publikowanego w naszej Usłudze;
 • ładowanie plików, pisanie postów, transmitowanie lub innego rodzaju udostępnianie jakiejkolwiek treści, której nie masz prawa udostępniać, zarówno pod względem prawnym, jak i na podstawie innych relacji umownych lub powierniczych;
 • przesyłanie, publikowanie, wysyłanie emaili, transmitowanie lub w jakikolwiek inny sposób czynienie dostępnym jakiejkolwiek treści, tj. informacje osobiste jakiejkolwiek osoby bez jej pozwolenia lub naruszenie jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, własności intelektualnej, prawa do publikacji lub innych praw rzeczowych jakiegokolwiek podmiotu;
 • przesyłanie, publikowanie, wysyłanie emailem, transmitowanie lub inny sposób czynienie dostępnym jakichkolwiek niepożądanych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, "śmieciowych maili," "spamu," "łańcuszków," "schematów piramid," lub jakiekolwiek inne formy nagabywania, poza obszarami, które są do tego przeznaczone;
 • wykorzystywanie, powielanie lub usuwanie jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, sloganów, logo, obrazów lub innych oznaczeń własnościowych wyświetlanych w serwisie lub za jego pośrednictwem;
 • przesyłanie, publikowanie, wysyłanie emailem lub w inny sposób czynienie dostępnymi jakichkolwiek materiałów, które zawierają zawirusowane oprogramowanie lub jakikolwiek inny komputerowy kod, pliki lub programy, zaprojektowane do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub podzespołów lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 • zaburzać normalny przebieg dialogu lub inaczej działać w sposób, który negatywnie wpływa na zdolność innych użytkowników do wymiany zdań w czasie rzeczywistym;
 • uzyskiwanie dostępu do serwisu lub korzystanie z niego w sposób, który mógłby spowodować wyłączenie, przeciążenie, uszkodzenie, zakłócenie działania serwisu, serwerów lub sieci połączonych z serwisem lub dostępu innej osoby do serwisu lub korzystania z niego;
 • nieprzestrzeganie jakichkolwiek wymogów, procedur, zasad lub przepisów sieci połączonych z serwisem;
 • pobieranie, modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, wyświetlanie, wykonywanie, reprodukowanie, powielanie, publikowanie, licencjonowanie, tworzenie dzieł pochodnych lub oferowanie na sprzedaż jakichkolwiek informacji zawartych w usługach lub uzyskanych za ich pośrednictwem, z wyjątkiem plików tymczasowych, które są automatycznie przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej w celu wyświetlenia lub w inny sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie;
 • powielanie, dekompilacja, inżynieria odwrotna, dezasemblacja lub dekodowanie usług (w tym wszelkich pomysłów lub algorytmów leżących u ich podstaw), oraz podejmowanie prób wykonania tych czynności;
 • korzystanie z oprogramowania automatyzującego (boty), haków, modyfikacji (mods) lub innego nieautoryzowanego oprogramowania osób trzecich przeznaczonego do modyfikacji serwisu;
 • dostęp, ingerencja lub niepubliczne obszary usługi, systemy komputerów Chess.com lub systemy technicznego dostarczania dostarczycieli Chess.com;
 • badanie, skanowanie lub testowanie podatności na atak jakiegokolwiek systemu, sieci, wyłomu, ominięcia jakichkolwiek procedur bezpieczeństwa lub autoryzacji;
 • używanie jakiegokolwiek robota, pająka, aplikacji do przeszukiwania/wyszukiwania strony lub innych ręcznych lub automatycznych narzędzi lub procesów do przeszukiwania, indeksowania, "wykopywania danych," lub innego sposobu na reprodukcję lub obejście struktury nawigacyjnej lub prezentacji Usługi lub jej contentu;
 • umyślne lub nieumyślne naruszenie jakiegokolwiek obowiązującego prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego oraz wszelkich przepisów mających moc prawną;
 • zbieranie lub przechowywanie danych osobowych innych użytkowników w związku z zakazanym zachowaniem i działaniami określonymi w powyższych paragrafach i/lub
 • uzyskiwanie dostępu do serwisu lub korzystanie z niego w sposób, który nie został wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie.

Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, handlować, odsprzedawać lub wykorzystywać dla żadnych celów komercyjnych, żadnej części Usługi (w tym Twojej nazwy użytkownika), użycia Usługi lub dostępu do Usługi. Wyrażasz zgodę, że Twoje konto Chess.com jest niezbywalne.

Przestrzeganie powyższych zasad i przepisów nie stanowi gwarancji ciągłego dostępu do usługi lub korzystania z Chess.com. Chess.com zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odebrania użytkownikowi dostępu do Chess.com i/lub usługi w dowolnym momencie.

Zawartość

Rozumiesz, że wszystkie informacje, dane, tekst, oprogramowanie, muzyka, dźwięk, zdjęcia, grafika, filmy, wiadomości, tagi lub inne materiały ("Content"), zarówno udostępniona publicznie czy transmitowane prywatnie, stanowią jedyną odpowiedzialność osoby, która jest tej treści autorem. To znaczy, że to Ty, a nie Chess.com, jesteś w pełni odpowiedzialny za całą treść, którą przesyłasz, publikujesz, wysyłasz emailem, transmitujesz lub w inny sposób czynisz dostępnym za pośrednictwem Usługi. Chess.com nie kontroluje treści, publikowanej za pośrednictwem Usługi oraz nie gwarantuje dokładności, integralności lub jakości takiej treści. Rozumiesz, że poprzez korzystanie z Usługi, możesz mimowolnie być narażony na treść, która jest obraźliwa, nieprzyzwoita lub kontrowersyjna. Pod żadnym pozorem, nigdy Chess.com nie będzie odpowiadać w żaden sposób za żadną treść, w tym, ale nie tylko, za żadne błędy lub zaniedbania w jakiejkolwiek treści lub za jakąkolwiek stratę lub szkodę, wywołaną w rezultacie korzystanie z jakiejkolwiek treści, opublikowanej, wysłanej emailem, transmitowanej lub w inny sposób uczynionej dostępną za pośrednictwem Usługi.

Przyjmujesz do wiadomości, że Chess.com może, ale nie musi, wstępnie sprawdzać treści, oraz to, że Chess.com i osoby przez nią wyznaczone mają prawo (ale nie obowiązek) według własnego uznania wstępnie sprawdzać, odrzucać lub przenosić wszelkie treści dostępne za pośrednictwem serwisu. Nie ograniczając powyższego, Chess.com i osoby przez nią wyznaczone mają prawo do usuwania wszelkich treści, które naruszają niniejszą umowę lub są w inny sposób niedopuszczalne. Chess.com może usunąć dowolną treść z serwisu z dowolnej przyczyny, a także zawiesić lub zakończyć działalność użytkowników lub odzyskać nazwy użytkowników w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie. Zastrzegamy sobie również prawo do dostępu, odczytywania, zachowywania i ujawniania wszelkich informacji, jeśli uznamy to za konieczne w celu (i) spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub żądań rządowych, (ii) egzekwowania postanowień niniejszej umowy, w tym prowadzenia dochodzeń w sprawie jej potencjalnych naruszeń, (iii) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów związanych z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi, (iv) odpowiadania na prośby użytkowników o pomoc, lub (v) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Chess.com, jej użytkowników i społeczeństwa.

Chess.com nie monitoruje i nie może monitorować treści generowanych przez innych użytkowników. Chess.com nie gwarantuje, że treści generowane przez użytkowników są odpowiednie dla innych użytkowników, w tym dla Ciebie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że serwis oraz oprogramowanie wbudowane w serwis mogą zawierać elementy zabezpieczające, które umożliwiają ochronę materiałów cyfrowych, oraz że korzystanie z tych materiałów podlega zasadom użytkowania określonym przez Chess.com i/lub dostawców treści, którzy dostarczają treści do serwisu. Takie wbudowane oprogramowanie może zawierać pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

Użytkownik nie może podejmować prób obejścia jakichkolwiek zasad użytkowania wbudowanych w nasz serwis. Wszelkie nieuprawnione powielanie, publikowanie, dalsze rozpowszechnianie lub publiczne eksponowanie materiałów zamieszczonych w serwisie, w całości lub w części, jest surowo zabronione.

Chess.com nie rości sobie prawa własności do treści przesyłanych lub udostępnianych przez Ciebie w serwisie. Jednakże w odniesieniu do treści przesyłanych lub udostępnianych w publicznie dostępnych miejscach serwisu, udzielasz Chess.com ogólnoświatowej, nieodpłatnej, bezterminowej, nieodwołalnej, zbywalnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na używanie, dystrybucję, reprodukcję, modyfikację, adaptację, publikację, tłumaczenie, transmisję, publiczne odtwarzanie i publiczne wyświetlanie wszelkich treści przesyłanych lub udostępnianych w publicznie dostępnych miejscach serwisu oraz na włączanie takich treści do innych prac w dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości. Taka licencja będzie obowiązywać również po usunięciu przez Ciebie konta na Chess.com lub w przypadku innego wyłączenia, zawieszenia lub zamknięcia Twojego konta na Chess.com zgodnie z niniejszą umową. Dla jasności, niniejsza licencja obejmuje prawo, z prawem do udzielania sublicencji, do publikowania, ponownego wykorzystywania i zarabiania na dowolnych treściach, partiach, komentarzach, nazwach użytkowników i innych UGA związanych z Twoim kontem (zgodnie z definicją poniżej) i/lub Twoimi treściami (np. Twoją nazwą użytkownika konta Chess.com, zdjęciem profilowym i krajem). Możemy udzielić sublicencji na takie prawa osobom trzecim; na przykład możemy udzielić sublicencji na takie prawo serwisom połączonym (zdefiniowanym poniżej). Publikując lub w inny sposób udostępniając treści za pośrednictwem serwisów (w tym zdjęcie profilowe konta Chess.com), oświadczasz, że posiadasz wszelkie prawa, licencje, zgody, pozwolenia, uprawnienia i upoważnienia niezbędne do udzielenia praw do tych treści.

Nagrywanie, przekazywanie i udostępnianie nagrań wideo z korzystania z interfejsu Chess.com (np. w wideo na YouTube, na Twitchu itp.) jest dozwolone pod warunkiem, że w interfejsie widoczne jest logo Chess.com. Nagrany materiał jest własnością twórcy, jednak interfejs, projekty i grafika pozostają własnością Chess.com. Zachowujemy jednak prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie naszej własności w dowolnym momencie i według własnego uznania.

Serwisy połączone należące do osób trzecich

Certain Connected Services may include functionality whereby you can link your Chess.com account with your account on such Connected Service or otherwise use your Chess.com account credentials to sign in to such Connected Service. Upon doing so, you acknowledge and agree that certain of your Chess.com account information may be shared with the provider of such Connected Service in connection with your account on such Connected Service (e.g. username, profile picture, name, email, country). None of your data will be shared without your explicit permission, other than your username and public data. Your login information and password will not be shared. You will, of course, be subject to their separate Terms of Service, Privacy Policies, and other governance. Chess.com is not liable for your interactions with any Connected Service.

Aktywność użytkownika w partiach (UGA)

Nasze usługi obejmują również generowanie i utrzymywanie zapisu aktywności każdego gracza, historii, statystyk, archiwum oraz publicznego zapisu rozgrywek. Gdy grasz w szachy za pośrednictwem serwisu, zapis aktywności w takiej partii szachowej ("UGA") może być dostępny dla Ciebie, innych użytkowników i ogółu społeczeństwa w określonych formatach, w tym między innymi Portable Game Notation (znany również jako PGN), notacji Forsytha-Edwardsa (znanej również jako FEN), GIF i/lub JPEG. UGA może zawierać niektóre Twoje treści (np. nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe i kraj), które podlegają licencji udzielonej w sekcji zatytułowanej "Licencja na dostęp i korzystanie z UGA" poniżej.

Ten zapis Twojej UGA jest publicznie dostępny i każdy może do niej dotrzeć, wykorzystać ją i spieniężyć w dowolnym celu, w tym między innymi publikując obrazy Twojej UGA na przykład na blogach, w filmikach, w postach w mediach społecznościowych, w kolekcjach partii lub tworząc NFT.

Licencja na dostęp i korzystanie z UGA

Przyznajemy użytkownikowi ograniczoną, niewyłączną licencję na dostęp, wyświetlanie i korzystanie z UGA, w tym UGA niektórych partii rozgrywanych przez innych użytkowników w ramach Usługi, pod warunkiem jednak, że licencja ta podlega niniejszej Umowie i nie obejmuje żadnych praw do: (a) sprzedawania, odsprzedawania lub wykorzystywania w celach komercyjnych; (b) ukrywania, usuwania, modyfikowania lub innego pochodnego wykorzystywania UGA lub jakiejkolwiek jego części; (c) korzystania z jakichkolwiek metod pozyskiwania danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia lub ekstrakcji danych; (d) pobierania (innego niż buforowanie stron) jakiejkolwiek części UGA z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas dozwolonych, oraz (f) korzystania z UGA w sposób inny niż zgodny z ich przeznaczeniem. UGA może zawierać nasze znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe, grafikę, interfejs użytkownika, projekt i/lub inne oznaczenia stanowiące własność Chess.com. Użytkownik potwierdza, że żadne z postanowień niniejszej licencji nie będzie interpretowane jako przyznanie mu jakichkolwiek praw do takich znaków lub projektów, które mogą być wyświetlane lub zawarte w UGA, poza prawem do wyświetlania ich w formie włączonej do UGA, z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w niniejszej umowie.

Przyznajemy użytkownikowi ograniczone, niewyłączne i niezbywalne prawo do stworzenia hiperłącza tekstowego do naszego serwisu, w tym UGA, w celach zgodnych z prawem, komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem, że takie łącze nie będzie przedstawiać Chess.com lub podmiotów stowarzyszonych, ani żadnego z naszych produktów lub usług w sposób fałszywy, wprowadzający w błąd, uwłaczający lub w inny sposób zniesławiający, a także pod warunkiem, że strona, do której prowadzi łącze, nie będzie zawierać żadnych materiałów przeznaczonych dla osób pełnoletnich lub materiałów niezgodnych z prawem, ani żadnych materiałów obraźliwych, napastliwych lub w inny sposób niestosownych. To ograniczone prawo może zostać cofnięte w dowolnym momencie. Użytkownik może korzystać z logo lub innych grafik należących do Chess.com do łączenia się z serwisem lub treściami z naszym domniemanym pozwoleniem. Ponadto, użytkownik może korzystać z technik kadrowania do umieszczania znaku towarowego Chess.com, logo lub innych informacji zastrzeżonych, w tym obrazów znalezionych w serwisie, treści dowolnego tekstu, układu lub projektu dowolnej strony lub formularza zawartego w tym serwisie, z naszym domniemanym pozwoleniem.

Zasady dotyczące NFT

Możesz kupować, sprzedawać, handlować i przeprowadzać transakcje dotyczące NFT związanych z UGA na platformach sklepowych i rynkach wtórnych za pośrednictwem platform stron trzecich lub serwisów połączonych ("Platformy NFT"). Nie jesteśmy sprzedawcą żadnych NFT dostępnych na platformach NFT. Nie ręczymy za nie ani ich nie popieramy, nie przyjmujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby za takie platformy NFT. Nie kontrolujemy działań takich platform i nie składamy żadnych obietnic ani nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących takich platform NFT lub Twojej zdolności do zawierania transakcji związanych z UGA na takich platformach NFT.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz na to, że istnieje ryzyko związane z zakupem i posiadaniem NFT oraz używaniem technologii blockchain. Ryzyko to obejmuje między innymi ryzyko utraty dostępu do NFT w wyniku utraty klucza lub kluczy prywatnych, błędu współwłaściciela lub błędu przy zakupie, ryzyko ataków na blockchain, ryzyko włamania i słabych punktów zabezpieczeń, ryzyko niekorzystnej interwencji regulacyjnej w jednej lub kilku jurysdykcjach, ryzyko związane z opodatkowaniem tokenów, ryzyko ujawnienia danych osobowych, ryzyko nieubezpieczonych strat, ryzyko nieprzewidziane oraz ryzyko zmienności. Wszelkie zakupy lub sprzedaż których dokonujesz i które akceptujesz lub umożliwiasz poza serwisem odbywają się całkowicie na Twoje ryzyko. Nie autoryzujemy, nie kontrolujemy ani nie popieramy zakupów lub sprzedaży NFT poza serwisem. Wyraźnie zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Ciebie oraz obowiązku rekompensowania Ci strat lub zabezpieczania Cię przed stratami, jakie możesz ponieść w wyniku zawierania lub umożliwiania transakcji dotyczących jakichkolwiek NFT poza serwisem.

W przypadku sporu z osobami trzecimi związanego z połączoną usługą lub platformą NFT, zwalniasz nas (oraz nasze podmioty stowarzyszone i zależne, a także naszych i ich urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów) z roszczeń, żądań i odszkodowań (za szkody rzeczywiste i następcze) każdego rodzaju i natury, znanych i nieznanych, wynikających z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych. Przystępując do niniejszego zwolnienia wyraźnie zrzekasz się wszelkich środków ochrony (ustawowych lub innych), które w przeciwnym razie ograniczyłyby zakres niniejszego zwolnienia do uwzględniania tylko tych roszczeń, o których możesz wiedzieć lub podejrzewać, że istnieją na Twoją korzyść w momencie wyrażania zgody na niniejsze zwolnienie.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Chess.com oraz jego filie, oddziały, przedstawicieli, agentów, pracowników, partnerów, licencjobiorców przed jakimkolwiek roszczeniem lub żądaniem, w tym uzasadnionymi opłatami na rzecz pełnomocników, ze strony osoby trzeciej, będących następstwem treści, którą zatwierdzasz, publikujesz, transmitujesz lub w inny sposób czynisz dostępną za pośrednictwem Usługi, Twojego użycia Usługi, Twojego połączenia z Usługą, Twojego naruszenia Regulaminu lub naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Postępowania z reklamodawcami

Twoja korespondencja lub stosunki biznesowe lub partycypacja w promocji tychże, reklamodawcy, znalezieni na lub za pośrednictwem Usługi, w tym płatności i dostawa lub powiązane dobra lub usługi oraz każde inne zasady, warunki, gwarancje lub reprezentacje, połączone z tymi stosunkami są stosunkami tylko między Tobą a tym reklamodawcą. Zgadzasz się, że Chess.com nie odpowiada za żadną szkodę lub innego rodzaju, poniesioną w rezultacie tych stosunków lub w rezultacie obecności tych reklamodawców w Usłudze. Za wszelkie treści osób trzecich, w tym treści reklamowe, odpowiedzialność ponoszą wyłącznie te osoby trzecie; Chess.com nie gwarantuje adekwatności treści osób trzecich do jakiegokolwiek celu, ani dokładności i kompletności oświadczeń osób trzecich.

Serwis może udostępniać lub osoby trzecie mogą udostępniać linki do innych stron lub zasobów sieci internetowej. Ponieważ Chess.com nie ma kontroli nad takimi witrynami i zasobami, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Chess.com nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów, a także nie zatwierdza i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały na lub dostępne z takich witryn lub zasobów. Chess.com nie gwarantuje adekwatności treści osób trzecich do jakiegokolwiek konkretnego zastosowania lub celu. Chess.com nie gwarantuje trafności reklam osób trzecich. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Chess.com nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron lub zasobów.

Prawa własnościowe

All right, title, and interest in and to the Service, including applicable copyrights, trademarks, and any other proprietary rights, are and will remain the exclusive property of Chess.com and its licensors, whether or not registered with any applicable trademark-granting authority. All trademarks, service marks, logos, trade names, and any other proprietary designations of Chess.com used herein are trademarks or registered trademarks of Chess.com. Other product and company names that are mentioned on the Service may be trademarks of their respective owners. Chess.com reserves all rights not expressly granted in this Agreement.

Jeśli jakiekolwiek oprogramowanie, treści lub inne materiały będące własnością lub pod kontrolą Chess.com są przekazywane Tobie w ramach korzystania z usług, Chess.com przyznaje Ci osobiste, niezbywalne, niepodlegające sublicencjonowaniu i niewyłączne prawo i licencję na dostęp i wyświetlanie takiego oprogramowania, treści i materiałów dostarczonych Ci w ramach korzystania z usług oraz prawo do korzystania z pliku obiektowego swojego oprogramowania na jednym komputerze, a także prawo do pobrania jednej kopii naszej aplikacji mobilnej na swoje urządzenie; pod warunkiem, że nie będziesz (i nie zezwolisz żadnej osobie trzeciej) kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, stosować inżynierii odwrotnej, dokonywać montażu odwrotnego lub w inny sposób próbować odkryć jakikolwiek kod źródłowy, sprzedawać, cedować, udzielać sublicencji, przyznawać zabezpieczeń lub w inny sposób przenosić jakichkolwiek praw do oprogramowania. Zobowiązujesz się nie modyfikować oprogramowania w żaden sposób ani w żadnej formie, ani nie używać zmodyfikowanych wersji oprogramowania, w tym (bez ograniczeń) w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do serwisu. Zobowiązujesz się nie korzystać z serwisu w sposób inny niż poprzez interfejs udostępniony przez Chess.com w celu uzyskania dostępu do serwisu. Niniejsza licencja może być w każdej chwili odwołana przez Chess.com.

Informacja o znaku handlowym

Wszystkie znaki towarowe i oznaczenia usług CHESS.COM, a także pozostałe znaki identyfikacji graficznej oraz nazwy usług i produktów serwisu Chess.com, stanowią własność spółki Chess.com. LLC. Rozpowszechnianie i użycie wymienionych środków identyfikacji, bez wcześniejszej zgody Chess.com, jest niedozwolone.

Informacja zwrotna

Chess.com chętnie przyjmuje opinie, komentarze i sugestie dotyczące ulepszenia usług ("Opinie"). Przyjmujesz do wiadomości i wyraźnie zgadzasz na to, że przekazanie opinii nie daje i nie będzie dawać Ci żadnego prawa, tytułu ani udziału w usługach ani w takich opiniach. Wszystkie opinie stają się wyłączną własnością Chess.com, a Chess.com może wykorzystywać i ujawniać opinie w dowolny sposób i w dowolnym celu bez dodatkowego powiadomienia lub wynagrodzenia dla Ciebie i bez zachowania przez Ciebie jakichkolwiek praw własności lub innych praw lub roszczeń. Niniejszym przenosisz na Chess.com wszelkie prawa, tytuły i udziały (w tym między innymi wszelkie patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe, znaki towarowe, prezentacje, wiedzę specjalistyczną, prawa moralne oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej), które możesz posiadać w stosunku do jakichkolwiek opinii.

Chess.com szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i oczekuje, że użytkownicy serwisu będą postępować tak samo. Chess.com przestrzega federalnej ustawy Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), której tekst można znaleźć na stronie internetowej amerykańskiego urzędu ds. praw autorskich pod adresem http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Odpowiemy na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które są zgodne z ustawą DMCA i innymi obowiązującymi przepisami oraz zostały nam prawidłowo dostarczone, pod warunkiem, że w przypadku treści powiązanych z NFT, które naruszają prawa autorskie, podejmiemy komercyjnie uzasadnione starania, aby uniemożliwić rzeczonemu NFT wyświetlanie treści naruszających prawa autorskie, gdy jest on połączony z naszymi usługami).

Jeśli uważasz, że jakakolwiek treść została skopiowana lub wykorzystana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o przekazanie nam następujących informacji:

 • fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej, aby działać w jej imieniu;
 • identyfikacja objętej prawami autorskimi pracą podlega roszczeniu o naruszenie;
 • identyfikacja materiału, który podlega roszczeniu o naruszenie lub o bycie przedmiotem niedozwolonej aktywności, oraz informacje, które uprawniają nas do ulokowania materiału (takie jak url);
 • twoje informacje kontaktowe, w tym Twój adres, numer telefonu oraz adres email;
 • pisemne oświadczenie, złożone przez Ciebie w dobrej wierze, że użytkowanie tego materiału w zaskarżony sposób nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, ich agenta lub prawo oraz
 • oświadczenie, że informacja w powiadomieniu jest prawidłowa i, pod groźbą krzywoprzysięstwa, że masz prawo, aby działać w imieniu właściciela praw autorskich.

Jeśli uważasz, że treści zamieszczone przez Ciebie nie są naruszeniem zasad lub masz prawa do zamieszczania tych treści, prosimy o przesłanie odpowiedzi na zgłoszenie, zawierającą poniższe informacje:

 • fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej, aby działać w jej imieniu;
 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis (z Twoim pełnym nazwiskiem);
 • identyfikacja treści, która została usunięta lub do której dostęp został wyłączony, a lokalizacja, na której treść się pojawiła zanim została usunięta lub wyłączona;
 • oświadczenie w dobrej wierze, pod karą krzywoprzysięstwa, że ta zawartość została usunięta lub wyłączona w rezultacie błędu lub pomylenia z inną zawartością; oraz
 • Twoje nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres email, a także oświadczenie, że akceptujesz usługę procesu od osoby, która dostarczyła oryginalne powiadomienia o rzekomym naruszeniu.

Jeśli otrzymamy zawiadomienie, możemy wysłać kopię tego zawiadomienia osobie rzekomo odpowiedzialnej za naruszenie prawa własności intelektualnej i poinformować tę osobę, że możemy zastąpić usuniętą treść. Jeśli oryginalna osoba, która rzekomo dopuściła się naruszenia prawa własności intelektualnej, wniesie pozew do sądu przeciwko dostarczycielowi treści, członkowi lub użytkownikowi, usunięta treść może zostać zastąpiona w ciągu od 1 do 14 dni roboczych po otrzymaniu zawiadomienia, według uznania Chess.com.

Prosimy pamiętaj, że wypełnienie zawiadomienia może prowadzić do wszczęcia procedur prawnych pomiędzy Tobą a powodem, które będą mieć na celu doprowadzenie do ustalenia własności. Bądź świadom, że w Twoim kraju mogą obowiązywać regulacje prawne, w przypadku fałszywego lub złożonego w złej wierze powództwa w ramach tego procesu.

Rezerwujemy sobie prawo do usunięcia treści, która rzekomo jest przedmiotem naruszenia, bez uprzedniej informacji i według naszego uznania. W odpowiednich okolicznościach, Chess.com może także zamknąć konto użytkownika, jeśli okaże się, że użytkownik dopuszcza się naruszenia ponownie. Naszym agentem, do którego należy kierować informacje o rzekomym naruszeniu naszej Usługi, jest:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Międzynarodowe użycie

Ta Usługa jest dostarczana przez Chess.com z jego biur w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Chess.com nie ma reprezentacji, dzięki której ta Usługa byłaby odpowiednia lub dostępna w innych lokalizacjach. Ci, którzy wybiorą dostęp do Usługi z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i na własną odpowiedzialność przestrzegania lokalnych przepisów oraz szczegółowych przepisów, które tam obowiązują. Potwierdzasz i gwarantujesz, że nie przebywasz w kraju, który podlega embargu ze strony Stanów Zjednoczonych lub który znajduje się na amerykańskiej liście krajów "wspierających terroryzm", ani nie figurujesz na żadnej amerykańskiej liście zabronionych lub ograniczonych podmiotów.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

WYRAŹNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE:

 • TWOJE UŻYCIE USŁUGI JEST NA TWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. USŁUGA JEST DOSTARCZANA NA PODSTAWIE TEGO "JAKA JEST" I ŻE "JEST DOSTĘPNA", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI. BEZ OGRANICZEŃ DLA POWYŻSZEGO, CHESS.COM JEDNOZNACZNIE ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, JEŚLI JEST TO WYRAŻONE, DOROZUMIANE LUB OKREŚLONE W STATUCIE NA STRONIE CHESS.COM W TYM, ALE NIE TYLKO GWARANCJE TYTUŁU, BRAKU NARUSZENIA, RYNKOWOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DLA INDYWIDUALNYCH CELÓW.
 • CHESS.COM WRAZ ZE SWOIMI FILIAMI, ODDZIAŁAMI, URZĘDNIKAMI, PRACOWNIKAMI, AGENTAMI, PARTNERAMI ORAZ LICENCJOBIORCAMI NIE DAJE GWARANCJI, ŻE (i) USŁUGA ZASPOKOI TWOJE OCZEKIWANIA; (ii) USŁUGA NIE ULEGNIE PRZERWANIU, ORAZ ŻE BĘDZIE BEZPIECZNA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW; (iii) WYNIKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKIWANE W WYNIKI KORZYSTANIA Z USŁUGI, BĘDĄ DOKŁADNE I BEZBŁĘDNE; (iv) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI, SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA ORAZ (v) KAŻDY BŁĄD W OPROGRAMOWANIU, UŻYTYM DO DOSTĘPU LUB DOSTARCZENIA USŁUGI, ZOSTANIE NAPRAWIONY.
 • KAŻDY MATERIAŁ, POBRANY LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB UZYSKANY ZA POMOCĄ UŻYCIA USŁUGI JEST JEDYNIE DO TWOJEGO PRYWATNEGO UŻYTKU I TYLKO TY BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK USTERKI TWOJEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRA BĘDZIE NASTĘPSTWEM POBRANIA TYCHŻE MATERIAŁÓW.
 • ŻADNA RADA LUB INFORMACJA, ANI USTNA ANI PISEMNA, UZYSKANA PRZEZ CIEBIE OD CHESS.COM LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM LUB OD USŁUGI NIE POWINNA TWORZYĆ ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA BEZPOŚREDNIO WYRAŻONA W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI.
 • MAŁY PROCENT UŻYTKOWNIKÓW MOŻE DOŚWIADCZYĆ ATAKÓW EPILEPSJI, KIEDY SĄ NARAŻENI NA PEWNE RODZAJE ŚWIATŁA LUB TŁA NA EKRANIE KOMPUTERA ALBO PODCZAS UŻYWANIA USŁUGI. PEWNE WARUNKI MOGĄ WYWOŁYWAĆ NAJPIERW NIEWYKRYWALNE SYMPTOMY EPILEPTYCZNE NAWET U UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY NIE MIELI NIGDY ATAKÓW EPILEPSJI. JEŚLI TY LUB KTOKOLWIEK Z TWOJEJ RODZINY MA CHOROBĘ EPILEPTYCZNĄ, SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM PIERWSZEGO KONTAKTU PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NASZEJ USŁUGI. NATYCHMIAST ZAPRZESTAŃ KORZYSTANIA Z NASZEJ USŁUGI I SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM PIERWSZEGO KONTAKTU, JEŚLI DOŚWIADCZYSZ JAKICHKOLWIEK Z NASTĘPUJĄCYCH SYMPTOMÓW W TRAKCIE KORZYSTANIA Z NASZEJ USŁUGI: ZAWROTY GŁOWY, ZNIEKSZTAŁCONE WIDZENIE, DRGANIE OCZU LUB MIĘŚNI, ZABURZENIA UWAGI, ZABURZENIA ORIENTACJI, JAKIEKOLWIEK NIEZAMIERZONE RUCHY, KONWULSJE.
 • OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  JEDNOZNACZNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE CHESS.COM ORAZ JEGO FILIE, PRZEDSTAWICIELSTWA, PEŁNOMOCNICY, PRACOWNICY, AGENCI, PARTNERZY I LICENCJOBIORCY NIE ODPOWIEDZIALNI WZGLĘDEM CIEBIE ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE KORZYŚCI, UTRACONE DANE, UTRATĘ DOBREJ REPUTACJI, PRZESTÓJ SPRZĘTU LUB ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, CELOWE, POWAŻNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, NAWET JEŚLI CHESS.COM ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI TYCH SZKÓD, ZWIĄZANYCH Z CHESS.COM, USŁUGĄ LUB JAKĄKOLWIEK TREŚCIĄ, POJAWIAJĄCĄ SIĘ LUB PRZESŁANĄ DO USŁUGI.

  JEŚLI Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU SĄD UZNA, ŻE CHESS.COM PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHESS.COM WYNIKAJĄCA Z LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU LUB JAKIEJKOLWIEK TREŚCI DOSTĘPNEJ W SERWISIE LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM NIE PRZEKROCZY STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100.00 $).

  OGRANICZENIA Z TEJ SEKCJI DOTYCZĄ KAŻDEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY WYNIKA Z GWARANCJI, UMOWY, STATUTU, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), PRAWA OCHRONY KONSUMENTA LUB Z INNEGO ŹRÓDŁA, NAWET JEŚLI JAKIEKOLWIEK ŚRODKI ZARADCZE, OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE OKAŻĄ SIĘ NIEWYSTARCZAJĄCE DO OSIĄGNIĘCIA CELU.

  WYJĄTKI I OGRANICZENIA

  NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE BĄDŹ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE. W ZWIĄZKU Z TYM NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO CIEBIE.

  Zmiany w umowie użytkownika

  W każdej chwili możemy wprowadzić zmiany do niniejszej Umowy, a najbardziej aktualną wersję będziemy aktualizować na stronie www.chess.com/legal. Jeśli uznamy, że wprowadziliśmy istotną zmianę, powiadomimy Cię o tym, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji konta lub umieszczając informację w ramach Usługi. Jeśli po wejściu w życie tych zmian nadal będziesz mieć dostęp do Usługi lub korzystać z niej, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych Warunków Korzystania z Usługi.

  Ogólne informacje

  Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Tobą a Chess.com i reguluje zasady korzystania z serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy dotyczące serwisu pomiędzy Tobą a Chess.com. Niniejsza umowa jest całkowitą i wyłączną umową dotyczącą serwisu pomiędzy Chess.com a Tobą, a także zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy dotyczącą serwisu pomiędzy Chess.com a Tobą (z wyłączeniem wszelkich usług, na które masz osobną umowę z Chess.com, która wyraźnie uzupełnia lub zastępuje niniejszą umowę). Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne, pozostałe warunki będą nadal obowiązywać. Niniejsza umowa oraz przyznane prawa i zobowiązania podjęte na jej podstawie nie mogą być przekazywane, cedowane ani delegowane przez Ciebie w żaden sposób. Chess.com może dowolnie scedować niniejszą umowę, a Ty wyraźnie wyrażasz zgodę na to, aby wszelkie prawa własności intelektualnej przyznane Chess.com na mocy niniejszej umowy, w tym prawa do treści, zostały przeniesione na cesjonariusza Chess.com bez Twojej zgody. Niewykorzystanie przez Chess.com jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej umowy nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.