Umowa użytkownika

Poniższe tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Angielską wersję poniższego tekstu, mającą moc prawną, znajdziesz Tutaj.
Efektywna data: December 28, 2020

Mówiąc wprost: Szanuj innych, przestrzegaj prawa i baw się dobrze!

You must carefully read this User Agreement in its entirety before using our Service. This is a legally binding Agreement between you and Chess.com. It incorporates the Fair Play Policy, Privacy Policy, Subscriber Agreement, and Community Policy.

Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się z zasadami niniejszej Umowy Użytkownika. Jeśli nie wyrażasz zgody, wtedy nie powinieneś korzystać z naszego Serwisu.

Aby zawrzeć tę umowę, musisz być osobą pełnoletnią w rozumieniu przepisów stanu lub kraju twojego zamieszkania. Zawierając tę umowę potwierdzasz, że osiągnąłeś prawną pełnoletność w swoim obszarze prawnym i tym samym dajesz nam powód by tak twierdzić. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, wtedy twój rodzic lub opiekun prawny musi wyrazić zgodę na niniejsze Warunki.

Wszystkie niniejsze zbiory zasad mogą być od czasu do czasu aktualizowane lub modyfikowane, więc powinieneś odwiedzać tę stronę regularnie w poszukiwaniu zmian. Dalsze korzystanie z naszego serwisu oznaczać będzie, że nadal zgadzasz się z wszystkimi wprowadzanymi zmianami w tych zasadach.

POWINIENEŚ ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA TO, ŻE NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA: (1) KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ; (2) ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM PRZECIW NAM; (3) ORAZ ZWOLNIENIE NAS Z ROSZCZEŃ MOGĄCYCH WYNIKNĄĆ Z UŻYWANIA PRZEZ CIEBIE NASZEGO SERWISU.

Arbitraż, Prawo Kontroli oraz Jurysdykcja

PRZECZYTAJ TĘ CZĘŚĆ UWAŻNIE. MA ONA WPŁYW NA TWOJE MOŻLIWOŚCI WNIESIENIA POZWU DO SĄDU.

Jeśli masz jakiś spór z Chess.com, odnoszący się w jakikolwiek sposób do niniejszych Warunków Korzystania z Usługi lub wynikający z dostępności lub używania naszego Serwisu, wtedy obydwie strony zgadzają się na znalezienie rozwiązania w następujący sposób:

1. Nieformalne rozwiązanie

Najpierw skontaktujesz się z nami na https://support.chess.com/, w celu Zawiadomienia nas o swoim roszczeniu i podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu. Twoje Zawiadomienie musi zawierać twoje imię i nazwisko, nazwę istotnego dla sprawy konta, twój adres, sposoby kontaktu, twój problem oraz twoje oczekiwania wobec nas. W dobrej wierze będziemy podejmować próby negocjacji rozwiązania sporu przez co najmniej trzydzieści (30) dni od daty twojego kontaktu z naszym działem supportu. Jeśli nie uda się nam polubowne rozwiązanie sporu, będziemy szukać rozwiązania w następujący sposób:

2. Arbitraż

Dokument Federal Arbitration Act ("FAA") i federalne prawo arbitrażowe stosują się do niniejszej Umowy Użytkownika.

Procedura arbitrażowa

Musisz dostarczyć Oświadczenie Woli Arbitrażu za pomocą poczty poleconej do: Chess.com, Legal, 877 E 1200 S #970397, Orem, UT 84907. Twoje oświadczenie musi: (a) opisywać naturę i podstawę twoich roszczeń; i (b) przewidzianą przez ciebie formę zadośćuczynienia, którego oczekujesz.

Następnie przedłożysz każde roszczenie do ostatecznego i wiążącego arbitrażu przed American Arbitration Association ("AAA"), posiłkując się Przepisami Arbitrażu Handlowego (Commercial Arbitration Rules) i Przepisami Arbitrażu Konsumenckiego (Consumer Arbitration Rules), w formie zmienionej przez niniejszą Umowę. Przepisy AAA znajdują się na http://www.adr.org.

Arbiter będzie zobowiązany do przestrzegania tej Umowy. AAA i Arbiter przeprowadzą wszystkie etapy postępowania w języku angielskim. Arbiter przeprowadzi przesłuchanie przez środki komunikacji zdalnej, lecz jeśli strony uzgodnią, że konieczne będzie stawiennictwo celem przesłuchania, wtedy Arbiter przeprowadzi przesłuchanie albo w hrabstwie Utah w stanie Utah, albo w hrabstwie twojego zamieszkania. Możesz wybrać jedną z tych dwóch lokalizacji.

Każda decyzja lub zasądzenie będzie zawierać pisemne stanowisko zawierające uzasadnienie decyzji dla każdego roszczenia i podstawy dla zasądzenia, włącznie z faktycznymi i prawnymi ustaleniami oraz wnioskami.

Arbiter może zastosować wyłącznie sprawiedliwe lub słuszne środki naprawcze, które są wnioskowane przez Ciebie lub Chess.com, aby zaspokoić roszczenia jednej ze stron (i które to roszczenia są określone przez Arbitra jako poparte wiarygodnymi i właściwymi dowodami). Arbiter nie może przyznać zadośćuczynienia od Chess.com w sprawach odnoszących się do osób innych niż Ty.

W razie konieczności, każda ze stron może skierować decyzję arbitrażu lub decyzję o rekompensacie przed sąd odpowiedniej jurysdykcji, aby stały się prawomocne.

Opłaty za arbitraż, koszty oraz koszty prawnika

Jeśli oczekujesz zadośćuczynienia w wysokości do $10,000, Chess.com niezwłocznie pokryje koszty opłaty za wszczęcie postępowania i, jeśli takie wystąpią, twoją część kosztów arbitrażu organizacji AAA, włącznie z wynagrodzeniem arbitra (chyba, że stwierdzi on bezzasadność twoich roszczeń lub określi ich cel jako działanie na szkodę). Jeśli oczekujesz zadośćuczynienia w wysokości ponad $10,000, lub jeśli zasady arbitrażu konsumenckiego organizacji AAA (AAA Consumer Arbitration Rules) się nie stosują, wtedy AAA podzieli koszty między ciebie i Chess.com, włącznie z wynagrodzeniem arbitra, zgodnie z Przepisami Arbitrażu Handlowego (AAA Commercial Arbitration Rules).

Arbiter nie zasądzi zadośćuczynienia, którego wymogiem będzie opłacenie przez jedną ze stron kosztów prawniczych drugiej strony sporu, chyba że Arbiter stwierdzi bezzasadność roszczeń strony lub określi ich cel jako działanie na szkodę drugiej strony.

Nic w tej części tekstu nie może być powodem do odstąpienia którejkolwiek ze stron od szukania rekompensaty, czy to w sądzie ds. małych roszczeń cywilnych (przy roszczeniach uzasadnionych), czy też poprzez sądowy nakaz lub inną sprawiedliwą formę zadośćuczynienia zasądzoną sąd cywilny w sprawach dotyczących bezpieczeństwa danych, własności intelektualnej lub nieautoryzowanego dostępu do Serwisu.

PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I GODZISZ SIĘ Z FAKTEM, ŻE POPRZEZ ZAAKCEPTOWANIE TEJ UMOWY, ZARÓWNO TY JAK I CHESS.COM ZRZEKACIE SIĘ PRAWA DO PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH ORAZ UDZIAŁU W POZWACH ZBIOROWYCH.

WSZELKIE ROSZCZENIA MUSZĄ BYĆ ROZSTRZYGANE INDYWIDUALNIE, A NIE JAKO POZEW ZBIOROWY LUB KLASA PODMIOTÓW W ŻADNEJ RZEKOMEJ KLASIE LUB REPREZENTANTYWNYM POSTĘPOWANIU, A TAKŻE, JEŚLI NIE ZOSTANIE POSTANOWIONE INACZEJ, ARBITRAŻ MOŻE NIE KONSOLIDOWAĆ WIĘCEJ NIŻ ROSZCZENIE JEDNEGO PODMIOTU.

If for any reason a dispute between you and Chess.com proceeds in court rather than in arbitration, then the laws of the State of Utah and the FAA will govern, without regard to or application of any conflict of law provisions or your state or country of residence.

Co więcej, każdy taki spór będzie rozstrzygany wyłącznie w sądzie rejonowym Stanów Zjednoczonych Ameryki znajdującym się w hrabstwie Salt Lake w stanie Utah lub Sądzie Stanowym Utah w hrabstwie Utah, stanu Utah, USA. Zgadzasz się na taką jurysdykcję oraz miejsce i odstępujesz od wszelkich sprzeciwów mówiących, że to nieodpowiednie miejsce rozstrzygania sporu.

3. Alternatywne metody sporu

Jeżeli Twój spór dotyczy stwierdzenia przez Chess.com Twoich naruszeń dotyczących Zasad Fair Play serwisu i jeśli nie zamierzasz skierować go do arbitrażu pod pieczą AAA, możesz zamiast tego zdecydować o skierowaniu go do ostatecznego i wiążącego rozwiązania przez Ekspercką Komisję Fair Play. Niniejsza komisja przeprowadzi przesłuchania zgodnie z Zasadami Arbitrażu konsumenckiego organizacji AAA, z uwzględnieniem zmian ujętych w Sekcji 2 niniejszej Umowy.

Chess.com pokryje wszystkie koszty i wynagrodzenia związane z postępowaniem Komisji Fair Play (oprócz wynagrodzenia twojego prawnika). Zarówno ty, jak i Chess.com pozostaniecie odpowiedzialni za pokrycie wynagrodzeń waszych prawników, niezależnie od wyniku postępowania komisji.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master.

Zakończenie

Zgadzasz się na to, że Chess.com może, z podaniem lub bez podania przyczyny i bez uprzedniego powiadomienia, natychmiastowo przerwać działanie Twojego konta Chess.com, skojarzonych adresów e-mail i przerwać Twój dostęp do Serwisu. Chess.com może zakończyć działanie Twojego konta z podaniem lub bez podania przyczyny w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym, wedle uznania Chess.com, z powodu między innymi nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszych warunków Umowy. Powodem takiego zakończenia działania konta mogą być między innymi: (a) pogwałcenia lub naruszenia niniejszej Umowy Użytkownika lub innych powiązanych umów lub wytycznych, (b) prośba służb porządkowych lub innych agencji rządowych, (c) Twoja prośba (usunięcie konta z własnej woli), (d) zaprzestanie działania istotna modyfikacja Serwisu (lub jego części), (e) nieoczekiwane powodów technicznych lub związanych z bezpieczeństwem, (f) przedłużające się okresów nieaktywności, (g) twój udział w oszustwach lub nielegalnej działalności i/lub (h) zaleganie z Twojej strony z płatnościami powiązanymi z (naszymi) Usługami.

Zakończenie działania Twojego konta Chess.com obejmuje: (a) usunięcie dostępu do całej oferty Serwisu, (b) skasowanie Twojego hasła i wszystkich powiązanych informacji, plików i zawartości powiązanych z Twoim kontem (lub jego częścią), (c) wyłączenie dalszego korzystania z serwisu, (d) jeśli naruszysz Zasady Fair Play, oznaczenie Twojego konta jako zamkniętego z powodu naruszenia Zasad Fair Play, wraz z usunięciem Twojego avataru, imienia i danych osobowych (zachowując jednocześnie nazwę użytkownika), (e) jeśli naruszysz Zasady Fair Play w czasie udziału w wydarzeniu, jego organizator może zdyskwalifikować cię za naruszenie Zasad Fair Play i (f) jeśli naruszysz Politykę Społeczności, oznaczenie Twojego konta jako zamknięte z powodu nadużyć, wraz z usunięciem Twojego avataru, imienia i danych osobowych (zachowując jednocześnie nazwę użytkownika).

Zgadzasz się także, aby wszystkie zakończenia działania konta leżały w wyłącznej gestii Chess.com, oraz że Chess.com nie będzie odpowiadał przed Tobą ani podmiotami zewnętrznymi za wyłączenie Twojego konta, powiązanych adresów e-mail oraz dostępu do Serwisu.

Ograniczenia konta

Chess.com może ustanawiać praktyki ogólne i ograniczenia dotyczące używania Serwisu, w tym między innymi maksymalnej liczby dni, w których wiadomości email, posty na forum dyskusyjnym lub innego rodzaju przesłana zawartość będą przechowane przez Serwis; maksymalnej liczby wiadomości email, które może wysłać lub otrzymać konto w tym Serwisie; maksymalnego rozmiaru każdej wiadomości email, która może być wysłana lub otrzymana przez konto w Serwisie; maksymalnej przestrzeni dysku, która będzie przydzielona na serwerach Chess.com na twoją rzecz; a także maksymalnej liczby razy (oraz maksymalnego czasu) kiedy możesz uzyskać dostęp do Usługi w danym okresie. Chess.com nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub utracenie wiadomości i innych środków komunikacji lub innych treści, przechowywanych lub przekazywanych przez Serwis. Chess.com zastrzega sobie prawo do wylogowania kont, które są nieaktywne przez dłuższy okres czasu.

Co więcej, w zgodzie z Zasadami Fair Play, Chess.com może wdrożyć ogólne zasady postępowania i ograniczenia dotyczące użytkowania twojego konta, między innymi: nadzór nad danymi dotyczącymi twoich rozgrywek i zachowania oraz, po stwierdzeniu podejrzanych zachowań z twojej strony, ograniczanie twoich możliwości grania, usunięcie cię z wydarzenia lub zablokowanie możliwości dołączenia do wydarzenia.

Chess.com zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych praktyk ogólnych i ograniczeń w bliżej nieokreślonym czasie.

Nagrody

W przypadku, gdy wygrasz jakąś nagrodę (pieniężną lub inną) w jakichkolwiek zawodach (turnieju, wydarzeniu itd.) na Chess.com, niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na przeprowadzenie przez Chess.com dochodzenia w sprawie Twoich partii, zarówno tych związanych, jak i niezwiązanych z tymi zawodami, a także na to, że jakakolwiek decyzja w tej sprawie jest po stronie Chess.com. Chess.com może, według własnego uznania, wstrzymać część lub całość nagrody, wygranej w Zawodach na naszej stronie dla jakiegokolwiek okresu czasu trwającego dochodzenia w sprawie Twoich partii. Jakakolwiek decyzja Chess.com, dotycząca odebrania, zmniejszenia lub anulowania nagrody na podstawie regulaminu Chess.com jest ostateczna nie podlega rewizji lub apelacji z Twojej strony lub ze strony osoby trzeciej.

Poprzez uczestnictwo w jakichkolwiek Zawodach, niniejszym wyrażasz zgodę na zwolnienie oraz niepociąganie do odpowiedzialności naszej firmy, jej pełnomocników prawnych, oddziałów, filii, agencji i urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów, co do jakichkolwiek kosztów, odszkodowań, utraconych praw, czynności lub procesów, wszczętych przeciwko Tobie (lub osobie trzeciej w Twoim imieniu) ("Roszczenia"), będących rezultatem Twojego udziału w zawodach i/lub jakiejkolwiek nagrody, która zostanie lub nie zostanie przyznana Tobie w wyniku udziału w tychże zawodach. Chess.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności, związanej z takimi roszczeniami.

Chess.com nie będzie ponosić odpowiedzialności za niepowodzenie wykonania względem Ciebie jakiegokolwiek zobowiązania, wynikającego z Zawodów lub w odniesieniu do Nagrody, w momencie gdy Chess.com będzie niezdolny do jej zrealizowania na podstawie okoliczności, będących poza normalną kontrolą.

Niniejszym zgadzasz się na wypłatę odszkodowania naszej firmie, jej prawnym pełnomocnikom, filiom, przedstawicielstwom, agencjom, umocowanym przedstawicielom, dyrektorom, pracownikom, pokrywające wszystkie koszty, straty, wydatki i odpowiedzialności (w tym za utratę reputacji oraz profesjonalną pomoc prawną), których dozna Chess.com w rezultacie Twojego naruszenia Twoich obowiązków, wynikających z tych zasad, Regulaminu Chess.com, Zasad Turniejowych lub specjalnych zasad, które są powiązane z Twoim nieprzestrzeganiem żadnych instrukcji, otrzymanych od naszego sztabu lub pozostających w relacji do jakiegokolwiek aspektu Twojego uczestnictwa w zawodach.

W przypadku sporów, braku zgody, dotyczących jakiegokolwiek aspektu Współzawodnictwa, w tym, ale nie tylko wszystkich kwestii, związanych z nagrodami, uprawnieniami uczestnika do wzięcia udziału w zawodach, postępowaniem jakiegokolwiek uczestnika, te zasady, Regulamin korzystania z usługi Chess.com, Zasady Turniejów lub zasady specjalne, ostateczna decyzja należy do naszego sztabu i każda decyzja Chess.com powinna być ostateczna, dotyczyć Ciebie i nie być przedmiotem apelacji z Twojej strony ani ze strony osoby trzeciej.

Prowadzenie użytkownika

Zgadzasz się nie używać usługi do:

 • przesyłanie, publikowanie, wysyłanie emailem, transmitowane lub w jakikolwiek inny sposób czynienie dostępnym jakiejkolwiek treści, który jest niezgodny z prawem, niebezpieczny, groźny, obraźliwy, prześladowczy, oszczerczy, wulgarny, obsceniczny, mający podtekst seksualny, pornograficzny, oczerniający, naruszający czyjąś prywatność, nienawistny lub rasowy, etniczny lub w inny sposób niedopuszczalny;
 • publikowanie jakichkolwiek komentarzy, tekstów, wiadomości lub linków na forum lub jakichkolwiek publicznych komentarzy, które zawierają reklamy każdego rodzaju, w tym religijne, polityczne lub wiadomości rekrutacyjna do grup na Chess.com, klubów, blogów albo do jakiejkolwiek treści, która znajduje się na lub poza Chess.com;
 • publikowanie jakichkolwiek komentarzy, tekstów, wiadomości lub linków na forach lub jakichkolwiek publicznych komentarzy, które są nie na temat lub nieistotne dla celu i oryginalnego contentu, partii, artykułu, bloga lub tematu forum;
 • grożenie przemocą przeciwko komukolwiek innemu lub sugerowanie skrzywdzenia samego siebie;
 • "stalkowanie" lub inne prześladowanie kogoś;
 • podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, ale nie tylko, przedstawiciela Chess.com lub fałszywe stanowisko lub innego rodzaju nadużycie reprezentacji swojego związku z osobą lub podmiotem;
 • podrabiać artykuły lub w inny sposób manipulować identyfikatorami, aby zniekształcić oryginalną postać Contentu, publikowanego w naszej Usłudze;
 • ładowanie plików, pisanie postów, transmitowanie lub innego rodzaju udostępnianie jakiejkolwiek treści, której nie masz prawa udostępniać, zarówno pod względem prawnym, jak i na podstawie innych relacji umownych lub powierniczych;
 • przesyłanie, publikowanie, wysyłanie emaili, transmitowanie lub w jakikolwiek inny sposób czynienie dostępnym jakiejkolwiek treści, tj. informacje osobiste jakiejkolwiek osoby bez jej pozwolenia lub naruszenie jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, własności intelektualnej, prawa do publikacji lub innych praw rzeczowych jakiegokolwiek podmiotu;
 • przesyłanie, publikowanie, wysyłanie emailem, transmitowanie lub inny sposób czynienie dostępnym jakichkolwiek niepożądanych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, "śmieciowych maili," "spamu," "łańcuszków," "schematów piramid," lub jakiekolwiek inne formy nagabywania, poza obszarami, które są do tego przeznaczone;
 • przesyłanie, publikowanie, wysyłanie emailem lub w inny sposób czynienie dostępnymi jakichkolwiek materiałów, które zawierają zawirusowane oprogramowanie lub jakikolwiek inny komputerowy kod, pliki lub programy, zaprojektowane do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub podzespołów lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 • zaburzać normalny przebieg dialogu lub inaczej działać w sposób, który negatywnie wpływa na zdolność innych użytkowników do wymiany zdań w czasie rzeczywistym;
 • ingerowanie lub zakłócanie Usługi lub serwerów lub połączeń internetowych do Usługi lub nieprzestrzeganie wymagań, procedur, polityk lub regulacji połączeń internetowych do Usługi;
 • dostęp, ingerencja lub niepubliczne obszary usługi, systemy komputerów Chess.com lub systemy technicznego dostarczania dostarczycieli Chess.com;
 • badanie, skanowanie lub testowanie podatności na atak jakiegokolwiek systemu, sieci, wyłomu, ominięcia jakichkolwiek procedur bezpieczeństwa lub autoryzacji;
 • używanie jakiegokolwiek robota, pająka, aplikacji do przeszukiwania/wyszukiwania strony lub innych ręcznych lub automatycznych narzędzi lub procesów do przeszukiwania, indeksowania, "wykopywania danych," lub innego sposobu na reprodukcję lub obejście struktury nawigacyjnej lub prezentacji Usługi lub jej contentu;
 • umyślne lub nieumyślne naruszenie jakiegokolwiek obowiązującego lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego prawa oraz jakichkolwiek regulacji, mających moc prawną; i/lub
 • zbierać lub zgromadzić dane osobowe innych użytkowników w połączeniu z niedozwolonym wykorzystaniem oraz działaniami, określonymi w powyższym paragrafie.

Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, handlować, odsprzedawać lub wykorzystywać dla żadnych celów komercyjnych, żadnej części Usługi (w tym Twojej nazwy użytkownika), użycia Usługi lub dostępu do Usługi. Wyrażasz zgodę, że Twoje konto Chess.com jest niezbywalne.

Zawartość

Rozumiesz, że wszystkie informacje, dane, tekst, oprogramowanie, muzyka, dźwięk, zdjęcia, grafika, filmy, wiadomości, tagi lub inne materiały ("Content"), zarówno udostępniona publicznie czy transmitowane prywatnie, stanowią jedyną odpowiedzialność osoby, która jest tej treści autorem. To znaczy, że to Ty, a nie Chess.com, jesteś w pełni odpowiedzialny za całą treść, którą przesyłasz, publikujesz, wysyłasz emailem, transmitujesz lub w inny sposób czynisz dostępnym za pośrednictwem Usługi. Chess.com nie kontroluje treści, publikowanej za pośrednictwem Usługi oraz nie gwarantuje dokładności, integralności lub jakości takiej treści. Rozumiesz, że poprzez korzystanie z Usługi, możesz mimowolnie być narażony na treść, która jest obraźliwa, nieprzyzwoita lub kontrowersyjna. Pod żadnym pozorem, nigdy Chess.com nie będzie odpowiadać w żaden sposób za żadną treść, w tym, ale nie tylko, za żadne błędy lub zaniedbania w jakiejkolwiek treści lub za jakąkolwiek stratę lub szkodę, wywołaną w rezultacie korzystanie z jakiejkolwiek treści, opublikowanej, wysłanej emailem, transmitowanej lub w inny sposób uczynionej dostępną za pośrednictwem Usługi.

Przyjmujesz do wiadomości, że Chess.com może, lecz nie musi filtrować treść przed publikacją, ale że Chess.com oraz jego pracownicy mają prawo (lecz nie obowiązek) według ich uznania do filtrowania przez publikacją, odmowy lub przeniesienia jakiejkolwiek treści, który jest dostępny za pośrednictwem Usługi. Bez ograniczenia dla powyższego, Chess.com wraz ze swoimi pracownikami mają prawo do usunięcia każdej treści, która narusza ten Regulamin i Warunki lub w inny sposób jest kontrowersyjny. Chess.com może usunąć każdą treść w ramach Usługi z jakiegokolwiek powodu oraz może zawiesić lub usunąć użytkowników lub zmienić ich nazwy użytkownika w każdym czasie, bez odpowiedzialności względem Ciebie. Rezerwujemy sobie także prawo do uzyskiwania dostępu, czytania, ochrony oraz ujawnienia każdej informacji, wobec której w uzasadniony sposób, uznamy taką konieczność, aby (i) uczynić zadość przepisowi prawa, regulacji, procesowi prawnemu lub prośbie organów publicznych, (ii) wykonać postanowienia Regulaminu i Warunków Usługi, w tym dochodzenie w sprawie ich naruszenia, (iii) wykryć, zapobiegać lub w inny sposób stawić czoła oszustwom lub problemom z bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi, (iv) odpowiedzieć na prośbę użytkownika do supportu lub (v) ochronić prawo, własność lub bezpieczeństwo Chess.com, jego użytkowników lub przestrzeni publicznej.

Rozumiesz, że Usługa i oprogramowanie, urzeczywistnione w tej Usłudze może zawierać elementy bezpieczeństwa, które pozwalają cyfrowym materiałom na ochronę, a także że użycie tych materiałów jest przedmiotem zasad, ustalonych przez Chess.com i/lub dostawców usług, którzy dostarczają Usługę. Nie możesz próbować nadpisać ani obejść żadnych zasad użycia, określonych dla tej Usługi. Każda nieautoryzowana reprodukcja, publikacja, dalsza dystrybucja lub publiczna prezentacja materiałów, dostarczonych w Usłudze, w całości lub w części, jest ściśle zakazana.

Chess.com nie rości sobie praw własności do treści, które publikujesz lub udostępniasz w celu włączenia do serwisu. Jednakże, w odniesieniu do treści publikowanych lub udostępnianych w celu włączenia do publicznie dostępnych obszarów serwisu, udzielasz niniejszej nieograniczonej obszarowo, bezpłatnej, bezterminowej, nieodwracalnej, zbywalnej, niewyłącznej licencji, włącznie z prawem do udzielania sublicencji, użytkowania, dystrybucji, powielania, zmieniania, dostosowywania, publikacji, tłumaczenia, przekazywania, publicznego odtwarzania i przedstawiania wszystkich treści, które publikujesz lub udostępniasz w celu włączenia do publicznie dostępnych obszarów serwisu, a także do włączenia tych treści do innych dzieł w jakimkolwiek formacie istniejącym lub mającym powstać w przyszłości.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Chess.com oraz jego filie, oddziały, przedstawicieli, agentów, pracowników, partnerów, licencjobiorców przed jakimkolwiek roszczeniem lub żądaniem, w tym uzasadnionymi opłatami na rzecz pełnomocników, ze strony osoby trzeciej, będących następstwem treści, którą zatwierdzasz, publikujesz, transmitujesz lub w inny sposób czynisz dostępną za pośrednictwem Usługi, Twojego użycia Usługi, Twojego połączenia z Usługą, Twojego naruszenia Regulaminu lub naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Postępowania z reklamodawcami

Twoja korespondencja lub stosunki biznesowe lub partycypacja w promocji tychże, reklamodawcy, znalezieni na lub za pośrednictwem Usługi, w tym płatności i dostawa lub powiązane dobra lub usługi oraz każde inne zasady, warunki, gwarancje lub reprezentacje, połączone z tymi stosunkami są stosunkami tylko między Tobą a tym reklamodawcą. Zgadzasz się, że Chess.com nie odpowiada za żadną szkodę lub innego rodzaju, poniesioną w rezultacie tych stosunków lub w rezultacie obecności tych reklamodawców w Usłudze.

Usługa może dostarczyć lub osoby trzecie mogą dostarczyć linki do innych stron WWW lub zasobów. Ponieważ Chess.com nie ma kontroli nad tymi stronami i zasobami, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Chess.com nie jest odpowiedzialny za dostępność tych zewnętrznych stron lub zasobów i nie popiera, ani nie jest odpowiedzialny za żadna treść, reklamy, produkty ani inne materiały, które są za pośrednictwem tych stron lub zasobów dostępne. Co więcej, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Chess.com nie jest odpowiedzialny, pośrednio lub bezpośrednio, za jakąkolwiek szkodę lub utratę, spowodowaną lub rzekomo spowodowaną poprzez lub w powiązaniu z użyciem lub w oparciu o taką treść, dobra lub usługi, dostępne na lub za pośrednictwem takiej strony lub zasobów.

Prawa własnościowe

Wszelkie prawa, tytuły oraz udziały w stosunku do Serwisu, włącznie z odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności, są i pozostaną wyłączną własnością Chess.com oraz licencjodawców. Wszystkie znaki towarowe, oznaczenia usług, loga, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia własności Chess.com, użyte w tym dokumencie, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Chess.com. Inne nazwy produktów i przedsiębiorstw wymienione w Serwisie mogą być znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Chess.com zastrzega wszystkie prawa niewyrażone w niniejszych Warunkach Korzystania z Usługi.

Chess.com przyznaje Ci osobiste, niezbywalne prawo i licencję do używania kodu wynikowego jego oprogramowania na pojedynczym komputerze; pod warunkiem że Ty (ani żadna inna osoba trzecia) nie kopiujesz, modyfikujesz, tworzysz pochodnej pracy, odwrotnej inżynierii, odwrotnego programowania lub jakiejkolwiek innej próby odkrycia kodu źródłowego, sprzedaży, asygnowania, sublicencji, przyznania interesu bezpieczeństwa lub jakiejkolwiek innej formy przeniesienia prawa do Oprogramowania. Wyrażasz zgodę nie modyfikować Oprogramowania w żaden sposób, nie używać zmodyfikowanej wersji Oprogramowania, w tym (bez ograniczeń) dla celów nieautoryzowanego dostępu do Usługi. Wyrażasz zgodę nie uzyskiwać dostępu do Usługi za pomocą żadnych środków innych niż za pomocą interfejsu, który jest udostępniony przez Chess.com do użycia i dostępu do Usługi.

Informacja o znaku handlowym

Wszystkie znaki towarowe i oznaczenia usług CHESS.COM, a także pozostałe znaki identyfikacji graficznej oraz nazwy usług i produktów serwisu Chess.com, stanowią własność spółki Chess.com. LLC. Rozpowszechnianie i użycie wymienionych środków identyfikacji, bez wcześniejszej zgody Chess.com, jest niedozwolone.

Chess.com szanuje prawa własności intelektualnej osób trzecich i oczekuje od użytkowników Serwisu tego samego. Chess.com stosuje się do federalnego dokumentu Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), którego tekst można znaleźć na stronie U.S. Copyright Office - http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Odpowiemy na zgłoszenia domniemanych naruszeń praw autorskich, które stosują się do DMCA oraz innych, mających zastosowanie przepisów prawa i które to zgłoszenia zostaną nam prawidłowo przedstawione. Jeśli stwierdziłeś, że jakakolwiek treść została skopiowana lub użyta w sposób będący naruszeniem praw autorskich, prosimy poinformuj nas o tym:

 • fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej, aby działać w jej imieniu;
 • identyfikacja objętej prawami autorskimi pracą podlega roszczeniu o naruszenie;
 • identyfikacja materiału, który podlega roszczeniu o naruszenie lub o bycie przedmiotem niedozwolonej aktywności, oraz informacje, które uprawniają nas do ulokowania materiału (takie jak url);
 • twoje informacje kontaktowe, w tym Twój adres, numer telefonu oraz adres email;
 • pisemne oświadczenie, złożone przez Ciebie w dobrej wierze, że użytkowanie tego materiału w zaskarżony sposób nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, ich agenta lub prawo oraz
 • oświadczenie, że informacja w powiadomieniu jest prawidłowa i, pod groźbą krzywoprzysięstwa, że masz prawo, aby działać w imieniu właściciela praw autorskich.

Jeśli uważasz, że treści zamieszczone przez Ciebie nie są naruszeniem zasad lub masz prawa do zamieszczania tych treści, prosimy o przesłanie odpowiedzi na zgłoszenie, zawierającą poniższe informacje:

 • fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej, aby działać w jej imieniu;
 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis (z Twoim pełnym nazwiskiem);
 • identyfikacja treści, która została usunięta lub do której dostęp został wyłączony, a lokalizacja, na której treść się pojawiła zanim została usunięta lub wyłączona;
 • oświadczenie w dobrej wierze, pod karą krzywoprzysięstwa, że ta zawartość została usunięta lub wyłączona w rezultacie błędu lub pomylenia z inną zawartością; oraz
 • Twoje nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres email, a także oświadczenie, że akceptujesz usługę procesu od osoby, która dostarczyła oryginalne powiadomienia o rzekomym naruszeniu.

Jeśli otrzymamy zawiadomienie, możemy wysłać kopię tego zawiadomienia osobie rzekomo odpowiedzialnej za naruszenie prawa własności intelektualnej i poinformować tę osobę, że możemy zastąpić usuniętą treść. Jeśli oryginalna osoba, która rzekomo dopuściła się naruszenia prawa własności intelektualnej, wniesie pozew do sądu przeciwko dostarczycielowi treści, członkowi lub użytkownikowi, usunięta treść może zostać zastąpiona w ciągu od 1 do 14 dni roboczych po otrzymaniu zawiadomienia, według uznania Chess.com.

Prosimy pamiętaj, że wypełnienie zawiadomienia może prowadzić do wszczęcia procedur prawnych pomiędzy Tobą a powodem, które będą mieć na celu doprowadzenie do ustalenia własności. Bądź świadom, że w Twoim kraju mogą obowiązywać regulacje prawne, w przypadku fałszywego lub złożonego w złej wierze powództwa w ramach tego procesu.

Rezerwujemy sobie prawo do usunięcia treści, która rzekomo jest przedmiotem naruszenia, bez uprzedniej informacji i według naszego uznania. W odpowiednich okolicznościach, Chess.com może także zamknąć konto użytkownika, jeśli okaże się, że użytkownik dopuszcza się naruszenia ponownie. Naszym agentem, do którego należy kierować informacje o rzekomym naruszeniu naszej Usługi, jest:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84907

Międzynarodowe użycie

Ta Usługa jest dostarczana przez Chess.com z jego biur w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Chess.com nie ma reprezentacji, dzięki której ta Usługa byłaby odpowiednia lub dostępna w innych lokalizacjach. Ci, którzy wybiorą dostęp do Usługi z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i na własną odpowiedzialność przestrzegania lokalnych przepisów oraz szczegółowych przepisów, które tam obowiązują. Potwierdzasz i gwarantujesz, że nie przebywasz w kraju, który podlega embargu ze strony Stanów Zjednoczonych lub który znajduje się na amerykańskiej liście krajów "wspierających terroryzm", ani nie figurujesz na żadnej amerykańskiej liście zabronionych lub ograniczonych podmiotów.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

WYRAŹNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE:

 • TWOJE UŻYCIE USŁUGI JEST NA TWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. USŁUGA JEST DOSTARCZANA NA PODSTAWIE TEGO "JAKA JEST" I ŻE "JEST DOSTĘPNA", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI. BEZ OGRANICZEŃ DLA POWYŻSZEGO, CHESS.COM JEDNOZNACZNIE ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, JEŚLI JEST TO WYRAŻONE, DOROZUMIANE LUB OKREŚLONE W STATUCIE NA STRONIE CHESS.COM W TYM, ALE NIE TYLKO GWARANCJE TYTUŁU, BRAKU NARUSZENIA, RYNKOWOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DLA INDYWIDUALNYCH CELÓW.
 • CHESS.COM WRAZ ZE SWOIMI FILIAMI, ODDZIAŁAMI, URZĘDNIKAMI, PRACOWNIKAMI, AGENTAMI, PARTNERAMI ORAZ LICENCJOBIORCAMI NIE DAJE GWARANCJI, ŻE (i) USŁUGA ZASPOKOI TWOJE OCZEKIWANIA; (ii) USŁUGA NIE ULEGNIE PRZERWANIU, ORAZ ŻE BĘDZIE BEZPIECZNA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW; (iii) WYNIKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKIWANE W WYNIKI KORZYSTANIA Z USŁUGI, BĘDĄ DOKŁADNE I BEZBŁĘDNE; (iv) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI, SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA ORAZ (v) KAŻDY BŁĄD W OPROGRAMOWANIU, UŻYTYM DO DOSTĘPU LUB DOSTARCZENIA USŁUGI, ZOSTANIE NAPRAWIONY.
 • KAŻDY MATERIAŁ, POBRANY LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB UZYSKANY ZA POMOCĄ UŻYCIA USŁUGI JEST JEDYNIE DO TWOJEGO PRYWATNEGO UŻYTKU I TYLKO TY BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK USTERKI TWOJEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRA BĘDZIE NASTĘPSTWEM POBRANIA TYCHŻE MATERIAŁÓW.
 • ŻADNA RADA LUB INFORMACJA, ANI USTNA ANI PISEMNA, UZYSKANA PRZEZ CIEBIE OD CHESS.COM LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM LUB OD USŁUGI NIE POWINNA TWORZYĆ ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA BEZPOŚREDNIO WYRAŻONA W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI.
 • MAŁY PROCENT UŻYTKOWNIKÓW MOŻE DOŚWIADCZYĆ ATAKÓW EPILEPSJI, KIEDY SĄ NARAŻENI NA PEWNE RODZAJE ŚWIATŁA LUB TŁA NA EKRANIE KOMPUTERA ALBO PODCZAS UŻYWANIA USŁUGI. PEWNE WARUNKI MOGĄ WYWOŁYWAĆ NAJPIERW NIEWYKRYWALNE SYMPTOMY EPILEPTYCZNE NAWET U UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY NIE MIELI NIGDY ATAKÓW EPILEPSJI. JEŚLI TY LUB KTOKOLWIEK Z TWOJEJ RODZINY MA CHOROBĘ EPILEPTYCZNĄ, SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM PIERWSZEGO KONTAKTU PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NASZEJ USŁUGI. NATYCHMIAST ZAPRZESTAŃ KORZYSTANIA Z NASZEJ USŁUGI I SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM PIERWSZEGO KONTAKTU, JEŚLI DOŚWIADCZYSZ JAKICHKOLWIEK Z NASTĘPUJĄCYCH SYMPTOMÓW W TRAKCIE KORZYSTANIA Z NASZEJ USŁUGI: ZAWROTY GŁOWY, ZNIEKSZTAŁCONE WIDZENIE, DRGANIE OCZU LUB MIĘŚNI, ZABURZENIA UWAGI, ZABURZENIA ORIENTACJI, JAKIEKOLWIEK NIEZAMIERZONE RUCHY, KONWULSJE.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

JEDNOZNACZNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE CHESS.COM ORAZ JEGO FILIE, PRZEDSTAWICIELSTWA, PEŁNOMOCNICY, PRACOWNICY, AGENCI, PARTNERZY I LICENCJOBIORCY NIE ODPOWIEDZIALNI WZGLĘDEM CIEBIE ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE KORZYŚCI, UTRACONE DANE, UTRATĘ DOBREJ REPUTACJI, PRZESTÓJ SPRZĘTU LUB ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, CELOWE, POWAŻNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, NAWET JEŚLI CHESS.COM ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI TYCH SZKÓD, ZWIĄZANYCH Z CHESS.COM, USŁUGĄ LUB JAKĄKOLWIEK TREŚCIĄ, POJAWIAJĄCĄ SIĘ LUB PRZESŁANĄ DO USŁUGI.

JEŚLI, Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, SĄD UZNA CHESS.COM WINNYM ZA SZKODY POMIMO POWYŻSZEGO, W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHESS.COM, WYNIKAJĄCA Z LUB BĘDĄCA W ZWIĄZKU Z TYMI CZYNNIKAMI USŁUGI LUB Z UWAGI NA UŻYCIE LUB BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYCIA USŁUGI LUB JAKIEJKOLWIEK TREŚCI, DOSTĘPNEJ NA LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI, PRZEKROCZYĆ SUMY STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (U.S. $100.00).

OGRANICZENIA Z TEJ SEKCJI DOTYCZĄ KAŻDEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY WYNIKA Z GWARANCJI, UMOWY, STATUTU, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), PRAWA OCHRONY KONSUMENTA LUB Z INNEGO ŹRÓDŁA, NAWET JEŚLI JAKIEKOLWIEK ŚRODKI ZARADCZE, OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE OKAŻĄ SIĘ NIEWYSTARCZAJĄCE DO OSIĄGNIĘCIA CELU.

WYJĄTKI I OGRANICZENIA

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIA PEWNYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INCYDENTALNE LUB POWAŻNE SZKODY. ODPOWIEDNIO, NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

Modyfikacje dla zasad usługi

Możemy zmienić te zasady w dowolnym czasie, a wtedy zaktualizujemy najnowszą wersję na www.chess.com. Jeśli stwierdzimy, że dokonaliśmy zmian materialnych, powiadomimy Cię, wysyłając Ci email na adres email, który podałeś podczas rejestracji na swoje konto lub poprzez publikację notatki za pośrednictwem Usługi. Jeśli będziesz nadal miał dostęp lub używał Usługi po dniu, w którym te zmiany wejdą w życie, zgadzasz się przestrzegać zmienionego Regulaminu.

Ogólne informacje

Warunki Korzystania z Usługi stanowią pełną umowę pomiędzy Tobą a Chess.com i regulują Twój sposób korzystania z Serwisu, zastępując jakiekolwiek poprzednie ustalenia między Tobą i Chess.com odnośnie Serwisu. Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu są pełną i jedyną umową między Chess.com i Tobą odnośnie Serwisu, a te Warunki Korzystania z Serwisu znoszą i zastępują jakiekolwiek poprzednie ustalenia między Chess.com i Tobą odnośnie Serwisu (z wyłączeniem usług, odnośnie których masz osobną umowę z Chess.com, która jest wyraźnie opisana jako dodatek lub zastępstwo niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu). Jeśli jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia Warunków korzystania z Serwisu pozostaną w pełni mocy. Te Warunki Korzystania z Serwisu oraz prawa przyznane i obowiązki przyjęte poniżej nie mogą być przenoszone, przypisywane, ani przydzielane przez Ciebie w żaden sposób. Chess.com może dowolnie przydzielać niniejsze warunki Korzystania z Serwisu, a Ty jednoznacznie się zgadzasz aby prawa własności intelektualnej udzielone Chess.com w ramach niniejszej umowy, włączając prawa do treści, były możliwe do przeniesienia na pełnomocnika Chess.com bez Twojej zgody. Nieskuteczność Chess.com w wykonywaniu lub wymaganiu przestrzegania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków Korzystania z Serwisu nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się tego prawa lub postanowienia.