Kasunduan sa User

Ang sumusunod na text ay isang saling-wikang nagbibigay impormasyon lamang. Ang tanging legal at balidong bersyon ay available sa Ingles.
Petsa ng Pagkabisa: April 21, 2022

Ibig lang sabihin: respetuhin ang iba, respetuhin ang batas, at mag-enjoy ka lang!

You must carefully read this Agreement in its entirety before using our Service. This is a legally binding Agreement between you and Chess.com. Our Fair Play Policy, Privacy Policy, Subscriber Agreement, and Community Policy are fully integrated into this Agreement, meaning that by accepting this Agreement, you also accept the Fair Play Policy, the Privacy Policy, the Subscriber Agreement, and the Community Policy (the “Other Policies”). The Other Policies are a part of this Agreement, even if we display the Other Policies on other webpages. If you are unable to access any of the Other Policies using the links above, please notify us at https://support.chess.com.

Sa paggamit ng aming serbisyo, sumasang-ayon ka sa mga tuntunin ng User Agreement na ito. Kung hindi ka sumasang-ayon, hindi mo dapat gamitin ang aming Serbisyo, na higit pang ipinaliwanag sa ibaba. Ang iyong paggamit ng Serbisyo ay itinuturing na “patuloy na pagtanggap” nitong User Agreement, na sa tuwing gagamitin mo ang Serbisyo ay tinatanggap mo ang kasalukuyang bersyon ng User Agreement o alinman sa Iba Pang Patakaran, kahit nagbago na ang mga ito (nang hindi ka inabisuhan) mula noong huling ginamit mo ang Serbisyo.

Para makapasok sa Kasunduang ito, gamitin ang Serbisyo, at/o lumikha ng account sa amin, dapat ay nasa hustong legal na edad ka sa iyong estado o bansang pinaninirahan. Kung ikaw ay papasok sa Kasunduang ito, ikaw ay naninindigan na ikaw ay nasa legal na edad ng mayorya sa iyong hurisdiksyon at kami ay pinahihintulutang magtiwala sa iyo. Kung ikaw ay wala pa sa legal na edad, ang iyong magulang o legal na tagapag-alaga ay kinakailangang pahintulutan ka sa Kasunduang ito. Hindi ka maaaring gumamit ng Serbisyo kung ikaw ay residente ng Estado ng California at wala pang 13 taong gulang. Kung ikaw o isang kakilala mo ay lumikha ng account sa chess.com na residente ng Estado ng California at wala pang 13 taong gulang, ipaalam sa amin sa https://support.chess.com.

Ang lahat ng mga patakarang ito ay maaaring ma-update o mabago paminsan-minsan; dapat mong tingnan ang pahinang ito nang regular para sa anumang pagbabago. Kung patuloy mong gagamitin ang aming serbisyo, ito ay para na ring sinasabi mo sa amin na patuloy kang sumasang-ayon sa anumang pagbabago sa mga patakarang ito. Hindi ka namin kailangang abisuhan kapag may binago kami sa anumang mga patakaran namin, maliban na lang kung ikaw ay residente ng Estado ng California o naninirahan sa anumang bansa na napapailalim sa General Data Protection Regulation, aabisuhan ka namin kung kami ay: (a) gagawa ng anumang mga pagbabago sa Kasunduang ito o sa Iba pang mga Patakarang pinahihintulutan kaming magbenta ng iyong user data, o (b) kung kami ay gagawa ng anumang komersyal na gamit ng iyong user data na hindi para sa panloob na mga layunin lamang.

DAPAT MONG PANSININ NA ANG KASUNDUANG ITO AY KASAMA ANG MGA SUMUSUNOD NA PROBISYON: (1) ARBITRATION CLAUSE; (2) PAGTALIKOD SA KARAPATAN MONG DALHIN KAMI SA ISANG CLASS ACTION LAWSUIT; (3) AT PAKAWALAN KAMI SA LAHAT NG CLAIMS NA MAAARING LUMABAS DAHIL SA PAGGAMIT MO NG AMING SERBISYO.

Arbitrasyon, Namamahalang Batas, at Hurisdiksyon

BASAHING MABUTI ANG SEKSIYON NA ITO. ITO AY MAKAKAAPEKTO SA IYONG KARAPATANG MAGSAMPA NG KASO SA KORTE.

Kung mayroon kang anumang pakikipagtalo sa Chess.com na nauugnay sa Kasunduang ito sa kahit anumang paraan, kabilang ang Iba Pang Mga Patakaran, o sa pag-access sa o paggamit ng aming Serbisyo, o sa anumang iba pang gamit ng mga Serbisyo at/o anumang uri ng mga transaksyon sa Chess.com, kasama ang paggamit ng Chess.com sa mga layuning pang-marketing o pang-edukasyon at lahat ng iba pang mga layunin, kapwa tayo nagkakasundo na ituloy ang resolusyon sa mga sumusunod na paraan:

1. Impormal na Resolusyon

Makikipag-ugnayan ka muna sa amin sa https://support.chess.com para abisuhan kami ng iyong dispute at subukang lutasin ito sa amin nang hindi pormal.

Dapat mong pamagatan ang iyong abiso sa amin na “Abiso ng Hindi Pagkakaunawaan” at dapat kasama ang iyong buong legal na pangalan (totoong pangalan mo), anumang nauugnay na pangalan ng account na gamit mo (ang account name mo o account ID), iyong address, paano ka pwedeng kontakin, ang iyong problema, at ano ang gusto mong gawin namin. Aming susubukan sa kagandahang loob na makapag-ayos ng resolusyon sa hindi pagkakaunawaan bago magtapos ang tatlumpung (30) araw mula sa petsang unang nakipag-ugnayan ka sa aming support group. Kung hindi namin kayang lutasin ang hindi pagkakaunawaan nang impormal, saka kami maghahabol ng resolusyon sa sumusunod na paraan:

2. Arbitrasyon

Sakop ng Federal Arbitration Act (“FAA”) at batas ng federal arbitration ang mga Tuntunin ng Serbisyong ito, kahit hindi ka naninirahan sa Estados Unidos. Lahat ng mga naaangkop na pandaigdigang analog sa FAA ay sakop ng Kasunduan ng User na ito, pwera lang ang United Nations International Covenants, kahit ang United Nations International Covenant sa Pagbebenta ng Mga Kalakal, ay hindi sakop ang Kasunduang ito.

Proceso ng Arbitrasyon

Kailangan mong magbigay ng Abiso ng Hangarin na Makapamagitan gamit ang sertipikadong liham ng U.S. Postal Service sa: Chess.com, Legal, 877 E 1200 S #970397, Orem, UT 84907. Ang iyong Abiso ay dapat: (a) ilarawan ang kalikasan at basehan ng iyong mga paghahabol; at (b) ilagay ang nais mong mangyari.

Pagkatapos, kailangan mong magpasa ng anumang paghahabol sa pangwakas at umiiral na arbitration ng American Arbitration Association ("AAA"), gamit ang naaangkop nitong Patakarang Commercial Arbitration at Patakarang Consumer Arbitration, na binago ng Kasunduang ito. Ang AAA Rules ay matatagpuan sa http://www.adr.org.

Ang Arbitrator ay nakatali sa Kasunduang ito. Ang AAA at ang Arbitrator ay magsasagawa ng lahat ng bahagi ng paglilitis sa Ingles. Ang Arbitrator ay gagawin ang pagdinig virtually subalit, kung ang magkabilang panig ay nagkasundo na ang pisikal na pagdalo sa pagdinig ay kailangan, ang Arbitrator ay magsasagawa ng pagdinig sa Utah County, Utah o ang county kung saan ka nakatira. Ikaw ay maaaring pumili alinman sa dalawang lokasyon.

Anumang pasya o gantimpala ay may kasamang nakasulat na pahayag na naglalahad ng pasya ng bawat paghahabol at ang batayan para sa parangal, kasama ang mahahalagang katotohanan at legal na natuklasan at konklusyon ng Arbitrator.

Ang Arbitrator ay maaari lamang maggawad ng legal o makatwirang lunas sa mga kahilingan mo o ng Chess.com para masiyahan ang isa sa ating indibidwal na mga kahilingan (at kung anuman ang mapagdesisyunan ng Arbitrator ay suportado ng kapani-paniwalang nauukol na katibayan). Ang Arbitrator ay maaaring hindi maggawad ng lunas laban sa Chess.com na nirerespeto ang ibang tao maliban sa iyo.

Kung kinakailangan, ang alinman sa partido ay maaaring magpasa ng anumang pasya sa arbitrasyon o dalhin sa anumang korte na may karampatang hurisdiksyon na ipatupad bilang huling hatol. Ang hatol ng arbitrator ay ituturing na pangwakas at may-bisa, na walang pagkakataong umapela. Ang lahat ng partido sa naturang arbitration ay sumasang-ayon na talikdan ang anumang karapatang umapela, na sukdulang pinahihintulutan sa ilalim ng FAA at ng kasalukuyang mga Tuntuning Commercial ng AAA.

Mga Fee sa Arbitrasyon, Gastos, at mga Fee ng Abugado

Kung ikaw ay naghahangad ng lunas sa halagang $10,000 o mas mababa, ang Chess.com ay agad na ibabalik ang iyong filing fee at iyong bahagi, kung meron man, sa gastos sa arbitration ng AAA, kasama ang bayad sa arbitrator kung sakaling pumabor sa iyo ang arbitrator (maliban na lang kung napagtanto ng arbitrator na ang iyong kaso ay walang kabuluhan o isinampa para lamang makapanggulo, kung magkagayon ay sumasang-ayon kang ibalik sa Chess.com ang mga binayaran nila at ginastos, kasama ang bayad sa abogado, na nauugnay sa pagtatanggol sa kaso). Kung mahigit naman sa $10,000 ang hinahabol mo – o kung hindi angkop ang AAA Commercial Arbitration Rules – hahatiin ng AAA ang gastos sa arbitration, kasama ang bayad sa arbitrator, sa pagitan mo at ng Chess.com, ayon sa AAA Commercial Arbitration Rules, maliban na lang kung napagtanto ng arbitrator na ang iyong kaso ay walang kabuluhan o isinampa para lamang makapanggulo.

Ang Arbitrator ay hindi maglalabas ng arbitration award na nagtatakda sa isang panig na bayaran ang attorney’s fees ng kabilang panig, maliban na lang kung ang Arbitrator ay makita na ang kahilingan ng partido ay walang kabuluhan o ginawa lamang para manggulo sa kabilang panig.

Walang kahit ano sa seksyong ito na pipigil sa magkabilang partido na maghanap ng tulong mula sa korte ng small claims (para sa mga eligible na claims) o injunctive o ibang equitable na tulong mula sa mga korteng sibil para sa mga bagay na may kinalaman sa seguridad ng data, pag-aaring intelektuwal, o hindi awtorisadong pag-access sa Serbisyo. Walang anuman sa seksyon na ito ang maaaring binibigyang-kahulugan na limitihan ang anumang mga karapatan o ipagbawal ang anumang paraan kung saan, sa ilalim ng mga umiiral na lokal na batas, ay maaaring hindi limitado ng isang balidong probisyon ng arbitration.

SUMASANG-AYON KA NA, SA PAGPASOK DITO SA MGA TERMINO NG SERBISYO, IKAW AT ANG CHESS.COM AY TINATALIKURAN NG BAWAT ISA ANG KARAPATAN SA ISANG PAGLILITIS NG HURADO O SUMALI SA ISANG CLASS ACTION CLAIM.

LAHAT NG PAGHAHABOL AY DAPAT ISAGAWA SA INDIBIDWAL NA KAPASIDAD NG MGA PARTIDO, AT HINDI BILANG ISANG PLAINTIFF O CLASS MEMBER SA ANUMANG PURPORTED CLASS O REPRESENTATIVE PROCEEDING, AT, MALIBAN LANG KUNG PUMAYAG KAMI, ANG ARBITRATOR AY HINDI MAMAARING PAGSAMAHIN ANG PAGHAHABOL NG HIGIT SA ISANG TAO.

If for any reason a dispute between you and Chess.com proceeds in court rather than in arbitration, then the laws of the State of Utah and the FAA will govern, without regard to or application of any conflict of law provisions or your state or country of residence.

Bukod dito, ang anumang alitan ay dadalhin lamang sa Korte ng U.S. District sa Salt Lake County, Utah o ang Korte ng Utah State District sa Utah County, Utah, Estados Unidos. Ikaw ay sumasang-ayon sa hurisdiksyon ng at lugar ng mga korte at tinatalikdan ang anumang pagtutol na ito ay inconvenient na forum.

3. Alternatibong Resolusyon sa Pagtatalo

Kung ang iyong kaso ay tungkol sa desisyon ng Chess.com na nilabag mo ang kanilang Patakaran sa Patas na Paglalaro, at kung hindi mo nais na ipadala ito sa arbitration ng AAA, maaari mong piliin na ipadala ito, sa halip, para sa pangwakas at mabisang arbitration sa isang Lupon ng Mga Dalubhasa sa Patas na Paglalaro. Ang Chess.com ay magtatamasa ng tanging karapatan para suriing muli ang anumang gayong mga kaso na isinumite para sa resolusyon ng Lupon ng Mga Dalubhasa sa Patas na Paglalaro, at magtatamasa ng natatanging karapatang pagpapasya na tanggapin o tanggihan ang anumang gayong mga kaso para sa arbitration. Kung tanggihan ng Chess.com na ibigay ang resolusyon sa Lupon ng Mga Dalubhasa sa Patas na Paglalaro, maaari mo pa ring gamitin ang Arbitration Procedure na ibinibigay sa sub-section 2 sa itaas.

Ang lupong ito ay isasagawa ang kanilang pagdinig gamit ang AAA’s Consumer Arbitration Rules, ayon sa pagbabago ng mga provision ng Arbitration sa Seksyon 2 ng Kasunduang ito.

Babayaran ng Chess.com ang lahat ng bayarin at gastos na nauugnay sa paglilitis nitong Lupon ng Patas na Paglalaro (maliban lang sa mga bayad sa abogado mo). Pareho kayo ng Chess.com na may responsibilidad sa bayad sa mga sariling abogado sa lahat ng pagkakataon, kahit na sino man ang manaig sa paglilitis na ito.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master. Ang kapulungan at komposisyon ng Lupon ng Patas na Paglalaro ay tanging sa pagpapasya lamang ng Chess.com at, sa pagpapasailalim sa hurisdiksyon ng Panig ng Patas na Paglalaro, sumasang-ayon ka na ang desisyon nito ay magiging pangwakas at may bisa, na walang pagkakataong umapela maliban kung ang Chess.com, sa sarili nitong pagpapasya, ay magdesisyong magbigay ng apela.

Termination

Ikaw ay pumapayag na ang Chess.com ay maaaring, may dahilan man o walang dahilan, at nang walang paunang abiso, kaagad na tapusin ang iyong Chess.com account, anumang nauugnay na email address, at access sa Serbisyo. Ang Chess.com ay maaaring tapusin may dahilan man o wala sa anumang oras at kaagad na epektibo, sa sariling kapasyahan ng Chess.com, kasama pero hindi limitado sa kabiguan ng Miyembro na umayon sa mga tuntunin at mga kondisyon ng Kasunduang ito. Ang pagsunod sa Kasunduang ito o ng Iba pang mga Patakaran ay hindi bumubuo ng isang pangako o garantiya sa patuloy na pag-access sa Chess.com o sa Serbisyo. Ang kadahilanan ng naturang pagtatapos ay maaaring kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, (a) mga pagsira o paglabag sa mga Tuntunin ng Serbisyong ito o iba pang kasamang mga kasunduan o mga alituntunin, (b) mga kahilingan ng tagatupad ng batas o iba pang mga ahensya ng gobyerno, (c) kahilingan mo (kusang loob na na pagtanggal ng account), (d) pagtigil o pagbabago ng materyal sa Serbisyo (o anumang bahagi nito), (e) hindi inaasahang mga isyu o problema na pang-teknikal o pang-seguridad, (f) mahabang panahong kawalan ng aktibidad, (g) pagkaka-ugnay mo sa mapanlinlang o ilegal na mga gawain, at/o (h) hindi mo pagbabayad ng mga anumang bayarin na kaugnay sa mga Serbisyo. Kung tinapos dahil sa mga aksyon na nagdudulot ng aktwal, mga pinsalang dapat bayaran sa Chess.com (halimbawa, pakikilahok sa panghihimasok sa data ng Chess.com), ang Chess.com ay tatamasahin ang lahat ng mga karapatan at mga remedyo laban sa iyo, kabilang ang paghahanap ng mga remedyo nito sa pamamagitan ng mga korte ng Estado ng Utah o sa ibang paraan.

Ang pagtatapos ng iyong account sa Chess.com ay kasama ang: (a) pagtanggal ng access sa lahat ng mga naihahandog ng Serbisyo, (b) pagbura ng iyong password at lahat ng impormasyong may kinalaman dito, mga files at mga nilalamang kasama o nasa loob ng iyong account (o kahit na anong parte nito), (c) pagharang sa patuloy na paggamit ng Serbisyo, (d) kung ikaw ay lumabag sa Patas na Patakaran sa Paglalaro, paglalagay ng tanda sa iyong account na isinara dahil sa paglabag sa Patas na Patakaran sa Paglalaro, pati pagtanggal ng iyong profile avatar, pangalan at pangsariling impormasyon ng account (ngunit pinananatili ang username), (e) kung ikaw ay lumabag sa Patas na Patakaran sa Pagalaro habang naglalaro sa isang event, ang event organizer ay maaaring alisan ka ng karapatan sa event dahil sa ang iyong Chess.com account ay naging sarado dahil sa paglabag sa Patakarang Patas na Paglalaro, at (f) kung ikaw ay lumabag sa Patakarang Pangpamayanan, maglalagay ng tanda sa iyong account na naging sarado dahil sa pang-aabuso, pati pagtanggal ng iyong profile avatar, pangalan at pangsariling impormasyon ng account (ngunit pinananatili ang username).

Dagdag pa dito, sumasang-ayon ka na ang lahat ng pagwawakas ay isasagawa sa sariling pasiya ng Chess.com at na ang Chess.com ay hindi mananagot sa iyo o sa anumang ikatlong partido para sa anumang pagwawakas ng account mo, anumang nauugnay na email address, o access sa Serbisyo. Walang karapatang i-apela ang pagwawakas ng Chess.com account maliban kung ang Chess.com, sa sarili nitong pagpapasya, ang syang magpapahintulot ng apela. Kung ikaw ay sakop ng GDPR o kung ikaw ay naninirahan sa Estado ng California, ang pagwawakas ng iyong Chess.com account ay hindi tumatapos sa iyong karapatang makatanggap ng kopya, o humiling ng pagtanggal ng, anumang personal na data na aming hawak o pinoproseso para sa iyo.

Mga Limitasyon ng Account

Ang Chess.com ay maaaring magtatag ng mga pangkalahatang gawi at limitasyon sa paggamit ng Serbisyo, kasama ang walang limitasyong maximum na bilang ng araw ng pagtatago ng Serbisyo ng mga email messages, mga paskil sa board o iba pang uploaded na Content, ang maximum na bilang ng email messages na pwedeng ipadala mula o tinatanggap ng isang account sa Serbisyo, ang maximum na laki ng anumang email message na maaaring ipadala mula o tinatanggap ng isang account sa Serbisyo, ang maximum na disk space na ibibigay ng servers ng Chess.com para sa iyo, ang maximum na bilang (at ang maximum na tagal para) sa iyong pag-access ng Serbisyo sa anumang ibinigay na oras. Ang Chess.com ay walang responsibilidad o pananagutan para sa pagkabura o pagkabigo na maitago ang anumang mensahe at iba pang komunikasyon o ibang Content na pinapanatili o hinahatid ng Serbisyo. Nirereserba ng Chess.com ang karapatan na i-log off ang mga account na hindi aktibo nang matagal na panahon.

Bukod dito, alinsunod sa Patakaran sa Patas na Paglalaro, ang Chess.com ay maaari ring magtatag ng pangkalahatang gawi at limitasyon tungkol sa paggamit ng iyong account, kabilang ang walang limitasyong: pagmatiyag sa iyong game data at pag-uugali at, sa pagkatuklas ng kaduda-dudang ugali, lagyan ng restriksyon ang iyong paglalaro, pag-alis sa iyo sa isang kaganapan, o pigilan kang sumali sa isang kaganapan.

Ang Chess.com ay pinapanatili ang karapatan nitong baguhin ang mga pangkalahatang pamamaraan at limitasyong ito paminsan-minsan ng walang abiso sa iyo.

Mga Premyo

Para makapaglaro sa mga kaganapang may mga papremyo sa Chess.com, ikaw ay nasa hustong legal na edad dapat ayon sa mga batas sa iyong estado o pinaninirahang bansa at sumunod sa iyong mga lokal na batas. Kung ikaw ay wala pa sa legal na edad, ang iyong magulang o legal na tagapag-alaga ay dapat sumang-ayon sa kasunduang ito. Ang Chess.com ay hindi responsable sa pagpapatunay ng legalidad ng iyong pagsali sa mga kaganapan.

Kung sakaling manalo ka ng anumang Premyo (pera, o iba pa) sa anumang Kompetisyon (paligsahan, kaganapan, o iba pa) sa Chess.com, kinikilala mo at pumapayag ka sa nangyayaring imbestigasyon ng Chess.com sa iyong mga laro may kaugnayan man o wala sa nagaganap na iyon sa loob ng Kompetisyon at sa anumang paghatol na ginawa bilang pagpapasiya sa iyong pagiging karapat-dapat na manalo ng alinmang Premyo o diskwalipikasyon ay nakasalalay sa Chess.com. Ang Chess.com ay maaaring, sa sarili nitong pagpapasiya, pigilan ang anuman at lahat ng mga Premyong napanalunan sa alinmang Kompetisyon sa aming Site sa anumang yugto ng panahon sa nakabinbing imbestigasyon sa iyong Mga Laro. Anumang desisyon ng Chess.com patungkol sa pagtanggal, pagbabawas o pagkansela ng mga Premyo alinsunod sa mga Alituntunin ng Serbisyo ng Chess.com ay magiging pangwakas at may-bisa sa iyo at hindi sasailalim sa pagsusuring muli o apela mo o anumang ikatlong partido.

Kapag sumali sa anumang Kompetisyon ikaw ay sumasang-ayon na pakawalan, tanggalan at panghawakang hindi nakakapinsala ang aming kumpanya, mga legal na kinatawan nito, mga kaakibat, mga subsidiary, ahensya at kani-kanilang mga opisyal, direktor, empleyado at ahente, mula sa anumang gastos, danyos, pagsaad ng pagkalugi, pagkilos o paglilitis mula sa iyo (o anumang ikatlong partido para sa iyo) ("Claims"), bilang resulta ng iyong paglahok sa Kompetisyon at/o anumang Gantimpala na maaari o hindi iginawad sa iyo dahil sa resulta nito at ang Chess.com ay ganap na inaalis ang anumang pananagutan na may kaugnayan sa anumang nasabing Claims.

Ang Chess.com ay hindi mananagot sa iyo sa anumang kabiguang maisagawa ang alinman sa aming mga obligasyon sa ilalim ng Kompetisyon o patungkol sa Gantimpala kung saan hindi ito nagawa ng Chess.com dahil sa mga pangyayaring wala sa aming makatwirang kontrol.

Ikaw ay sumasang-ayon na bayaran ang aming kumpanya, ang mga legal na kinatawan nito, mga kaakibat, subsidiary, ahensya at kani-kanilang mga opisyal, direktor, empleyado laban sa lahat ng mga gastos, pagkalugi, pinsala, gastos at pananagutan (kasama ang pagkawala ng reputasyon at goodwill at bayad sa mga propesyonal na tagapayo) na naranasan ng Chess.com na resulta ng paglabag mo sa iyong mga obligasyon sa ilalim ng Mga Panuntunang ito, Mga Termino ng Serbisyo ng Chess.com, Mga Tuntunin ng Paligsahan o Espesyal na Mga Tuntunin o may kaugnayan sa iyong pagkabigo na sundin ang anumang mga tagubilin na ibinigay ng aming koponan o nauugnay sa anumang bagay tungkol sa iyong paglahok sa isang Kompetisyon.

Sa kaso ng mga hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasundo tungkol sa anumang aspeto ng isang Kompetisyon kabilang ang ngunit hindi limitado sa lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa paggawad ng mga Gantimpala, ang eligibility ng isang Kalahok na sumali sa Kompetisyon, ang asal ng anumang Kalahok, mga Tuntunin, ang Termino ng Serbisyo ng Chess.com, Mga Tuntunin ng Paligsahan o Espesyal na Mga Tuntunin, ang huling pasya ay dapat nakasalalay sa aming koponan at ang anumang desisyon ng Chess.com ay magiging pinal at sasaklaw sa iyo at hindi isasailalim sa pagsusuri o apela mula sa iyo o anumang ikatlong partido.

Ang Chess.com ay hindi at hindi pwedeng magbigay ng payong pang-buwis o payong pang-legal patungkol sa pangangasiwa ng buwis ng anumang Mga Premyo. Ang Chess.com ay maaaring ihayag ang impormasyong nauugnay sa Mga Premyo sa anumang tagapamahala ng buwis na sa tingin nito ay kinakailangan, kabilang ang pagtugon sa isang balidong kahilingan sa impormasyon ng anumang kinatawan ng gobyerno. Nang hindi nililimitahan ang pangkalahatan ng mga nabanggit, ang Chess.com, sa sarili nitong pagpapasya, ay maaaring magbigay o hindi magbigay ng abiso sa iyo ng naturang pagsisiwalat, na maaaring maging limitasyon sa iyong mga pribadong karapatan sa ilalim ng GDPR o kahalintulad na mga batas sa pagkapribado ng data sa iyong hurisdiksyon.

Pag-uugali ng Miyembro

Ikaw ay sumasang-ayon na hindi gamitin ang Serbisyo para:

 • mag-upload, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang Content na labag sa batas, nakasasakit, nagbabanta, mapang-abuso, nakaka-harrass, paninirang-puri, bulgar, malaswa, hayagang sekswal, pornograpiya, libeloso, nakasasagasa sa privacy ng iba, mapopoot, o racially, ethnically o kung hindi man ay katutul-tutol;
 • mag-post ng anumang mga komento, teksto, mensahe, o mga link sa mga forum o anumang pampublikong mga komento na naglalaman ng anumang mga patalastas ng anumang uri, kabilang na ang pang-relihiyon, pampulitika, o mga mensaheng pang recruit para sa mga pangkat sa Chess.com, club, blog, o anumang iba pang content na nasa o wala sa Chess.com;
 • mag-post ng anumang mga komento, teksto, mensahe, o mga link sa mga forum o anumang mga pampublikong komento na wala sa paksa o hindi nauugnay sa layunin at content ng orihinal na content, laro, artikulo, blog, o paksa sa forum;
 • magbanta ng karahasan laban sa sinuman o itaguyod ang pagpinsala sa iyong sarili;
 • "i-stalk" o i-harrass ang iba;
 • magkunwaring sinumang tao o nilalang, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, isang kinatawan ng Chess.com, o maling ipahayag o kung hindi man ay maling representasyon ng iyong pagkakaugnay sa isang tao o nilalang;
 • mag-forge ng mga header o kung hindi man ay manipulahin ang mga nagpapakilala upang ibalatkayo ang pinagmulan ng anumang Content na ipinadala gamit ang Serbisyo;
 • mag-upload, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang Content na wala kang karapatang gawing available sa ilalim ng anumang batas o sa ilalim ng kontraktwal o relasyong fiduciary;
 • mag-upload, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang Content na may kasamang personal na impormasyon ng sinumang iba nang walang pahintulot nila o na lumalabag sa anumang patent, trademark, trade secret, copyright, mga karapatan ng publicity o iba pang mga pagmamay-ari ng anumang partido;
 • mag-upload, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang hindi hinihingi o hindi awtorisadong patalastas, promosyonal na materyales, "junk mail," "spam," "chain letter," "mga pyramid schemes," o anumang iba pang anyo ng pamamalimos, maliban sa mga lugar na itinalaga para sa naturang layunin;
 • mag-upload, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang materyal na naglalaman ng mga software virus o anumang ibang computer code, mga file o program na idinisenyo upang hadlangan, sirain o limitahan ang pag-andar ng anumang computer software o hardware o kagamitang pang telekomunikasyon;
 • guluhin ang pangkaraniwang daloy ng diyalogo o kung hindi man kumilos sa isang paraan na negatibong nakakaapekto sa kakayahan ng ibang mga user na lumahok nang real time sa mga palitan;
 • humadlang o gambalain ang Serbisyo o mga server o network na konektado sa Serbisyo, o sumuway sa anumang mga kinakailangan, pamamaraan, patakaran o regulasyon ng mga network na konektado sa Serbisyo;
 • pag-access, pakikialam, o paggamit ng mga hindi pampublikong lugar ng Serbisyo, mga computer system ng Chess.com, o ang mga sistemang technical ng paghahatid ng mga provider ng Chess.com;
 • siyasatin, i-scan, o subukan ang kahinaan ng anumang system o network o butas o iwasan ang anumang seguridad o paraan ng authentication;
 • gumamit ng anumang robot, spider, application na naghahanap/kumukuha sa site, o iba pang manual o awtomatikong device o proseso upang makuha, i-index, "mag mina ng data," o sa anumang paraang kopyahin o i-circumvent ang istraktura ng pag-navigate o presentasyon ng Serbisyo o mga nilalaman nito;
 • sinasadya o hindi sinasadyang lumalabag sa anumang naaangkop na batas sa lokal, estado, nasyonal o internasyonal, at anumang mga regulasyon na mayroong lakas ng batas; at/o
 • kolektahin o itago ang personal na data tungkol sa ibang mga user na kaugnay sa mga ipinagbabawal na asal at aktibidad na isinaad sa mga talata sa itaas.

Sumasang-ayon ka na huwag i-reproduce, doblehin, kopyahin, ibenta, ikalakal, muling ibenta o pagsamantalahan para sa anumang mga komersyal na layunin, ang anumang bahagi ng Serbisyo (kasama ang Chess.com username mo), paggamit ng Serbisyo, o pag-access sa Serbisyo. Sumasang-ayon ka na ang iyong Chess.com account ay hindi maililipat.

Ang pagsunod sa mga nabanggit na tuntunin at regulasyon ay hindi garantiya ng patuloy na access sa Serbisyo o paggamit ng Chess.com. Ang Chess.com ay may karapatang limitahan o tapusin ang iyong access sa Chess.com at/o ang Serbisyo anumang oras.

Nilalaman

Naiintindihan mo na ang lahat ng impormasyon, data, teksto, software, musika, tunog, litrato, graphics, video, mensahe, tag, o iba pang mga materyales ( "Content" ), na nai-post sa publiko o pribadong ipinadala, ay nag-iisang responsibilidad ng taong pinagmulan ng nasabing Content. Nangangahulugan ito na ikaw, at hindi Chess.com, ang ganap na responsable para sa lahat ng Content na iyong nai-upload, post, email, ipinadala o kung hindi man ginawang available gamit ang Serbisyo. Hindi kinokontrol ng Chess.com ang Content na nai-post gamit ang Serbisyo at, dahil dito, ay hindi ginagarantiyahan ang kawastuhan, integridad o kalidad ng naturang Content. Naiintindihan mo na sa paggamit ng Serbisyo, maaaring ikaw ay hindi sinasadyang malantad sa mga Content na nakakasakit, malaswa o hindi kanais-nais. Hindi kailanman mananagot ang Chess.com sa anumang paraan para sa anumang Content, kasama, ngunit hindi limitado sa, anumang mga pagkakamali o mga hindi isinama sa anumang Content, o anumang pagkawala o pinsala ng anumang uri na natamo bilang resulta sa paggamit ng anumang Content na nai-post, na-email, ipinadala o kung hindi man ginawang available gamit ang Serbisyo.

Kinikilala mo na ang Chess.com ay maaari o hindi na mag pre-screen ng Content, pero ang Chess.com at ang mga itinalaga nito ay may karapatan (pero hindi ang obligasyon) sa sarili nilang paghuhusga upang mag-pre-screen, tanggihan, o ilipat ang anumang Content na available gamit ang Serbisyo. Nang hindi nililimitahan ang nabanggit, ang Chess.com at ang mga itinalaga nito ay may karapatang alisin ang anumang Content na lumalabag sa Mga Tuntunin ng Serbisyo o kung hindi man ay hindi kanais-nais. Maaaring alisin ng Chess.com ang anumang Content sa Serbisyo para sa anumang kadahilanan at maaaring suspendihin o wakasan ang users o muling angkinin ang mga username sa anumang oras nang walang pananagutan sa iyo. Inilalaan din namin ang karapatang mag-access, magbasa, magpreserba, at ibunyag ang anumang impormasyon na sa aming makatuwirang paniniwala ay kinakailangan upang (i) sumunod sa anumang naaangkop na batas, regulasyon, prosesong legal, o kahilingan ng pamahalaan, (ii) ipatupad ang Mga Tuntunin ng Serbisyo, kasama ang pagsisiyasat ng mga potensyal na paglabag dito, (iii) makita, maiwasan, o kung hindi man ay matugunan ang pandaraya, seguridad, o teknikal na mga isyu, (iv) tumugon sa mga kahilingan sa suporta ng user, o (v) protektahan ang mga karapatan, pag-aari, o kaligtasan ng Chess.com, ang mga gumagamit nito, at ang publiko.

Ang Chess.com ay hindi at hindi maaaring subaybayan ang Content na nabuo ng ibang mga user. Ang Chess.com ay hindi ginagarantiyahan ang kaangkupan ng anumang content na binuo ng user para sa iba pang mga user, kasama ka.

Naiintindihan mo na ang Serbisyo at software na nasa loob mismo ng Serbisyo ay maaaring may mga kasamang sangkap ng seguridad na siyang pumoprotekta sa materyal na digital, at ang paggamit ng mga materyal na ito ay napapailalim sa mga patakarang paggamit na itinakda ng Chess.com at/o mga content provider na nagbibigay ng nilalaman sa Serbisyo. Ang nasabing software ay maaaring may kasamang cookies. Pakisuring muli ang aming patakaran sa cookie para sa karagdagang impormasyon.

Hindi mo maaaring subukang sumuway o umiwas sa anumang mga panuntunan sa paggamit na nakalagay sa Serbisyo. Anumang hindi awtorisadong pagpaparami, publikasyon, karagdagang pamamahagi o pampublikong pagtatanghal ng mga materyal na ibinibigay sa Serbisyo, buo man o bahagi lang, ay mahigpit na ipinagbabawal.

Hindi inaangkin ng Chess.com ang pagmamay-ari sa Content na isinumite mo o ginawang available para maisama sa Serbisyo. Gayunpaman, para sa Content na isinumite mo o ginawang available para maisama sa mga lugar na may access ang publiko sa Serbisyo, binibigyan mo ang Chess.com ng mga sumusunod na pang-buong mundo, walang royalty, walang hanggang, hindi mababawi, maililipat, hindi eksklusibong lisensya, na may karapatang mag-sublicense, gamitin, ipamahagi, i-reproduce, baguhin, iakma, i-publish, isalin, ipadala, itanghal at ipalabas sa publiko ang anumang Content na iyong isinumite o ginawang available para maisama sa mga lugar na may access ang publiko sa Serbisyo at upang maisama ang naturang Content sa iba pang mga gawa sa anumang format o medium na kilala na o madedevelop sa hinaharap.

Habang ginagamit ang serbisyo ng Chess.com, ang aktibidad ng laro mo ay gagawa ng mga tira, laro, rating, at istatistika. Ang data na ito ay magiging bukas sa publiko at hindi maaaring itago o alisin. Bukod dito, lahat ng mga tira sa chess at mga laro ay pampublikong rekord at maaaring malayang i-access, kopyahin, at gamitin ng sinuman para sa anumang layuning naaayon sa batas.

Ang pagrerecord, paghahatid, at pagbabahagi ng mga video sa paggamit ng Chess.com interface (halimbawa sa mga video para sa YouTube, sa Twitch, atbp) ay pinapayagan basta ipapakita dapat ang Chess.com logo sa interface. Ang nai-record na materyal ay pagmamay-ari ng lumikha, pero ang interface, mga disenyo, at artwork ay mananatiling pagmamay-ari ng Chess.com. Gayunpaman, patuloy naming pananatilihin ang karapatan na bawiin ang iyong pahintulot na gamitin ang aming ari-arian anumang oras sa sarili naming pagpapasya.

User Game Activity (UGA) at mga Non-Fungible Token (NFTs)

Kasama rin sa aming serbisyo ang pagbuo at pagpapanatili ng talaan ng bawat aktibidad sa laro, kasaysayan at mga istatistika ng mga user.

Pagmamay-ari

 1. Maliban na lang kung isinulat namin, lahat ng UGA, kabilang at hindi limitado, ang mga disenyo, text, graphics, larawan, impormasyon, data, software, sound files, iba pang files at ang pagpili at pagsasaayos nito (collectively, “UGA”) ay pagmamay-ari ng Chess.com o ng aming mga kaakibat, tagapaglisensya o users, kung naaangkop.
 2. Sa kabila ng anumang bagay na salungat sa mga Tuntunin at Kundisyon na ito, ang UGA na ito ay maaaring kabilang ang mga bahagi ng software na ibinigay ng Chess.com o mga kaakibat nito o ikatlong partido na napapailalim sa hiwalay na mga tuntunin ng lisensya, kung saan ang mga tuntunin ng lisensya na iyon ay pamamahalaan ang gayong mga bahagi ng software.
 3. Ang mga tira sa chess, laro, resulta, rating at istatistika ay bukas sa publiko at maaaring makuha, magamit, at makopya ninuman.

Lisensya sa Pag-access at Paggamit ng UGA

Binibigyan ka namin ng limitado, hindi eksklusibo, hindi maililipat, hindi pwedeng i-sublicense, at personal na lisensya para ma-access at gamitin ang UGA; kailangan lamang na isailalim ang lisensyang iyon sa mga Tuntuning ito at hindi kasama ang anumang karapatang: (a) magbenta, muling magbenta o gamitin ito ng labag sa batas; (b) magtago, magtanggal, magbago o gumawa ng anumang derivative na paggamit ng UGA, o anumang bahagi nito; (c) gumamit ng anumang pagmina ng data, mga robot o katulad na pangangalap ng data o mga paraan ng pagkuha; (d) mag-download (maliban sa pag-cache ng pahina) ng anumang bahagi ng UGA; maliban kung pinahihintulutan ng aming hinuha dito; at (e) gamitin ang UGA na taliwas sa aming mga layunin.

Binibigyan ka namin ng limitado, hindi eksklusibo, hindi maililipat na karapatang gumawa ng text hyperlink sa aming Serbisyo kabilang ang UGA, para sa legal na komersyal at hindi komersyal na mga layunin, sa kondisyon na ang naturang link ay hindi naglalarawan sa Chess.com o sa aming mga kaakibat o anuman sa aming mga produkto o mga serbisyo sa mali, nakaliligaw, mapanlait o mapanirang-puring pamamaraan, at sa kundisyon na ang site na naka-link ay hindi naglalaman ng anumang adult o illegal na materyal o anumang materyal na nakakapanakit, nanliligalig o hindi kanais-nais. Ang limitadong karapatang ito ay maaaring bawiin anumang oras. Maaari mong gamitin ang logo o iba pang mga pagmamay-aring grapiko ng Chess.com para mag-link sa Serbisyo o Nilalaman gamit ang aming hinuhang pahintulot. Maaari mo ring gamitin o i-frame o gumamit ng framing techniques upang ilakip ang anumang trademark ng Chess.com, logo o iba pang pagmamay-aring impormasyon, kabilang ang mga larawang matatagpuan sa Serbisyo, ang nilalaman ng anumang text o ang layout o disenyo ng anumang pahina, o anyong nilalaman sa isang pahina, sa Serbisyo sa aming hinuhang pagsang-ayon.

Mga NFT

Ang aming Serbisyo ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga user na makalikha, magbenta, bumili, at makipagpalitan sa aming Serbisyo ng isang natatanging Ethereum blockchain-tracked NFT ng bawat laro ng user sa aming Serbisyo. Ang NFT na ito ang magsisilbing digital collectible at orihinal na nai-mint gamit ang isang platapormang NFT na kilala bilang “Treasure Chess”. Ang Treasure Chess ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Chess.com at Fourthwave.

Binibigyan ka namin ng pandaigdigan, hindi eksklusibo, personal, limitadong lisensya na lumikha ng mga NFT. Kapag nalikha na, ikaw ay maaaring magbenta, bumili, at palitan ang NFT sa aming Serbisyong Treasure Chess o, kung nais mo, sa anumang ikatlong partidong plataporma na nagbibigay ng merkado ng mga NFT. May parehong karapatan ang kalaban mo.

Ang iyong username at avatar ay lalabas sa anumang laro na nai-mint. Gayunpaman, para mailista sa Marketplace o maibenta ang mga Treasure Chess NFT, kailangang mag-opt in sa serbisyo ng Treasure Chess sa https://treasure.chess.com ang parehong manlalaro. Huwag kang mag-opt in kung ayaw mong maging available ang iyong mga laro (nakaraan man at sa hinaharap) sa Marketplace ng aming Serbisyo, o sa anumang marketplaces ng NFT. Makipag-ugnayan sa amin kung gusto mong ganap na mag opt-out sa Serbisyo ng Treasure Chess, pati ang kakayahan ng iyong mga kalaban na mai-mint ang iyong mga laro

support@chess.com

Sa sapat na abiso, aming tutuparin ang iyong kahilingan at, sa loob ng 72 oras mula sa pagtanggap ng iyong kahilingan, pipigilan namin ang mga ikatlong partido (pati ang iyong mga kalaban sa laro) na mag-mint ng NFT sa aming Serbisyo sa anumang laro na iyong ginawa.

Pangangalakal ng mga NFT sa aming Serbisyo

Mga Ikatlong Partidong Nagtitinda. Lahat ng mga transaksyong ginagawa sa aming Serbisyo ay pinamamahalaan at kinukumpirma sa Ethereum blockchain at karaniwang pinoproseso ng Chess.com. Gayunpaman, kung kami ay gagamit ng ikatlong partidong nagtitinda para sa anumang aspeto ng transaksyon, para makapagsimula, makapag-display, magtabi at mangalakal ng Treasure Chess NFT, kakailanganin mong mag-set up ng electronic wallet gamit ang ikatlong partidong nagtitinda. Halimbawa, ang NiftyChess ang magpoproseso ng paglikha at pagbili ng iyong Treasure Chess NFT. Ang Torus ang magbibigay ng electronic wallet at seguridad nito. Wyre ang magpoproseso ng mga transaksyong debit card. Sa paggamit ng aming Serbisyo na gawin ang alinman sa nabanggit, sumasang-ayon ka sa mga tuntunin ng serbisyo, at, kung naaangkop, ang patakarang pangpribado ng naturang mga ikatlong partidong nagtitinda. Maliban kung tahasang itinakda dito, ang mga tuntunin ng mga naturang ikatlong partidong nagtitinda ay pamamahalaan ang kaukulang bahagi ng transaksyon ng ikatlong partidong nagtitinda kapag humiling ka sa Chess.com na i-mint ang anumang Treasure Chess NFT; kabilang ang anumang nauugnay na desentralisadong mga teknolohiya (halimbawa, Ethereum), website, serbisyo, kagamitan, application, smart contract, at API na ibinibigay ng mga ikatlong partidong nagtitinda. Para sa kaliwanagan, ang aming Serbisyo ay hindi kasama ang mga serbisyong ibinibigay ng mga ikatlong partidong nagtitinda.

Sa pamamagitan nito ay hayagan mong ibinibigay sa Chess.com ang karapatan, kapangyarihan, at awtoridad na magpadala ng iyong impormasyon sa mga naturang ikatlong partidong manininda na makatwirang kinakailangan namin upang maibigay ang aming Serbisyo sa iyo. Ang Chess.com ay hindi kaakibat ng kahit anumang ikatlong partidong manininda, at hindi kami mangongolekta o tatanggap ng anumang impormasyon, kabilang ang anumang impormasyong personal, na ibinigay mo sa gayong mga ikatlong partidong manininda, maliban sa anumang impormasyon na pwedeng makuha ng publiko sa Ethereum blockchain. Dahil walang kontrol ang Chess.com sa mga ikatlong partido, o sa kanilang mga website o mobile apps, kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang Chess.com ay hindi responsable sa pagkakaroon ng gayong panlabas na mga website, mobile apps o materyales na mapagkukunan ng mga naturang ikatlong partido, at hindi nag-e-endorso at hindi responsable o mananagot sa anumang mga nilalaman, advertising, produkto, serbisyo, o iba pang materyal na galing sa nasabing mga website o mobile apps, hindi rin nag-e-endorso ang Chess.com ng anumang nasabing mga website, mobile apps o mapagkukunan, o ang mga produkto o serbisyo na makukuha sa naturang mga website o mobile apps.

Mga Tuntunin ng Pagbili. Ikaw ay maaaring bumili ng Treasure Chess NFT, sa halagang ipinapakita sa naaangkop na pahina, sa pamamagitan ng pagpili ng “Mint” sa aming Serbisyo. Bilang resulta ng pagbiling ito ikaw ang magiging tanging may-ari ng puti o itim na panig ng laro sa crypto-token na kumakatawan sa NFT.

Lahat ng binili sa aming Serbisyo ay final at hindi maibabalik. Maaaring bumili gamit ang isa o higit pang cryptocurrency na maaari naming piliin na tanggapin paminsan-minsan. Pinananatili namin ang karapatan sa aming pagpapasya na limitahan ang halaga ng dolyar (o katumbas sa ibang pera) at bilang ng anumang mga transaksyon sa Site. Ang Chess.com ay hindi obligadong tanggapin ang mga cryptocurrency at pinananatili namin ang karapatan sa aming sariling pagpapasya na tukuyin ang pera o pagpipilian sa pagbabayad na tatanggapin anumang oras. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na lahat ng transaksyon na naisagawa sa aming Serbisyo ay makikita ng publiko sa Ethereum blockchain.

Ikaw ay responsable sa lahat ng mga pagbabayad, bayarin at gastos sa pakikipag-ugnayan sa anumang transaksyong may kinalaman sa Treasure Chess NFTs, kabilang ang, walang limitasyon, presyo ng pagkabili, mga bayarin sa transaksyon (halimbawa, bayaring “gas”) at lahat ng iba pang mga bayaring nauugnay sa iyong paggamit ng aming Serbisyo o mga serbisyo ng ikatlong partidong manininda. Ikaw din ang tanging responsable sa lahat ng pagbabayad ng lahat ng pambansa, federal, estado, lokal o iba pang mga buwis ng anumang hurisdiksyon, ng kahit anong kalikasan mang umiiral ngayon o ipapataw sa hinaharap ng anumang pambansa, federal, estado, lokal, internasyonal o anumang iba pang awtoridad ng pamahalaan o hurisdiksyon sa pagbubuwis, kasama ang, walang limitasyon, anumang kita, benta, gamit, value-added (VAT), kalakal at mga serbisyo at iba pang buwis at mga tungkuling nauugnay sa iyong paggamit ng aming Serbisyo, ang mga serbisyo ng ikatlong partidong manininda, at iyong mga pagbili ng mga NFT sa anumang partido. Ikaw ang tanging may pananagutan sa anumang pag-uulat ng buwis para sa mga transaksyon kung saan maaaring ikaw ang nagbebenta ng Treasure Chess NFTs.

Pangalawang Bentahan. Ikaw ay maaaring magkaroon ng limitadong karapatan na ibenta o ilipat ang iyong mga Treasure Chess NFT sa ikatlong partidong tindahan. Hindi namin sinusubaybayan o kinokontrol ang anumang bilihan o bentahan, o anumang iba pang aktibidad sa labas ng aming Serbisyo.

Limitadong Lisensya. Kaugnay sa iyong pagbili ng isa o higit pang Treasure Chess NFT, at napapailalim sa iyong pagsunod sa mga tuntunin ng Kasunduang ito, ang Chess.com ay maaaring pagkalooban ka ng limitadong lisensya upang ipakita ang Artwork na nauugnay sa ganyang uri ng Treasure Chess NFT. Ang mga tuntunin ng nasabing limitadong lisensya, kabilang ang mga paghihigpit sa paggamit ng anumang ganoong uri ng Artwork at mga probisyon kaugnay ng tuntunin at pagwawakas ng katulad, ay matatagpuan sa sumusunod na seksyon (NFT License Agreement):

Kasunduan sa Lisensya ng NFT

This License Agreement is a legally binding agreement between you and us that describes the rights in the Artwork (as defined below) that you may obtain when you create any Treasure Chess NFT (as defined below). For clarity, this Agreement does not otherwise govern the transaction that is effectuated on the Ethereum blockchain when you create, mint, buy or offer to buy any Treasure Chess NFT, including through any related decentralized technologies, websites, services, tools, applications, smart contracts, and APIs, which are provided by third party vendors and governed by and subject to the terms of use provided by those third party vendors, unless such third party terms of use conflict or are inconsistent with the terms of this Agreement, in which case the terms of this Agreement shall prevail. Subject to the foregoing, this Agreement supplements the User Agreement and Privacy Policy that otherwise govern your use of our website, application, and Service, but for clarity, these terms do not apply to any other product or service purchased from a Chess.com website or application besides the Treasure Chess NFTs.

 1. Mga Kahulugan.

  Ang “Artwork” ay ang orihinal na artwork na nai-mint na Treasure Chess NFT.

  Ang “Treasure Chess NFT” ay isang natatanging Ethereum (“ETH”) blockchain-tracked, non-fungible token na nagsisilbing digital collectible at orihinal na nilikha mo sa isang larong ginawa mo sa aming Serbisyo.

  Kapag tungkol sa Treasure Chess NFT, ang “Pangsarili” o “Pag-aari” ay ang: (a) orihinal mong likha mula sa iyong laro sa aming Serbisyo; o (b) binili sa isang Aprubadong Tindahan mula sa isang lehitimong may-ari niyang Treasure Chess NFT.

  Ang “Ikatlong Partidong IP” ay anumang karapatan ng ikatlong partidong patent (kabilang ang, walang limitasyong, pag-a-apply ng patent at mga pagsisiwalat), mga copyright, mga lihim ng kalakalan, mga trademark, kaalaman o anumang iba pang karapatang pag-aaring intellectual na kinikilala sa alinmang bansa o hurisdiksyon sa mundo.

  Mga impormasyong awtomatiko naming kinukolekta: Kapag ikaw ay nakipag-ugnayan sa aming mga Serbisyo, kami (at aming mga kasosyo, advertiser, advertising network at iba pang ikatlong partidong tagapagbigay ng serbisyo) ay awtomatikong nangungolekta ng ilang impormasyon. Halimbawa, kinukolekta namin ang mga impormasyon tungkol sa mga webpage na tinitingnan mo at kung paano ka dumaan sa aming mga Serbisyo, kung paano mo naabot ang aming mga Serbisyo, kung paano ka nakipag-ugnayan sa aming mga pahina ng social media, at kung paano ka nakipag-ugnayan sa aming mga email na komunikasyon.

 2. Lisensya.

  Base sa iyong pagsunod sa mga tuntunin ng Kasunduang ito, binibigyan ka namin ng pandaigdigan, hindi eksklusibo, personal, limitadong lisensya, tanging patungkol sa alinmang Treasure Chess NFTs na Pagmamay-ari mo, para maipakita ang Artwork na nauugnay sa naturang Treasure Chess NFTs, pangpribado o pangpubliko, para lamang sa personal, hindi pang-komersyal na mga layunin, kasama sa mga platapormang social media, mga digital na gallery, o kung hindi sa Internet o sa nauugnay sa iyong alok na magbenta o makipagkalakalan ng iyong Treasure Chess NFT(s). Ang lisensyang ito ay hindi nagbibigay sa iyo ng anumang mga karapatan sa o para sa Artwork na hiwalay sa nauugnay na Treasure Chess NFT(s), kabilang ang anumang mga copyright na inilalarawan sa Seksyon 4 sa ibaba.

 3. Mga Paghihigpit.

  Sumasang-ayon ka na ikaw ay maaaring hindi, at hindi pahihintulutan ang anumang ikatlong partido na, gawin o subukang gawin ang aliman sa mga sumusunod nang wala ang aming paunang nakasulat na pahintulot sa bawat kaso: (i) baguhin ang Artwork na nauugnay sa iyong Treasure Chess NFTs sa anumang paraan; (ii) gamitin ang Artwork para mag-advertise, mag-market, o magbenta ng anumang mga produkto o serbisyo; (iii) gamitin ang Artwork sa malisyoso, nakapipinsala, nakasasakit o malaswang mga larawan, video, o iba pang materyal o anyo ng media, kabilang ang anuman na naglalarawan ng poot, hindi mapagparaya, karahasan, kalupitan, o kahit ano pang pananalitang may poot o kung hindi man ay lumabag sa mga naaangkop na batas o panuntunan o lumalabag sa karapatan ng iba; (iv) gamitin o isama ang Artwork sa mga pelikula, video, video games, o anumang iba pang anyo ng media para sa komersyal na layunin; (v) magbenta, mamahagi para sa komersyal na kita, o kung hindi man ay gawing komersyal ang paninda na kinabibilangan ng, naglalaman, o binubuo ng Artwork; (vi) trademark, copyright, o pinagsisikapang i-trademark, i-copyright, o kung hindi man ay makakuha ng mga karagdagang karapatang pag-aaring intellectual sa o sa Artwork, kasama ang anumang pangalan ng Chess.com, trademark, logo, porma ng kalakalan (kabilang ang pulang disenyo ng hangganan), o iba pang pinagmulan ng mga tagapagpahiwatig na nakapaloob o nakalarawan sa loob nito; (vii) tangkain na mag-mint, mag-tokenize, o lumikha ng karagdagang cryptographic token na kumakatawan sa Artwork sa anumang plataporma; (viii) palsipikahin, magsinungaling, o itago ang pagiging may-akda ng Treasure Chess NFT; o (ix) kung hindi man gamit pangkomersyo o pagsamantalahan ang anumang Artwork para sa iyo o anumang benepisyong pang-ikatlong partido, kabilang ang pagbebenta ng mga kopya ng anumang Artwork o pagbebenta ng mga gawang derivative na kinakatawan ang anumang Artwork.

 4. Pagmamay-ari.

  Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang Chess.com (o, kung naaangkop, mga tagapaglisensya nito) ay ang nagmamay-ari ng lahat ng legal na karapatan, titulo at interes sa at para sa Artwork, at lahat ng mga karapatang intelektwal na ari-arian sa loob nito. Ang mga karapatang mayroon ka at para sa Artwork ay limitado sa mga malinaw na paglalarawan sa Seksyon 2 ng Kasunduang ito. Aming (sa ngalan namin at, kung naaangkop, aming mga tagapaglisensya) inilalaan ang lahat ng iba pang mga karapatan sa at para sa Artwork, kasama ang lahat ng mga copyright sa at para sa Artwork (halimbawa, ang karapatang magparami at gumawa ng mga kopya, maghanda ng derivate na mga gawa, mamahagi, magbenta, o maglipat, magpakita, gampanan, at magpakita sa publiko at gumanap sa publiko).

 5. Termino ng Lisensya.

  Ang lisensyang ipinagkaloob sa Seksyon 2 ay para lamang sa kabuuan ng patuloy mong Pagmamay-ari ng naaangkop na Treasure Chess NFT. Kapag ibinenta mo, ikinalakal, iniabuloy, ipinamigay, o inilipat ang iyong Treasure Chess NFT sa bagong May-ari, ang lisensyang ipinagkaloob sa Seksyon 2 ay malilipat sa bagong May-ari nito, at wala ka nang karapatan sa o para sa Treasure Chess NFT o sa Artwork na nauugnay sa Treasure Chess NFT na iyon. Sa anumang oras na sinunog mo o kung itinapon mo ang iyong Treasure Chess NFT sa anumang kadahilanan, o ibinenta, ikinalakal, iniabuloy, ipinamigay mo ang iyong Treasure Chess NFT, ang lisensyang ipinagkaloob sa Seksyon 2 ay agad na matatapos kaugnay ng Treasure Chess NFT na iyon na walang kinakailangang abiso o anumang karagdagang aksyon, at ikaw ay wala nang karagdagang karapatan sa o para sa Treasure Chess NFT o Artwork na nauugnay sa Treasure Chess NFT na iyon.

 6. Bayad-pinsala.

  Ikaw ay magbabayad ng danyos, ipagtatanggol (sa aming kahilingan) at kikilalaning hindi nakasasama ang Chess.com, ang aming mga kaakibat at aming mga tagapag-lisensya, at kami at kani-kanilang mga tagapamahala, ahente, direktor, kinatawan, kontratista, at empleyado, mula sa at laban sa alinman at lahat ng mga paghahabol, demanda, hinihingi, aksyon, pagkalugi, pananagutan, pinsala, paghatol, parusa, multa, gastos at iba pang mga halaga (kabilang ang makatwirang kabayaran sa abogado) nang dahil sa iyong paglabag o pinaghihinalaang paglabag sa Kasunduang ito. Kami rin ay may karapatang magkaroon ng karagdagang sariling depensa o alternatibo sa sarili naming gastos.

 7. Limitasyon ng Pananagutan.

  Wala sa anumang pagkakataon na kami ay mananagot sa iyo sa anumang espesyal, nagkataon, uliran, hindi direkta, nagpaparusa, o mga pinsalang nangyari (kabilang ang pagkawala ng mga kita) na may kinalaman sa paksa ng Kasunduang ito, maging ang mga pananagutang lumitaw mula sa anumang hinahabol na batay sa kontrata, garantiya, tort (kabilang ang kapabayaan), mahigpit na pananagutan o iba pa, at kung o napayuhan ka man o hindi ng posibilidad ng naturang pagkawala o pinsala. Ang pinagsama-samang pananagutan ng Chess.com sa ilalim ng Kasunduang ito ay hindi lalampas sa mga netong kita na natanggap namin kaugnay ng anumang transaksyon kung saan Mo binili sa amin ang karapatang lumikha ng iyong Treasure Chess NFT. Ang nabanggit na limitasyon ng pananagutan ay magagawa lamang sa kabuuang pinahihintulutan ng naaangkop na batas. Wala sa anumang pagkakataon na kami ay mananagot para sa anumang pananagutan para ma-access mo ang Artwork sa anumang kadahilanan, kabilang ang anumang downtime, kabiguan, pagkaluma, pagtanggal, pagwawakas o ibang pagkagambala kaugnay sa: (a) ang mga server kung saan ang Artwork ay itinabi; (b) ang plataporma kung saan ikinakalakal mo ang iyong Treasure Chess NFT; o (c) anumang iba pang platapormang NFT.

 8. Pagtatalaga.

  Ang Chess.com ay magkakaroon ng malayang karapatan na italaga ang Kasunduang ito at magtakda, mag-subcontract, mag-lisensya at i-sublicense ang anuman o lahat ng mga karapatang ito at mga obligasyon sa ilalim nito. Ang Kasunduang ito (kabilang, at walang limitasyon, ang lisensyang ipinagkaloob dito) ay personal sa iyo at hindi mo dapat italaga o ilipat, maliban sa isang bagong May-ari ng Treasure Chess NFT gaya ng itinakda sa Seksyon 5 sa itaas. Anumang iba pang pagtatangka mong itakda, mag-sub-license, o ilipat ang iyong mga karapatan sa ilalim ng Kasunduang ito ay walang bisa.

 9. Resolusyon sa Pagtatalo.

  This Agreement will be governed by, and construed and interpreted in accordance with, the laws of the State of Utah, without regard to its conflicts-of-law principles. Any dispute arising out of or relating to this Agreement may be brought and adjudicated only pursuant to the Arbitration, Controlling Law and Jurisdiction provision set forth in our User Agreement. Neither Chess.com nor you will seek to litigate any claims against the other on a class action or representative party basis and shall pursue any claims solely on an individual basis.

 10. Mga Remedyo.

  Ang iyong mga karapatan at lunas kung sakaling may paglabag sa Kasunduang ito ay mahigpit na nililimitahan lamang sa karapatan, kung mayroon man, na makabawi sa mga nagastos sa usaping batas, at kinikilala mo na sapat ang iyong perang makukuha para sa mga nagastos. Ikaw ay hindi magkakaroon ng karapatan nang dahil sa anumang gayong paglabag, at ikaw ay hindi hahanap, ng anumang patas na tulong, maging iniutos man o sa ibang paraan.

 11. Iba't ibang Termino.

  Ang Kasunduang ito ay naglalaman ng buong pagkakaunawaan at pagpayag mo at ng Chess.com patungkol sa Artwork at sa Treasure Chess NFTs na nilikha sa o pagkaraang maging epektibo ang Kasunduang ito at pumapalit sa anuman at lahat ng nauna o kasabay na nasusulat o oral na kasunduan sa pagitan mo at ng Chess.com na may kinalaman sa lahat ng mga bagay na iyon. Ang mga nauna nating kasunduan na may kinalaman sa mga naunang Artwork at Treasure Chess NFTs ay patuloy na pamamahalaan ng mga naunang artikulong iyon. Ang wika ng anumang clause o termino ng Kasunduang ito ay hindi nangangahulugang para sa o laban sa drafter. Walang karapatan o termino ng Kasunduang ito ang ituturing na tinalikuran, at walang paglabag sa Kasunduang ito ang palulusutin, maliban na lang kung ang pagpaubaya o pagsang-ayon ay nakasulat at pirmado mo at ng Chess.com. Anumang pagbabago o pagsusog sa Kasunduang ito ay dapat nakasulat at pirmado mo at ng Chess.com.

Indemnity

Sumasang-ayon ka na i-indemnify at panghawakang hindi nakakapinsala ang Chess.com at ang mga subsidiary, affiliate, opisyal, ahente, empleyado, kasosyo at taga-lisensiya mula sa anumang paghahabol o demanda, kasama ang mga makatwirang bayad sa mga abugado, na ginawa ng anumang ikatlong partido dahil sa o nangyari mula sa Content na iyong isinumite, ipinaskel, ipinadala o kung hindi man ginawang available sa pamamagitan ng Serbisyo, ang iyong paggamit ng Serbisyo, ang iyong koneksyon sa Serbisyo, ang iyong paglabag sa Mga Tuntunin ng Serbisyo, o ang iyong paglabag sa anumang mga karapatan ng iba.

Pakikitungo Sa Mga Nagpapapatalastas

Ang iyong pakikipag-usap o pakikitungo sa negosyo, o pakikilahok sa mga promosyon ng, mga advertiser na natagpuan sa o sa pamamagitan ng Serbisyo, kasama ang pagbabayad at paghahatid ng mga kaugnay na kalakal o serbisyo, at anumang iba pang mga termino, kundisyon, garantiya o representasyon na nauugnay sa naturang pakikitungo, ay nasa pagitan mo at ng advertiser lamang. Sumasang-ayon ka na ang Chess.com ay hindi mananagot o walang-pananagutan para sa anumang pagkawala o pinsala nang anumang uri na natamo bilang resulta ng anumang mga pakikitungo o bilang resulta ng pagkakaroon ng naturang mga advertiser sa Serbisyo. Lahat ng nilalaman ng ikatlong partido, kabilang ang pinapatalastas na nilalaman, ay tanging responsibilidad ng mga ikatlong partidong iyon; ang Chess.com ay hindi ginagarantiyahan ang kaangkupan ng anumang nilalaman ng ikatlong partido sa anumang layunin, at hindi rin ginagarantiyahan ng Chess.com ang katumpakan o pagkakumpleto ng anumang mga pahayag ng ikatlong partido.

Ang Serbisyo ay maaaring magbigay, o ang mga ikatlong partido ay maaring magbigay, ng mga link sa ibang World Wide Web sites o resources. Dahil ang Chess.com ay walang kontrol sa mga ganoong sites at resources, kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang Chess.com ay hindi responsable sa pagkakaroon ng naturang mga panlabas na site o resources, at hindi nag-eendorso at hindi responsable o mananagot sa anumang Content, advertising, mga produkto o iba pang materyal sa o makukuha sa mga naturang site o resources. Ang Chess.com ay hindi ginagarantiya ang kaangkupan ng anumang Content ng ikatlong partido para sa anumang partikular na gamit o layunin. Ang Chess.com ay hindi ginagarantiya ang katumpakan ng anumang mga patalastas ng mga ikatlong partido. Kinikilala at sinasang-ayunan mo rin na ang Chess.com ay hindi responsable o mananagot, direkta o hindi direkta, sa anumang pinsala o kawalan sanhi o diumano'y sanhi ng o sa koneksyon sa paggamit ng o pagtitiwala sa anumang katulad na Content, mga kalakal o mga serbisyo na magagamit sa o sa pamamagitan ng anumang katulad na site o resource.

Pagbeberipika ng iyong Chess.com Account

Kabilang sa aming Serbisyo ang, binabayarang, pagkakataon, ngunit hindi ang obligasyon, na makapag-apply ka sa aming platapormang “Beripikasyon.” Sa pag-apply at pagbabayad sa Beripikasyon, magiging opisyal ka nang “Beripikado” sa Chess.com.

Kailangan mong ibigay sa Beripikasyon ang iyong: pangalan at apelyido; petsa ng kapanganakan; bansa; at balidong email address.

Sumasang-ayon ka na, sa pag-apply sa aming plataporma para sa Beripikasyon, pinapayagan mo ang Chess.com na maitago ang impormasyong ibibigay mo na suporta sa iyong aplikasyon, at gamitin ang impormasyong iyon para beripikahin ang iyong pagkakakilanlan.

Karapatang Pagmamay-ari

Lahat ng karapatan, titulo, at kapakanan sa at tungkol sa Serbisyo, kabilang ang naaangkop na mga copyright, trademark, at anumang iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari, ay at mananatiling eksklusibong ari-arian ng Chess.com at mga tagapaglisensya nito, nakarehistro man o hindi sa anumang naaangkop na awtoridad na tagapagbigay ng trademark. Lahat ng mga trademark, marka ng serbisyo, logo, pangalan ng kalakalan, at anumang iba pang markang pagmamay-ari ng Chess.com na ginagamit dito ay mga trademark o mga rehistradong trademark ng Chess.com. Ang ibang produkto at mga pangalan ng kumpanya na binanggit sa Serbisyo ay maaaring mga trademark ng kanya-kanyang mga may-ari. Ang Chess.com ay taglay ang lahat ng mga karapatan na hindi hayagang ipinagkaloob sa Mga Tuntuning ito ng Serbisyo.

Binibigyan ka ng Chess.com ng isang personal, di-maililipat at di-eksklusibong karapatan at lisensya upang gamitin ang object code ng Software nito sa iisang computer; sa kondisyon na hindi mo (at hindi pinapayagan ang anumang ikatlong partido) kokopyahin, babaguhin, gagawa ng derivative work mula dito, i-reverse engineer, i-reverse assemble o kung hindi man tangkaing matuklasan ang anumang source code, ibenta, magtalaga, mag-sublicense, magbigay ng interes sa seguridad sa o kung hindi man ay ilipat ang anumang karapatan sa Software. Sumasang-ayon ka na huwag baguhin ang Software sa anumang paraan o anyo, ni gamitin ang mga binagong mga bersyon ng Software, kabilang ang (nang walang limitasyon) para sa layunin ng pagkuha ng hindi awtorisadong access sa Serbisyo. Sumasang-ayon ka na hindi i-access ang Serbisyo sa anumang paraan bukod sa interface na ibinigay ng Chess.com para i-access ang Serbisyo. Ang lisensyang ito ay malayang mababawi ng Chess.com anumang oras.

Impormasyon sa Trademark

Ang lahat ng mga trademarks at marka ng serbisyo at ibang mga logo ng Chess.com at mga pangalan ng mga produkto at serbisyo ay mga trademark ng Chess.com, LLC. Kapag walang paunang permiso mula sa Chess.com, pumapayag kang hindi ipakita o gamitin ang mga trademark na ito sa anumang paraan.

Nirerespeto ng Chess.com ang karapatan ng pag-aaring intelektwal ng iba at inaasahan ang mga gumagamit ng Serbisyo na gawin din ito. Ang Chess.com ay sumusunod sa federal Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), ang teksto ay makikita sa U.S. Copyright Office Website sa http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Kami ay sasagot sa mga paalala ng alegasyon sa copyright infringement na sumusunod sa DMCA at iba pang naaangkop na batas at maayos na naibigay sa amin. Kung naniniwala ka na ang anumang Content ay kinopya o ginamit sa paraan na magkakaroon ng copyright infringement, pakibigay sa amin ang mga sumusunod na impormasyon:

 • isang pisikal o elektronikong pirma ng may-ari ng copyright o isang taong awtorisadong kumilos sa kanilang ngalan;
 • pagkilala sa copyrighted na gawa na sinasabing nalabag;
 • pagkilala sa materyal na sinasabing lumalabag o maging paksa ng aktibidad na lumalabag, at impormasyong sapat na makatwiran upang pahintulutan kaming matagpuan ang materyal (tulad ng isang url);
 • ang iyong contact information, kasama na ang iyong address, numero ng telepono, at isang email address;
 • isang nakasulat na pahayag mula sa iyo na mayroon kang isang mabuting paniniwala na ang paggamit ng materyal sa paraang inireklamo ay hindi pinahihintulutan ng may-ari ng copyright, ahente nito, o ng batas; at
 • isang pahayag na ang impormasyon sa abiso ay tumpak, at, sa ilalim ng parusa ng perjury, na awtorisado kang kumilos sa ngalan ng may-ari ng copyright.

Kung naniniwala ka na ang natanggal mong Content ay hindi talaga lumalabag, o mayroon kang sapat na karapatan upang mai-post ang iyong Content, mangyaring magpadala sa amin ng isang counter-notice na naglalaman ng mga sumusunod na impormasyon:

 • isang pisikal o elektronikong pirma ng may-ari ng copyright o isang taong awtorisadong kumilos sa kanilang ngalan;
 • ang iyong pisikal o elektronikong pirma (na may buo at legal mong pangalan);
 • pagkilala sa Content na inalis o kung saan ang pag-access ay dinisable at ang lokasyon kung saan ang content ay nakita bago ito inalis o nadisable;
 • isang pahayag na mayroon kang isang mabuting paniniwala, sa ilalim ng parusa ng perjury, na ang Content ay tinanggal o dinisable bilang resulta ng pagkakamali o isang maling pagkilala sa Content; at
 • ang iyong pangalan, address, numero ng telepono, at email address, at isang pahayag na tatanggapin mo ang serbisyo ng proseso mula sa taong nagbigay ng orihinal na abiso ng di-umano’y paglabag.

Kung makatanggap kami ng isang counter-notice, maaari kaming magpadala ng kopya ng counter-notice sa taong nag-aakusa ng paglabag sa copyright at ipagbigay-alam sa taong iyon na maaari naming palitan ang tinanggal na Content. Maliban kung ang orihinal na tao nag-aakusa ng paglabag sa copyright ay nag-file ng isang pagkilos na naghahanap ng utos ng korte laban sa Content provider, miyembro, o user, ang tinanggal na Content ay maaaring palitan, mula sampo hanggang labing-apat na araw ng negosyo o higit pa pagkatapos matanggap ang counter-notice, sa solong diskresyon ng Chess.com.

Mangyaring unawain na ang pagsampa ng isang counter-notification ay maaaring humantong sa legal na paglilitis sa pagitan mo at ng nagreklamo na partido upang matukoy ang pagmamay-ari. Tandaan na maaaring magkaroon ng masamang legal na kahihinatnan sa iyong bansa kung gumawa ka ng isang mali o masamang paratang sa pamamagitan ng paggamit ng prosesong ito.

Inilalaan namin ang karapatang alisin ang Content na sinasabing lumalabag nang walang naunang paunawa at sa aming sariling paghuhusga. Sa naaangkop na mga kalagayan, ang Chess.com ay maaari ring wakasan ang account ng isang user kung ang user ay napag-alamang paulit-ulit na lumalabag. Ang aming itinalagang ahente ng copyright para sa abiso ng umano'y paglabag sa copyright na lumalabas sa Serbisyo ay:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84907

Internasyonal na Paggamit

Ang Serbisyong ito ay ibinigay ng Chess.com mula sa mga tanggapan nito sa Estados Unidos ng Amerika. Ang Chess.com ay walang ginagawang representasyon na ang Serbisyo ay naaangkop o magagamit sa ibang mga lokasyon. Ang mga taong pumili na i-access ang Serbisyo mula sa ibang mga lokasyon ay ginagawa ito sa sarili nilang kagustuhan at responsable sa pagsunod sa mga lokal na batas, kung at applicable sa saklaw ng lokal na batas. Kinakatawan at ginagarantiya mo na ikaw ay wala sa isang bansa na sumasailalim sa embargo ng pamahalaan ng U.S. o naturingan ng pamahalaan ng U.S. bilang isang bansang "sumusuporta sa terorista", at hindi ka nakalista sa bawal o restriktadong partido sa anumang listahan ng pamahalaan ng U.S.

DISCLAIMER NG MGA WARRANTIES

IKAW AY HAYAGANG NAKAIINTINDI AT SUMASANG-AYON NA:

 • ANG PAGGAMIT MO SA SERBISYO AY SOLO MONG PELIGRO. ANG SERBISYO AY IBINIBIGAY NA "AS IS" AT "AS AVAILABLE" NA BATAYAN, NA WALANG ANUMANG GARANTIYA NA ANUMANG URI. NANG HINDI NILILIMITAHAN ANG NAUNA, ANG CHESS.COM AY HAYAGANG ITINATANGGI ANG LAHAT NG MGA GARANTIYA NA ANUMANG URI, HAYAGAN MAN, IPINAHIHIWATIG, O STATUTORY KAUGNAY NG WEBSITE NG CHESS.COM AT ANG SERBISYO, KASAMA ANG, NGUNIT HINDI LIMITADO SA ANUMANG GARANTIYA NG TITULO, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, AT PAGKAMARAPAT SA PARTIKULAR NA LAYUNIN.
 • ANG CHESS.COM AT ANG MGA SUBSIDIARIES NITO, AFFILIATES, OPISYALES, KAWANI, AHENTE, PARTNERS AT TAGA-LISENSIYA AY HINDI NAGBIBIGAY NG WARRANTY NA (i) ANG SERBISYO AY MAIBIBIGAY ANG IYONG MGA PANGANGAILANGAN; (ii) ANG SERBISYO AY HINDI MAAANTALA, NASA ORAS, SECURE O WALANG MALI; (iii) ANG MGA RESULTA NA MAAARING MAKUHA MULA SA PAGGAMIT NG SERBISYO AY ACCURATE O MAAASAHAN; (iv) ANG KALIDAD NG ANUMANG MGA PRODUKTO, MGA SERBISYO, IMPORMASYON O IBA PANG MGA MATERYAL NA BINILI O NAKUHA MO SA PAMAMAGITAN NG SERBISYO AY MAABOT ANG INAASAHAN MO; AT (v) ANUMANG MALI SA SOFTWARE NA GINAGAMIT SA PAG-ACCESS O PAG-PROVIDE SA SOFTWARE AY AAYUSIN.
 • ANG ANUMANG MATERYAL NA DINOWNLOAD O KUNG HINDI NAMAN AY NAKUHA SA PAGGAMIT NG SERBISYONG ITO AY INAACCESS MO SA SARILI MONG PAGPAPASYA AT PELIGRO, AT IKAW ANG NAG-IISANG MAY PANANAGUTAN SA ANUMANG PINSALA SA COMPUTER SYSTEM MO O PAGKAWALA NG DATA NA BUNGA NG PAGDOWNLOAD NG ANUMANG GANITONG MATERYAL.
 • WALANG PAYO O IMPORMASYON, SA SALITA MAN O NAKASULAT, NA NAKUHA MO MULA SA CHESS.COM O GAMIT ANG O MULA SA SERBISYO AY MAAARING GUMAWA NG ANUMANG GARANTIYA NA HINDI GANAPANG ISINAAD SA TUNTUNIN NG SERBISYO.
 • ISANG MALIIT NA BAHAGDAN NG MGA USER ANG MAAARING MAKARANAS NG PAG-ATAKE NG EPILEPSY KAPAG NAIHARAP SA ILANG PATTERN NG ILAW O MGA BACKGROUND SA COMPUTER SCREEN O HABANG GINAGAMIT ANG SERBISYONG ITO. MAY MGA ILANG KONDISYON NA MAAARING BUMUHAY SA DATING HINDI PA NATUTUKLASANG SINTOMAS NG EPILEPSY KAHIT PA SA MGA USER NA HINDI KAILANMAN NAGKAROON NG ATAKE NG EPILEPSY. KUNG IKAW, O SINUMAN SA PAMILYA MO, AY MERONG EPILEPSY, KUMUNSULTA SA IYONG MANGGAGAMOT BAGO GAMITIN ANG SERBISYONG ITO. AGARANG HUMINTO SA PAGGAMIT NG SERBISYO AT KUNSULTAHIN ANG MANGGAGAMOT MO KUNG MAKARANAS NG ANUMAN SA MGA SUMUSUNOD NA SINTOMAS HABANG GINAGAMIT ANG SERBISYO: PAGKAHILO, PAGBABAGO SA PANINGIN, PAGPINTIG NG MATA O KALAMNAN, PAGKAWALA NG MALAY, PAGKAWALA SA SARILI, ANUMANG HINDI SINASADYANG PAGKILOS, O KUMBULSYON.
 • LIMITASYON NG PANANAGUTAN

  IKAW AY HAYAGANG NAKAIINTINDI AT SUMASANG-AYON NA ANG CHESS.COM AT ANG MGA SUBSIDIARIES, AFFILIATES, OPISYALES, EMPLEYADO, AHENTE, PARTNERS AT TAGA-LISENSIYA AY HINDI MANANAGOT SA IYO SA ANUMANG PAGKALUGI, PAGKAWALA NG DATA, KAWALAN NG MABUTING PAKIKIPAGKAPWA, DOWNTIME NG KAGAMITAN, O ANUMANG DIREKTA, HINDI DIREKTA, INCIDENTAL, ESPESYAL, KINAHINATNAN, O PINSALANG EXEMPLARY, KAHIT NA NAPAYUHAN ANG CHESS.COM SA POSIBILIDAD NG NATURANG MGA PINSALA, KAUGNAY SA CHESS.COM, ANG SERBISYO O ANUMANG CONTENT NA NAKIKITA SA O NA-UPLOAD SA SERBISYO.

  KUNG, SA ANUMANG DAHILAN, ANG ISANG KORTE AY MAY MAKITANG PANANAGUTAN ANG CHESS.COM PARA SA MGA PINSALA SA KABILA NG MGA NABANGGIT, WALANG ANUMANG PANGYAYARI NA ANG PINAGSAMANG PANANAGUTAN NG CHESS.COM NA NAGMULA O KONEKTADO SA MGA TERMINO NG SERBISYO O MULA SA PAGGAMIT NG O KAWALAN NG KAKAYAHANG GAMITIN ANG SERBISYO O ANUMANG NILALAMANG MATATAGPUAN SA O SA PAMAMAGITAN NG SERBISYO AY TUMAAS SA ISANG DAANG US DOLLARS (U.S. $100.00).

  ANG MGA LIMITASYON NG SEKSYONG ITO AY GAGAMITIN SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, BATAY MAN SA GARANTIYA, KONTRATA, STATUTE, TORT (KASAMA ANG NEGLIGENCE), CONSUMER PROTECTION LAW, O KUNG HINDI, KAHIT KUNG ANG ISANG PANLUNAS NA ISINASAAD DITO AY NABIGO SA KANYANG PINAKALAYUNIN.

  MGA EXCLUSION AT LIMITASYON

  ANG ILANG MGA HURISDIKSYON AY HINDI PINAHIHINTULUTAN ANG PAG-AALIS SA ILANG GARANTIYA O ANG LIMITASYON O PAG-AALIS NG PANANAGUTAN SA MGA NAGKATAON O KINAHINATNANG PINSALA. ALINSUNOD DITO, ANG ILAN SA MGA LIMITASYONG NAKASAAD SA ITAAS AY MAAARING HINDI ANGKOP SA IYO.

  Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin ng Serbisyo

  Maaari naming baguhin ang mga Tuntunin anumang oras, at ia-update namin ang pinakabagong bersyon sa www.chess.com. Kung natukoy namin na gumawa kami ng isang materyal na pagbabago, ipapaalam namin sa iyo sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyo ng isang email sa email address na ibinigay mo nang nagrehistro ka para sa iyong account o sa pamamagitan ng pagpaskil ng isang abiso gamit ang Serbisyo. Kung magpapatuloy ka sa pag-access o paggamit ng Serbisyo pagkatapos magkabisa ang mga pagbabagong iyon, ikaw ay sumasang-ayon na mapasailalim sa binagong Mga Tuntunin ng Serbisyo.

  Pangkalahatang Impormasyon

  Ang Termino ng Serbisyo ay binubuo ng buong kasunduan sa pagitan mo at ng Chess.com at pinamamahalaan ang iyong paggamit sa Serbisyo, humahalinlin sa anumang naunang kasunduan sa pagitan mo at ng Chess.com na may kinalaman sa Serbisyo. Itong mga Termino ng Serbisyo ay ang buong at ekslusibong kasunduan sa pagitan mo at ng Chess.com tungkol sa Serbisyo, at ang mga Termino at Serbisyong ito ay humahalinlin at pumapalit sa anumang naunang kasunduan sa pagitan mo at ng Chess.com na tungkol sa Serbisyo (maliban sa anumang serbisyo na mayroon kang hiwalay na kasunduan sa Chess.com na malinaw na karagdagan o pamalit sa mga Termino ng Serbisyong ito). Kung ang anumang probisyon ng mga Termino ng Serbisyong ito ay kilalanin na hindi tama, ang natira sa Termino ng Serbisyo ay magpapatuloy nang buong puwersa at epektibo. Ang mga Termino ng Serbisyong ito at ang karapatang ipinagkakaloob at mga obligasyong tinanggap dito ay hindi mo pwedeng ilipat, i-assign, o i-delegate sa anumang paraan. Ang Chess.com ay may layang i-assign ang mga Termino ng Serbisyong ito, at ikaw ay hayagang sumasang-ayon na ang anumang intektuwal na karapatan sa pag-aari na nililisensiya sa Chess.com dito, kasama na ang anumang karapatan sa Content, ay pwedeng ilipat sa assignee ng Chess.com ng walang pahintulot mo. Ang pagkabigo ng Chess.com na gamitin o ipatupad ang anumang karapatan o probisyon ng TOS ay hindi bumubuo ng pagbitiw sa ganong karapatan o probisyon.