Zasady dotyczące zawodów

Poniższe tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Angielską wersję poniższego tekstu, mającą moc prawną, znajdziesz Tutaj.
Efektywna data: November 18, 2022

Wprowadzenie

Chess.com organizuje turnieje z nagrodami pieniężnymi ("Zawody"), które są otwarte dla profesjonalnych i aspirujących szachistów. Naszym celem jest tworzenie turniejów, które są przyjemne, profesjonalne i uczciwe.

Aby wziąć udział w zawodach z nagrodami na Chess.com, musisz być osobą pełnoletnią zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim stanie lub kraju zamieszkania. Ponadto będziesz zobowiązany/a do przeczytania, wyrażenia zgody i/lub podpisania wszystkich umów uczestnictwa, umów o przyznanie nagrody, umów dotyczących zawodów oraz oficjalnych zasad dotyczących takich zawodów. Jeśli nie jesteś pełnoletni/a, Twój rodzic lub opiekun prawny musi wyrazić zgodę na te zasady i wszystkie inne powiązane umowy. Chess.com nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzenie legalności Twojego udziału w zawodach.

W przypadku sporów lub nieporozumień dotyczących dowolnego aspektu zawodów, w tym między innymi wszelkich kwestii związanych z przyznawaniem nagród, Twoją kwalifikowalnością do udziału w zawodach, zachowaniem dowolnego gracza, niniejszymi zasadami, umową użytkownika Chess.com, zasadami Fair Play, zasadami społeczności, stosownymi oficjalnymi zasadami, umową uczestnictwa i/lub umową o przyznaniu nagrody oraz wszelkimi innymi obowiązującymi warunkami w związku z Twoim obowiązkiem stosowania się do instrukcji wydanych Ci przez nasz zespół lub w związku z dowolną sprawą dotyczącą Twojego udziału w zawodach, ostateczna decyzja należy do naszego zespołu, a wszelkie decyzje podjęte przez Chess.com będą ostateczne i wiążące dla Ciebie i nie będą podlegały kontroli ani odwołaniu przez Ciebie ani jakąkolwiek osobę trzecią.

Kwalifikowalność

Każde zawody podlegają wymogom kwalifikacyjnym. Wymagania te mogą obejmować m.in. wiek, statystyki konta Chess.com, takie jak rankingi, oraz informacje zarejestrowane w uznanych związkach szachowych, takie jak przynależność do związku, rankingi FIDE i tytuły (np. arcymistrza). Ponadto, możesz brać udział w zawodach tylko wtedy, gdy nie narusza to obowiązującego prawa lokalnego. Jesteś odpowiedzialny/a za sprawdzenie, czy Twój udział w zawodach jest zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której mieszkasz i musisz podjąć wszelkie kroki, aby zapewnić taką zgodność, w tym z przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych i poza nimi. Chess.com nie ponosi odpowiedzialności za to, czy przestrzegasz lokalnych przepisów. Poszczególne kryteria kwalifikacji do udziału w zawodach będą określone w oficjalnych zasadach tych zawodów.

Działania na rzecz Fair Play

W ramach uzupełnienia zasad Fair Play, możesz zostać poproszony/a o spełnienie dodatkowych wymogów Fair Play, które mają na celu zapewnienie uczciwości zawodów. Niespełnienie wymogów Fair Play może skutkować karami i/lub usunięciem z zawodów według uznania Chess.com. Wymagania Fair Play mogą obejmować następujące warunki.

Monitoring wizyjny

Możesz zostać poproszony/a o wzięcie udziału w wideokonferencji z maksymalnie dwiema kamerami, które będą monitorowane przez Chess.com. W takim przypadku jedna kamera musi wyraźnie pokazywać całą Twoją twarz i najbliższe otoczenie. Jeśli wymagana będzie druga kamera, to powinna być ona umieszczona za Tobą po przekątnej, pod kątem 45 stopni, po stronie Twojej myszy, w taki sposób, aby biurko, komputer i monitory były dobrze widoczne. Możesz również zostać poproszony/a o udostępnienie całego ekranu komputera na cały czas trwania Twoich rozgrywek.

Wymagania dotyczące otoczenia

Możesz zostać poproszony/a o spełnienie różnych wymagań dotyczących fizycznego obszaru gry ("Otoczenie") podczas zawodów. Takie wymagania mogą obejmować przebywanie w swoim otoczeniu w samotności i utrzymywanie biurka lub stołu w stanie wolnym od nieporządku lub przeszkód wizualnych. Możesz także zostać poproszony/a o nieposiadanie żadnych osobistych urządzeń elektronicznych, innych niż te używane do gry lub monitorowania, przy sobie lub w pobliżu siebie podczas zawodów.

Wymagania dotyczące sprzętu

Możesz zostać poproszony/a o spełnienie różnych wymagań dotyczących sprzętu podczas zawodów. Takie wymagania mogą obejmować nieużywanie słuchawek, granie wyłącznie na komputerach stacjonarnych lub laptopach przy użyciu klawiatury i myszy, wyłączenie dodatkowych monitorów lub ich widoczność na kamerze i/lub zamknięcie wszystkich aplikacji i zakładek przeglądarki z wyjątkiem określonej przeglądarki i zakładki, która jest używana do gry na Chess.com.

Inspekcje

Przed rozpoczęciem zawodów oraz w ich trakcie możesz zostać poproszony/a przez Chess.com o poddanie się kontroli fizycznej, kontroli otoczenia oraz kontroli komputera. Podczas kontroli fizycznej możesz zostać poproszony/a o zdjęcie okularów lub soczewek i pokazanie ich Chess.com za pomocą kamery. Możesz również zostać poproszony/a o obrócenie głowy w jedną stronę, przeciągniecie palcami po uchu, a następnie powtórzenie tej czynności po drugiej stronie. Podczas inspekcji otoczenia, możesz zostać poproszony/a o pokazanie Chess.com układu i wyposażenia Twojego otoczenia za pomocą kamery. Podczas inspekcji komputera, możesz zostać poproszony/a o udostępnienie ekranu dowolnego monitora i/lub o wyświetlenie menedżera zadań (PC) lub monitora aktywności (Mac).

Transmisja

Niedozwolone jest transmitowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek połączeń wideokonferencyjnych, w całości lub w części, wykorzystywanych do monitorowania w związku z jakimikolwiek zawodami. Jeśli zdecydujesz się transmitować swoją rozgrywkę, to możesz być zobowiązany/a do wyłączenia wszelkich funkcji czatu na żywo, używania trybu "tylko emotki" i/lub wprowadzenia opóźnienia wynoszącego co najmniej 60 sekund.

Nadzorowanie przebiegu zawodów

Możesz zostać poproszony/a o przyjęcie i współpracę z osobą nadzorującą zawody na miejscu. W takim przypadku Chess.com zorganizuje spotkanie z pracownikiem Chess.com lub upoważnioną przez Chess.com osobą odpowiedzialną za kontrolę miejsca gry, odzieży, ustawienia kamery, komputera i innych powiązanych rzeczy. Musisz również wyrazić zgodę na wszelkie dodatkowe środki bezpieczeństwa i przeciwdziałania oszustwom stosowane przez Chess.com, w tym między innymi na przeszukanie całego ciała za pomocą wykrywacza metalu lub innego urządzenia kontrolnego, możliwie nieinwazyjną kontrolę ciała oraz obserwację Twojej rozgrywki przez osobę nadzorującą podczas zawodów. Ponadto musisz zastosować się do wszelkich innych środków bezpieczeństwa związanych z zawodami i przeciwdziałaniem oszustwom wymaganych przez osobę nadzorującą, także tych, które mają miejsce po rozpoczęciu meczu.

Rozgrywki podczas zawodów

O ile nie stwierdzono inaczej w oficjalnych zasadach zawodów, wszystkie rozgrywki będą odbywać się na naszym serwerze „live” pod adresem chess.com/play/online i będą podlegać następującym zasadom dotyczącym przebiegu rozgrywek

Działania gracza

Wszystkie czynności wykonywane podczas rozgrywki, w tym między innymi wykonywanie ruchów, wykonywanie ruchów z wyprzedzeniem, promowanie pionów, proponowanie remisów, a także poddawanie partii, będą uważane za ostateczne. Nie będzie możliwości cofania działań niezamierzonych wykonanych przez Ciebie z jakiegokolwiek powodu. Jeśli przypadkowo przegrasz na czas, wynik ten zostanie uznany za ostateczny.

Problemy z internetem

Jeśli rozłączysz się w trakcie partii, zegar będzie chodził aż do upływu czasu lub wykonania ruchu. Personel Chess.com może według własnego uznania przyznać Ci dodatkowy czas pomiędzy partiami na rozwiązanie problemów z połączeniem.

Punktualność

W przypadku zawodów, w których wymagany jest monitoring wizyjny, musisz uczestniczyć w wyznaczonym spotkaniu z osobą nadzorującą o ustalonej godzinie.

Poddanie meczu bez walki

Nie możesz dobrowolnie poddać meczu bez uprzedniej zgody Chess.com, a nawet po uzyskaniu zgody, podlegasz karze za poddanie meczu bez walki.

Komunikacja

Zabronione jest komunikowanie się z jakąkolwiek osobą podczas meczu, z wyjątkiem wyznaczonych pracowników Chess.com.

Zachowanie

Zachowanie uczestników

Musisz zachowywać się w sposób zgodny z zasadami społeczności Chess.com.

Zachowanie podczas meczu

Musisz podjąć odpowiedni wysiłek, aby rywalizować na miarę swoich możliwości przez cały czas. Zmowa, zdefiniowana jako zamierzona współpraca w celu oszukania lub wprowadzenia w błąd innych graczy, oraz ustawianie meczów, zdefiniowane jako każda oferta, umowa lub próba wpłynięcia na wynik partii lub meczu, są zabronione. Remisy oferowane i akceptowane podczas rozgrywki, w dobrej wierze, są dozwolone, jeżeli nie są sprzeczne z obowiązującymi oficjalnymi zasadami zawodów.

Zasady ubioru

Jeśli zostaniesz poproszony/a o wzięcie udziału w wideokonferencji, musisz mieć na sobie odpowiedni strój, zgodnie z decyzją Chess.com.

Naruszenia zasad

Dochodzenie

Musisz w pełni współpracować z Chess.com i/lub personelem Chess.com podczas jakiegokolwiek dochodzenia związanego z możliwym naruszeniem wymogów określonych w niniejszych zasadach. Jeżeli okaże się, że zataiłeś/aś lub sfałszowałeś/aś stosowne informacje lub wprowadziłeś/aś w błąd Chess.com i/lub personel Chess.com w trakcie dochodzenia, wówczas wszczęte zostanie wobec Ciebie postępowanie dyscyplinarne.

Postępowanie dyscyplinarne

Jeśli Chess.com i/lub personel Chess.com dojdą do wniosku, że naruszyłeś/aś niniejsze zasady lub oficjalne zasady zawodów, Chess.com i/lub personel Chess.com mogą wszcząć następujące postępowanie dyscyplinarne według własnego uznania.

  • Uwaga!
  • Restart partii lub meczu
  • Poddanie partii lub meczu bez walki
  • Usunięcie z wszelkich trwających zawodów
  • Częściowy lub całkowity przepadek nagrody pieniężnej związanej z zawodami
  • Zawieszenie udziału w innych zawodach organizowanych przez Chess.com
  • Dodatkowe działania dyscyplinarne określone w umowie użytkownika Chess.com
  • Chess.com może w każdej chwili udostępnić FIDE informacje na temat Twojego konta na Chess.com, między innymi informację o tym, czy Twoje konto zostało zamknięte i dlaczego zostało zamknięte, a także o wszelkich naruszeniach zasad Fair Play.

Spory

Chess.com i personel Chess.com podejmują wszelkie ostateczne decyzje i działania dyscyplinarne dotyczące naruszeń regulaminu, w tym jego egzekwowania i interpretacji.

Nagrody

Jeśli wygrasz jakąkolwiek nagrodę (pieniężną lub inną) w dowolnych zawodach na Chess.com, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na prowadzenie przez Chess.com bieżącego dochodzenia w sprawie Twoich partii, zarówno tych związanych, jak i niezwiązanych z danym wydarzeniem, a także na to, że wszelkie decyzje dotyczące Twojej kwalifikowalności do wygrania jakiejkolwiek nagrody lub dyskwalifikacji należą do Chess.com. Chess.com może, według własnego uznania, wstrzymać na dowolny okres czasu wszelkie nagrody zdobyte w dowolnych zawodach na naszej stronie w oczekiwaniu na wyniki dochodzenia w sprawie Twoich partii. Wszelkie decyzje Chess.com dotyczące przepadku, zmniejszenia lub anulowania nagród zgodnie z umową użytkownika Chess.com będą ostateczne i wiążące dla Ciebie i nie będą podlegały kontroli ani odwołaniu przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

Chess.com nie świadczy i nie może świadczyć usług doradztwa podatkowego lub prawnego w zakresie podatkowego rozporządzania jakimikolwiek nagrodami. Chess.com może ujawnić informacje związane z nagrodami wszelkim organom podatkowym, które uzna za konieczne, w tym w odpowiedzi na uzasadniony wniosek o udzielenie informacji wystosowany przez dowolny organ rządowy. Nie ograniczając powyższego, Chess.com może powiadomić lub nie powiadomić użytkownika o takich ujawnieniach według własnego uznania, co może stanowić ograniczenie prawa użytkownika do prywatności zgodnie z RODO lub analogicznymi przepisami dotyczącymi prywatności danych w jurysdykcji użytkownika.

Ogólne ograniczenia dotyczące nagród

Użytkownik nie zostanie uznany za oficjalnego zwycięzcę dopóki nie prześle (a w przypadku osób niepełnoletnich, dopóki jego rodzic lub opiekun prawny nie prześle) umowy o przyznanie nagrody, wymaganych informacji dotyczących płatności oraz formularzy podatkowych ("Formularze zwycięzcy") w celu otrzymania płatności. Jeżeli użytkownik (lub w przypadku osoby niepełnoletniej jego rodzic lub opiekun prawny) nie podpisze lub odmówi podpisania i odesłania wszystkich formularzy zwycięzcy w ciągu dziesięciu (10) dni (lub w krótszym czasie, jeżeli wymagają tego okoliczności) od ich otrzymania, to może zostać zdyskwalifikowany. W przypadku gdy użytkownik zostanie zdyskwalifikowany, Chess.com zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, do przyznania danej nagrody graczowi, który przegrał z nim jako ostatni. W ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania wypełnionych formularzy zwycięzcy, Chess.com dostarczy użytkownikowi odpowiednią nagrodę lub nagrody. Nieodebranie nagrody może spowodować przepadek nagrody i przyznanie jej kolejnemu zwycięzcy. Nagrody mogą zostać przekazane lub scedowane dopiero po dopełnieniu wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszych zasad. Nagrody nie mogą być zastąpione żadnymi innymi nagrodami, za wyjątkiem Chess.com, która zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody w całości lub w części inną nagrodą o porównywalnej lub większej wartości, jeśli przewidziana nagroda nie jest dostępna z jakiegokolwiek powodu określonego przez Chess.com według własnego uznania. Biorąc udział w zawodach użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pracownicy Chess.com nie uzyskali i nie uzyskają ani nie zapewnią żadnego ubezpieczenia związanego z nagrodami. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie podatki (w tym m.in. federalne, stanowe, lokalne i/lub dochodowe) od wszelkich wygranych nagród oraz od wartości wszelkich przedmiotów lub kwot przekazanych mu przez Chess.com, a także będzie zobowiązany do przesłania numeru PESEL, formularza IRS W-9, formularza IRS W-8BEN, formularza IRS W-8BEN-E lub innych równoważnych informacji w celu zgłoszenia podatkowego (w terminie ustalonym przez Chess.com według własnego uznania, który może przypadać przed udziałem w danej rundzie lub przed otrzymaniem jakiejkolwiek nagrody). Chess.com złoży formularz IRS 1099 lub równoważną dokumentację podatkową dotyczącą wartości detalicznej wszelkich nagród lub innych przedmiotów wartościowych przekazanych użytkownikowi przez Chess.com zgodnie z wymogami urzędu skarbowego. Chess.com może również udostępnić taką dokumentację państwowej lub lokalnej instytucji rządowej zgodnie z wymogami prawa. Odmowa lub niespełnienie przez użytkownika wymogów wszystkich niezbędnych i właściwych przepisów podatkowych, dotyczących potrąceń lub innych wymaganych warunków (w tym numeru PESEL, formularza IRS W-9, formularza IRS W-8BEN, formularza IRS W-8BEN-E lub równoważnych informacji), określonych przez Chess.com według własnego uznania, spowoduje przepadek nagrody lub nagród i wybór kolejnego zwycięzcy zgodnie z niniejszymi zasadami. Jeśli użytkownik nie odbierze nagrody lub nie spełni wymogów dotyczących informacji lub dokumentacji w ciągu sześciu (6) miesięcy od zakończenia zawodów lub we wcześniejszym terminie wyznaczonym przez Chess.com, nagrody zostaną unieważnione, a Chess.com nie będzie ponosić dalszej odpowiedzialności w związku z nagrodami.

Wszelkie nagrody prezentowane w materiałach reklamowych i promocyjnych lub innych materiałach związanych z zawodami mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywista nagroda może się różnić. W przypadku rozbieżności lub niespójności pomiędzy opisem nagrody zawartym w takich materiałach a opisem nagrody zawartym w oficjalnych zasadach wydarzenia, niniejszy regulamin będzie miał charakter nadrzędny. Wszelkie szczegóły i inne ograniczenia dotyczące jakichkolwiek nagród, które nie zostały określone w oficjalnych zasadach wydarzenia, zostaną określone przez Chess.com według własnego uznania.

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw

Biorąc udział w zawodach, nieodwołalnie udzielasz Chess.com oraz każdemu z jej licencjobiorców, następców i cesjonariuszy zgody na przesyłanie strumieniowe, filmowanie, fotografowanie i nagrywanie Twojego udziału w zawodach oraz innych czynnościach związanych z zawodami, w tym Twojego imienia i nazwiska, nazwy użytkownika Chess.com, logo, awatara, tagu gracza lub jego odpowiednika, głosu, wypowiedzi, podobizny, miejsca zamieszkania i innych cech osobistych, informacji oraz tzw. praw do wizerunku (łącznie "wystąpienia"), a także prawo, ale nie obowiązek, do rozpowszechniania, wykorzystywania i innego użytkowania takiego wystąpienia, w całości lub w części, w dowolnych mediach, znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości, w całym wszechświecie, bezterminowo, w dowolnym celu, w tym między innymi w celu reklamy, marketingu i promocji zawodów, strony internetowej Chess.com, pracowników Chess.com oraz przyszłych zawodów.

Chess.com udziela Ci odwołalnego, niewyłącznego, niezbywalnego i niepodlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji na używanie znaków Chess.com wyłącznie w celu promocji wydarzenia. Zarówno Ty, jak i Chess.com będziecie używać znaków innych podmiotów wyłącznie zgodnie z ich wytycznymi dotyczącymi używania znaków towarowych oraz standardami kontroli jakości, które mogą być okresowo aktualizowane. Żadna ze stron nie może używać, rejestrować ani podejmować prób zarejestrowania w jakiejkolwiek jurysdykcji znaku, który jest łudząco podobny do znaku innego podmiotu lub zawiera go w sobie. Wszystkie przypadki użycia znaków należących do jednej ze stron, a także związana z nimi wartość firmy, będą działały wyłącznie na korzyść tej strony, a każda ze stron zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w swoich znakach.

Odszkodowanie

Zobowiązujesz się zabezpieczyć, chronić i zwolnić z odpowiedzialności Chess.com i jej podmioty stowarzyszone, przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy przed wszelkimi stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, brakami, roszczeniami, działaniami, wyrokami, ugodami, odsetkami, sankcjami, karami, kosztami i wydatkami wszelkiego rodzaju, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, kosztami egzekwowania prawa do odszkodowania na mocy niniejszej umowy oraz kosztami dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli (zwanymi łącznie "stratami"), wynikającymi z jakichkolwiek roszczeń, pozwów, działań lub postępowań (każde z nich to "działanie") wynikających z lub związanych z: (i) Twoim zachowaniem, w tym Twoją reklamą, marketingiem lub promocją Chess.com lub jej znaków lub materiałów; (ii) jakimkolwiek wykorzystaniem, prezentacją, wyświetlaniem lub rozpowszechnianiem znaków lub materiałów należących do Chess.com w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony przez oficjalne zasady wydarzenia; lub (iii) naruszeniem przez Ciebie jakiejkolwiek deklaracji, gwarancji, umowy lub zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie.

Chess.com zabezpieczy, ochroni i zwolni z odpowiedzialności Ciebie i Twoich przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy przed wszelkimi stratami wynikającymi z jakiegokolwiek działania wynikającego z lub związanego z: (i) znakami lub materiałami Chess.com, wyłącznie w formie, w jakiej są używane, prezentowane, wyświetlane i rozpowszechniane, bez zmian i pod każdym innym względem w ścisłej zgodności z niniejszym dokumentem lub (ii) naruszeniem przez Chess.com jakiejkolwiek deklaracji, gwarancji, umowy lub zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie.

Zwolnienie i ograniczenie odpowiedzialności

Biorąc udział w zawodach, wyrażasz zgodę na to, że Chess.com oraz każdy z jej pełnomocników, przedstawicieli, podmiotów macierzystych, podmiotów stowarzyszonych, podmiotów zależnych i doradców prawnych, a także każdy z ich pracowników, udziałowców, członków zarządu i dyrektorów ("Strony zwolnione z odpowiedzialności") nie ponoszą odpowiedzialności za, a także zostaną zwolnione i zabezpieczone przed odpowiedzialnością za: (i) spóźnioną, zagubioną, opóźnioną, uszkodzoną, niekompletną, nieczytelną, niezrozumiałą, źle skierowaną lub w inny sposób niedostarczoną pocztę, zaległe zawiadomienia, formularze zwolnień, oświadczenia lub inną korespondencję; (ii) telefoniczne, elektroniczne, sprzętowe lub programowe, sieciowe, internetowe lub komputerowe awarie, błędy lub trudności jakiegokolwiek rodzaju; (iii) wszelkie warunki spowodowane zdarzeniami niezależnymi od Chess.com, które mogą spowodować przerwanie lub zakłócenie przebiegu zawodów; (iv) wszelkie błędy drukarskie, ludzkie, typograficzne i inne oraz niejasności w materiałach (lub z ich udziałem) związanych z zawodami; (v) wszelkie straty, szkody, prawa, roszczenia i działania wszelkiego rodzaju w związku z uczestnictwem w zawodach lub wynikające z niego; (vi) przyjęcie, posiadanie lub wykorzystanie jakiejkolwiek nagrody, w tym, bez ograniczeń, obrażenia ciała, śmierć i szkody majątkowe z nich wynikające; oraz (vii) roszczenia oparte na prawach do wizerunku, zniesławieniu lub naruszeniu prywatności. Chess.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia lub odwołania zawodów w dowolnym momencie z dowolnej przyczyny, w tym między innymi w przypadku, gdy wirus komputerowy, błąd lub inny problem techniczny zakłóci administrację, bezpieczeństwo lub prawidłowy przebieg zawodów, strajki, blokady, działanie siły wyższej, trudności techniczne oraz inne zdarzenia, na które Chess.com nie ma wpływu.

BIORĄC UDZIAŁ W JAKICHKOLWIEK ZAWODACH, WYRAŻASZ ZGODĘ NA TO, ŻE STRONY ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. STRONY TE BĘDĄ ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE URAZY, STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W STOSUNKU DO OSÓB, W TYM OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ, LUB W STOSUNKU DO MIENIA, WYNIKAJĄCE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, Z PRZYJĘCIA, POSIADANIA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA LUB WYKORZYSTANIA NAGRODY, ZGŁOSZENIA LUB UDZIAŁU W ZAWODACH LUB JAKICHKOLWIEK DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAWODAMI, LUB JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ OPARTYCH NA PRAWACH DO WIZERUNKU, ZNIESŁAWIENIA LUB NARUSZENIA PRYWATNOŚCI, LUB DOSTAWY TOWARÓW. STRONY ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEŻELI JAKAKOLWIEK NAGRODA NIE BĘDZIE MOGŁA ZOSTAĆ PRZYZNANA Z POWODU ODWOŁANIA, OPÓŹNIENIA LUB PRZERWANIA PODRÓŻY Z POWODU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ, DZIAŁAŃ WOJENNYCH, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, POGODY LUB TERRORYZMU.

BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ PROMOCJI, W TYM STRONA GŁÓWNA ZAWODÓW ORAZ WSZYSTKIE NAGRODY, SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANYCH GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WYNIKOWE LUB WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOMNIEMANYCH, DLATEGO NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ LUB WYKLUCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z LOKALNYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O WSZELKICH OGRANICZENIACH DOTYCZĄCYCH TYCH OGRANICZEŃ LUB WYŁĄCZEŃ.

Warunki ogólne

Utah law governs all Competitive Events. All issues and questions concerning the construction, validity, interpretation and enforceability of any Competitive Event, or your rights and obligations and Chess.com in connection with a Competitive Event, shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the state of Utah, without giving effect to any choice of law or conflict of law rules or provisions (whether of Utah or any other jurisdiction) that would cause the application of the laws of any jurisdiction other than the state of Utah. In the event of a claim or dispute, your sole remedy shall be limited to their remedy at law for damages, if any, and you shall not have the right to in any way enjoin or restrain the distribution, advertising, publicizing or other exploitation (in any form of media) of any Competitive Event website, any Competitive Event, and/or any intellectual property owned or licensed by Chess.com or its respective parent companies, subsidiaries, member stations, and affiliated entities. Chess.com reserves the right, at its sole discretion, to prohibit any player from participating in any Competitive Event or to disqualify any individual it finds, in its sole determination, to be tampering with the entry process or the operation of any Competitive Event; to be attempting to undermine the legitimate operation of the Competitive Event by cheating, hacking, deception, or any other unfair playing practices; to be acting in violation of the Rules; or to be acting in a disruptive manner, or with intent to annoy, abuse, threaten or harass any other person. Chess.com may suspend or discontinue any Competitive Event if, in its sole opinion, there is any actual or suspected tampering of such Competitive Event, or any other malfunction, event or activity that may affect the integrity of such Competitive Event. Chess.com may, for any reason, and at any time before, during, or after a Competitive Event, remove you and/or any other players from the event. Even if you have been previously invited to a Competitive Event by Chess.com, Chess.com may, at its sole discretion, exclude you from the event without notice. CHESS.COM SHALL NOT BE OBLIGATED TO AWARD ANY PRIZE THAT RELATES TO OR ARISES OUT OF IMPROPER OR MISTAKEN PRIZE NOTIFICATION, OPERATION OR FUNCTION OF ANY COMPETITIVE EVENT. Chess.com shall not be liable to you for any failure to perform any of our obligations under the Competitive Event or any related Prizes should Chess.com be unable to do so as a result of circumstances beyond our reasonable control.

Polityka prywatności

Any personal information supplied by you to Chess.com will be subject to Chess.com’s privacy policy. By entering the Competitive Event, you grant Chess.com permission to share your email address and any other personally identifiable information with any co-sponsor solely for the purpose of administration and prize fulfillment. Chess.com will not sell, rent, transfer or otherwise disclose your personal data to any third party other than as described above herein or in the privacy policy.

Zasady i lista zwycięzców

Aby uzyskać kopię oficjalnych zasad zawodów i/lub listy zwycięzców, odwiedź stronę chess.com lub wyślij zaadresowaną do siebie, ostemplowaną kopertę w ciągu trzech miesięcy od zakończenia zawodów na adres: Rules/Winners List, [Nazwa zawodów], c/o Chess.com, 877 E. 1200 S. #970397, Orem, UT 84097.