Gebruikersovereenkomst

De volgende tekst is slechts een informatieve vertaling. De enige rechtsgeldige versie is beschikbaar in het Engels.
Ingangsdatum: December 28, 2020

Simpel gezegd: respecteer anderen, houd u aan de regels en heb plezier!

You must carefully read this User Agreement in its entirety before using our Service. This is a legally binding Agreement between you and Chess.com. It incorporates the Fair Play Policy, Privacy Policy, Subscriber Agreement, and Community Policy.

Door onze dienst te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden in deze Gebruikersovereenkomst. Als u het er niet mee eens bent, moet u onze Dienst niet gebruiken.

Om deze Overeenkomst aan te gaan, moet u meerderjarig zijn in de staat of het land waar u woont. Als u deze Overeenkomst aangaat, bevestigt u dat u de wettelijke meerderjarigheid in uw rechtsgebied heeft bereikt en dat we daar redelijkerwijs op mogen vertrouwen. Als u niet de wettelijke meerderjarige leeftijd heeft, moet uw ouder of wettelijke voogd instemmen met deze Overeenkomst.

Al deze beleidsregels kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt of gewijzigd; controleer deze pagina dus regelmatig om te kijken of er wijzigingen zijn. Als u onze dienst blijft gebruiken, vertelt u ons daarmee dat u akkoord blijft gaan met eventuele wijzigingen in dit beleid.

U DIENT MET BIJZONDERE KENNISGEVING TE WETEN DAT DEZE OVEREENKOMST DE VOLGENDE BEPALINGEN BEVAT: (1) EEN ARBITRAGECLAUSULE; (2) AFSTAND VAN UW RECHT OM EEN CLASS ACTION RECHTZAAK TEGEN ONS AAN TE SPANNEN; (3) EN EEN VRIJGAVE VAN ALLE CLAIMS TEGEN ONS DIE KUNNEN VOORTKOMEN UIT UW GEBRUIK VAN ONZE SERVICE.

Arbitrage, Controlerende Wetgeving en Jurisdictie

LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG. HET BEÏNVLOEDT UW RECHT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN.

Als u een geschil heeft met Chess.com dat op enigerlei wijze verband houdt met deze Servicevoorwaarden of met de toegang tot of het gebruik van onze Dienst, dan gaan we allebei akkoord met het nastreven van een oplossing op de volgende manier:

1. Informele Oplossing

U neemt eerst contact met ons op via https://support.chess.com/ om ons op de hoogte te stellen van uw geschil en u probeert het informeel met ons op te lossen. Uw Kennisgeving moet uw naam bevatten, elke relevante accountnaam die u gebruikt, uw adres, hoe wij contact met u kunnen opnemen, uw probleem en wat u wilt dat wij doen. We zullen te goeder trouw proberen te onderhandelen over een oplossing van het geschil gedurende ten minste dertig (30) dagen vanaf de datum waarop u voor het eerst contact opneemt met onze ondersteuningsgroep. Als we het geschil niet informeel kunnen oplossen, zullen we op de volgende manier naar een oplossing streven:

2. Arbitrage

De Federal Arbitration Act ("FAA") en de federale arbitragewetgeving zijn van toepassing op deze Servicevoorwaarden.

Arbitrageprocedure

U moet een Kennisgeving van Intentie tot Arbitrage per aangetekende post sturen met behulp van de US Postal Service naar: Chess.com, Legal, 877 E 1200 S #970397, Orem, UT 84907. Uw kennisgeving moet: (a) de aard en basis van uw eis beschrijven; en (b) de specifieke hulp uiteenzetten die u zoekt.

Vervolgens dient u elke claim in voor definitieve en bindende arbitrage bij de American Arbitration Association ("AAA"), met gebruikmaking van de toepasselijke Commerciële Arbitrageregels en de Regels voor Consumentenarbitrage, zoals gewijzigd bij deze Overeenkomst. De AAA Regels zijn te vinden op http://www.adr.org.

De Arbiter is gebonden aan deze overeenkomst. De AAA en de Arbiter zullen alle fasen van de procedure in het Engels voeren. De Arbiter zal de hoorzitting virtueel houden, maar als de partijen het erover eens zijn dat een persoonlijke hoorzitting noodzakelijk is, zal de Arbiter de hoorzitting houden in Utah County, Utah of de provincie waar u woont. U kunt kiezen tussen de twee locaties.

Elke beslissing of toekenning zal een schriftelijke verklaring bevatten waarin de beslissing voor elke claim en de basis voor de toekenning worden uiteengezet, inclusief de essentiële feitelijke en juridische bevindingen en conclusies van de arbiter.

De arbiter mag alleen juridische of billijke maatregelen toekennen die door u of Chess.com worden gevraagd om aan een van onze individuele claims te voldoen (en waarvan de Arbiter bepaalt dat deze worden ondersteund door geloofwaardig relevant bewijs). De Arbiter mag geen schadeloosstelling toekennen aan Chess.com met betrekking tot iemand anders dan u.

Indien nodig kan elke partij een arbitragebeslissing of -uitspraak voorleggen aan een bevoegde rechtbank om als definitieve uitspraak te worden afgedwongen.

Arbitragevergoedingen, Kosten en Advocaatkosten

Als u een vergoeding vraagt voor een bedrag van $10.000 of minder, zal Chess.com uw indieningskosten en uw eventuele aandeel in de arbitragekosten van AAA, inclusief arbitervergoeding, onmiddellijk terugbetalen (tenzij de arbiter bepaalt dat uw vorderingen lichtzinnig zijn of ingediend om ons lastig te vallen). Als u een vergoeding van meer dan $10.000 vraagt - of als de AAA Consumer Arbitration Rules niet van toepassing zijn - dan verdeelt AAA de arbitragekosten, inclusief arbitervergoeding, tussen u en Chess.com, volgens de AAA Commercial Arbitration Rules.

De arbiter zal geen arbitrale uitspraak uitvaardigen die vereist dat de ene partij de advocaatkosten van de andere partij betaalt, tenzij de Arbiter vaststelt dat de vorderingen van de partij lichtzinnig waren of bedoeld waren om de andere partij lastig te vallen.

Niets in deze sectie belet beide partijen om een oplossing te zoeken bij de rechtbank voor geringe vorderingen (voor in aanmerking komende vorderingen) of een voorlopige of andere billijke vergoeding bij de burgerlijke rechtbanken voor zaken die verband houden met gegevensbeveiliging, intellectueel eigendom of ongeautoriseerde toegang tot de Dienst.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT, DOOR OP DEZE SERVICEVOORWAARDEN IN TE GAAN, U EN CHESS.COM BEIDEN AFZIEN VAN HET RECHT OP EEN PROCES DOOR JURY OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN CLASS ACTION CLAIM.

ALLE CLAIMS MOETEN WORDEN INGEDIEND IN DE INDIVIDUELE HOEDANIGHEID VAN DE PARTIJEN, EN NIET ALS EISER OF LID VAN DE KLASSE IN EEN VOORGESTELDE KLASSE OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE EN, TENZIJ WE ANDERS OVEREENKOMEN, MAG DE ARBITER DE CLAIMS VAN NIET MEER DAN ÉÉN PERSOON CONSOLIDEREN.

If for any reason a dispute between you and Chess.com proceeds in court rather than in arbitration, then the laws of the State of Utah and the FAA will govern, without regard to or application of any conflict of law provisions or your state or country of residence.

Bovendien zal een dergelijk geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de U.S. District Court in Salt Lake County, Utah, of de Utah State District Court in Utah County, Utah, Verenigde Staten. U stemt in met de jurisdictie van en locatie in deze rechtbanken en ziet af van elk bezwaar dat het een lastig forum is.

3. Alternatieve Geschillenoplossing

Als uw geschil betrekking heeft op een bevinding van Chess.com dat u het Fair Play-beleid heeft geschonden, kunt u, als u het niet wilt indienen voor arbitrage bij AAA, ervoor kiezen om het in plaats daarvan voor te leggen voor definitieve en bindende arbitrage aan een Fair Play Panel van Deskundigen. Dit panel houdt zijn hoorzitting volgens de Regels voor Consumentenarbitrage van de AAA, zoals gewijzigd door de Arbitragebepalingen in Sectie 2 van deze Overeenkomst.

Chess.com betaalt alle vergoedingen en kosten in verband met deze Fair Play Panel-procedure (behalve het honorarium van uw advocaat). Zowel u als Chess.com blijven onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor het honorarium van hun eigen advocaat, ongeacht wie gelijk krijgt in deze procedure.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master.

Beëindiging

U stemt ermee in dat Chess.com, met of zonder reden, en zonder voorafgaande kennisgeving, uw Chess.com-account, elk bijbehorend e-mailadres en toegang tot de Dienst onmiddellijk kan beëindigen. Chess.com kan op elk moment en met onmiddellijke ingang beëindigen met of zonder reden, naar eigen goeddunken van Chess.com, inclusief maar niet beperkt tot het niet naleven van deze voorwaarden van de Overeenkomst door het Lid. De reden voor een dergelijke beëindiging kan zijn, maar is niet beperkt tot, (a) inbreuken of schendingen van deze Servicevoorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten of richtlijnen, (b) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (c) een verzoek van u (zelf-geïnitieerde accountverwijderingen), (d) beëindiging of materiële wijziging van de Dienst (of een deel daarvan), (e) onverwachte technische of beveiligingsproblemen, (f) langere perioden van inactiviteit, (g) betrokkenheid van u in frauduleuze of illegale activiteiten en/of (h) niet-betaling van door u verschuldigde vergoedingen in verband met de Diensten.

Beëindiging van uw Chess.com-account omvat: (a) verwijdering van toegang tot alle aanbiedingen binnen de Dienst, (b) verwijdering van uw wachtwoord en alle gerelateerde informatie, bestanden en inhoud die zijn gekoppeld aan of binnen uw account (of een deel daarvan), (c) het blokkeren van verder gebruik van de Dienst, (d) als u het Fair Play-beleid schendt, het labelen van uw account als gesloten wegens schending van het Fair Play-beleid, evenals verwijdering van uw profielavatar, naam en persoonlijke informatie uit het account (maar met behoud van de gebruikersnaam), (e) als u het Fair Play-beleid schendt tijdens het spelen van een evenement, kan de organisator van het evenement u diskwalificeren voor het evenement omdat uw Chess.com-account is gesloten wegens een schending van het Fair Play-beleid, en (f) als u het Gemeenschapsbeleid schendt, het labelen van uw account als gesloten wegens misbruik, evenals verwijdering van uw profielavatar, naam en persoonlijke informatie uit het account (maar met behoud van de gebruikersnaam).

Verder gaat u ermee akkoord dat alle beëindigingen naar eigen goeddunken van Chess.com zullen plaatsvinden en dat Chess.com niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij voor enige beëindiging van uw account, een bijbehorend e-mailadres of toegang tot de Dienst.

Account Beperkingen

Chess.com kan algemene praktijken en limieten vaststellen met betrekking tot het gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot het maximale aantal dagen dat e-mailberichten, berichten op het prikbord of andere geüploade Inhoud door de Dienst worden bewaard, het maximale aantal e-mailberichten dat kan worden verzonden vanaf of ontvangen door een account op de Dienst, de maximale grootte van elk e-mailbericht dat kan worden verzonden van of ontvangen door een account op de Dienst, de maximale schijfruimte die aan u wordt toegewezen op de servers van Chess.com en het maximale aantal keren dat (en de maximale duur waarvoor) u toegang hebt tot de Dienst in een bepaalde periode. Chess.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen of het niet opslaan van berichten en andere uitingen of andere Inhoud die door de Dienst wordt onderhouden of verzonden. Chess.com behoudt zich het recht voor om accounts die gedurende een langere periode inactief zijn op te heffen.

Bovendien kan Chess.com met betrekking tot het Fair Play-beleid ook algemene praktijken en limieten vaststellen met betrekking tot het gebruik van uw account, inclusief maar niet beperkt tot: het monitoren van uw spelgegevens en -gedrag en, wanneer wij uw gedrag verdacht vinden, het beperken van uw spel, u uit een evenement verwijderen of u verhinderen deel te nemen aan een evenement.

Chess.com behoudt zich het recht voor om deze algemene praktijken en limieten van tijd tot tijd te wijzigen.

Prijzen

In het geval dat u een Prijs (geld of andere) wint in een Competitie (toernooi, evenement of andere) op Chess.com, erkent u en stemt u in met het lopende onderzoek van Chess.com naar uw partijen, al dan niet gerelateerd aan die plaatsvinden binnen de Competitie en dat elk oordeel dat tot stand is gekomen om te bepalen of u in aanmerking komt om een Prijs te winnen of een diskwalificatie daarvan, bij Chess.com ligt. Chess.com mag, naar eigen goeddunken, alle prijzen die zijn gewonnen in een Competitie op onze Site gedurende een bepaalde periode achterhouden in afwachting van onderzoek naar uw Partijen. Elke beslissing van Chess.com met betrekking tot verbeurdverklaring, vermindering of annulering van Prijzen in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden van Chess.com is definitief en bindend voor u en zal niet worden onderworpen aan herziening of beroep door u of een derde partij.

Door deel te nemen aan een Competitie gaat u ermee akkoord ons bedrijf, zijn wettelijke vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, agentschappen en respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en agenten vrij te laten, te ontslaan en vrij te houden van alle kosten, uitgaven, schade, verliezen, claims, acties of procedures die door u (of een derde partij namens u) zijn aangespannen ("Claims"), als gevolg van uw deelname aan de Competitie en/of een Prijs die al dan niet aan u wordt toegekend als gevolg daarvan en Chess.com sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke Claims volledig uit.

Chess.com is niet aansprakelijk jegens u voor het niet nakomen van een van onze verplichtingen vanwege de Competitie of met betrekking tot de prijs wanneer Chess.com dit niet kan doen als gevolg van omstandigheden buiten onze redelijke controle.

U stemt er hierbij mee in om ons bedrijf, zijn wettelijke vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, agentschappen en respectieve functionarissen, directeuren, werknemers te vrijwaren voor alle kosten, verliezen, schade, uitgaven en aansprakelijkheden (inclusief voor verlies van reputatie en goodwill en vergoedingen voor professionele adviseurs) geleden door Chess.com als gevolg van een schending door u van uw verplichtingen onder deze Regels, de Gebruikersvoorwaarden van Chess.com, de Toernooiregels of de Bijzondere Voorwaarden of in verband met het niet opvolgen van instructies van ons team of met betrekking tot elke kwestie in verband met uw deelname aan een Competitie.

In het geval van geschillen of meningsverschillen over enig aspect van een Competitie, inclusief maar niet beperkt tot alle zaken met betrekking tot de toekenning van de Prijzen, de geschiktheid van een Deelnemer om deel te nemen aan de Competitie, het gedrag van een Deelnemer, deze Regels, de Chess.com-Gebruikersvoorwaarden, het Toernooireglement of de Bijzondere Voorwaarden, de uiteindelijke beslissing ligt bij ons team en elke beslissing van Chess.com is definitief en bindend voor u en kan niet worden beoordeeld of aangevochten door u of een derde partij.

Gedrag van Leden

U stemt ermee in de service niet te gebruiken voor:

 • uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van enige Inhoud die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, seksueel expliciet, pornografisch, privacy schendend of haatdragend is, of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk;
 • opmerkingen, tekst, berichten of links in de forums of openbare opmerkingen plaatsen die advertenties van welke aard dan ook bevatten, inclusief religieuze, politieke of wervingsberichten voor Chess.com-groepen, clubs, blogs of enige andere inhoud op Chess.com of elders;
 • opmerkingen, tekst, berichten of links in de forums of openbare opmerkingen plaatsen die niet relevant zijn voor het doel en de inhoud van de oorspronkelijke inhoud, spel, artikel, blog of forumonderwerp;
 • dreigen met geweld tegen iemand anders of ervoor pleiten om jezelf iets aan te doen;
 • "stalken" of anderszins iemand lastigvallen;
 • zich uitgeven voor een persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot een vertegenwoordiger van Chess.com, of ten onrechte uw band met een persoon of entiteit voorstellen of anderszins uw band met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen;
 • het vervalsen van headers of het anderszins manipuleren van identifiers om de herkomst van enige Inhoud die wordt verzonden via de Dienst te maskeren;
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Inhoud waarvan u niet het recht heeft om die beschikbaar te stellen krachtens enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties;
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Inhoud die de persoonlijke informatie van iemand anders bevat zonder diens toestemming of die inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrechten of andere eigendomsrechten van enige partij;
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken van ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, "ongewenste e-mail", "spam", "kettingbrieven", "piramideschema's", of enige andere vorm van werving, behalve in die gebieden die voor een dergelijk doel zijn aangewezen;
 • enig materiaal uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
 • het normale verloop van de dialoog verstoren of anderszins handelen op een manier die het vermogen van andere gebruikers om deel te nemen aan real-time uitwisselingen negatief beïnvloedt;
 • hinderen of verstoren van de Dienst of de servers of de netwerken verbonden met de Dienst, of het niet navolgen van vereisten, procedures, beleid of voorschriften van netwerken die zijn verbonden met de Dienst;
 • toegang verkrijgen tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare delen van de Dienst, de computersystemen van Chess.com of de technische leveringssystemen van Chess.com's providers;
 • onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van enig systeem of netwerk of het schenden of omzeilen van beveiligings- of authenticatiemaatregelen;
 • enige robot, spider, site search/retrieval-applicatie of ander handmatig of automatisch apparaat of proces gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van de Dienst of de inhoud ervan op te halen, te indexeren, te "data minen" of op enige manier te reproduceren of te omzeilen;
 • opzettelijk of onopzettelijk overtreden van enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving en van enige verordeningen die kracht van wet hebben; en/of
 • verzamelen of bewaren van persoonlijke gegevens over andere gebruikers in verband met het verboden gedrag en de activiteiten die in de bovenstaande paragrafen zijn uiteengezet.

U stemt ermee in geen enkel onderdeel van de Dienst (met inbegrip van uw Chess.com-gebruikersnaam), gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, door te verkopen of te exploiteren voor commerciële doeleinden. U gaat ermee akkoord dat uw Chess.com-account niet overdraagbaar is.

Inhoud

U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video's, berichten, tags of ander materiaal ("Inhoud"), zowel openbaar gepost of privé verzonden, alleen de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie deze inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet Chess.com, volledig verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u via de Dienst uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt. Chess.com heeft geen controle over de inhoud die via de Dienst wordt geplaatst en garandeert als zodanig niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van de Dienst onbedoeld kunt worden blootgesteld aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is. In geen geval zal Chess.com op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor enige inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud geplaatst, per e-mail verzonden, uitgezonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst.

U erkent dat Chess.com al dan niet van tevoren inhoud kan screenen, maar dat Chess.com en zijn vertegenwoordigers het recht hebben (maar niet de plicht) om naar eigen goeddunken enige inhoud die beschikbaar is via de Dienst van tevoren te screenen, te weigeren of te verplaatsen. Zonder het voorgaande te beperken, hebben Chess.com en zijn vertegenwoordigers het recht om enige inhoud te verwijderen die in strijd is met deze Gebruikersvoorwaarden of die anderszins aanstootgevend is. Chess.com kan om welke reden dan ook inhoud op de Dienst verwijderen en kan gebruikers op elk moment schorsen of beëindigen of gebruikersnamen terugeisen zonder aansprakelijkheid jegens u. We behouden ons ook het recht voor om informatie te bekijken, te lezen, te bewaren en vrij te geven, zoals wij redelijkerwijs nodig achten om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, (ii) de Gebruikersvoorwaarden toe te passen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen hiervan, (iii) fraude, beveiliging of technische problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken, (iv) te reageren op verzoeken om gebruikersondersteuning, of (v) de rechten, eigendommen of veiligheid van Chess.com, zijn gebruikers en het publiek te beschermen.

U begrijpt dat de Dienst en de software die deel uitmaakt van de Dienst beveiligingscomponenten kunnen bevatten die toelaten dat digitaal materiaal wordt beschermd, en dat het gebruik van deze materialen is onderworpen aan gebruiksregels die zijn opgesteld door Chess.com en/of inhoudsproviders die inhoud leveren aan de Dienst. U mag niet proberen om de gebruiksregels die zijn ingesloten in de Dienst te negeren of te omzeilen. Elke ongeoorloofde reproductie, publicatie, verdere distributie of publieke tentoonstelling van de materialen die op de Dienst worden aangeboden, geheel of gedeeltelijk, is ten strengste verboden.

Chess.com claimt geen eigendom van de inhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opneming op de Dienst. Echter, met betrekking tot inhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opname op openbaar toegankelijke gebieden van de Dienst, verleent u Chess.com de volgende wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, niet-exclusieve licentie, met recht van sublicentie, om enige inhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opname op openbaar toegankelijke gebieden van de Dienst te gebruiken, distribueren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, uit te zenden, publiekelijk uit te voeren en publiekelijk te tonen en zulke inhoud op te nemen in andere werken in enig nu bekend of later ontwikkeld formaat of medium.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Chess.com en haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten, medewerkers, partners en licentiegevers te vrijwaren van enige claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door enige derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit de inhoud die u indient, plaatst, uitzendt of anderszins beschikbaar stelt via de service, uw gebruik van de service, uw verbinding met de service, uw schending van de Gebruikersvoorwaarden of uw schending van enige rechten van een ander.

Omgang met Adverteerders

Uw correspondentie of zakelijke contacten met, of deelname aan promoties van adverteerders die op of via de Dienst worden gevonden, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en enige andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerders. U stemt ermee in dat Chess.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders op de Dienst.

De dienst kan, of derde partijen kunnen, links naar andere World Wide Web sites of hulpbronnen leveren. Omdat Chess.com geen controle over dergelijke sites en hulpbronnen heeft, erkent en aanvaardt u dat Chess.com niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of hulpbronnen, en geen uitspraken doet over en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of hulpbronnen. Verder erkent u en stemt u ermee in dat Chess.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies, veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of hulpbron.

Eigendomsrechten

Alle rechten, titel en belangen in en op de Dienst, met inbegrip van de toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Chess.com en haar licentiegevers. Alle handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen en alle andere eigendomsaanduidingen van Chess.com hierin gebruikt zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Chess.com. Andere product- en bedrijfsnamen die worden vermeld op de Dienst kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Chess.com behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze Gebruikersvoorwaarden.

Chess.com verleent u een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht en licentie om de objectcode van de Software op één enkele computer te gebruiken; op voorwaarde dat u niet (en niet toestaat dat een derde partij) kopieert, wijzigt, een afgeleid werk maakt, reverse-engineert, reverse assembleert of anderszins probeert om enige broncode te ontdekken, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven, een zekerheidstelling toe te kennen of anderszins enig recht in de Software over te dragen. U stemt ermee in om de Software op geen enkele manier en in geen enkele vorm te wijzigen, en ook geen aangepaste versies van de Software te gebruiken, inclusief (zonder beperking) voor het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot de Dienst. U stemt ermee in om de Dienst op geen enkele andere manier te gebruiken dan via de interface die wordt aangeboden door Chess.com voor gebruik bij de toegang tot de Dienst.

Handelsmerk Informatie

Alle CHESS.COM handelsmerken en dienstmerken en andere Chess.com logo's en namen van producten en diensten zijn handelsmerken van Chess.com, LLC. Zonder voorafgaande toestemming van Chess.com stemt u ermee in om deze handelsmerken niet op enige manier weer te geven of te gebruiken.

Chess.com respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat gebruikers van de Dienst hetzelfde doen. Chess.com voldoet aan de federale Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), waarvan de tekst te vinden is op de U.S. Copyright Office-website op http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. We zullen reageren op kennisgevingen van vermeende auteursrechtschendingen die voldoen aan de DMCA en andere toepasselijke wetgeving en die correct aan ons zijn verstrekt. Als u van mening bent dat enige Inhoud is gekopieerd of gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, geef ons dan de volgende informatie:

 • een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechteigenaar of een persoon die gemachtigd is om namens hem op te treden;
 • identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden;
 • identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, of het onderwerp is van inbreuk, op het auteursrecht, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren (zoals een Url);
 • uw contactgegevens, inclusief uw adres, telefoonnummer en een e-mailadres;
 • een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
 • een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u gemachtigd bent om op te treden namens de auteursrechthebbende.

Als u denkt dat uw verwijderde Inhoud feitelijk geen regels overtreedt of dat u de bevoegdheid heeft om deze Inhoud te publiceren, stuur ons dan a.u.b. een tegenvordering met de volgende informatie:

 • een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechteigenaar of een persoon die gemachtigd is om namens hem op te treden;
 • uw fysieke of elektronische handtekening (met uw volledige wettelijke naam);
 • identificatie van de Inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waar de inhoud verscheen voordat deze werd verwijderd of uitgeschakeld;
 • een verklaring dat u, op straffe van meineed, te goeder trouw gelooft dat de Inhoud is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of een verkeerde identificatie van de Inhoud; en
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en een verklaring dat u akkoord gaat met de verwerking van het proces door de persoon die de oorspronkelijke kennisgeving van de vermeende inbreuk heeft gedaan.

Als we een tegenvordering ontvangen, kunnen we een kopie van de tegenvordering sturen naar de persoon die beweert dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht, en die persoon op de hoogte stellen dat we de verwijderde inhoud kunnen terugplaatsen. Tenzij de oorspronkelijke persoon die beweert dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht een gerechtelijk bevel vraagt tegen de Inhoud-aanbieder, lid of gebruiker, kan de verwijderde Inhoud binnen tien tot veertien of meer werkdagen na ontvangst van de tegenvordering worden teruggeplaatst door Chess.com, uitsluitend op beslissing van Chess.com.

Begrijp alstublieft goed dat het indienen van een tegenvordering mogelijk kan leiden tot juridische procedures tussen u en de klagende partij om het eigendomsrecht vast te stellen. Wees gewaarschuwd dat er mogelijk nadelige juridische consequenties in uw land uit voortvloeien als de beschuldiging die u doet met gebruikmaking van deze procedure onjuist is of te kwader trouw.

We behouden ons het recht voor Inhoud te verwijderen waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken. In gepaste omstandigheden kan Chess.com ook het account van een gebruiker beëindigen als de gebruiker vastbesloten is om herhaald inbreuk te maken. Onze aangewezen auteursrechtagent voor kennisgeving van vermeende inbreuk op het auteursrecht op de Dienst is:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84907

Internationaal Gebruik

Deze Dienst wordt geleverd door Chess.com vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten van Amerika. Chess.com garandeert niet dat de Dienst geschikt is of beschikbaar is op andere locaties. Degenen die ervoor kiezen toegang te krijgen tot de Dienst vanaf andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetgeving, indien en voor zover lokale wetgeving van toepassing is. U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in een land dat onderhevig is aan een embargo van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een "terrorisme ondersteunend" land en dat u niet staat vermeld op enige lijst van de Amerikaanse overheid met verboden of beperkte entiteiten.

AFWIJZING VAN GARANTIES

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT:

 • UW GEBRUIK VAN DE DIENST IS OP UW EIGEN RISICO. DE SERVICE WORDT GELEVERD OP "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. ZONDER HET VOORAFGAANDE TE BEPERKEN, WIJST CHESS.COM UITDRUKKELIJK ALLE EN ENIGE GARANTIES VAN DE HAND, ZOWEL EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT DE CHESS.COM-WEBSITE EN DE DIENST, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
 • CHESS.COM EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN GARANTIE DAT (i) DE DIENST AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; (ii) DE DIENST ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENST NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; (iv) DE KWALITEIT VAN OM HET EVEN WELKE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR U VIA DE DIENST AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN; EN (v) OM HET EVEN WELKE FOUTEN IN DE SOFTWARE, GEBRUIKT OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SOFTWARE OF DEZE AAN TE BIEDEN, ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.
 • ENIG MATERIAAL GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENST IS TOEGANKELIJK OP UW EIGEN BEOORDELING EN RISICO, EN ALLEEN U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.
 • GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN CHESS.COM OF VIA OF VAN DE DIENST, ZAL LEIDEN TOT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE GEBRUIKERSVOORWAARDEN IS VERMELD.
 • BIJ EEN KLEIN PERCENTAGE VAN DE GEBRUIKERS KUNNEN EPILEPTISCHE AANVALLEN OPTREDEN BIJ BLOOTSTELLING AAN BEPAALDE LICHTPATRONEN OF ACHTERGRONDEN OP EEN COMPUTERSCHERM OF TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE DIENST. BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN EERDER ONOPGEMERKTE EPILEPTISCHE SYMPTOMEN VEROORZAKEN, ZELFS BIJ GEBRUIKERS ZONDER GESCHIEDENIS VAN VOORAFGAANDE AANVALLEN OF EPILEPSIE. ALS U, OF IEMAND IN UW FAMILIE, EEN EPILEPTISCHE AANDOENING HEEFT, RAADPLEEG DAN UW ARTS VOORDAT U DE DIENST GEBRUIKT. STOP ONMIDDELLIJK MET HET GEBRUIK VAN DE DIENST EN RAADPLEEG UW ARTS ALS U EEN VAN DE VOLGENDE SYMPTOMEN ONDERVINDT TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE DIENST: DUIZELIGHEID, VERANDERDE VISIE, ZENUWTREKKIINGEN VAN OOG OF SPIEREN, VERLIES VAN BEWUSTZIJN, DESORIËNTATIE, ENIGE ONVRIJWILLIGE BEWEGING OF STUIPTREKKINGEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT CHESS.COM EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS NIET AAN U AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIGE VERLOREN WINST, VERLOREN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, UITVAL VAN APPARATUUR OF VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, ZELFS INDIEN CHESS.COM OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, MET BETREKKING TOT CHESS.COM, DE DIENST OF ENIGE INHOUD DIE VERSCHIJNT OP OF GEÜPLOAD WORDT NAAR DE DIENST.

INDIEN, OM ENIGE REDEN, EEN RECHTBANK CHESS.COM AANSPRAKELIJK MAAKT VOOR SCHADEVERGOEDING NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CHESS.COM VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SERVICE OF ENIGE INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DE DIENST, MEER BEDRAGEN DAN HONDERD US-DOLLARS (US $ 100,00).

DE BEPERKINGEN VAN DEZE SECTIE ZIJN VAN TOEPASSING OP ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, STATUUT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONSUMENTENBESCHERMINGSRECHT OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN EEN HIERIN GENOEMDE REMEDIE ZIJN ESSENTIËLE DOEL NIET HEEFT BEREIKT.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. BIJGEVOLG ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Aanpassingen aan de Gebruikersvoorwaarden

We kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen en we zullen de meest recente versie bijwerken op www.chess.com. Als we vaststellen dat we een wezenlijke wijziging hebben aangebracht, zullen we u hiervan op de hoogte brengen door u een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij de registratie van uw account of door een kennisgeving via de Dienst te plaatsen. Als u doorgaat met gebruikmaken van de Dienst nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene Gebruikersvoorwaarden.

Algemene Informatie

De Gebruikersvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Chess.com en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Chess.com met betrekking tot de Dienst. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn de volledige en exclusieve overeenkomst tussen Chess.com en u met betrekking tot de Dienst en deze Gebruikersvoorwaarden overstijgen en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen Chess.com en u met betrekking tot de Dienst (met uitzondering van diensten waarvoor u een afzonderlijke overeenkomst heeft met Chess.com die expliciet in aanvulling of in de plaats van deze Gebruikersvoorwaarden is). Als enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van de Gebruikersvoorwaarden onverminderd van kracht. Deze Gebruikersvoorwaarden en de toegekende rechten en verplichtingen hieronder kunnen op geen enkele manier door u worden overgedragen, toegewezen of gedelegeerd. Chess.com kan deze Gebruikersvoorwaarden vrij toewijzen en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten die in licentie zijn gegeven aan Chess.com hieronder, inclusief alle rechten op inhoud, zonder uw toestemming kunnen worden overgedragen aan de rechtverkrijgenden van Chess.com. Het falen van Chess.com om een ​​recht of bepaling van de Gebruikersvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen afstand van dat recht of die bepaling in.