Gebruikersovereenkomst

De volgende tekst is slechts een informatieve vertaling. De enige rechtsgeldige versie is beschikbaar in het Engels.
Ingangsdatum: November 18, 2022

Simpel gezegd: respecteer anderen, houd u aan de regels en heb plezier!

U moet deze Gebruikersovereenkomst (“Overeenkomst”) zorgvuldig in zijn geheel lezen voordat u de website, Chess.com, onze gerelateerde Chess.com mobiele applicatie en alle andere websites of apps gebruikt, die door Chess.com, LLC zijn gemaakt en onderhouden. Dit is een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Chess.com, LLC (“Chess.com”, “wij”, “onze” of “ons”). Onze Fair Play-beleid, Abonneeovereenkomst, Gemeenschapsbeleid, Competitieve Evenementen en Prijzenbeleid, Weggeefacties, Kansspelen en Sweepstakes Beleid, en Cadeau-Lidmaatschapsbeleid (het “Andere Beleid”) zijn allemaal volledig geïntegreerd in deze Overeenkomst, wat betekent dat door deze Overeenkomst te accepteren, u ook het Andere Beleid accepteert. Het Andere Beleid maakt deel uit van deze Overeenkomst, zelfs als we het Andere Beleid op andere webpagina's weergeven. Als u geen toegang kunt krijgen tot een van de andere beleidsregels via de bovenstaande links, neem dan contact met ons op via https://support.chess.com. Verder beschrijft ons Privacybeleid hoe we de informatie die u ons verstrekt wanneer u de Dienst gebruikt, verzamelen, behandelen en gebruiken. Ga voor een uitleg van onze privacypraktijken naar ons Privacybeleid op https://www.chess.com/legal/privacy. Onze Chess.com-website en alle inhoud, tools, functies en functionaliteit die worden aangeboden op onze website en de gerelateerde Chess.com mobiele applicatie, of andere websites of apps die door ons zijn gemaakt, worden gezamenlijk de "Diensten" genoemd.

Door onze Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden in deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat, dient u onze Dienst, zoals hieronder nader gedefinieerd, niet te gebruiken. Uw gebruik van de Dienst wordt beschouwd als een "voortdurende acceptatie" van deze Overeenkomst, wat betekent dat u elke keer dat u de Dienst gebruikt, de dan geldende versie van de Overeenkomst of een van de Andere Beleidslijnen accepteert, zelfs als deze zijn gewijzigd (zonder kennisgeving aan u) sinds de laatste keer dat u de Dienst heeft gebruikt.

Om deze Overeenkomst aan te gaan, de Dienst te gebruiken en/of een account bij ons aan te maken, moet u ten minste 13 jaar of ouder zijn. Als u in uw rechtsgebied niet de wettelijke leeftijd heeft bereikt, maar ten minste 13 jaar oud bent, moet uw ouder of wettelijke voogd namens u instemmen met deze Overeenkomst voordat u de Diensten gebruikt en mag u de Diensten alleen gebruiken met de betrokkenheid van uw ouder of wettelijke voogd. Als u jonger bent dan 13 jaar, mag u geen gebruik maken van de Dienst. Als u deze Overeenkomst aangaat, bevestigt u dat u aan deze vereisten voldoet en dat wij daar redelijkerwijs op mogen vertrouwen. Als u of iemand die u kent een account heeft aangemaakt op Chess.com die jonger is dan 13 jaar, laat het ons dan weten via https://support.chess.com.

Deze Gebruikersovereenkomst, het Andere Beleid en ons Privacybeleid kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt of gewijzigd; dus u moet deze pagina regelmatig controleren om te zien of er wijzigingen zijn. Als u onze Dienst blijft gebruiken, laat u ons weten dat u instemt met eventuele wijzigingen in deze overeenkomsten en dit beleid. We zijn niet verplicht om u op de hoogte te stellen in het geval dat we een van onze beleidslijnen wijzigen, behalve dat als u een inwoner bent van de Staat Californië of een ingezetene bent van een land dat onderworpen is aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, we u op de hoogte zullen stellen als we: (a) wijzigingen aanbrengen in deze Overeenkomst of het Andere Beleid dat ons toestaat uw gebruikersgegevens te verkopen, of (b) als wij uw gebruikersgegevens commercieel gebruiken voor andere dan alleen voor interne doeleinden.

U DIENT MET BIJZONDERE KENNISGEVING TE WETEN DAT DEZE OVEREENKOMST DE VOLGENDE BEPALINGEN BEVAT: (1) EEN ARBITRAGECLAUSULE; (2) AFSTAND VAN UW RECHT OM EEN CLASS ACTION RECHTZAAK TEGEN ONS AAN TE SPANNEN; (3) EN EEN VRIJGAVE VAN ALLE CLAIMS TEGEN ONS DIE KUNNEN VOORTKOMEN UIT UW GEBRUIK VAN ONZE SERVICE.

Arbitrage, Controlerende Wetgeving en Jurisdictie

LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG. HET BEÏNVLOEDT UW RECHT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN.

Als u een geschil heeft met Chess.com dat op enigerlei wijze verband houdt met deze Overeenkomst, met inbegrip van het Andere Beleid, het Privacybeleid, of van toegang tot of gebruik van onze Dienst, of van enig ander gebruik van de Diensten en/of transacties met Chess.com van welke aard dan ook, inclusief het gebruik van Chess.com voor marketing- of educatieve doeleinden en alle andere doeleinden, dan stemmen we er allebei mee in om een oplossing na te streven op de hieronder beschreven manier. We hebben elk dertig (30) dagen vanaf de datum van uw eerste akkoord met de Overeenkomst om af te zien van deze Arbitragebepaling.

1. Informele Oplossing

U moet eerst contact met ons opnemen via https://support.chess.com om ons op de hoogte te stellen van uw geschil en om te proberen het informeel met ons op te lossen.

U moet uw kennisgeving aan ons de titel "Notice of Dispute" geven en deze kennisgeving moet uw volledige wettelijke naam (uw echte naam) bevatten, de eventuele relevante accountnaam die u gebruikt (uw accountnaam of account-ID), uw adres, hoe wij contact met u kunnen opnemen, uw probleem en wat u wilt dat wij doen. We zullen te goeder trouw proberen te onderhandelen over een oplossing van het geschil gedurende ten minste dertig (30) dagen vanaf de datum waarop u voor het eerst contact opneemt met onze ondersteuningsgroep. Als we het geschil niet informeel kunnen oplossen, zullen we op de volgende manier naar een oplossing streven:

2. Arbitrage

De Federal Arbitration Act (“FAA”) en de federale arbitragewet zijn van toepassing op deze Overeenkomst, zelfs als u geen inwoner van de Verenigde Staten bent. Alle van toepassing zijnde internationale analogieën van de FAA zijn van toepassing op deze Overeenkomst, behalve dat er geen Internationale Verdragen van de Verenigde Naties, met inbegrip van het Internationale Verdrag inzake de Verkoop van Goederen van de Verenigde Naties, van toepassing zijn op deze Overeenkomst.

Arbitrageprocedure

U moet een Intentieverklaring voor Arbitrage per aangetekende post bezorgen via de U.S. Postal Service aan: Chess.com, Legal, 877 E 1200 S #970397, Orem, UT 84097, USA. Uw Kennisgeving moet uiteenzetten: (a) de aard en basis van uw claim; en (b) de specifieke oplossing die u zoekt.

Vervolgens dient u elke claim in voor definitieve en bindende arbitrage bij de American Arbitration Association ("AAA"), met gebruikmaking van de toepasselijke Commerciële Arbitrageregels en de Regels voor Consumentenarbitrage, zoals gewijzigd bij deze Overeenkomst. De AAA Regels zijn te vinden op http://www.adr.org.

De Arbiter is gebonden aan deze overeenkomst. De AAA en de Arbiter zullen alle fasen van de procedure in het Engels voeren. De Arbiter zal de hoorzitting virtueel houden, maar als de partijen het erover eens zijn dat een persoonlijke hoorzitting noodzakelijk is, zal de Arbiter de hoorzitting houden in Utah County, Utah of de provincie waar u woont. U kunt kiezen tussen de twee locaties.

Elke beslissing of toekenning zal een schriftelijke verklaring bevatten waarin de beslissing voor elke claim en de basis voor de toekenning worden uiteengezet, inclusief de essentiële feitelijke en juridische bevindingen en conclusies van de arbiter.

De arbiter mag alleen juridische of billijke maatregelen toekennen die door u of Chess.com worden gevraagd om aan een van onze individuele claims te voldoen (en waarvan de Arbiter bepaalt dat deze worden ondersteund door geloofwaardig relevant bewijs). De Arbiter mag geen schadeloosstelling toekennen aan Chess.com met betrekking tot iemand anders dan u.

Indien nodig kan elke partij een arbitragebeslissing of -uitspraak voorleggen aan een bevoegde rechtbank om als definitieve uitspraak te worden afgedwongen. De uitspraak van de arbiter wordt als definitief en bindend beschouwd, zonder mogelijkheid tot beroep. Alle partijen bij dergelijke arbitrage stemmen ermee in af te zien van elk recht op beroep, voor zover toegestaan onder de FAA en de dan geldende Commerciële Regels van de AAA.

Arbitragevergoedingen, Kosten en Advocaatkosten

Als u een rechtsmiddel zoekt voor een bedrag van $ 10.000 of minder, dan vergoedt Chess.com onmiddellijk uw indieningskosten en uw aandeel, indien van toepassing, van AAA's arbitragekosten, inclusief arbitragevergoeding in het geval dat de arbiter een uitspraak in uw voordeel toekent (tenzij de arbiter bepaalt dat uw claims onbeduidend zijn of zijn ingediend ter intimidatie, in welk geval u ermee instemt de honoraria en kosten van Chess.com, inclusief advocatenhonoraria, in verband met het verdedigen tegen een dergelijke actie te vergoeden). Als u een rechtsmiddel zoekt van meer dan $ 10.000 – of als de AAA-consumentenarbitrageregels niet van toepassing zijn – dan verdeelt AAA de arbitragekosten, inclusief arbitragevergoedingen, tussen u en Chess.com, volgens de AAA-regels voor commerciële arbitrage, behalve in het geval dat de arbiter vaststelt dat uw claims onbeduidend zijn of zijn ingediend ter intimidatie.

De arbiter zal geen arbitrale uitspraak uitvaardigen die vereist dat de ene partij de advocaatkosten van de andere partij betaalt, tenzij de Arbiter vaststelt dat de vorderingen van de partij lichtzinnig waren of bedoeld waren om de andere partij lastig te vallen.

Niets in deze sectie belet beide partijen om een oplossing te zoeken bij de rechtbank voor geringe vorderingen (voor in aanmerking komende vorderingen) of een voorlopige of andere billijke vergoeding bij de burgerlijke rechtbanken voor zaken die verband houden met gegevensbeveiliging, intellectueel eigendom of ongeautoriseerde toegang tot de Dienst. Niets in deze sectie mag worden geïnterpreteerd als een beperking van rechten of een verbod op verhaal dat, volgens de toepasselijke lokale wetgeving, niet mag worden beperkt door een anderszins geldige arbitragebepaling.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT, DOOR DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, U EN CHESS.COM BEIDEN AFZIEN VAN HET RECHT OP EEN PROCES DOOR JURY OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN CLASS ACTION CLAIM.

ALLE CLAIMS MOETEN WORDEN INGEDIEND IN DE INDIVIDUELE HOEDANIGHEID VAN DE PARTIJEN, EN NIET ALS EISER OF LID VAN DE KLASSE IN EEN VOORGESTELDE KLASSE OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE EN, TENZIJ WE ANDERS OVEREENKOMEN, MAG DE ARBITER DE CLAIMS VAN NIET MEER DAN ÉÉN PERSOON CONSOLIDEREN.

If for any reason a dispute between you and Chess.com proceeds in court rather than in arbitration, then the laws of the State of Utah and the FAA will govern, without regard to or application of any conflict of law provisions or your state or country of residence.

Bovendien zal een dergelijk geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de U.S. District Court in Salt Lake County, Utah, of de Utah State District Court in Utah County, Utah, Verenigde Staten. U stemt in met de jurisdictie van en locatie in deze rechtbanken en ziet af van elk bezwaar dat het een lastig forum is.

3. Alternatieve Geschillenoplossing

Als uw geschil betrekking heeft op een constatering van Chess.com dat u het Fair Play-beleid hebt geschonden, kunt u, als u het niet voor arbitrage bij AAA wilt indienen, ervoor kiezen om het in plaats daarvan voor te leggen voor definitieve en bindende arbitrage aan een Fair Play Panel van Deskundigen. Chess.com heeft het exclusieve recht om dergelijke claims te beoordelen die zijn ingediend voor oplossing door het Fair Play Panel van Deskundigen, en heeft het recht om naar eigen goeddunken dergelijke claims voor arbitrage te accepteren of af te wijzen. Als Chess.com een dergelijke claim voor beslechting door een Fair Play Panel van Deskundigen afwijst, kunt u nog steeds de Arbitrageprocedure gebruiken die in subsectie 2 hierboven wordt beschreven.

Dit panel zal zijn hoorzitting houden met behulp van AAA's Consumentenarbitrageregels, zoals gewijzigd door de Arbitragebepalingen in Sectie 2 van deze Overeenkomst.

Chess.com betaalt alle vergoedingen en kosten in verband met deze Fair Play Panel-procedure (behalve het honorarium van uw advocaat). Zowel u als Chess.com blijven onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor het honorarium van hun eigen advocaat, ongeacht wie gelijk krijgt in deze procedure.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master. De samenstelling van een Fair Play Panel is geheel naar goeddunken van Chess.com en, door u te onderwerpen aan de jurisdictie van het Fair Play Panel, stemt u ermee in dat zijn beslissing definitief en bindend is, zonder mogelijkheid voor beroep, tenzij Chess.com er naar eigen goeddunken voor kiest om een dergelijk beroep in te willigen.

Beëindiging

U stemt ermee in dat Chess.com, met of zonder reden en zonder voorafgaande kennisgeving, uw Chess.com-account, elk bijbehorend e-mailadres en toegang tot de Dienst onmiddellijk kan beëindigen, opschorten, uitschakelen of verwijderen. Chess.com kan op elk moment en met onmiddellijke ingang beëindigen met of zonder reden, naar eigen goeddunken van Chess.com, met inbegrip van maar niet beperkt tot het niet naleven van deze voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst door het Lid. Naleving van deze Overeenkomst of het Andere Beleid vormt geen belofte of garantie van toekomstige toegang tot Chess.com of tot de Dienst. Reden voor een dergelijke beëindiging kan zijn, maar is niet beperkt tot, (a) inbreuken op of schendingen van deze Overeenkomst of andere opgenomen overeenkomsten of richtlijnen, (b) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (c) een verzoek van u (zelf geïnitieerde verwijderingen van accounts), (d) stopzetting of materiële wijziging van de Dienst (of een deel daarvan), (e) onverwachte technische of beveiligingskwesties of problemen, (f) langdurige perioden van inactiviteit, (g) betrokkenheid door u bij frauduleuze of illegale activiteiten, en/of (h) niet-betaling van door u verschuldigde vergoedingen in verband met de Diensten. Indien beëindigd voor acties die daadwerkelijke, compensabele schade aan Chess.com veroorzaken (bijvoorbeeld deelname aan een datalek van Chess.com), zal Chess.com beschikken over alle rechten en rechtsmiddelen tegen u, inclusief het zoeken naar rechtsmiddelen via de rechtbanken van de staat van Utah of anderszins.

Beëindiging van uw Chess.com-account kan inhouden dat wij de volgende maatregelen nemen: (a) verwijdering van toegang tot alle aanbiedingen binnen de Dienst, (b) verwijdering van uw wachtwoord en alle gerelateerde informatie, bestanden en inhoud die zijn gekoppeld aan of binnen uw account (of een deel daarvan), (c) het blokkeren van verder gebruik van de Dienst, (d) als u het Fair Play-beleid schendt, het labelen van uw account als gesloten wegens schending van het Fair Play-beleid, evenals verwijdering van uw profielavatar, naam en persoonlijke informatie uit het account (maar met behoud van de gebruikersnaam), (e) als u het Fair Play-beleid schendt tijdens het spelen van een evenement, kan de organisator van het evenement u diskwalificeren voor het evenement omdat uw Chess.com-account is gesloten wegens een schending van het Fair Play-beleid, en (f) als u het Gemeenschapsbeleid schendt, het labelen van uw account als gesloten wegens misbruik, evenals verwijdering van uw profielavatar, naam en persoonlijke informatie uit het account (maar met behoud van de gebruikersnaam).

Verder gaat u ermee akkoord dat alle beëindigingen naar eigen goeddunken van Chess.com zullen plaatsvinden en dat Chess.com niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij voor enige beëindiging van uw account, een bijbehorend e-mailadres of toegang tot de Dienst. Er is geen recht om in beroep te gaan tegen de beëindiging van een Chess.com-account, tenzij Chess.com, naar eigen goeddunken, besluit een dergelijk beroep toe te staan. Als u onderworpen bent aan de AVG of als u een inwoner van de staat Californië bent, betekent de beëindiging van uw Chess.com-account niet het einde van uw recht om een kopie te ontvangen van, of te verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens die wij bewaren of verwerken voor u.

Account Beperkingen

Chess.com kan algemene praktijken en limieten vaststellen met betrekking tot het gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot het maximale aantal dagen dat e-mailberichten, berichten op het prikbord of andere geüploade Inhoud door de Dienst worden bewaard, het maximale aantal e-mailberichten dat kan worden verzonden vanaf of ontvangen door een account op de Dienst, de maximale grootte van elk e-mailbericht dat kan worden verzonden van of ontvangen door een account op de Dienst, de maximale schijfruimte die aan u wordt toegewezen op de servers van Chess.com en het maximale aantal keren dat (en de maximale duur waarvoor) u toegang hebt tot de Dienst in een bepaalde periode. Chess.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen of het niet opslaan van berichten en andere uitingen of andere Inhoud die door de Dienst wordt onderhouden of verzonden. Chess.com behoudt zich het recht voor om accounts die gedurende een langere periode inactief zijn op te heffen.

Bovendien kan Chess.com met betrekking tot het Fair Play-beleid ook algemene praktijken en limieten vaststellen met betrekking tot het gebruik van uw account, inclusief maar niet beperkt tot: het controleren van uw partijgegevens en -gedrag en, wanneer wij uw gedrag verdacht vinden, het beperken van uw spel, u verwijderen uit een evenement of voorkomen dat u deelneemt aan een evenement. Andere voorbeelden van de algemene praktijken van Chess.com met betrekking tot het gebruik van uw account bij het verdacht vinden van uw gedrag, zijn onder meer het publiek laten weten dat uw account of spel wordt beoordeeld en het openbaar maken van alle communicatie tussen Chess.com en u met betrekking tot onze vaststelling dat uw gedrag verdacht is. Voor alle duidelijkheid: Chess.com heeft volledige discretie met betrekking tot uw account en gerelateerde communicatie wanneer wij uw gedrag in enig opzicht verdacht vinden.

Chess.com behoudt zich het recht voor om deze algemene praktijken en limieten van tijd tot tijd te wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Prijzen

Om te spelen in evenementen met prijzen op Chess.com, moet u meerderjarig zijn zoals wordt beschouwd door de geldende wetten van uw staat of land van verblijf en moet u voldoen aan uw lokale wetten. Als u niet meerderjarig bent, moet uw ouder of wettelijke voogd instemmen met deze overeenkomst. Chess.com is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de wettigheid van uw deelname aan evenementen.

In het geval dat u een Prijs (geld of andere) wint in een Competitie (toernooi, evenement of andere) op Chess.com, erkent u en stemt u in met het lopende onderzoek van Chess.com naar uw partijen, al dan niet gerelateerd aan die plaatsvinden binnen de Competitie en dat elk oordeel dat tot stand is gekomen om te bepalen of u in aanmerking komt om een Prijs te winnen of een diskwalificatie daarvan, bij Chess.com ligt. Chess.com mag, naar eigen goeddunken, alle prijzen die zijn gewonnen in een Competitie op onze Site gedurende een bepaalde periode achterhouden in afwachting van onderzoek naar uw Partijen. Elke beslissing van Chess.com met betrekking tot verbeurdverklaring, vermindering of annulering van Prijzen in overeenstemming met de Servicevoorwaarden van Chess.com is definitief en bindend voor u en zal niet worden onderworpen aan herziening of beroep door u of een derde partij.

Door deel te nemen aan een Competitie gaat u ermee akkoord ons bedrijf, zijn wettelijke vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, agentschappen en respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en agenten vrij te laten, te ontslaan en vrij te houden van alle kosten, uitgaven, schade, verliezen, claims, acties of procedures die door u (of een derde partij namens u) zijn aangespannen ("Claims"), als gevolg van uw deelname aan de Competitie en/of een Prijs die al dan niet aan u wordt toegekend als gevolg daarvan en Chess.com sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke Claims volledig uit.

Chess.com is niet aansprakelijk jegens u voor het niet nakomen van een van onze verplichtingen vanwege de Competitie of met betrekking tot de prijs wanneer Chess.com dit niet kan doen als gevolg van omstandigheden buiten onze redelijke controle.

U stemt er hierbij mee in om ons bedrijf, zijn wettelijke vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, agentschappen en respectieve functionarissen, directeuren, werknemers te vrijwaren voor alle kosten, verliezen, schade, uitgaven en aansprakelijkheden (inclusief voor verlies van reputatie en goodwill en vergoedingen voor professionele adviseurs) geleden door Chess.com als gevolg van een schending door u van uw verplichtingen onder deze Regels, de Gebruikersvoorwaarden van Chess.com, de Toernooiregels of de Bijzondere Voorwaarden of in verband met het niet opvolgen van instructies van ons team of met betrekking tot elke kwestie in verband met uw deelname aan een Competitie.

In het geval van geschillen of meningsverschillen over enig aspect van een Competitie, inclusief maar niet beperkt tot alle zaken met betrekking tot de toekenning van de Prijzen, de geschiktheid van een Deelnemer om deel te nemen aan de Competitie, het gedrag van een Deelnemer, deze Regels, de Chess.com-Gebruikersvoorwaarden, het Toernooireglement of de Bijzondere Voorwaarden, de uiteindelijke beslissing ligt bij ons team en elke beslissing van Chess.com is definitief en bindend voor u en kan niet worden beoordeeld of aangevochten door u of een derde partij.

Chess.com zal en kan geen belastingadvies of juridisch advies geven met betrekking tot de fiscale regeling van Prijzen. Chess.com kan informatie met betrekking tot Prijzen bekendmaken aan elke belastingdienst die zij nodig acht, ook als reactie op een geldig verzoek om informatie door een overheidsinstantie die een dergelijk verzoek doet. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kan Chess.com u naar eigen goeddunken al dan niet op de hoogte stellen van dergelijke bekendmakingen, wat een beperking kan vormen op uw privacyrechten onder de AVG of de vergelijkbare gegevensprivacywetten van uw rechtsgebied.

Gedrag van Leden

U stemt ermee in de service niet te gebruiken voor:

 • uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van enige Inhoud die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, seksueel expliciet, pornografisch, privacy schendend of haatdragend is, of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk;
 • opmerkingen, tekst, berichten of links in de forums of openbare opmerkingen plaatsen die advertenties van welke aard dan ook bevatten, inclusief religieuze, politieke of wervingsberichten voor Chess.com-groepen, clubs, blogs of enige andere inhoud op Chess.com of elders;
 • opmerkingen, tekst, berichten of links in de forums of openbare opmerkingen plaatsen die niet relevant zijn voor het doel en de inhoud van de oorspronkelijke inhoud, spel, artikel, blog of forumonderwerp;
 • dreigen met geweld tegen iemand anders of ervoor pleiten om jezelf iets aan te doen;
 • "stalken" of anderszins iemand lastigvallen;
 • zich uitgeven voor een persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot een vertegenwoordiger van Chess.com, of ten onrechte uw band met een persoon of entiteit voorstellen of anderszins uw band met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen;
 • het vervalsen van headers of het anderszins manipuleren van identifiers om de herkomst van enige Inhoud die wordt verzonden via de Dienst te maskeren;
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Inhoud waarvan u niet het recht heeft om die beschikbaar te stellen krachtens enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties;
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Inhoud die de persoonlijke informatie van iemand anders bevat zonder diens toestemming of die inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrechten of andere eigendomsrechten van enige partij;
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken van ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, "ongewenste e-mail", "spam", "kettingbrieven", "piramideschema's", of enige andere vorm van werving, behalve in die gebieden die voor een dergelijk doel zijn aangewezen;
 • het gebruik, reproduceren of verwijderen van auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, slogans, logo's, afbeeldingen of andere eigendomsaanduidingen die op of via de Dienst worden weergegeven;
 • enig materiaal uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
 • het normale verloop van de dialoog verstoren of anderszins handelen op een manier die het vermogen van andere gebruikers om deel te nemen aan real-time uitwisselingen negatief beïnvloedt;
 • toegang krijgen tot of gebruik maken van de Dienst op een manier die de Dienst of servers of netwerken verbonden met de Dienst of de toegang tot of het gebruik van de Dienst door een andere partij zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen, belemmeren of verstoren;
 • niet gehoorzamen aan vereisten, procedures, beleid of voorschriften van netwerken die zijn aangesloten op de Dienst;
 • downloaden, wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, dupliceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken maken van, of te koop aanbieden van informatie op, of verkregen van of via, de Diensten, met uitzondering van tijdelijke bestanden die automatisch door uw webbrowser in de cache opgeslagen worden voor weergavedoeleinden, of zoals anderszins uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst;
 • de Diensten (inclusief elk onderliggend idee of algoritme) dupliceren, decompileren, reverse-engineeren, demonteren of decoderen, of proberen iets dergelijks te doen;
 • automatiseringssoftware (bots), hacks, aanpassingen (mods) of andere niet-geautoriseerde software van derden gebruiken die is ontworpen om de Dienst te wijzigen;
 • toegang verkrijgen tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare delen van de Dienst, de computersystemen van Chess.com of de technische leveringssystemen van Chess.com's providers;
 • onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van enig systeem of netwerk of het schenden of omzeilen van beveiligings- of authenticatiemaatregelen;
 • enige robot, spider, site search/retrieval-applicatie of ander handmatig of automatisch apparaat of proces gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van de Dienst of de inhoud ervan op te halen, te indexeren, te "data minen" of op enige manier te reproduceren of te omzeilen;
 • het opzettelijk of onopzettelijk schenden van toepasselijke lokale, statelijke, nationale of internationale wetten en alle regelgeving die kracht van wet heeft;
 • persoonlijke gegevens over andere gebruikers verzamelen of opslaan in verband met het verboden gedrag en de activiteiten zoals uiteengezet in de bovenstaande paragrafen en/of
 • toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Overeenkomst.

U stemt ermee in geen enkel onderdeel van de Dienst (met inbegrip van uw Chess.com-gebruikersnaam), gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, door te verkopen of te exploiteren voor commerciële doeleinden. U gaat ermee akkoord dat uw Chess.com-account niet overdraagbaar is.

Naleving van de bovenstaande regels en voorschriften vormt geen garantie voor blijvende toegang tot de Dienst of het gebruik van Chess.com. Chess.com behoudt zich het recht voor om uw toegang tot Chess.com en/of de Dienst op enig moment te beperken of te beëindigen.

Inhoud

U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video's, berichten, tags of ander materiaal ("Inhoud"), zowel openbaar gepost of privé verzonden, alleen de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie deze inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet Chess.com, volledig verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u via de Dienst uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt. Chess.com heeft geen controle over de inhoud die via de Dienst wordt geplaatst en garandeert als zodanig niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van de Dienst onbedoeld kunt worden blootgesteld aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is. In geen geval zal Chess.com op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor enige inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud geplaatst, per e-mail verzonden, uitgezonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst.

U erkent dat Chess.com al dan niet van tevoren inhoud kan screenen, maar dat Chess.com en zijn vertegenwoordigers het recht hebben (maar niet de plicht) om naar eigen goeddunken enige inhoud die beschikbaar is via de Dienst van tevoren te screenen, te weigeren of te verplaatsen. Zonder het voorgaande te beperken, hebben Chess.com en zijn vertegenwoordigers het recht om enige inhoud te verwijderen die in strijd is met deze Overeenkomst of die anderszins aanstootgevend is. Chess.com kan om welke reden dan ook inhoud op de Dienst verwijderen en kan gebruikers op elk moment schorsen of beëindigen of gebruikersnamen terugeisen zonder aansprakelijkheid jegens u. We behouden ons ook het recht voor om informatie te bekijken, te lezen, te bewaren en vrij te geven, zoals wij redelijkerwijs nodig achten om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, (ii) deze Overeenkomst toe te passen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen hiervan, (iii) fraude, beveiliging of technische problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken, (iv) te reageren op verzoeken om gebruikersondersteuning, of (v) de rechten, eigendommen of veiligheid van Chess.com, zijn gebruikers en het publiek te beschermen.

Chess.com zal en kan geen Inhoud monitoren die door andere gebruikers is gegenereerd. Chess.com garandeert niet de geschiktheid van door gebruikers gegenereerde inhoud voor andere gebruikers, inclusief u.

U begrijpt dat de Dienst en de software die in de Dienst zijn ingebed, beveiligingscomponenten kunnen bevatten waarmee digitale materialen kunnen worden beschermd, en dat het gebruik van deze materialen onderhevig is aan gebruiksregels die zijn opgesteld door Chess.com en/of contentproviders die inhoud aan de Dienst leveren. Dergelijke ingebedde software kan cookies bevatten. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

U mag niet proberen om de gebruiksregels die in de Dienst zijn ingebed op te heffen of te omzeilen. Elke ongeoorloofde reproductie, publicatie, verdere distributie of openbare tentoonstelling van het materiaal dat op de Dienst wordt aangeboden, geheel of gedeeltelijk, is strikt verboden.

Chess.com claimt geen eigendom van Inhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opname op de Dienst. Echter, met betrekking tot Inhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opname op openbaar toegankelijke delen van de Dienst, verleent u Chess.com een wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, niet-exclusieve licentie, met het recht van sublicentie, voor het gebruiken, distribueren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, verzenden, openbaar uitvoeren en openbaar weergeven van alle Inhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opname op openbaar toegankelijke delen van de Dienst en om dergelijke Inhoud op te nemen in andere werken in elk formaat of medium nu bekend of later ontwikkeld. Een dergelijke licentieverlening gaat door nadat u uw Chess.com-account heeft verwijderd of als we uw Chess.com-account op een andere manier uitschakelen, opschorten of beëindigen in overeenstemming met deze Overeenkomst. Voor alle duidelijkheid: deze licentieverlening omvat het recht, met het recht van sublicentie, om Inhoud, partijen, opmerkingen, gebruikersnamen of andere UGA's die zijn gekoppeld aan uw account (zoals hieronder gedefinieerd) en/of uw Inhoud (bijv. de gebruikersnaam van uw Chess.com-account, profielfoto en land) te publiceren, hergebruiken of er inkomsten mee te genereren. We kunnen dergelijke rechten in sublicentie geven aan derden; we kunnen dit recht op Verbonden Diensten bijvoorbeeld in sublicentie geven (zoals hieronder gedefinieerd). Door Inhoud te plaatsen of anderszins beschikbaar te stellen via de Diensten (inclusief de profielfoto van uw Chess.com-account), verklaart u dat u over alle rechten, licenties, toestemmingen, machtigingen, bevoegdheden en autoriteit beschikt die nodig zijn om de rechten voor dergelijke Inhoud te verlenen.

Het opnemen, doorgeven en delen van video's van het gebruik van de Chess.com-interface (bijvoorbeeld in video's voor YouTube, op Twitch, enz.) is toegestaan, op voorwaarde dat het Chess.com-logo in de interface wordt weergegeven. Het opgenomen materiaal is eigendom van de maker, hoewel de interface, ontwerpen en illustraties eigendom blijven van Chess.com. We behouden ons echter het recht voor om uw toestemming om ons eigendom te gebruiken op elk moment naar eigen goeddunken in te trekken.

Verbonden Diensten van Derden

Certain Connected Services may include functionality whereby you can link your Chess.com account with your account on such Connected Service or otherwise use your Chess.com account credentials to sign in to such Connected Service. Upon doing so, you acknowledge and agree that certain of your Chess.com account information may be shared with the provider of such Connected Service in connection with your account on such Connected Service (e.g. username, profile picture, name, email, country). None of your data will be shared without your explicit permission, other than your username and public data. Your login information and password will not be shared. You will, of course, be subject to their separate Terms of Service, Privacy Policies, and other governance. Chess.com is not liable for your interactions with any Connected Service.

User Game Activity (UGA)

Onze Diensten omvatten ook het genereren en bijhouden van een overzicht van de spelactiviteit, geschiedenis, statistieken, archief en een openbaar spelverslag van elke gebruiker. Wanneer u een schaakpartij speelt via de Dienst, kan een overzicht van de spelactiviteit in een dergelijke schaakpartij ("UGA") beschikbaar zijn voor u, andere gebruikers en het publiek, in bepaalde formaten, inclusief maar niet beperkt tot Portable Game Notation (ook bekend als PGN), Forsyth-Edwards Notation (ook bekend als FEN), GIF en/of JPEG. De UGA kan bepaalde inhoud van u bevatten (bijv. uw gebruikersnaam, profielfoto en land), die onderhevig is aan de licentieverlening in de sectie getiteld "Licentie voor Toegang tot en Gebruik van de UGA" hieronder.

Dit record van uw UGA is openbaar beschikbaar en kan door iedereen worden geopend, gebruikt en inkomsten ermee worden gegenereerd voor een aantal doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, het publiceren van afbeeldingen van uw UGA in bijvoorbeeld blogs, video's, posts op sociale media, partijverzamelingen of het maken van NFT's.

Licentie voor Toegang tot en Gebruik van de UGA

We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve licentie voor toegang, weergave en gebruik van de UGA, inclusief de UGA van bepaalde partijen die door andere gebruikers op de Dienst worden gespeeld; op voorwaarde echter dat die licentie onderworpen is aan deze Overeenkomst en geen enkel recht inhoudt om: (a) deze te verkopen, door te verkopen of commercieel te gebruiken; (b) te verbergen, verwijderen, wijzigen of anderszins afgeleid gebruik te maken van de UGA, of een deel daarvan; (c) datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens te gebruiken; (d) enig deel van de UGA te downloaden (anders dan paginacaching); behalve zoals uitdrukkelijk door ons toegestaan; en (f) de UGA anders te gebruiken dan voor de beoogde doeleinden. De UGA kan onze handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen, afbeeldingen, gebruikersinterface, ontwerp en/of andere eigendomsaanduidingen van Chess.com bevatten. U erkent dat niets in deze licentie zal worden geïnterpreteerd om u enig recht te verlenen op dergelijke merken of ontwerpen die kunnen worden weergegeven of opgenomen in een UGA, behalve het recht om ze weer te geven zoals opgenomen in de UGA, onderhevig aan de beperkingen in deze Overeenkomst.

We verlenen u een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om een teksthyperlink naar onze Dienst, inclusief de UGA, te maken voor wettige commerciële en niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat een dergelijke link Chess.com of onze gelieerde ondernemingen of onze producten of diensten niet op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins lasterlijke manier afschildert, en verder op voorwaarde dat de linksite geen materiaal voor volwassenen of illegaal materiaal bevat of materiaal dat aanstootgevend, intimiderend of anderszins verwerpelijk is. Dit beperkte recht kan te allen tijde worden ingetrokken. U mag het logo of andere bedrijfseigen afbeeldingen van Chess.com gebruiken om met onze afgeleide toestemming naar de Dienst of Inhoud te linken. U mag ook handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie van Chess.com gebruiken of framen of insluiten met framingtechnieken, inclusief de afbeeldingen die op de Dienst te vinden zijn, de inhoud van enige tekst of de lay-out of het ontwerp van een pagina, of formulier op een pagina, op de Dienst met onze afgeleide toestemming.

NFT Beleid

U kunt mogelijk NFT's die verband houden met UGA kopen, verkopen, verhandelen en transacties erin uitvoeren op storefronts en secundaire marktplaatsen via platforms van derden of Connected Services ("NFT-platforms"). Wij zijn niet de verkoper van enige NFT die beschikbaar is op NFT-platforms. We garanderen of onderschrijven dergelijke NFT-platforms niet en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon voor dergelijke NFT-platforms. We hebben geen controle over de acties van dergelijke platforms en doen geen enkele belofte of garantie van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke NFT-platforms of uw vermogen om transacties te verrichten in NFT's die verband houden met UGA op dergelijke NFT-platforms.

U erkent en gaat ermee akkoord dat er risico's verbonden zijn aan het kopen en houden van NFT's en het gebruik van blockchaintechnologie. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, risico op verlies van toegang tot NFT's als gevolg van verlies van privésleutel(s), bewaarfout of aankoopfout, risico op mining of blockchain-aanvallen, risico op hacking en zwakke beveiliging, risico op ongunstige regelgevende interventie in een of meer rechtsgebieden, risico's met betrekking tot symbolische belasting, risico van openbaarmaking van persoonlijke informatie, risico van onverzekerde verliezen, onverwachte risico's en volatiliteitsrisico's. Elke aankoop of verkoop die u doet, accepteert of faciliteert buiten de Dienst om, is geheel voor uw risico. We autoriseren, controleren of onderschrijven geen aankopen of verkopen van NFT's buiten de Dienst. We ontkennen en wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid jegens u af en ontkennen elke verplichting om u te vrijwaren of schadeloos te stellen voor eventuele verliezen die u kunt oplopen door transacties uit te voeren of transacties te faciliteren in NFT's buiten de Dienst.

Als u een geschil heeft met een of meer derde partijen met betrekking tot een Connected Service of NFT-platform, vrijwaart u ons (en onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, en onze en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten) van claims, eisen en schadevergoedingen (feitelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met dergelijke geschillen. Door deze vrijwaring aan te gaan, doet u uitdrukkelijk afstand van enige bescherming (wettelijk of anderszins) die anders de dekking van deze vrijwaring zou beperken tot alleen die claims waarvan u weet of vermoedt dat ze in uw voordeel bestaan op het moment dat u instemt met deze vrijwaring.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Chess.com en haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten, medewerkers, partners en licentiegevers te vrijwaren van enige claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door enige derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit de inhoud die u indient, plaatst, uitzendt of anderszins beschikbaar stelt via de service, uw gebruik van de service, uw verbinding met de service, uw schending van de Gebruikersvoorwaarden of uw schending van enige rechten van een ander.

Omgang met Adverteerders

Uw correspondentie of zakelijke contacten met, of deelname aan promoties van adverteerders die op of via de Dienst worden gevonden, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en enige andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerders. U stemt ermee in dat Chess.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders op de Dienst. Alle inhoud van derden, inclusief geadverteerde inhoud, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van die derden; Chess.com garandeert niet de geschiktheid van inhoud van derden voor welk doel dan ook, noch garandeert Chess.com de nauwkeurigheid of volledigheid van verklaringen van derden.

De Dienst kan links naar andere World Wide Web-sites of bronnen verstrekken, of derden kunnen deze verstrekken. Omdat Chess.com geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent u en stemt u ermee in dat Chess.com niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en geen aanbeveling doet over en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige Inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Chess.com garandeert niet de geschiktheid van Inhoud van derden voor een bepaald gebruik of doel. Chess.com geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid van advertenties van derden. Verder erkent u en stemt u er mee in dat Chess.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke Inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron.

Eigendomsrechten

Alle rechten, titels en belangen in en op de Dienst, inclusief toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Chess.com en zijn licentiegevers, al dan niet geregistreerd bij een van toepassing zijnde handelsmerkverlenende Autoriteit. Alle handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen en andere eigendomsaanduidingen van Chess.com die hierin worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Chess.com. Andere product- en bedrijfsnamen die op de Dienst worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Chess.com behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze Overeenkomst.

Als software, inhoud of ander materiaal dat eigendom is van of beheerd wordt door Chess.com aan u wordt gedistribueerd als onderdeel van uw gebruik van de Diensten, verleent Chess.com u een persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en niet-exclusief recht en licentie om toegang te krijgen tot dergelijke software, inhoud en materialen die aan u zijn geleverd als onderdeel van de Diensten en het recht om de objectcode van de Software op één computer te gebruiken, en het recht om één exemplaar van onze mobiele applicatie te downloaden op uw apparaat; op voorwaarde dat u (of een derde partij) geen broncode kopieert, wijzigt, er een afgeleid werk van maakt, reverse-engineert, reverse-assembleert of op een andere manier probeert de broncode te ontdekken, verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, een veiligheidsbelang verlenen in of anderszins enig recht op de Software over te dragen. U stemt ermee in de Software op geen enkele manier of in welke vorm dan ook te wijzigen, en geen gewijzigde versies van de Software te gebruiken, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot de Dienst. U stemt ermee in om op geen enkele andere manier toegang te krijgen tot de Dienst dan via de interface die door Chess.com wordt geleverd voor gebruik bij toegang tot de Dienst. Deze licentie kan op elk moment vrij worden ingetrokken door Chess.com.

Handelsmerk Informatie

Alle CHESS.COM handelsmerken en dienstmerken en andere Chess.com logo's en namen van producten en diensten zijn handelsmerken van Chess.com, LLC. Zonder voorafgaande toestemming van Chess.com stemt u ermee in om deze handelsmerken niet op enige manier weer te geven of te gebruiken.

Feedback

Chess.com verwelkomt feedback, opmerkingen en suggesties voor verbeteringen aan de Diensten (“Feedback”). U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat een bijdrage van Feedback u geen enkel recht, titel of belang in de Diensten of in dergelijke Feedback geeft en zal geven. Alle Feedback wordt het enige en exclusieve eigendom van Chess.com, en Chess.com mag Feedback op elke manier en voor welk doel dan ook gebruiken en openbaar maken zonder verdere kennisgeving of compensatie aan u en zonder dat u enig eigendomsrecht of ander recht of claim behoudt. U wijst hierbij aan Chess.com alle rechten, titels en belangen toe (inclusief, maar niet beperkt tot, patenten, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, show-how, knowhow, morele rechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten) die u mogelijk heeft in en op alle Feedback.

Chess.com respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat gebruikers van de Dienst hetzelfde doen. Chess.com voldoet aan de federale Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), waarvan de tekst te vinden is op de U.S. Copyright Office Website op http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. We zullen reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht die voldoen aan de DMCA en andere toepasselijke wetgeving en die correct aan ons zijn verstrekt; op voorwaarde dat als er Inhoud is die gekoppeld is aan een NFT die inbreuk maakt, we commercieel redelijke inspanningen zullen leveren om te voorkomen dat een dergelijke NFT de inbreukmakende inhoud weergeeft wanneer deze is verbonden met onze Diensten).

Als u van mening bent dat enige Inhoud is gekopieerd of gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, verzoeken wij u ons de volgende informatie te verstrekken:

 • een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechteigenaar of een persoon die gemachtigd is om namens hem op te treden;
 • identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden;
 • identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, of het onderwerp is van inbreuk, op het auteursrecht, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren (zoals een Url);
 • uw contactgegevens, inclusief uw adres, telefoonnummer en een e-mailadres;
 • een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
 • een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u gemachtigd bent om op te treden namens de auteursrechthebbende.

Als u denkt dat uw verwijderde Inhoud feitelijk geen regels overtreedt of dat u de bevoegdheid heeft om deze Inhoud te publiceren, stuur ons dan a.u.b. een tegenvordering met de volgende informatie:

 • een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechteigenaar of een persoon die gemachtigd is om namens hem op te treden;
 • uw fysieke of elektronische handtekening (met uw volledige wettelijke naam);
 • identificatie van de Inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waar de inhoud verscheen voordat deze werd verwijderd of uitgeschakeld;
 • een verklaring dat u, op straffe van meineed, te goeder trouw gelooft dat de Inhoud is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of een verkeerde identificatie van de Inhoud; en
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en een verklaring dat u akkoord gaat met de verwerking van het proces door de persoon die de oorspronkelijke kennisgeving van de vermeende inbreuk heeft gedaan.

Als we een tegenvordering ontvangen, kunnen we een kopie van de tegenvordering sturen naar de persoon die beweert dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht, en die persoon op de hoogte stellen dat we de verwijderde inhoud kunnen terugplaatsen. Tenzij de oorspronkelijke persoon die beweert dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht een gerechtelijk bevel vraagt tegen de Inhoud-aanbieder, lid of gebruiker, kan de verwijderde Inhoud binnen tien tot veertien of meer werkdagen na ontvangst van de tegenvordering worden teruggeplaatst door Chess.com, uitsluitend op beslissing van Chess.com.

Begrijp alstublieft goed dat het indienen van een tegenvordering mogelijk kan leiden tot juridische procedures tussen u en de klagende partij om het eigendomsrecht vast te stellen. Wees gewaarschuwd dat er mogelijk nadelige juridische consequenties in uw land uit voortvloeien als de beschuldiging die u doet met gebruikmaking van deze procedure onjuist is of te kwader trouw.

We behouden ons het recht voor Inhoud te verwijderen waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken. In gepaste omstandigheden kan Chess.com ook het account van een gebruiker beëindigen als de gebruiker vastbesloten is om herhaald inbreuk te maken. Onze aangewezen auteursrechtagent voor kennisgeving van vermeende inbreuk op het auteursrecht op de Dienst is:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Internationaal Gebruik

Deze Dienst wordt geleverd door Chess.com vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten van Amerika. Chess.com garandeert niet dat de Dienst geschikt is of beschikbaar is op andere locaties. Degenen die ervoor kiezen toegang te krijgen tot de Dienst vanaf andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetgeving, indien en voor zover lokale wetgeving van toepassing is. U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in een land dat onderhevig is aan een embargo van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een "terrorisme ondersteunend" land en dat u niet staat vermeld op enige lijst van de Amerikaanse overheid met verboden of beperkte entiteiten.

AFWIJZING VAN GARANTIES

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT:

 • UW GEBRUIK VAN DE DIENST IS OP UW EIGEN RISICO. DE SERVICE WORDT GELEVERD OP "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. ZONDER HET VOORAFGAANDE TE BEPERKEN, WIJST CHESS.COM UITDRUKKELIJK ALLE EN ENIGE GARANTIES VAN DE HAND, ZOWEL EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT DE CHESS.COM-WEBSITE EN DE DIENST, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
 • CHESS.COM EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN GARANTIE DAT (i) DE DIENST AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; (ii) DE DIENST ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENST NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; (iv) DE KWALITEIT VAN OM HET EVEN WELKE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR U VIA DE DIENST AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN; EN (v) OM HET EVEN WELKE FOUTEN IN DE SOFTWARE, GEBRUIKT OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SOFTWARE OF DEZE AAN TE BIEDEN, ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.
 • ENIG MATERIAAL GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENST IS TOEGANKELIJK OP UW EIGEN BEOORDELING EN RISICO, EN ALLEEN U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.
 • GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN CHESS.COM OF VIA OF VAN DE DIENST, ZAL LEIDEN TOT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE GEBRUIKERSVOORWAARDEN IS VERMELD.
 • BIJ EEN KLEIN PERCENTAGE VAN DE GEBRUIKERS KUNNEN EPILEPTISCHE AANVALLEN OPTREDEN BIJ BLOOTSTELLING AAN BEPAALDE LICHTPATRONEN OF ACHTERGRONDEN OP EEN COMPUTERSCHERM OF TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE DIENST. BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN EERDER ONOPGEMERKTE EPILEPTISCHE SYMPTOMEN VEROORZAKEN, ZELFS BIJ GEBRUIKERS ZONDER GESCHIEDENIS VAN VOORAFGAANDE AANVALLEN OF EPILEPSIE. ALS U, OF IEMAND IN UW FAMILIE, EEN EPILEPTISCHE AANDOENING HEEFT, RAADPLEEG DAN UW ARTS VOORDAT U DE DIENST GEBRUIKT. STOP ONMIDDELLIJK MET HET GEBRUIK VAN DE DIENST EN RAADPLEEG UW ARTS ALS U EEN VAN DE VOLGENDE SYMPTOMEN ONDERVINDT TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE DIENST: DUIZELIGHEID, VERANDERDE VISIE, ZENUWTREKKIINGEN VAN OOG OF SPIEREN, VERLIES VAN BEWUSTZIJN, DESORIËNTATIE, ENIGE ONVRIJWILLIGE BEWEGING OF STUIPTREKKINGEN.
 • BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT CHESS.COM EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS NIET AAN U AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIGE VERLOREN WINST, VERLOREN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, UITVAL VAN APPARATUUR OF VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, ZELFS INDIEN CHESS.COM OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, MET BETREKKING TOT CHESS.COM, DE DIENST OF ENIGE INHOUD DIE VERSCHIJNT OP OF GEÜPLOAD WORDT NAAR DE DIENST.

  INDIEN, OM ENIGE REDEN, EEN RECHTBANK CHESS.COM AANSPRAKELIJK MAAKT VOOR SCHADEVERGOEDING NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CHESS.COM VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE DIENST OF ENIGE INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DE DIENST, MEER BEDRAGEN DAN HONDERD US-DOLLARS (US $ 100,00).

  DE BEPERKINGEN VAN DEZE SECTIE ZIJN VAN TOEPASSING OP ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, STATUUT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONSUMENTENBESCHERMINGSRECHT OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN EEN HIERIN GENOEMDE REMEDIE ZIJN ESSENTIËLE DOEL NIET HEEFT BEREIKT.

  UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

  SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. BIJGEVOLG ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

  Wijzigingen in de Gebruikersovereenkomst

  We kunnen deze Overeenkomst op elk moment wijzigen en we zullen de meest recente versie bijwerken op www.chess.com/legal. Als we vaststellen dat we een materiële wijziging hebben aangebracht, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij het registreren voor uw account of door een kennisgeving via de Dienst te plaatsen. Als u de Dienst blijft openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene Servicevoorwaarden.

  Algemene Informatie

  Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Chess.com en is van toepassing op uw gebruik van de Dienst en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en Chess.com met betrekking tot de Dienst. Deze Overeenkomst is de volledige en exclusieve overeenkomst tussen Chess.com en u met betrekking tot de Dienst en deze Overeenkomst overstijgt en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen Chess.com en u met betrekking tot de Dienst (met uitzondering van diensten waarvoor u een afzonderlijke overeenkomst heeft met Chess.com die expliciet in aanvulling of in de plaats van deze Overeenkomst is). Als enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van de Overeenkomst onverminderd van kracht. Deze Overeenkomst en de toegekende rechten en verplichtingen hieronder kunnen op geen enkele manier door u worden overgedragen, toegewezen of gedelegeerd. Chess.com kan deze Overeenkomst vrij toewijzen en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten die in licentie zijn gegeven aan Chess.com hieronder, inclusief alle rechten op inhoud, zonder uw toestemming kunnen worden overgedragen aan de rechtverkrijgenden van Chess.com. Het falen van Chess.com om een ​​recht of bepaling van de Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen afstand van dat recht of die bepaling in.