Mostafa23's Blog


  • اندکی شعر

   روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان... | Read More

   • Mostafa1365
   • | Sep 28, 2012
   • | 7592 views
   • | 68 comments