بخشش

بخشش

IR_Player
IR_Player
Jun 25, 2016, 8:20 PM |
0

بخشش رایحه ای است که گل بنفشه به پایی که آنرا
لگدکوب کرده میپراکند.

"مارک تواین"

 

phpIYKqB7.jpeg