Kasunduan sa User

Ang sumusunod na text ay isang saling-wikang nagbibigay impormasyon lamang. Ang tanging legal at balidong bersyon ay available sa Ingles.
Petsa ng Pagkabisa: November 18, 2022

Ibig lang sabihin: respetuhin ang iba, respetuhin ang batas, at mag-enjoy ka lang!

Dapat mong basahing mabuti itong Kasunduan ng Gumagamit (“Kasunduan”) sa kabuuan nito bago gamitin ang website, Chess.com, ang aming kaugnay na Chess.com mobile application, at anumang iba pang mga website o app na nilikha at pinananatili ng Chess.com, LLC. Ito ay may bisang legal na kasunduan sa pagitan mo at ng Chess.com, LLC (“Chess.com”, “kami”, “amin” o “namin”). Ang aming Patakaran ng Patas na Laro, Kasunduan ng Subscriber, Patakaran ng Komunidad, Patakaran ng mga Mapagkumpitensyang Kaganapan at mga Papremyo, Patakaran ng mga Pamigay, Laro ng Pagkakataon at Sweepstakes, at Serbisyo ng Regalong Membership (ang “Iba pang mga Patakaran”) ang lahat ay ganap na isinama dito sa Kasunduan, nangangahulugang sa pagtanggap ng Kasunduang ito, tinatanggap mo din ang Iba pang mga Patakaran. Ang Iba pang mga Patakaran ay bahagi ng Kasunduang ito, kahit na ipakita namin ang Iba pang mga Patakaran sa ibang webpage. Kung hindi mo ma-access ang anuman sa Iba pang mga Patakaran gamit ang mga link sa itaas, pakiabisuhan kami sa https://support.chess.com. At saka, ang aming Patakaran sa Pagiging Pribado ay inilalarawan kung paano namin kinokolekta, hinahawakan at ginagamit ang impormasyon na iyong ibinigay sa amin kapag ginamit mo ang Serbisyo. Para sa paliwanag ng aming mga gawi patungkol sa pagiging pribado, pakibisita ang aming Patakaran sa Pagiging Pribado na matatagpuan sa https://www.chess.com/legal/privacy. Ang aming Chess.com website at anumang nilalaman, mga kagamitan, features, at functionality na inaalok sa aming website at ang kaugnay na Chess.com mobile application, o anumang mga website o app na nilikha namin, ay sama-samang tinutukoy bilang ang “Mga Serbisyo”.

Sa paggamit ng aming Serbisyo ikaw ay sumasang-ayon sa mga tuntunin ng Kasunduang ito. Kung hindi ka sumasang-ayon, hindi mo dapat gamitin ang aming Serbisyo, na karagdagang tinukoy sa ibaba. Ang paggamit mo ng Serbisyo ay itinuturing na isang “patuloy na pagtanggap” ng Kasunduang ito, nangangahulugang sa tuwing ginagamit mo ang Serbisyo ay tanggap mo ang noon-kasalukuyang bersyon ng Kasunduan o anumang Iba pang Patakaran, kahit na nagbago na sila (nang walang abiso sa iyo) mula noong huling pagkakataon na ginamit mo ang Serbisyo.

Para pumasok sa Kasunduang ito, gamitin ang Serbisyo, at/o lumikha ng account sa amin, ikaw ay 13 taong gulang dapat o mas matanda pa. Kung wala ka pa sa legal na edad sa iyong hurisdiksyon ngunit 13 taong gulang o higit pa, ang iyong magulang o legal na tagapag-alaga ay kinakailangang pumayag sa Kasunduang ito sa ngalan mo bago mo gamitin ang mga Serbisyo at maaari mo lamang magamit ang mga Serbisyo kapag kasama ang paglahok ng iyong magulang o legal na tagapag-alaga. Kung ikaw ay wala pa sa edad na 13 hindi mo pa maaaring gamitin ang Serbisyo. Kung ikaw ay pumasok sa Kasunduang ito, pinagtitibay mo na natugunan mo ang mga kinakailangan dito at kami ay makatwirang pinapayagang umasa dyan. Kung ikaw o isang taong kilala mo ay lumikha ng account sa Chess.com na wala pang edad 13, ipaalam sa amin sa https://support.chess.com.

Ang Kasunduan ng User na ito, ang Iba pang mga Patakaran, at ang aming Patakarang Pagkapribado ay maaaring ma-update o mabago paminsan-minsan; kaya dapat mong regular na suriin ang pahinang ito upang tingnan ang anumang mga pagbabago. Kung patuloy mong gagamitin ang aming Serbisyo, nangangahulugan ito na ikaw ay patuloy na sumasang-ayon sa anumang mga pagbabago sa mga kasunduan at patakarang ito. Hindi namin kailangang ipaalam sa iyo kapag may binago kami sa aming mga patakaran, maliban kung ikaw ay residente ng Estado ng California o naninirahan sa anumang bansa na napapailalim sa Pangkalahatang Regulasyon sa Proteksyon ng Data, kami ay magbibigay ng abiso sa iyo kung kami ay: (a) gagawa ng anumang mga pagbabago sa Kasunduang ito o sa Iba pang mga Patakaran na pinahihintulutan kaming magbenta ng iyong user data, o (b) kung kami ay gagawa ng anumang komersyal na paggamit ng iyong user data maliban kung para sa panloob na mga layunin lamang.

DAPAT MONG PANSININ NA ANG KASUNDUANG ITO AY KASAMA ANG MGA SUMUSUNOD NA PROBISYON: (1) ARBITRATION CLAUSE; (2) PAGTALIKOD SA KARAPATAN MONG DALHIN KAMI SA ISANG CLASS ACTION LAWSUIT; (3) AT PAKAWALAN KAMI SA LAHAT NG CLAIMS NA MAAARING LUMABAS DAHIL SA PAGGAMIT MO NG AMING SERBISYO.

Arbitrasyon, Namamahalang Batas, at Hurisdiksyon

BASAHING MABUTI ANG SEKSIYON NA ITO. ITO AY MAKAKAAPEKTO SA IYONG KARAPATANG MAGSAMPA NG KASO SA KORTE.

Kung ikaw ay may alitan sa Chess.com na nauugnay sa anumang paraan sa Kasunduang ito, kabilang ang Iba pang mga Patakaran, ang Patakarang Pagkapribado, o sa pag-access sa o paggamit ng aming Serbisyo, o sa anumang iba pang gamit ng mga Serbisyo at/o transaksyon sa Chess.com ng anumang uri, kabilang ang paggamit ng Chess.com sa marketing o mga layuning pang-edukasyon at lahat ng iba pang layunin, kung magkaganoon tayo ay nagkakasundo na ituloy ang resolusyon sa paraang nakabalangkas sa ibaba. Bawat isa sa atin ay may tatlumpung (30) araw mula sa petsa ng iyong paunang kasunduan sa Kasunduan na mag-opt out sa Probisyong Arbitrasyon na ito.

1. Impormal na Resolusyon

Makikipag-ugnayan ka muna sa amin sa https://support.chess.com para abisuhan kami ng iyong dispute at subukang lutasin ito sa amin nang hindi pormal.

Dapat mong pamagatan ang iyong abiso sa amin na “Abiso ng Hindi Pagkakaunawaan” at dapat kasama ang iyong buong legal na pangalan (totoong pangalan mo), anumang nauugnay na pangalan ng account na gamit mo (ang account name mo o account ID), iyong address, paano ka pwedeng kontakin, ang iyong problema, at ano ang gusto mong gawin namin. Aming susubukan sa kagandahang loob na makapag-ayos ng resolusyon sa hindi pagkakaunawaan bago magtapos ang tatlumpung (30) araw mula sa petsang unang nakipag-ugnayan ka sa aming support group. Kung hindi namin kayang lutasin ang hindi pagkakaunawaan nang impormal, saka kami maghahabol ng resolusyon sa sumusunod na paraan:

2. Arbitrasyon

Ang Federal Arbitration Act (“FAA”) at ang batas federal ng arbitrasyon ay ipatutupad sa Kasunduang ito, kahit na ikaw ay hindi naninirahan sa Estados Unidos. Lahat ng naaangkop na international analogs sa FAA ay ipatutupad sa Kasunduang ito, maliban sa United Nations International Covenants, pati ang United Nations International Covenant sa Pagbebenta ng mga Kalakal.

Proceso ng Arbitrasyon

Kailangan mong magbigay ng Abiso ng Hangarin na Makapamagitan gamit ang sertipikadong liham ng U.S. Postal Service sa: Chess.com, Legal, 877 E 1200 S #970397, Orem, UT 84097. Ang iyong Abiso ay dapat: (a) ilarawan ang kalikasan at basehan ng iyong mga paghahabol; at (b) ilagay ang nais mong mangyari.

Pagkatapos, kailangan mong magpasa ng anumang paghahabol sa pangwakas at umiiral na arbitration ng American Arbitration Association ("AAA"), gamit ang naaangkop nitong Patakarang Commercial Arbitration at Patakarang Consumer Arbitration, na binago ng Kasunduang ito. Ang AAA Rules ay matatagpuan sa http://www.adr.org.

Ang Arbitrator ay nakatali sa Kasunduang ito. Ang AAA at ang Arbitrator ay magsasagawa ng lahat ng bahagi ng paglilitis sa Ingles. Ang Arbitrator ay gagawin ang pagdinig virtually subalit, kung ang magkabilang panig ay nagkasundo na ang pisikal na pagdalo sa pagdinig ay kailangan, ang Arbitrator ay magsasagawa ng pagdinig sa Utah County, Utah o ang county kung saan ka nakatira. Ikaw ay maaaring pumili alinman sa dalawang lokasyon.

Anumang pasya o gantimpala ay may kasamang nakasulat na pahayag na naglalahad ng pasya ng bawat paghahabol at ang batayan para sa parangal, kasama ang mahahalagang katotohanan at legal na natuklasan at konklusyon ng Arbitrator.

Ang Arbitrator ay maaari lamang maggawad ng legal o makatwirang lunas sa mga kahilingan mo o ng Chess.com para masiyahan ang isa sa ating indibidwal na mga kahilingan (at kung anuman ang mapagdesisyunan ng Arbitrator ay suportado ng kapani-paniwalang nauukol na katibayan). Ang Arbitrator ay maaaring hindi maggawad ng lunas laban sa Chess.com na nirerespeto ang ibang tao maliban sa iyo.

Kung kinakailangan, ang alinman sa partido ay maaaring magpasa ng anumang pasya sa arbitrasyon o dalhin sa anumang korte na may karampatang hurisdiksyon na ipatupad bilang huling hatol. Ang hatol ng arbitrator ay ituturing na pangwakas at may-bisa, na walang pagkakataong umapela. Ang lahat ng partido sa naturang arbitration ay sumasang-ayon na talikdan ang anumang karapatang umapela, na sukdulang pinahihintulutan sa ilalim ng FAA at ng kasalukuyang mga Tuntuning Commercial ng AAA.

Mga Fee sa Arbitrasyon, Gastos, at mga Fee ng Abugado

Kung ikaw ay naghahangad ng lunas sa halagang $10,000 o mas mababa, ang Chess.com ay agad na ibabalik ang iyong filing fee at iyong bahagi, kung meron man, sa gastos sa arbitration ng AAA, kasama ang bayad sa arbitrator kung sakaling pumabor sa iyo ang arbitrator (maliban na lang kung napagtanto ng arbitrator na ang iyong kaso ay walang kabuluhan o isinampa para lamang makapanggulo, kung magkagayon ay sumasang-ayon kang ibalik sa Chess.com ang mga binayaran nila at ginastos, kasama ang bayad sa abogado, na nauugnay sa pagtatanggol sa kaso). Kung mahigit naman sa $10,000 ang hinahabol mo – o kung hindi angkop ang AAA Commercial Arbitration Rules – hahatiin ng AAA ang gastos sa arbitration, kasama ang bayad sa arbitrator, sa pagitan mo at ng Chess.com, ayon sa AAA Commercial Arbitration Rules, maliban na lang kung napagtanto ng arbitrator na ang iyong kaso ay walang kabuluhan o isinampa para lamang makapanggulo.

Ang Arbitrator ay hindi maglalabas ng arbitration award na nagtatakda sa isang panig na bayaran ang attorney’s fees ng kabilang panig, maliban na lang kung ang Arbitrator ay makita na ang kahilingan ng partido ay walang kabuluhan o ginawa lamang para manggulo sa kabilang panig.

Walang kahit ano sa seksyong ito na pipigil sa magkabilang partido na maghanap ng tulong mula sa korte ng small claims (para sa mga eligible na claims) o injunctive o ibang equitable na tulong mula sa mga korteng sibil para sa mga bagay na may kinalaman sa seguridad ng data, pag-aaring intelektuwal, o hindi awtorisadong pag-access sa Serbisyo. Walang anuman sa seksyon na ito ang maaaring binibigyang-kahulugan na limitihan ang anumang mga karapatan o ipagbawal ang anumang paraan kung saan, sa ilalim ng mga umiiral na lokal na batas, ay maaaring hindi limitado ng isang balidong probisyon ng arbitration.

IKAW AY SUMASANG-AYON NA, SA PAGPASOK SA KASUNDUANG ITO, IKAW AT ANG CHESS.COM AY TINATALIKURAN ANG KARAPATAN SA PAGLILITIS NG HURADO O MAKILAHOK SA CLASS ACTION CLAIM.

LAHAT NG PAGHAHABOL AY DAPAT ISAGAWA SA INDIBIDWAL NA KAPASIDAD NG MGA PARTIDO, AT HINDI BILANG ISANG PLAINTIFF O CLASS MEMBER SA ANUMANG PURPORTED CLASS O REPRESENTATIVE PROCEEDING, AT, MALIBAN LANG KUNG PUMAYAG KAMI, ANG ARBITRATOR AY HINDI MAMAARING PAGSAMAHIN ANG PAGHAHABOL NG HIGIT SA ISANG TAO.

Kung sa anumang kadahilanan ang pagtatalo sa pagitan mo at ng Chess.com ay magpatuloy sa korte sa halip na sa arbitrasyon, ang mga batas ng Estado ng Utah at ng FAA ang mangangasiwa, nang walang tinutukoy na o aplikasyon ng anumang salungat na probisyon ng batas o iyong estado o bansa na iyong tinitirahan.

Bukod dito, ang anumang alitan ay dadalhin lamang sa Korte ng U.S. District sa Salt Lake County, Utah o ang Korte ng Utah State District sa Utah County, Utah, Estados Unidos. Ikaw ay sumasang-ayon sa hurisdiksyon ng at lugar ng mga korte at tinatalikdan ang anumang pagtutol na ito ay inconvenient na forum.

3. Alternatibong Resolusyon sa Pagtatalo

Kung ang iyong kaso ay tungkol sa desisyon ng Chess.com na nilabag mo ang kanilang Patakaran sa Patas na Paglalaro, at kung hindi mo nais na ipadala ito sa arbitration ng AAA, maaari mong piliin na ipadala ito, sa halip, para sa pangwakas at mabisang arbitration sa isang Lupon ng Mga Dalubhasa sa Patas na Paglalaro. Ang Chess.com ay magtatamasa ng tanging karapatan para suriing muli ang anumang gayong mga kaso na isinumite para sa resolusyon ng Lupon ng Mga Dalubhasa sa Patas na Paglalaro, at magtatamasa ng natatanging karapatang pagpapasya na tanggapin o tanggihan ang anumang gayong mga kaso para sa arbitration. Kung tanggihan ng Chess.com na ibigay ang resolusyon sa Lupon ng Mga Dalubhasa sa Patas na Paglalaro, maaari mo pa ring gamitin ang Arbitration Procedure na ibinibigay sa sub-section 2 sa itaas.

Ang lupong ito ay isasagawa ang kanilang pagdinig gamit ang AAA’s Consumer Arbitration Rules, ayon sa pagbabago ng mga provision ng Arbitration sa Seksyon 2 ng Kasunduang ito.

Babayaran ng Chess.com ang lahat ng bayarin at gastos na nauugnay sa paglilitis nitong Lupon ng Patas na Paglalaro (maliban lang sa mga bayad sa abogado mo). Pareho kayo ng Chess.com na may responsibilidad sa bayad sa mga sariling abogado sa lahat ng pagkakataon, kahit na sino man ang manaig sa paglilitis na ito.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master. Ang kapulungan at komposisyon ng Lupon ng Patas na Paglalaro ay tanging sa pagpapasya lamang ng Chess.com at, sa pagpapasailalim sa hurisdiksyon ng Panig ng Patas na Paglalaro, sumasang-ayon ka na ang desisyon nito ay magiging pangwakas at may bisa, na walang pagkakataong umapela maliban kung ang Chess.com, sa sarili nitong pagpapasya, ay magdesisyong magbigay ng apela.

Termination

Sumasang-ayon ka na ang Chess.com ay maaaring, may dahilan man o walang dahilan, at nang walang paunang abiso, na kaagad na tapusin, suspindehin, hindi paganahin o tanggalin ang iyong Chess.com account, anumang nauugnay na email address, at pag-access sa Serbisyo. Ang Chess.com ay maaaring wakasan nang may dahilan o walang dahilan sa anumang oras at epektibo kaagad, sa tanging pagpapasya ng Chess.com, kasama ngunit hindi limitado sa kabiguan ng Miyembro na umayon sa mga tuntunin at mga kondisyon ng Kasunduang ito. Ang pagsunod sa Kasunduang ito o sa Iba pang mga Patakaran ay hindi pangako o garantiya sa pag-access sa Chess.com o sa Serbisyo. Ang dahilan ng naturang pagwawakas ay maaaring kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, (a) mga pagsira o paglabag sa Kasunduang ito o iba pang isinamang mga kasunduan o mga patnubay, (b) mga kahilingan ng tagapagpatupad ng batas o iba pang mga ahensya ng gobyerno, (c) kahilingan mo (kusang pagtatanggal ng account), (d) pagtigil o pagbabago ng materyal sa Serbisyo (o anumang bahagi nito), (e) hindi inaasahang teknikal o isyung seguridad o mga problema, (f) mahabang panahon na walang aktibidad, (g) pakikipag-ugnayan mo sa panloloko o mga ilegal na aktibidad, at/o (h) hindi pagbabayad ng anumang mga bayarin na inutang mo na nakaugnay sa mga Serbisyo. Kung ipinatigil dahil sa mga aksyon na nagiging sanhi ng aktwal, mga pinsalang may kabayaran sa Chess.com (halimbawa, pagsali sa panghihimasok sa data ng Chess.com), ang Chess.com ay ang magtatamasa ng lahat ng mga karapatan at mga lunas laban sa iyo, kabilang ang paghahanap nito ng mga lunas sa mga korte ng Estado ng Utah o sa ibang paraan.

Maaari naming gawin ang mga sumusunod na hakbang kapag tatapusin namin ang Chess.com account mo: (a) pagtanggal ng access sa lahat ng mga alok sa loob ng Serbisyo, (b) pagtanggal ng iyong password at lahat ng may kaugnayang impormasyon, mga file at nilalaman na nauugnay sa o nasa loob ng iyong account (o anumang bahagi nito), (c) pagbabawal sa patuloy na paggamit ng Serbisyo, (d) kung ikaw ay lumabag sa Patakaran ng Patas na Laro, paglalagay sa iyong account ng markang isinara dahil sa paglabag sa Patakaran ng Patas na Laro, pati na rin ang pag-alis ng iyong profile avatar, pangalan at impormasyong personal sa account (ngunit pinananatili nito ang username), (e) kung nilabag mo ang Patakaran ng Patas na Laro habang naglalaro sa isang kaganapan, ang nag-organisa ng kaganapan ay maaari kang i-diskwalipika sa kaganapan dahil sa pagkakasara ng iyong Chess.com account dahil sa paglabag sa Patakaran ng Patas na Laro, at (f) kung nilabag mo ang Patakaran ng Komunidad, paglalagay sa iyong account ng markang isinara dahil sa pang-aabuso, pati na rin ang pagtanggal ng iyong profile avatar, pangalan at impormasyong personal sa account (ngunit pinananatili nito ang username).

Dagdag pa dito, sumasang-ayon ka na ang lahat ng pagwawakas ay isasagawa sa sariling pasiya ng Chess.com at na ang Chess.com ay hindi mananagot sa iyo o sa anumang ikatlong partido para sa anumang pagwawakas ng account mo, anumang nauugnay na email address, o access sa Serbisyo. Walang karapatang i-apela ang pagwawakas ng Chess.com account maliban kung ang Chess.com, sa sarili nitong pagpapasya, ang syang magpapahintulot ng apela. Kung ikaw ay sakop ng GDPR o kung ikaw ay naninirahan sa Estado ng California, ang pagwawakas ng iyong Chess.com account ay hindi tumatapos sa iyong karapatang makatanggap ng kopya, o humiling ng pagtanggal ng, anumang personal na data na aming hawak o pinoproseso para sa iyo.

Mga Limitasyon ng Account

Ang Chess.com ay maaaring magtatag ng mga pangkalahatang gawi at limitasyon sa paggamit ng Serbisyo, kasama ang walang limitasyong maximum na bilang ng araw ng pagtatago ng Serbisyo ng mga email messages, mga paskil sa board o iba pang uploaded na Content, ang maximum na bilang ng email messages na pwedeng ipadala mula o tinatanggap ng isang account sa Serbisyo, ang maximum na laki ng anumang email message na maaaring ipadala mula o tinatanggap ng isang account sa Serbisyo, ang maximum na disk space na ibibigay ng servers ng Chess.com para sa iyo, ang maximum na bilang (at ang maximum na tagal para) sa iyong pag-access ng Serbisyo sa anumang ibinigay na oras. Ang Chess.com ay walang responsibilidad o pananagutan para sa pagkabura o pagkabigo na maitago ang anumang mensahe at iba pang komunikasyon o ibang Content na pinapanatili o hinahatid ng Serbisyo. Nirereserba ng Chess.com ang karapatan na i-log off ang mga account na hindi aktibo nang matagal na panahon.

Bukod dito, ayon sa Patakaran ng Patas na Laro, ang Chess.com ay maaari ring magtatag ng mga pangkalahatang pamamaraan at limitasyon sa paggamit ng iyong account, kabilang ang walang limitasyong: pagsubaybay sa data ng laro mo at pag-uugali at, kapag nakitang kahina-hinala ang iyong pag-uugali, paghihigpitan ang iyong paglalaro, pagtanggal sa iyo sa kaganapan, o pagpigil sa pagsali mo sa kaganapan. Kapag nakitang kahina-hinala ang iyong pag-uugali, ang Chess.com ay may iba pang halimbawa ng pangkalahatang pamamaraan tungkol sa paggamit ng iyong account, kagaya ng pagpapaalam sa publiko na ang iyong account o game play ay nasa ilalim ng pagsusuri at ginagawang pangpubliko ang anumang komunikasyon sa pagitan mo at ng Chess.com kaugnay sa aming napag-alaman sa iyong kahina-hinalang pag-uugali. Para sa kaliwanagan, ang Chess.com ay may ganap na pagpapasya sa iyong account at kaugnay na mga komunikasyon kapag nakita naming kahina-hinala ang iyong pag-uugali sa anumang aspeto.

Ang Chess.com ay pinapanatili ang karapatan nitong baguhin ang mga pangkalahatang pamamaraan at limitasyong ito paminsan-minsan ng walang abiso sa iyo.

Mga Premyo

Para makapaglaro sa mga kaganapang may mga papremyo sa Chess.com, ikaw ay nasa hustong legal na edad dapat ayon sa mga batas sa iyong estado o pinaninirahang bansa at sumunod sa iyong mga lokal na batas. Kung ikaw ay wala pa sa legal na edad, ang iyong magulang o legal na tagapag-alaga ay dapat sumang-ayon sa kasunduang ito. Ang Chess.com ay hindi responsable sa pagpapatunay ng legalidad ng iyong pagsali sa mga kaganapan.

Kung sakaling manalo ka ng anumang Premyo (pera, o iba pa) sa anumang Kompetisyon (paligsahan, kaganapan, o iba pa) sa Chess.com, kinikilala mo at pumapayag ka sa nangyayaring imbestigasyon ng Chess.com sa iyong mga laro may kaugnayan man o wala sa nagaganap na iyon sa loob ng Kompetisyon at sa anumang paghatol na ginawa bilang pagpapasiya sa iyong pagiging karapat-dapat na manalo ng alinmang Premyo o diskwalipikasyon ay nakasalalay sa Chess.com. Ang Chess.com ay maaaring, sa sarili nitong pagpapasiya, pigilan ang anuman at lahat ng mga Premyong napanalunan sa alinmang Kompetisyon sa aming Site sa anumang yugto ng panahon sa nakabinbing imbestigasyon sa iyong Mga Laro. Anumang desisyon ng Chess.com patungkol sa pagtanggal, pagbabawas o pagkansela ng mga Premyo alinsunod sa mga Alituntunin ng Serbisyo ng Chess.com ay magiging pangwakas at may-bisa sa iyo at hindi sasailalim sa pagsusuring muli o apela mo o anumang ikatlong partido.

Kapag sumali sa anumang Kompetisyon ikaw ay sumasang-ayon na pakawalan, tanggalan at panghawakang hindi nakakapinsala ang aming kumpanya, mga legal na kinatawan nito, mga kaakibat, mga subsidiary, ahensya at kani-kanilang mga opisyal, direktor, empleyado at ahente, mula sa anumang gastos, danyos, pagsaad ng pagkalugi, pagkilos o paglilitis mula sa iyo (o anumang ikatlong partido para sa iyo) ("Claims"), bilang resulta ng iyong paglahok sa Kompetisyon at/o anumang Gantimpala na maaari o hindi iginawad sa iyo dahil sa resulta nito at ang Chess.com ay ganap na inaalis ang anumang pananagutan na may kaugnayan sa anumang nasabing Claims.

Ang Chess.com ay hindi mananagot sa iyo sa anumang kabiguang maisagawa ang alinman sa aming mga obligasyon sa ilalim ng Kompetisyon o patungkol sa Gantimpala kung saan hindi ito nagawa ng Chess.com dahil sa mga pangyayaring wala sa aming makatwirang kontrol.

Ikaw ay sumasang-ayon na bayaran ang aming kumpanya, ang mga legal na kinatawan nito, mga kaakibat, subsidiary, ahensya at kani-kanilang mga opisyal, direktor, empleyado laban sa lahat ng mga gastos, pagkalugi, pinsala, gastos at pananagutan (kasama ang pagkawala ng reputasyon at goodwill at bayad sa mga propesyonal na tagapayo) na naranasan ng Chess.com na resulta ng paglabag mo sa iyong mga obligasyon sa ilalim ng Mga Panuntunang ito, Mga Termino ng Serbisyo ng Chess.com, Mga Tuntunin ng Paligsahan o Espesyal na Mga Tuntunin o may kaugnayan sa iyong pagkabigo na sundin ang anumang mga tagubilin na ibinigay ng aming koponan o nauugnay sa anumang bagay tungkol sa iyong paglahok sa isang Kompetisyon.

Sa kaso ng mga hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasundo tungkol sa anumang aspeto ng isang Kompetisyon kabilang ang ngunit hindi limitado sa lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa paggawad ng mga Gantimpala, ang eligibility ng isang Kalahok na sumali sa Kompetisyon, ang asal ng anumang Kalahok, mga Tuntunin, ang Termino ng Serbisyo ng Chess.com, Mga Tuntunin ng Paligsahan o Espesyal na Mga Tuntunin, ang huling pasya ay dapat nakasalalay sa aming koponan at ang anumang desisyon ng Chess.com ay magiging pinal at sasaklaw sa iyo at hindi isasailalim sa pagsusuri o apela mula sa iyo o anumang ikatlong partido.

Ang Chess.com ay hindi at hindi pwedeng magbigay ng payong pang-buwis o payong pang-legal patungkol sa pangangasiwa ng buwis ng anumang Mga Premyo. Ang Chess.com ay maaaring ihayag ang impormasyong nauugnay sa Mga Premyo sa anumang tagapamahala ng buwis na sa tingin nito ay kinakailangan, kabilang ang pagtugon sa isang balidong kahilingan sa impormasyon ng anumang kinatawan ng gobyerno. Nang hindi nililimitahan ang pangkalahatan ng mga nabanggit, ang Chess.com, sa sarili nitong pagpapasya, ay maaaring magbigay o hindi magbigay ng abiso sa iyo ng naturang pagsisiwalat, na maaaring maging limitasyon sa iyong mga pribadong karapatan sa ilalim ng GDPR o kahalintulad na mga batas sa pagkapribado ng data sa iyong hurisdiksyon.

Pag-uugali ng Miyembro

Ikaw ay sumasang-ayon na hindi gamitin ang Serbisyo para:

 • mag-upload, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang Content na labag sa batas, nakasasakit, nagbabanta, mapang-abuso, nakaka-harrass, paninirang-puri, bulgar, malaswa, hayagang sekswal, pornograpiya, libeloso, nakasasagasa sa privacy ng iba, mapopoot, o racially, ethnically o kung hindi man ay katutul-tutol;
 • mag-post ng anumang mga komento, teksto, mensahe, o mga link sa mga forum o anumang pampublikong mga komento na naglalaman ng anumang mga patalastas ng anumang uri, kabilang na ang pang-relihiyon, pampulitika, o mga mensaheng pang recruit para sa mga pangkat sa Chess.com, club, blog, o anumang iba pang content na nasa o wala sa Chess.com;
 • mag-post ng anumang mga komento, teksto, mensahe, o mga link sa mga forum o anumang mga pampublikong komento na wala sa paksa o hindi nauugnay sa layunin at content ng orihinal na content, laro, artikulo, blog, o paksa sa forum;
 • magbanta ng karahasan laban sa sinuman o itaguyod ang pagpinsala sa iyong sarili;
 • "i-stalk" o i-harrass ang iba;
 • magkunwaring sinumang tao o nilalang, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, isang kinatawan ng Chess.com, o maling ipahayag o kung hindi man ay maling representasyon ng iyong pagkakaugnay sa isang tao o nilalang;
 • mag-forge ng mga header o kung hindi man ay manipulahin ang mga nagpapakilala upang ibalatkayo ang pinagmulan ng anumang Content na ipinadala gamit ang Serbisyo;
 • mag-upload, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang Content na wala kang karapatang gawing available sa ilalim ng anumang batas o sa ilalim ng kontraktwal o relasyong fiduciary;
 • mag-upload, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang Content na may kasamang personal na impormasyon ng sinumang iba nang walang pahintulot nila o na lumalabag sa anumang patent, trademark, trade secret, copyright, mga karapatan ng publicity o iba pang mga pagmamay-ari ng anumang partido;
 • mag-upload, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang hindi hinihingi o hindi awtorisadong patalastas, promosyonal na materyales, "junk mail," "spam," "chain letter," "mga pyramid schemes," o anumang iba pang anyo ng pamamalimos, maliban sa mga lugar na itinalaga para sa naturang layunin;
 • paggamit, pagpaparami, o pagtanggal ng anumang copyright, trademark, marka ng serbisyo, pangalang kalakalan, slogan, tatak, imahe, o iba pang naka-display na pagmamay-aring notasyon sa o sa pamamagitan ng Serbisyo;
 • mag-upload, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang materyal na naglalaman ng mga software virus o anumang ibang computer code, mga file o program na idinisenyo upang hadlangan, sirain o limitahan ang pag-andar ng anumang computer software o hardware o kagamitang pang telekomunikasyon;
 • guluhin ang pangkaraniwang daloy ng diyalogo o kung hindi man kumilos sa isang paraan na negatibong nakakaapekto sa kakayahan ng ibang mga user na lumahok nang real time sa mga palitan;
 • ang pag-access o paggamit ng Serbisyo sa anumang paraan na maaaring magpahinto, magpahirap, sumira, makasagabal o manggulo ng Serbisyo o mga server o network na konektado sa Serbisyo o alinmang iba pang partidong nag-a-access sa o gumagamit ng Serbisyo;
 • sumuway sa anumang mga kinakailangan, pamamaraan, patakaran o tuntunin ng mga network na konektado sa Serbisyo;
 • pag-download, pagbago, pag-kopya, pamamahagi, pagpapadala, pagpapakita, pagganap, pagpaparami, pagdodoble, paglalathala, pag-lisensya, paglikha ng derivative works mula sa, o pag-alok sa pagbebenta ng anumang impormasyon na nakapaloob sa, o nakuha sa o sa pamamagitan ng, ang mga Serbisyo, maliban sa mga pansamantalang file na awtomatikong naka-cache sa iyong web browser para sa mga layunin ng pagpapakita, o tulad ng kung hindi man ay hayagang pinahihintulutan sa Kasunduang ito;
 • pagkopya, pag-decompile, pag-reverse engineer, pagkalas o pag-decode ng mga Serbisyo (kabilang ang anumang pinagbabatayan na ideya o algoritmo), o subukang gawin ang anumang kapareho;
 • paggamit ng automation software (bots), mga hack, pagbabago (mods) o anumang hindi awtorisadong ikatlong-partidong software na dinisenyo upang baguhin ang Serbisyo;
 • pag-access, pakikialam, o paggamit ng mga hindi pampublikong lugar ng Serbisyo, mga computer system ng Chess.com, o ang mga sistemang technical ng paghahatid ng mga provider ng Chess.com;
 • siyasatin, i-scan, o subukan ang kahinaan ng anumang system o network o butas o iwasan ang anumang seguridad o paraan ng authentication;
 • gumamit ng anumang robot, spider, application na naghahanap/kumukuha sa site, o iba pang manual o awtomatikong device o proseso upang makuha, i-index, "mag mina ng data," o sa anumang paraang kopyahin o i-circumvent ang istraktura ng pag-navigate o presentasyon ng Serbisyo o mga nilalaman nito;
 • sinasadya o hindi sinasadyang labagin ang anumang naaangkop na lokal, estado, pambansa o internasyonal na batas, at anumang mga regulasyon na may puwersa ng batas;
 • mangolekta o mag-imbak ng personal na datos ng ibang users na kaugnay sa hindi pinahihintulutang pag-uugali at mga aktibidad na itinakda sa mga talata sa itaas at/o
 • pag-access o paggamit ng mga Serbisyo sa anumang paraang hindi hayagang pinahihintulutan ng Kasunduang ito.

Sumasang-ayon ka na huwag i-reproduce, doblehin, kopyahin, ibenta, ikalakal, muling ibenta o pagsamantalahan para sa anumang mga komersyal na layunin, ang anumang bahagi ng Serbisyo (kasama ang Chess.com username mo), paggamit ng Serbisyo, o pag-access sa Serbisyo. Sumasang-ayon ka na ang iyong Chess.com account ay hindi maililipat.

Ang pagsunod sa mga nabanggit na tuntunin at regulasyon ay hindi garantiya ng patuloy na access sa Serbisyo o paggamit ng Chess.com. Ang Chess.com ay may karapatang limitahan o tapusin ang iyong access sa Chess.com at/o ang Serbisyo anumang oras.

Nilalaman

Naiintindihan mo na ang lahat ng impormasyon, data, teksto, software, musika, tunog, litrato, graphics, video, mensahe, tag, o iba pang mga materyales ( "Content" ), na nai-post sa publiko o pribadong ipinadala, ay nag-iisang responsibilidad ng taong pinagmulan ng nasabing Content. Nangangahulugan ito na ikaw, at hindi Chess.com, ang ganap na responsable para sa lahat ng Content na iyong nai-upload, post, email, ipinadala o kung hindi man ginawang available gamit ang Serbisyo. Hindi kinokontrol ng Chess.com ang Content na nai-post gamit ang Serbisyo at, dahil dito, ay hindi ginagarantiyahan ang kawastuhan, integridad o kalidad ng naturang Content. Naiintindihan mo na sa paggamit ng Serbisyo, maaaring ikaw ay hindi sinasadyang malantad sa mga Content na nakakasakit, malaswa o hindi kanais-nais. Hindi kailanman mananagot ang Chess.com sa anumang paraan para sa anumang Content, kasama, ngunit hindi limitado sa, anumang mga pagkakamali o mga hindi isinama sa anumang Content, o anumang pagkawala o pinsala ng anumang uri na natamo bilang resulta sa paggamit ng anumang Content na nai-post, na-email, ipinadala o kung hindi man ginawang available gamit ang Serbisyo.

Kinikilala mo na ang Chess.com ay maaari o maaaring hindi magpre-screen ng Nilalaman, ngunit ang Chess.com at ang mga itinalaga nito ay may karapatan (ngunit hindi obligasyon) sa kanilang sariling pagpapasya na magpre-screen, tanggihan, o galawin ang anumang Nilalaman na nasa Serbisyo. Nang hindi nililimitahan ang nauna, ang Chess.com at mga itinalaga nito ay may karapatang tanggalin ang anumang Nilalaman na lumalabag sa Kasunduang ito o kung ito ay hindi kanais-nais. Ang Chess.com ay maaaring tanggalin ang anumang Nilalaman sa Serbisyo sa anumang kadahilanan at maaaring suspindehin o tapusin ang mga gumagamit o bawiin ang mga username sa anumang panahon na walang pananagutan sa iyo. Amin ding inilalaan ang karapatang ma-access, mabasa, ingatan, at ihayag ang anumang mga impormasyon na kailangan ayon sa aming makatwirang paniniwala para (i) matugunan ang anumang naaangkop na batas, regulasyon, legal na proseso, o hiling ng gobyerno, (ii) ipatupad ang Kasunduang ito, kabilang ang pagsisiyasat ng potensyal na mga paglabag dito, (iii) tuklasin, pigilan, o kung hindi man ay punahin ang panloloko, seguridad, o mga isyung teknikal, (iv) tumugon sa mga suportang kahilingan ng gumagamit, o (v) protektahan ang mga karapatan, ari-arian, o kaligtasan ng Chess.com, mga gumagamit nito, at ang publiko.

Ang Chess.com ay hindi at hindi maaaring subaybayan ang Content na nabuo ng ibang mga user. Ang Chess.com ay hindi ginagarantiyahan ang kaangkupan ng anumang content na binuo ng user para sa iba pang mga user, kasama ka.

Naiintindihan mo na ang Serbisyo at software na nasa loob mismo ng Serbisyo ay maaaring may mga kasamang sangkap ng seguridad na siyang pumoprotekta sa materyal na digital, at ang paggamit ng mga materyal na ito ay napapailalim sa mga patakarang paggamit na itinakda ng Chess.com at/o mga content provider na nagbibigay ng nilalaman sa Serbisyo. Ang nasabing software ay maaaring may kasamang cookies. Pakisuring muli ang aming patakaran sa cookie para sa karagdagang impormasyon.

Hindi mo maaaring subukang sumuway o umiwas sa anumang mga panuntunan sa paggamit na nakalagay sa Serbisyo. Anumang hindi awtorisadong pagpaparami, publikasyon, karagdagang pamamahagi o pampublikong pagtatanghal ng mga materyal na ibinibigay sa Serbisyo, buo man o bahagi lang, ay mahigpit na ipinagbabawal.

Ang Chess.com ay hindi inaangkin ang pagmamay-ari ng Content na isinumite mo o para maisama sa Serbisyo. Gayunpaman, tungkol sa Content na iyong isinumite o para maisama sa mga pangpublikong lugar ng Serbisyo, ipinagkakaloob mo sa Chess.com ang pangdaigdigan, libre sa royalty, walang hanggan, hindi mababawi, maililipat, hindi eksklusibong lisensya, na may karapatan na mag-sublicense, gamitin, ipamahagi, magparami, baguhin, ibagay, ilathala, isalin, ipadala, pampublikong pagganap at ipinapakita sa publiko ang anumang Content na isinumite mo o para maisama sa mga lugar na mapupuntahan ng publiko sa Serbisyo at para isama ang ganyang Content sa iba pang mga gawa sa anumang format o medium na kilala ngayon o nabuo pagkatapos. Ang naturang pagbibigay ng lisensya ay magpapatuloy pagkatapos mong tanggalin ang iyong Chess.com account o kung ihinto, suspendihin o wakasan ang iyong Chess.com account alinsunod sa Kasunduang ito. Para sa kaliwanagan, kasama sa pagbibigay ng lisensyang ito ang karapatan, kasama ang karapatang mag-sublicense, ilathala, muling gamitin, o pagkakitaan ang anumang Content, mga laro, komento, username, o iba pang UGA na nauugnay sa iyong account (gaya ng tinukoy sa ibaba) at/o ang iyong Content (hal. ang iyong Chess.com account username, larawang profile, at bansa). Maaari kaming mag-sublicense ng gayong mga karapatan sa mga ikatlong partido; halimbawa, maaari naming i-sublicense ang karapatang ito sa Konektadong mga Serbisyo (gaya ng tinukoy sa ibaba). Sa pag-post o kung hindi man ay pagsama ng Content sa mga Serbisyo (kabilang ang larawang profile ng iyong Chess.com account), kinakatawan mo na nasa iyo ang lahat ng mga karapatan, lisensya, pahintulot, permiso, kapangyarihan at awtoridad na kinakailangan para ibigay ang mga karapatan sa gayong Content.

Ang pagrerecord, paghahatid, at pagbabahagi ng mga video sa paggamit ng Chess.com interface (halimbawa sa mga video para sa YouTube, sa Twitch, atbp) ay pinapayagan basta ipapakita dapat ang Chess.com logo sa interface. Ang nai-record na materyal ay pagmamay-ari ng lumikha, pero ang interface, mga disenyo, at artwork ay mananatiling pagmamay-ari ng Chess.com. Gayunpaman, patuloy naming pananatilihin ang karapatan na bawiin ang iyong pahintulot na gamitin ang aming ari-arian anumang oras sa sarili naming pagpapasya.

Mga Konektadong Serbisyo ng Ikatlong-Partido

Certain Connected Services may include functionality whereby you can link your Chess.com account with your account on such Connected Service or otherwise use your Chess.com account credentials to sign in to such Connected Service. Upon doing so, you acknowledge and agree that certain of your Chess.com account information may be shared with the provider of such Connected Service in connection with your account on such Connected Service (e.g. username, profile picture, name, email, country). None of your data will be shared without your explicit permission, other than your username and public data. Your login information and password will not be shared. You will, of course, be subject to their separate Terms of Service, Privacy Policies, and other governance. Chess.com is not liable for your interactions with any Connected Service.

User Game Activity (UGA)

Kasama rin sa aming mga Serbisyo ang pagbubuo at pagpapanatili ng rekord ng bawat aktibidad ng laro, kasaysayan, istatistika, archive, at ang pangpublikong rekord ng laro ng gumagamit. Kapag ikaw ay naglaro ng chess gamit ang Serbisyo, ang rekord ng aktibidad ng laro sa nasabing laro ng chess (“UGA”), ay maaaring available sa iyo, sa iba pang mga gumagamit, at ang publiko, sa ilang mga pormat, kasama pero hindi limitado sa, Portable Game Notation (kilala rin na PGN), Forsyth-Edwards Notation (kilala rin bilang FEN), GIF, at/o JPEG. Ang UGA ay maaaring kasama ang ilan sa iyong Content (hal ang iyong username, profile na larawan, at bansa), na napapailalim sa pagbibigay ng lisensya sa seksyon na tituladong “Lisensya sa Access at Paggamit ng UGA” sa ibaba.

Ang rekord na ito ng iyong UGA ay available sa publiko at maaaring ma-access, magamit, at pagkakitaan ng sinuman sa anumang bilang ng mga layunin, kasama, ngunit hindi limitado sa, paglalathala ng mga imahen ng iyong UGA halimbawa sa mga blog, video, post sa social media, mga koleksyon ng laro, o paglikha ng mga NFT.

Lisensya sa Pag-access at Paggamit ng UGA

Kami ay nagkakaloob sa iyo ng limitado, hindi eksklusibong lisensya na ma-access, maipakita at magamit ang UGA, kabilang ang UGA ng ilang laro ng iba pang mga gumagamit ng Serbisyo; kung, gayunman, ang lisensya na yan ay napapailalim sa Kasunduang ito at walang kasamang anumang karapatan na: (a) magbenta, muling magbenta o gamitin ito sa komersyo; (b) itago, tanggalin, baguhin o kung hindi ay gumawa ng anumang mga derivative na gamit ng UGA, o anumang bahagi nito; (c) gamitin ang anumang mining ng data, mga robot o katulad na pangangalap ng data o mga paraan ng pagkuha; (d) mag-download (maliban sa pag-cache ng pahina) ng anumang bahagi ng UGA; maliban kung hayagan naming pinahihintulutan; at (f) paggamit sa UGA na hindi nauukol sa layunin. Ang UGA ay maaaring kabilang ang aming mga trademark, marka ng serbisyo, logo, pangalang pangkalakalan, graphics, user interface, disenyo, at/o iba pang mga pagtatalaga sa pagmamay-ari ng Chess.com. Iyong kinikilala na wala sa lisensyang ito ang pagkakaloob sa iyo ng anumang karapatan sa nasabing mga marka o disenyo na maaaring ipakita o nakapaloob sa anumang UGA, maliban sa karapatang ipakita ang mga ito na naisama sa UGA, ayon sa mga paghihigpit na nakapaloob sa Kasunduang ito.

Binibigyan ka namin ng limitado, hindi eksklusibo, hindi maililipat na karapatang gumawa ng text hyperlink sa aming Serbisyo kabilang ang UGA, para sa legal na komersyal at hindi komersyal na mga layunin, sa kondisyon na ang naturang link ay hindi naglalarawan sa Chess.com o sa aming mga kaakibat o anuman sa aming mga produkto o mga serbisyo sa mali, nakaliligaw, mapanlait o mapanirang-puring pamamaraan, at sa kundisyon na ang site na naka-link ay hindi naglalaman ng anumang adult o illegal na materyal o anumang materyal na nakakapanakit, nanliligalig o hindi kanais-nais. Ang limitadong karapatang ito ay maaaring bawiin anumang oras. Maaari mong gamitin ang logo o iba pang mga pagmamay-aring grapiko ng Chess.com para mag-link sa Serbisyo o Nilalaman gamit ang aming hinuhang pahintulot. Maaari mo ring gamitin o i-frame o gumamit ng framing techniques upang ilakip ang anumang trademark ng Chess.com, logo o iba pang pagmamay-aring impormasyon, kabilang ang mga larawang matatagpuan sa Serbisyo, ang nilalaman ng anumang text o ang layout o disenyo ng anumang pahina, o anyong nilalaman sa isang pahina, sa Serbisyo sa aming hinuhang pagsang-ayon.

Patakarang NFT

Ikaw ay maaaring bumili, magbenta, makipag-kalakalan at makipagtransaksyon gamit ang mga NFT na nauugnay sa UGA sa storefronts at mga ikalawang pamilihan gamit ang mga plataporma ng ikatlong partido o mga Konektadong Serbisyo (“mga Platapormang NFT”). Hindi kami ang tagabenta ng anumang NFT na nasa mga Platapormang NFT. Kami ay hindi nagpapatunay o nag-i-endorso at hindi gagampanan at hindi magkakaroon ng anumang pananagutan o responsibilidad sa iyo o sa sinumang tao sa anumang naturang Platapormang NFT. Hindi namin kinokontrol ang mga aksyon ng nasabing mga plataporma, at hindi nangangako o gumagarantiya ng anumang uri patungkol sa ganung Platapormang NFT o ang iyong kakayahang magtransaksyon sa mga NFT na nauugnay sa UGA sa nasabing Platapormang NFT.

Kinikilala at sinasang-ayunan mo na may mga panganib na nauugnay sa pagbili at paghawak ng mga NFT at paggamit ng teknolohiyang blockchain. Kabilang dito, ngunit hindi limitado sa, panganib ng pagkawala ng access sa mga NFT dahil sa pagkawala ng (mga) pribadong susi, pagkakamali sa pag-iingat o pagkakamali sa pagbili, panganib sa pagmimina o mga atake sa blockchain, panganib sa hacking at mga kahinaan sa seguridad, panganib sa hindi kanais-nais na regulasyon sa isa o higit pang mga hurisdiksyon, panganib kaugnay sa pagbubuwis ng token, panganib sa pagsisiwalat ng personal na impormasyon, panganib sa mga pagkaluging walang insurance, hindi inaasahang mga panganib, at pabagu-bagong mga panganib. Anumang pagbili o bentang ginawa mo, pagtanggap o pagpapabilis sa labas ng Serbisyo ay sarili mong panganib. Hindi namin pinahihintulutan, kinokontrol o ini-endorso ang mga pagbili o pagbenta ng mga NFT sa labas ng Serbisyo. Malinaw naming itinatanggi at ikinakaila ang anumang pananagutan sa iyo at itinatanggi ang anumang obligasyon na bayaran ka o panatilihin kang hindi nakakapinsala sa anumang pagkaluging maaaring mangyari sa iyo sa pakikipagtransaksyon o pagpapadali ng mga transaksyon sa anumang mga NFT sa labas ng Serbisyo.

Kapag ikaw ay may kaalitan sa isa o higit pang ikatlong partido kaugnay sa Konektadong Serbisyo o Platapormang NFT, kami ay pinapalaya mo (at aming mga kaakibat at mga sangay, at aming at ang kani-kanilang mga opisyal, direktor, kawani at ahente) mula sa mga pag-angkin, paghingi at pagkasira (aktwal at kinahinatnan) ng bawat uri at kalikasan, kilala at hindi kilala, na nagmula sa o sa anumang paraan na konektado sa katulad na pagtatalo. Sa pagpasok sa pagpapalayang ito, hayagan mong isinusuko ang anumang mga proteksyon (ayon man sa batas o hindi) na kung hindi man ay limitahan ang saklaw ng paglayang ito upang isama lamang ang iyong mga pag-angkin na maaaring alam mo o pinaghihinalaang umiiral sa iyong pabor sa panahon ng pag-ayon sa pagpapalayang ito.

Indemnity

Sumasang-ayon ka na i-indemnify at panghawakang hindi nakakapinsala ang Chess.com at ang mga subsidiary, affiliate, opisyal, ahente, empleyado, kasosyo at taga-lisensiya mula sa anumang paghahabol o demanda, kasama ang mga makatwirang bayad sa mga abugado, na ginawa ng anumang ikatlong partido dahil sa o nangyari mula sa Content na iyong isinumite, ipinaskel, ipinadala o kung hindi man ginawang available sa pamamagitan ng Serbisyo, ang iyong paggamit ng Serbisyo, ang iyong koneksyon sa Serbisyo, ang iyong paglabag sa Mga Tuntunin ng Serbisyo, o ang iyong paglabag sa anumang mga karapatan ng iba.

Pakikitungo Sa Mga Nagpapapatalastas

Ang iyong pakikipag-usap o pakikitungo sa negosyo, o pakikilahok sa mga promosyon ng, mga advertiser na natagpuan sa o sa pamamagitan ng Serbisyo, kasama ang pagbabayad at paghahatid ng mga kaugnay na kalakal o serbisyo, at anumang iba pang mga termino, kundisyon, garantiya o representasyon na nauugnay sa naturang pakikitungo, ay nasa pagitan mo at ng advertiser lamang. Sumasang-ayon ka na ang Chess.com ay hindi mananagot o walang-pananagutan para sa anumang pagkawala o pinsala nang anumang uri na natamo bilang resulta ng anumang mga pakikitungo o bilang resulta ng pagkakaroon ng naturang mga advertiser sa Serbisyo. Lahat ng nilalaman ng ikatlong partido, kabilang ang pinapatalastas na nilalaman, ay tanging responsibilidad ng mga ikatlong partidong iyon; ang Chess.com ay hindi ginagarantiyahan ang kaangkupan ng anumang nilalaman ng ikatlong partido sa anumang layunin, at hindi rin ginagarantiyahan ng Chess.com ang katumpakan o pagkakumpleto ng anumang mga pahayag ng ikatlong partido.

Ang Serbisyo ay maaaring magbigay, o ang mga ikatlong partido ay maaring magbigay, ng mga link sa ibang World Wide Web sites o resources. Dahil ang Chess.com ay walang kontrol sa mga ganoong sites at resources, kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang Chess.com ay hindi responsable sa pagkakaroon ng naturang mga panlabas na site o resources, at hindi nag-eendorso at hindi responsable o mananagot sa anumang Content, advertising, mga produkto o iba pang materyal sa o makukuha sa mga naturang site o resources. Ang Chess.com ay hindi ginagarantiya ang kaangkupan ng anumang Content ng ikatlong partido para sa anumang partikular na gamit o layunin. Ang Chess.com ay hindi ginagarantiya ang katumpakan ng anumang mga patalastas ng mga ikatlong partido. Kinikilala at sinasang-ayunan mo rin na ang Chess.com ay hindi responsable o mananagot, direkta o hindi direkta, sa anumang pinsala o kawalan sanhi o diumano'y sanhi ng o sa koneksyon sa paggamit ng o pagtitiwala sa anumang katulad na Content, mga kalakal o mga serbisyo na magagamit sa o sa pamamagitan ng anumang katulad na site o resource.

Karapatang Pagmamay-ari

Ang lahat ng karapatan, titulo, at kapakanan sa at para sa Serbisyo, kabilang ang mga naaangkop na copyright, trademarks, at anumang iba pang karapatang pagmamay-ari, ay mananatiling eksklusibo na ari-arian ng Chess.com at mga tagapaglisensya nito, kung nakarehistro o hindi man sa kahit anumang naaangkop na awtoridad na nagbibigay ng trademark. Lahat ng mga trademark, marka ng serbisyo, logo, pangalang pangkalakalan, at anumang iba pang pagtatalagang pagmamay-ari ng Chess.com na ginamit dito ay ang mga trademark o nakarehistrong trademark ng Chess.com. Ang ibang produkto at mga pangalan ng kumpanya na nabanggit sa Serbisyo ay maaaring mga trademark ng kanilang mga kanya-kanyang may-ari. Ang Chess.com ay taglay ang lahat ng mga karapatang hindi hayagang ipinagkaloob sa Kasunduang ito.

Kung ang anumang software, nilalaman o iba pang mga materyales na pagmamay-ari o kontrolado ng Chess.com ay naipamahagi sa iyo bilang parte ng iyong paggamit ng mga Serbisyo, ipinagkakaloob sa iyo ng Chess.com ang personal, hindi naililipat, hindi maisa-sublicense at hindi eksklusibong karapatan at lisensya para ma-access at maipakita ang gayong software, nilalaman at mga materyales na ibinigay sa iyo bilang bahagi ng mga Serbisyo at ang karapatang gamitin ang object code ng Software nito sa nag-iisang computer, at ang karapatang mag-download ng nag-iisang kopya ng aming mobile application papunta sa iyong naaangkop na device; sa kondisyon na hindi mo gagawin (at huwag payagan ang anumang ikatlong partido na) kopyahin, baguhin, lumikha ng derivative na gawa mula sa, reverse engineer, reverse assemble o kung hindi man ay sumubok na tumuklas ng anumang source code, magbenta, magtalaga, mag-sublicense, magkaloob ng seguridad na interes sa o kung hindi man paglipat ng anumang karapatan sa Software. Ikaw ay sumasang-ayon na hindi babaguhin ang Software sa anumang paraan o porma, at hindi rin gagamit ng mga binagong bersyon ng Software, kabilang ang (walang limitasyon) sa layunin ng pagkakaroon ng hindi awtorisadong access sa Serbisyo. Ikaw ay sumasang-ayon na hindi i-access ang Serbisyo sa kahit anumang paraan maliban sa pamamagitan ng interface na ibinigay ng Chess.com sa pag-access ng Serbisyo. Ang lisensyang ito ay maaaring malayang babawiin sa anumang oras ng Chess.com.

Impormasyon sa Trademark

Ang lahat ng mga trademarks at marka ng serbisyo at ibang mga logo ng Chess.com at mga pangalan ng mga produkto at serbisyo ay mga trademark ng Chess.com, LLC. Kapag walang paunang permiso mula sa Chess.com, pumapayag kang hindi ipakita o gamitin ang mga trademark na ito sa anumang paraan.

Feedback

Ang Chess.com ay tumatanggap ng mga puna, komento at mungkahi para sa pagpapabuti ng mga Serbisyo (“Puna”). Kinikilala mo at malinaw na sumasang-ayon ka na ang anumang kontribusyon ng Puna ay hindi at hindi magbibigay o magkakaloob sa iyo ng anumang karapatan, titulo o interes sa mga Serbisyo o sa anumang kagayang Puna. Ang lahat ng Puna ay magiging nag-iisa at eksklusibong ari-arian ng Chess.com, at ang Chess.com ay maaaring gamitin at ibunyag ang Puna sa anumang paraan at sa anumang layunin nang walang karagdagang abiso o kabayaran sa iyo at walang pagpapanatili sa iyo ng anumang pagmamay-ari o iba pang karapatan o paghahabol. Sa pamamagitan nito ay itinatalaga mo sa Chess.com ang anuman at lahat ng karapatan, titulo at interes (kabilang, ngunit hindi limitado sa, anumang patent, copyright, lihim ng kalakalan, trademark, ipakita-paano, kilalanin-paano, karapatang moral at anuman at lahat ng iba pang karapatan sa intelektwal na pag-aari) na maaaring mayroon ka at sa anuman at sa lahat ng Puna.

Nirerespeto ng Chess.com ang mga karapatan sa intelektwal na pag-aari ng iba at inaasahan ang mga gumagamit ng Serbisyo na maging ganoon din. Ang Chess.com ay sumusunod sa federal na Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), ang teksto ay maaaring matagpuan sa U.S. Copyright Office Website sa http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Kami ay tutugon sa mga abiso ng di umano'y paglabag sa copyright na sumusunod sa DMCA at sa iba pang umiiral na batas at maayos na ibinigay sa amin; sa kondisyon na kung may Content na nauugnay sa NFT na lumalabag kami ay gagamit ng makatwirang komersyal na pagsisikap para maiwasan ang naturang NFT sa pagpapakita ng lumalabag na nilalaman kapag konektado sa aming mga Serbisyo.

Kung naniniwala kang nakopya o nagamit ang anumang Content sa paraan na lumalabag sa copyright, pakibigyan kami ng mga sumusunod na impormasyon:

 • isang pisikal o elektronikong pirma ng may-ari ng copyright o isang taong awtorisadong kumilos sa kanilang ngalan;
 • pagkilala sa copyrighted na gawa na sinasabing nalabag;
 • pagkilala sa materyal na sinasabing lumalabag o maging paksa ng aktibidad na lumalabag, at impormasyong sapat na makatwiran upang pahintulutan kaming matagpuan ang materyal (tulad ng isang url);
 • ang iyong contact information, kasama na ang iyong address, numero ng telepono, at isang email address;
 • isang nakasulat na pahayag mula sa iyo na mayroon kang isang mabuting paniniwala na ang paggamit ng materyal sa paraang inireklamo ay hindi pinahihintulutan ng may-ari ng copyright, ahente nito, o ng batas; at
 • isang pahayag na ang impormasyon sa abiso ay tumpak, at, sa ilalim ng parusa ng perjury, na awtorisado kang kumilos sa ngalan ng may-ari ng copyright.

Kung naniniwala ka na ang natanggal mong Content ay hindi talaga lumalabag, o mayroon kang sapat na karapatan upang mai-post ang iyong Content, mangyaring magpadala sa amin ng isang counter-notice na naglalaman ng mga sumusunod na impormasyon:

 • isang pisikal o elektronikong pirma ng may-ari ng copyright o isang taong awtorisadong kumilos sa kanilang ngalan;
 • ang iyong pisikal o elektronikong pirma (na may buo at legal mong pangalan);
 • pagkilala sa Content na inalis o kung saan ang pag-access ay dinisable at ang lokasyon kung saan ang content ay nakita bago ito inalis o nadisable;
 • isang pahayag na mayroon kang isang mabuting paniniwala, sa ilalim ng parusa ng perjury, na ang Content ay tinanggal o dinisable bilang resulta ng pagkakamali o isang maling pagkilala sa Content; at
 • ang iyong pangalan, address, numero ng telepono, at email address, at isang pahayag na tatanggapin mo ang serbisyo ng proseso mula sa taong nagbigay ng orihinal na abiso ng di-umano’y paglabag.

Kung makatanggap kami ng isang counter-notice, maaari kaming magpadala ng kopya ng counter-notice sa taong nag-aakusa ng paglabag sa copyright at ipagbigay-alam sa taong iyon na maaari naming palitan ang tinanggal na Content. Maliban kung ang orihinal na tao nag-aakusa ng paglabag sa copyright ay nag-file ng isang pagkilos na naghahanap ng utos ng korte laban sa Content provider, miyembro, o user, ang tinanggal na Content ay maaaring palitan, mula sampo hanggang labing-apat na araw ng negosyo o higit pa pagkatapos matanggap ang counter-notice, sa solong diskresyon ng Chess.com.

Mangyaring unawain na ang pagsampa ng isang counter-notification ay maaaring humantong sa legal na paglilitis sa pagitan mo at ng nagreklamo na partido upang matukoy ang pagmamay-ari. Tandaan na maaaring magkaroon ng masamang legal na kahihinatnan sa iyong bansa kung gumawa ka ng isang mali o masamang paratang sa pamamagitan ng paggamit ng prosesong ito.

Inilalaan namin ang karapatang alisin ang Content na sinasabing lumalabag nang walang naunang paunawa at sa aming sariling paghuhusga. Sa naaangkop na mga kalagayan, ang Chess.com ay maaari ring wakasan ang account ng isang user kung ang user ay napag-alamang paulit-ulit na lumalabag. Ang aming itinalagang ahente ng copyright para sa abiso ng umano'y paglabag sa copyright na lumalabas sa Serbisyo ay:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Internasyonal na Paggamit

Ang Serbisyong ito ay ibinigay ng Chess.com mula sa mga tanggapan nito sa Estados Unidos ng Amerika. Ang Chess.com ay walang ginagawang representasyon na ang Serbisyo ay naaangkop o magagamit sa ibang mga lokasyon. Ang mga taong pumili na i-access ang Serbisyo mula sa ibang mga lokasyon ay ginagawa ito sa sarili nilang kagustuhan at responsable sa pagsunod sa mga lokal na batas, kung at applicable sa saklaw ng lokal na batas. Kinakatawan at ginagarantiya mo na ikaw ay wala sa isang bansa na sumasailalim sa embargo ng pamahalaan ng U.S. o naturingan ng pamahalaan ng U.S. bilang isang bansang "sumusuporta sa terorista", at hindi ka nakalista sa bawal o restriktadong partido sa anumang listahan ng pamahalaan ng U.S.

DISCLAIMER NG MGA WARRANTIES

IKAW AY HAYAGANG NAKAIINTINDI AT SUMASANG-AYON NA:

 • ANG PAGGAMIT MO SA SERBISYO AY SOLO MONG PELIGRO. ANG SERBISYO AY IBINIBIGAY NA "AS IS" AT "AS AVAILABLE" NA BATAYAN, NA WALANG ANUMANG GARANTIYA NA ANUMANG URI. NANG HINDI NILILIMITAHAN ANG NAUNA, ANG CHESS.COM AY HAYAGANG ITINATANGGI ANG LAHAT NG MGA GARANTIYA NA ANUMANG URI, HAYAGAN MAN, IPINAHIHIWATIG, O STATUTORY KAUGNAY NG WEBSITE NG CHESS.COM AT ANG SERBISYO, KASAMA ANG, NGUNIT HINDI LIMITADO SA ANUMANG GARANTIYA NG TITULO, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, AT PAGKAMARAPAT SA PARTIKULAR NA LAYUNIN.
 • ANG CHESS.COM AT ANG MGA SUBSIDIARIES NITO, AFFILIATES, OPISYALES, KAWANI, AHENTE, PARTNERS AT TAGA-LISENSIYA AY HINDI NAGBIBIGAY NG WARRANTY NA (i) ANG SERBISYO AY MAIBIBIGAY ANG IYONG MGA PANGANGAILANGAN; (ii) ANG SERBISYO AY HINDI MAAANTALA, NASA ORAS, SECURE O WALANG MALI; (iii) ANG MGA RESULTA NA MAAARING MAKUHA MULA SA PAGGAMIT NG SERBISYO AY ACCURATE O MAAASAHAN; (iv) ANG KALIDAD NG ANUMANG MGA PRODUKTO, MGA SERBISYO, IMPORMASYON O IBA PANG MGA MATERYAL NA BINILI O NAKUHA MO SA PAMAMAGITAN NG SERBISYO AY MAABOT ANG INAASAHAN MO; AT (v) ANUMANG MALI SA SOFTWARE NA GINAGAMIT SA PAG-ACCESS O PAG-PROVIDE SA SOFTWARE AY AAYUSIN.
 • ANG ANUMANG MATERYAL NA DINOWNLOAD O KUNG HINDI NAMAN AY NAKUHA SA PAGGAMIT NG SERBISYONG ITO AY INAACCESS MO SA SARILI MONG PAGPAPASYA AT PELIGRO, AT IKAW ANG NAG-IISANG MAY PANANAGUTAN SA ANUMANG PINSALA SA COMPUTER SYSTEM MO O PAGKAWALA NG DATA NA BUNGA NG PAGDOWNLOAD NG ANUMANG GANITONG MATERYAL.
 • WALANG PAYO O IMPORMASYON, SA SALITA MAN O NAKASULAT, NA NAKUHA MO MULA SA CHESS.COM O GAMIT ANG O MULA SA SERBISYO AY MAAARING GUMAWA NG ANUMANG GARANTIYA NA HINDI GANAPANG ISINAAD SA TUNTUNIN NG SERBISYO.
 • ISANG MALIIT NA BAHAGDAN NG MGA USER ANG MAAARING MAKARANAS NG PAG-ATAKE NG EPILEPSY KAPAG NAIHARAP SA ILANG PATTERN NG ILAW O MGA BACKGROUND SA COMPUTER SCREEN O HABANG GINAGAMIT ANG SERBISYONG ITO. MAY MGA ILANG KONDISYON NA MAAARING BUMUHAY SA DATING HINDI PA NATUTUKLASANG SINTOMAS NG EPILEPSY KAHIT PA SA MGA USER NA HINDI KAILANMAN NAGKAROON NG ATAKE NG EPILEPSY. KUNG IKAW, O SINUMAN SA PAMILYA MO, AY MERONG EPILEPSY, KUMUNSULTA SA IYONG MANGGAGAMOT BAGO GAMITIN ANG SERBISYONG ITO. AGARANG HUMINTO SA PAGGAMIT NG SERBISYO AT KUNSULTAHIN ANG MANGGAGAMOT MO KUNG MAKARANAS NG ANUMAN SA MGA SUMUSUNOD NA SINTOMAS HABANG GINAGAMIT ANG SERBISYO: PAGKAHILO, PAGBABAGO SA PANINGIN, PAGPINTIG NG MATA O KALAMNAN, PAGKAWALA NG MALAY, PAGKAWALA SA SARILI, ANUMANG HINDI SINASADYANG PAGKILOS, O KUMBULSYON.
 • LIMITASYON NG PANANAGUTAN

  IKAW AY HAYAGANG NAKAIINTINDI AT SUMASANG-AYON NA ANG CHESS.COM AT ANG MGA SUBSIDIARIES, AFFILIATES, OPISYALES, EMPLEYADO, AHENTE, PARTNERS AT TAGA-LISENSIYA AY HINDI MANANAGOT SA IYO SA ANUMANG PAGKALUGI, PAGKAWALA NG DATA, KAWALAN NG MABUTING PAKIKIPAGKAPWA, DOWNTIME NG KAGAMITAN, O ANUMANG DIREKTA, HINDI DIREKTA, INCIDENTAL, ESPESYAL, KINAHINATNAN, O PINSALANG EXEMPLARY, KAHIT NA NAPAYUHAN ANG CHESS.COM SA POSIBILIDAD NG NATURANG MGA PINSALA, KAUGNAY SA CHESS.COM, ANG SERBISYO O ANUMANG CONTENT NA NAKIKITA SA O NA-UPLOAD SA SERBISYO.

  KUNG, SA ANUMANG KADAHILANAN, NAKITA NG KORTE NA ANG CHESS.COM AY MAY PANANAGUTAN SA MGA PAGKASIRA SA KABILA NG NABANGGIT, SA ANUMANG PAGKAKATAON ANG PINAGSAMA-SAMANG PANANAGUTAN NG CHESS.COM NA NAGMULA SA O NA MAY KAUGNAYAN SA KASUNDUANG ITO O MULA SA PAGGAMIT NG O KAWALAN NG KAKAYAHAN NA MAGAMIT ANG SERBISYO O ANUMANG MAYROONG NILALAMAN SA O SA PAMAMAGITAN NG SERBISYO AY HINDI HIHIGIT SA ISANG DAANG DOLYAR NG U.S. (U.S. $100.00).

  ANG MGA LIMITASYON NG SEKSYONG ITO AY GAGAMITIN SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, BATAY MAN SA GARANTIYA, KONTRATA, STATUTE, TORT (KASAMA ANG NEGLIGENCE), CONSUMER PROTECTION LAW, O KUNG HINDI, KAHIT KUNG ANG ISANG PANLUNAS NA ISINASAAD DITO AY NABIGO SA KANYANG PINAKALAYUNIN.

  MGA EXCLUSION AT LIMITASYON

  ANG ILANG MGA HURISDIKSYON AY HINDI PINAHIHINTULUTAN ANG PAG-AALIS SA ILANG GARANTIYA O ANG LIMITASYON O PAG-AALIS NG PANANAGUTAN SA MGA NAGKATAON O KINAHINATNANG PINSALA. ALINSUNOD DITO, ANG ILAN SA MGA LIMITASYONG NAKASAAD SA ITAAS AY MAAARING HINDI ANGKOP SA IYO.

  Mga pagbabago sa Kasunduan ng Gumagamit

  Maaari naming baguhin ang Kasunduang ito anumang oras, at ilalagay namin ang pinakabagong bersyon sa www.chess.com/legal. Kung matukoy namin na gumawa kami ng pagbabagong materyal, aabisuhan ka namin gamit ang email address na ibinigay mo nang magparehistro ka ng account o sa pag-post ng abiso sa Serbisyo. Kung ipagpapatuloy mo ang pag-access o paggamit ng Serbisyo pagkatapos na maging epektibo ang mga pagbabagong iyon, ikaw ay sumasang-ayon na masakop ng mga binagong Tuntunin ng Serbisyo.

  Pangkalahatang Impormasyon

  Ang Kasunduang ito ay binubuo ng lahat ng kasunduan mo at ng Chess.com at namamahala sa iyong paggamit ng Serbisyo, at pinapalitan ang anumang naunang mga kasunduan mo at ng Chess.com na may kinalaman sa Serbisyo. Ang Kasunduang ito ay ang buo at eksklusibong kasunduan mo at ng Chess.com patungkol sa Serbisyo, at pinapalitan ng Kasunduang ito ang anumang naunang mga kasunduan sa pagitan mo at ng Chess.com tungkol sa Serbisyo (hindi kasama ang anumang mga serbisyo kung saan mayroon kang hiwalay na kasunduan sa Chess.com na tahasang karagdagan o kapalit ng Kasunduang ito). Kung may probisyon ang Kasunduang ito na imbalido, ang natitira sa mga Tuntunin ng Serbisyo ay magpapatuloy ng buong puwersa at bisa. Ang Kasunduang ito at ang mga karapatan na ipinagkaloob at mga obligasyon na isinagawa sa ilalim nito ay hindi mo maaaring mailipat, maitalaga, o maipagkatiwala sa anumang paraan. Ang Chess.com ay may layang italaga ang Kasunduang ito, at ikaw ay hayagang sumasang-ayon na ang anumang mga karapatang intelektwal na pag-aaring lisensyado sa Chess.com, kasama ang anumang mga karapatan sa Content, na maililipat sa tagapangasiwa ng Chess.com nang hindi humihingi ng pahintulot mo. Ang kabiguan ng Chess.com na gamitin o ipatupad ang anumang karapatan o probisyon ng Tuntunin ng Serbisyo ay hindi pagpapaubaya ng nasabing karapatan o probisyon.