Beleid van Wedstrijdevenementen

De volgende tekst is slechts een informatieve vertaling. De enige rechtsgeldige versie is beschikbaar in het Engels.
Ingangsdatum: November 18, 2022

Introductie

Chess.com organiseert toernooien met geldprijzen (“Competitieve Evenementen”) die openstaan voor professionele en ambitieuze schakers. Ons doel is om toernooien te creëren die leuk, professioneel en eerlijk zijn.

Om te spelen in Competitieve Evenementen met prijzen op Chess.com, moet u meerderjarig zijn volgens de wetten van uw staat of land van verblijf. U moet ook alle gerelateerde Deelnameovereenkomsten, Prijsovereenkomsten, Evenementovereenkomsten en Officiële Regels met betrekking tot een dergelijk Competitief Evenement lezen, ermee instemmen en/of ondertekenen. Als u niet meerderjarig bent, moet uw ouder of wettelijke voogd instemmen met dit beleid en alle andere gerelateerde overeenkomsten. Chess.com is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de wettigheid van uw deelname aan haar Competitieve Evenementen.

In geval van geschillen of meningsverschillen met betrekking tot enig aspect van een Competitief Evenement, inclusief maar niet beperkt tot alle zaken met betrekking tot het toekennen van prijzen, uw geschiktheid om deel te nemen aan het Competitieve Evenement, het gedrag van een speler, dit beleid, Chess.com's Gebruikersovereenkomst, Fair Play-beleid, Gemeenschapsbeleid, de toepasselijke Officiële Regels, Deelnameovereenkomst en/of Prijzenovereenkomst, en alle andere toepasselijke voorwaarden en bepalingen in verband met uw verplichting om instructies op te volgen die door ons team aan u zijn gegeven of in relatie tot enige kwestie met betrekking tot uw deelname aan een Competitief Evenement, ligt de uiteindelijke beslissing bij ons team en is elke beslissing van Chess.com definitief en bindend voor u en is deze niet vatbaar voor herbeoordeling of beroep door u of een derde partij.

In aanmerking komen

Alle Competitieve Evenementen zijn onderworpen aan geschiktheidsvereisten. Geschiktheidscriteria kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, leeftijd, Chess.com-accountstatistieken, zoals leaderboard-ranglijsten en ratings, en informatie die is geregistreerd bij erkende schaakfederaties zoals federatie, FIDE-ratings en titels (bijv. Grootmeester). Verder komt u alleen in aanmerking om deel te nemen aan een Competitief Evenement als dergelijke deelname niet in strijd is met de toepasselijke lokale wetgeving. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw deelname aan het Competitieve Evenement in overeenstemming is met alle wetten van de jurisdictie(s) waarin u woont, en u moet alle nodige stappen ondernemen om dergelijke naleving te garanderen, inclusief de federale, staats- en lokale wetten van de Verenigde Staten van toepassing op rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten. Chess.com neemt geen verantwoordelijkheid voor uw naleving van lokale wetten. Specifieke geschiktheidscriteria voor een Competitief Evenement worden gespecificeerd in de Officiële Regels van een dergelijk Competitief Evenement.

Fair Play-Maatregelen

Naast het Fair Play-beleid, kan u worden gevraagd om te voldoen aan aanvullende Fair Play-verzoeken die bedoeld zijn om de competitieve integriteit van alle Competitieve Evenementen te handhaven. Het niet voldoen aan Fair Play-verzoeken kan naar eigen goeddunken van Chess.com leiden tot straffen en/of verwijdering uit Competitieve Evenementen. Fair Play-verzoeken kunnen een of meer van de volgende zaken omvatten.

Videotoezicht

Op verzoek kan het nodig zijn dat u deelneemt aan een videoconferentiegesprek met maximaal twee camera's voor monitoring door Chess.com. Op zo'n verzoek moet één camera duidelijk uw volledige gezicht en directe omgeving laten zien. Als er een tweede camera wordt gevraagd, moet deze diagonaal achter u worden geplaatst in een hoek van 45 graden aan de kant van uw muis, met uw bureau, pc en monitoren duidelijk zichtbaar. U kunt ook worden gevraagd om uw volledige computerscherm te delen voor de gehele duur van uw partijen.

Omgevingsvereisten

Tijdens een Competitief Evenement kunt u worden gevraagd om te voldoen aan verschillende vereisten met betrekking tot uw fysieke speelruimte ("Omgeving"). Dergelijke vereisten kunnen zijn om alleen in uw omgeving te zijn en uw bureau of tafel vrij te houden van rommel of visuele obstakels. U kunt ook worden verzocht om geen persoonlijke elektronische apparaten, anders dan die worden gebruikt om te spelen of te monitoren, op of in de buurt van uw persoon te hebben tijdens een Competitief Evenement.

Apparatuurvereisten

Het kan zijn dat u tijdens een Competitief Evenement wordt gevraagd om aan verschillende uitrustingsvereisten te voldoen. Dergelijke vereisten zijn onder meer het niet dragen van een koptelefoon of oortjes, spelen op alleen desktopcomputers of laptops met toetsenbord en muis, het uitschakelen van extra monitoren of deze zichtbaar maken op een camera en/of het sluiten van alle applicaties en browsertabbladen behalve de specifieke browser en browsertabblad die u gebruikt om op Chess.com te spelen.

Inspecties

Voorafgaand aan en tijdens een Competitief Evenement kan u op verzoek van Chess.com worden gevraagd om fysieke inspecties, omgevingsinspecties en computerinspecties te ondergaan. Tijdens een fysieke inspectie kan u worden gevraagd eventuele brillen of contactlenzen af te doen en deze met een camera aan Chess.com te tonen. Mogelijk wordt u ook gevraagd om uw hoofd naar één kant te draaien, uw vingers over uw oor te strijken en dit proces vervolgens voor de andere kant te herhalen. Tijdens een omgevingsinspectie kan u gevraagd worden om Chess.com met een camera de inrichting en inhoud van uw omgeving te laten zien. Tijdens een computerinspectie kan u worden gevraagd om het scherm van eventuele monitoren te delen en/of om uw taakbeheer (PC) of activiteitenmonitor (Mac) te bekijken.

Uitzending

Het is u niet toegestaan videoconferentiegesprekken, geheel of gedeeltelijk, uit te zenden of te distribueren die worden gebruikt voor monitoring in verband met een Competitief Evenement. Als u ervoor kiest om uw gameplay uit te zenden, kan het zijn dat u de livechat-functionaliteit moet uitschakelen, de modus "alleen emote" moet gebruiken en/of een vertraging van ten minste 60 seconden moet implementeren.

Surveillance

Het kan zijn dat u gevraagd wordt om een surveillant ter plaatse te ontvangen en met deze samen te werken voor een Competitief Evenement. Als een dergelijk verzoek wordt gedaan, zal Chess.com met u afspreken dat een Chess.com-medewerker of een door Chess.com goedgekeurde surveillant wordt toegewezen om uw speelgebied, kleding, camera-opstelling, computer en alle gerelateerde onderdelen van enige aard te inspecteren. U moet ook instemmen met eventuele aanvullende beveiligings- en anti-cheatingmaatregelen die door Chess.com worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot een volledige lichaamsscan met een metaaldetector of een ander beveiligingsapparaat, een redelijke niet-opdringerige lichaamsfouillering, en het door de surveillant observeren van uw spel tijdens het Competitieve Evenement. Verder moet u voldoen aan alle andere door de surveillant gevraagde, aan het Competitieve Evenement gerelateerde beveiligings- en anti-cheatingmaatregelen, inclusief maatregelen die plaatsvinden na het begin van de wedstrijd.

Gameplay van Wedstrijdevenementen

Tenzij anders vermeld in de Officiële Regels van een Competitief Evenement, zal alle gameplay plaatsvinden op de live server van Chess.com op chess.com/play/online en zijn onderworpen aan het volgende beleid met betrekking tot gameplay

Speler Acties

Alle acties tijdens de partij, inclusief maar niet beperkt tot schaakzetten, "premoves", promoties, remiseaanbiedingen of opgaves die door u zijn gedaan, worden als definitief beschouwd. Er zullen geen "terugnames" zijn vanwege acties die onbedoeld door u om welke reden dan ook zijn gedaan. Als u per ongeluk op tijd verliest, wordt die uitslag als definitief beschouwd.

Verbindingsproblemen

Als de verbinding verbroken wordt tijdens een partij, blijft uw klok lopen totdat uw tijd om is of totdat er een zet is gedaan. Chess.com-medewerkers kunnen, naar eigen goeddunken, extra tijd tussen partijen toestaan om verbindingsproblemen op te lossen.

Stiptheid

Voor elk Competitief Evenement met een videomonitoringsvereiste, moet u aanwezig zijn in de aangewezen surveillance-oproep op een gecommuniceerd beltijdstip.

Verbeurdverklaring

U mag niet vrijwillig zonder te spelen een wedstrijd opgeven, zonder voorafgaande toestemming van Chess.com en, zelfs met toestemming, kunt u hiervoor bestraft worden.

Communicatie

Het is u verboden om tijdens een wedstrijd met iemand te communiceren, behalve met de aangewezen Chess.com-staf.

Gedrag

Persoonlijk Gedrag

U moet uzelf gedragen op een manier die consistent is met het Chess.com Gemeenschapsbeleid.

Wedstrijdgedrag

U moet te allen tijde redelijke inspanningen leveren om zo goed mogelijk te spelen. Collusie, gedefinieerd als opzettelijke samenwerking om andere spelers te bedriegen of te misleiden, en matchfixing, gedefinieerd als elk aanbod, overeenkomst of poging om de uitkomst van een partij of wedstrijd te beïnvloeden, zijn verboden. Tijdens de partij te goeder trouw aangeboden en geaccepteerde remises zijn toegestaan, tenzij anderszins verboden door de van toepassing zijnde Officiële Evenement Regels.

Kledingvoorschrift

Als u wordt gevraagd om deel te nemen aan een videoconferentiegesprek, moet u geschikte kleding dragen, zoals bepaald naar eigen goeddunken van Chess.com.

Overtredingen van Regels

Onderzoek

U moet uw volledige medewerking verlenen aan Chess.com en/of Chess.com-medewerkers in elk onderzoek met betrekking tot mogelijke schendingen van de vereisten die in dit beleid zijn uiteengezet. Als blijkt dat u relevante informatie heeft achtergehouden of ermee heeft geknoeid, of als blijkt dat u Chess.com en/of Chess.com-medewerkers heeft misleid in een onderzoek, kunt u disciplinaire maatregelen verwachten.

Disciplinaire Actie

Als Chess.com en/of Chess.com-medewerkers concluderen dat u dit beleid of de Officiële Regels van een Competitief Evenement heeft geschonden, kunnen Chess.com en/of Chess.com-medewerkers naar eigen goeddunken de volgende disciplinaire maatregelen nemen.

  • Waarschuwing
  • Herstart van partij of wedstrijd
  • Reglementair verlies van partij of wedstrijd
  • Verwijdering uit alle lopende Competitieve Evenementen
  • Gedeeltelijke of volledige verbeurdverklaring van prijzengeld in verband met Competitieve Evenementen
  • Schorsing van deelname aan andere Competitieve Evenementen georganiseerd door Chess.com
  • Aanvullende disciplinaire maatregelen gespecificeerd in de Chess.com Gebruikersovereenkomst
  • Chess.com kan de status van uw Chess.com-account op elk moment met de FIDE delen, inclusief of uw account is gesloten en waarom het is gesloten, evenals eventuele Fair Play-overtredingen.

Disputen

Chess.com en/of Chess.com-medewerkers handhaven alle definitieve beslissingen en disciplinaire maatregelen met betrekking tot overtredingen van de regels, inclusief schending, handhaving of interpretatie daarvan.

Prijzen

Als u een Prijs (geld of andere) wint in een Competitief Evenement op Chess.com, erkent u en stemt u in met het lopende onderzoek van Chess.com naar uw partijen, al dan niet gerelateerd aan die plaatsvinden binnen het Evenement en dat elk oordeel dat tot stand is gekomen om te bepalen of u in aanmerking komt om een Prijs te winnen of een diskwalificatie daarvan, bij Chess.com ligt. Chess.com mag, naar eigen goeddunken, alle prijzen die zijn gewonnen in een Competitief Evenement op onze Site gedurende een bepaalde periode achterhouden in afwachting van onderzoek naar uw Partijen. Elke beslissing van Chess.com met betrekking tot verbeurdverklaring, vermindering of annulering van Prijzen in overeenstemming met de Gebruikersovereenkomst van Chess.com is definitief en bindend voor u en zal niet worden onderworpen aan herziening of beroep door u of een derde partij.

Chess.com zal en kan geen belastingadvies of juridisch advies geven met betrekking tot de fiscale regeling van Prijzen. Chess.com kan informatie met betrekking tot Prijzen bekendmaken aan elke belastingdienst die zij nodig acht, ook als reactie op een geldig verzoek om informatie door een overheidsinstantie die een dergelijk verzoek doet. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kan Chess.com u naar eigen goeddunken al dan niet op de hoogte stellen van dergelijke bekendmakingen, wat een beperking kan vormen op uw privacyrechten onder de AVG of de vergelijkbare gegevensprivacywetten van uw rechtsgebied.

Algemene Prijsbeperkingen

U wordt niet officieel tot winnaar uitgeroepen totdat u een prijsovereenkomst, vereiste betalingsinformatie en belastingformulieren (“Winnaarformulieren”) uitvoert (of, als u minderjarig bent, uw ouder of wettelijke voogd uitvoert) om de betaling te ontvangen. Als u (of in het geval dat u minderjarig bent, uw ouder of wettelijke voogd) na ontvangst van de Winnaarformulieren nalaat of weigert om alle Winnaarformulieren te ondertekenen en terug te sturen binnen tien (10) dagen na ontvangst (of een kortere tijd indien nodig door urgentie) kunt u worden gediskwalificeerd. In het geval dat u wordt gediskwalificeerd, behoudt Chess.com zich het recht, maar niet de verplichting, voor om de betreffende prijs toe te kennen aan de speler die het laatst van u heeft verloren. Binnen zestig (60) dagen na ontvangst van een uitgevoerd exemplaar van de Winnaarformulieren, zal Chess.com u de toepasselijke prijs/prijzen bezorgen. Het niet in ontvangst nemen van een prijs kan leiden tot verbeurdverklaring en deze prijs wordt toegekend aan een alternatieve Winnaar. Prijzen mogen pas worden overgedragen of toegewezen nadat u aan al uw verplichtingen onder deze Regels heeft voldaan. Er mogen geen vervangingen worden gedaan voor prijzen, behalve door Chess.com, die zich het recht voorbehoudt om een prijs geheel of gedeeltelijk te vervangen door een andere prijs van vergelijkbare of grotere waarde als de beoogde prijs om een bepaalde reden niet beschikbaar is, zoals vastgesteld door Chess.com naar eigen goeddunken. Door deel te nemen aan een Competitief Evenement, erkent u dat Chess.com-medewerkers geen verzekering van welke aard dan ook hebben en zullen krijgen of geven met betrekking tot de prijzen. U bent verantwoordelijk voor alle belastingen (inclusief maar niet beperkt tot federale, staats-, lokale en/of inkomsten) op gewonnen prijzen en op de waarde van items of waarde die door Chess.com aan u zijn overgedragen, en u bent verplicht om uw Burgerservicenummer, IRS-formulier W-9, IRS-formulier W-8BEN, IRS-formulier W-8BEN-E of gelijkwaardige informatie voor belastingaangiftedoeleinden te verstrekken (op een naar eigen goeddunken van Chess.com te bepalen tijdstip, dit zou kunnen zijn voorafgaand aan deelname aan een bepaalde ronde of voorafgaand aan ontvangst van een prijs). Chess.com zal een IRS-formulier 1099 of gelijkwaardige documentatie voor belastinginhouding indienen voor de winkelwaarde van een prijs of andere items van waarde die door Chess.com aan u zijn overgedragen in overeenstemming met de IRS-vereisten, en Chess.com kan dergelijke documentatie ook delen met een staats- of lokale overheidsinstantie zoals vereist door de wet. Weigering of het niet voldoen aan de vereisten van alle noodzakelijke en toepasselijke voorwaarden voor belasting, inhouding of andere vereiste naleving (inclusief Burgerservicenummer, IRS-formulier W-9, IRS-formulier W-8BEN, IRS-formulier W-8BEN-E of gelijkwaardige informatie), zoals bepaald door Chess.com naar eigen goeddunken, zal resulteren in het verbeuren van de prijs/prijzen en het selecteren van een alternatieve Winnaar in overeenstemming met deze Regels. Als u de prijs niet opeist of niet voldoet aan de informatie- of documentatievereisten binnen zes (6) maanden na de sluiting van het Competitieve Evenement of een eerder tijdstip zoals aangegeven door Chess.com, is deze ongeldig en heeft Chess.com geen verdere aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u in verband met de prijzen.

Alle prijzen die worden afgebeeld in advertenties, promotiemateriaal en/of ander materiaal voor Competitieve Evenementen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. De werkelijke prijs kan variëren. In het geval dat er een discrepantie of inconsistentie is tussen de beschrijving van een prijs in dergelijk materiaal en de beschrijving van een prijs in de Officiële Evenementregels, zullen deze Regels prevaleren en gelden. Alle details en andere beperkingen van prijzen die niet in de Officiële Evenementregels zijn vermeld, worden naar eigen goeddunken door Chess.com bepaald.

Uiterlijk Vrijgeven

Door deel te nemen aan het Competitieve Evenement, verleent u hierbij onherroepelijk Chess.com en elk van zijn respectievelijke licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, toestemming om uw prestaties in het Competitieve Evenement zelf en in andere Competitief Evenement-gerelateerde activiteiten te streamen, filmen, fotograferen en opnemen, inclusief uw naam, Chess.com-gebruikersnaam, logo, avatar, gamertag of gelijkwaardig, stem, verklaringen, gelijkenis, thuislocatie en andere persoonlijke kenmerken, informatie en zogenaamde publiciteitsrechten zoals ze daarin voorkomen (gezamenlijk het "Uiterlijk") en het recht, maar niet de verplichting, om dergelijk Uiterlijk geheel of gedeeltelijk te verspreiden, te exploiteren of anderszins te gebruiken in alle media, nu bekend of hierna bedacht, in het hele Universum eeuwigdurend, voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot reclame, marketing en promotie van het Competitieve Evenement, de Chess.com-website, Chess.com-personeel en toekomstige Competitieve Evenementen.

Chess.com verleent u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht en licentie om Chess.com-merken uitsluitend te gebruiken voor zover dit nodig is voor de promotie van het Evenement. U en Chess.com zullen de merken van de andere partij uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken en kwaliteitscontrolenormen van de andere partij, aangezien deze van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. Geen van de partijen zal in enig rechtsgebied enig merk gebruiken, registreren of proberen te registreren dat verwarrend veel lijkt op of een van de merken van de andere partij bevat. Elk gebruik van de merken van een partij, en alle daarmee samenhangende goodwill, is uitsluitend verzekerd in het voordeel van die partij, en elke partij behoudt alle rechten, titels en belangen in en op zijn/haar merken.

Vrijwaring

U zult Chess.com en zijn respectievelijke gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden, zoals van toepassing, schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van alle verliezen, schades, aansprakelijkheden, tekortkomingen, claims, acties, vonnissen, schikkingen, rente, beloningen, straffen, boetes, kosten of uitgaven van welke aard dan ook, inclusief redelijke advocatenhonoraria, de kosten van het afdwingen van enig recht op schadeloosstelling hieronder en de kosten van het nastreven van verzekeringsmaatschappijen (gezamenlijk, "Verliezen"), als gevolg van een claim, rechtszaak, actie of procedure (elk een "Actie") die voortvloeit uit of verband houdt met: (i) uw gedrag, inclusief uw advertenties, marketing of promotie van Chess.com of zijn merken of materialen; (ii) gebruik, presentatie, weergave of distributie van Chess.com-merken of materialen op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de Officiële Regels van het Evenement; of (iii) uw schending van enige representatie, garantie, overeenkomst of verplichtingen hierin.

Chess.com zal u en uw functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden, voor zover van toepassing, vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle Verliezen die voortvloeien uit enige Actie die voortvloeit uit of verband houdt met: (i) Chess.com-merken of materialen, uitsluitend zoals gebruikt, gepresenteerd, weergegeven en gedistribueerd zonder wijziging en anderszins in strikte overeenstemming hierin of (ii) schending door Chess.com van enige vertegenwoordiging, garantie, overeenkomst of verplichtingen hierin.

Vrijwaring en Beperking van Aansprakelijkheid

Door deel te nemen, stemt u ermee in dat Chess.com en elk van zijn respectievelijke agenten, vertegenwoordigers, moedermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en juridische adviseurs, en elk van hun respectievelijke werknemers, aandeelhouders, functionarissen en directeuren (“Vrijgestelde Partijen”) niet verantwoordelijk zijn of aansprakelijk voor, en worden vrijgesteld van en worden gevrijwaard van: (i) late, verloren, vertraagde, beschadigde, onvolledige, onleesbare, onbegrijpelijke, verkeerd geadresseerde of anderszins onbestelbare post, gefrankeerde kennisgevingen, vrijgaveformulieren, beëdigde verklaringen of andere correspondentie; (ii) telefoon-, elektronische, hardware- of softwareprogramma's, netwerk-, internet- of computerstoringen, tekortkomingen of moeilijkheden van welke aard dan ook; (iii) elke omstandigheid veroorzaakt door gebeurtenissen buiten de controle van Chess.com die ertoe kunnen leiden dat het Competitieve Evenement wordt verstoord of ontregeld; (iv) druk-, menselijke, typografische of andere fouten of dubbelzinnigheden in (of met betrekking tot) materialen die verband houden met het Competitieve Evenement; (v) alle verliezen, schades, rechten, claims en acties van welke aard dan ook in verband met of als gevolg van uw deelname aan het Competitieve Evenement; (vi) acceptatie, bezit of gebruik van een prijs, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, overlijden en materiële schade die daaruit voortvloeit; en (vii) claims op basis van publiciteitsrechten, laster of inbreuk op de privacy. Chess.com behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, het Competitieve Evenement op elk moment om welke reden dan ook op te schorten of te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als een computervirus, bug of ander technisch probleem de administratie, beveiliging of het correct verloop aantast van het Competitieve Evenement, stakingen, uitsluitingen, overmacht, technische problemen en andere gebeurtenissen die niet binnen de redelijke controle van Chess.com vallen.

DOOR DEELNAME AAN EEN COMPETITIEF EVENEMENT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DE VRIJGESTELDE PARTIJEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID ZULLEN HEBBEN VOOR, EN DOOR U SCHADELOOS WORDEN GESTELD VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR LETSELS, VERLIEZEN OF SCHADE AAN PERSONEN OF EIGENDOM DAT GEHEEL OF GEDEELTELIJK, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VOORTVLOEIT UIT AANVAARDING, BEZIT, MISBRUIK OF GEBRUIK VAN DE PRIJS, DEELNAME AAN DIT COMPETITIEF EVENEMENT OF IN ENIGE ACTIVITEIT IN VERBAND MET EEN COMPETITIEF EVENEMENT, OF ENIGE CLAIMS GEBASEERD OP PUBLICITEITSRECHTEN EN SMAAD OF SCHENDING VAN PRIVACY OF LEVERING VAN GOEDEREN. DE VRIJGEGEVEN PARTIJEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK ALS EEN PRIJS NIET KAN WORDEN TOEGEKEND ALS GEVOLG VAN REISANNULERINGEN, VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN DOOR OVERMACHT, OORLOGSHANDELINGEN, NATUURRAMPEN, WEER OF TERRORISME.

ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WORDT ALLES MET BETREKKING TOT DEZE PROMOTIE, INCLUSIEF DE STARTPAGINA VAN HET WEDSTRIJDEVENEMENT EN ALLE PRIJZEN GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEEN INBREUK. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES MOGELIJK NIET TOE, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING. CONTROLEER LOKALE WETTEN VOOR VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT DEZE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN.

Algemene Voorwaarden

Utah law governs all Competitive Events. All issues and questions concerning the construction, validity, interpretation and enforceability of any Competitive Event, or your rights and obligations and Chess.com in connection with a Competitive Event, shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the state of Utah, without giving effect to any choice of law or conflict of law rules or provisions (whether of Utah or any other jurisdiction) that would cause the application of the laws of any jurisdiction other than the state of Utah. In the event of a claim or dispute, your sole remedy shall be limited to their remedy at law for damages, if any, and you shall not have the right to in any way enjoin or restrain the distribution, advertising, publicizing or other exploitation (in any form of media) of any Competitive Event website, any Competitive Event, and/or any intellectual property owned or licensed by Chess.com or its respective parent companies, subsidiaries, member stations, and affiliated entities. Chess.com reserves the right, at its sole discretion, to prohibit any player from participating in any Competitive Event or to disqualify any individual it finds, in its sole determination, to be tampering with the entry process or the operation of any Competitive Event; to be attempting to undermine the legitimate operation of the Competitive Event by cheating, hacking, deception, or any other unfair playing practices; to be acting in violation of the Rules; or to be acting in a disruptive manner, or with intent to annoy, abuse, threaten or harass any other person. Chess.com may suspend or discontinue any Competitive Event if, in its sole opinion, there is any actual or suspected tampering of such Competitive Event, or any other malfunction, event or activity that may affect the integrity of such Competitive Event. Chess.com may, for any reason, and at any time before, during, or after a Competitive Event, remove you and/or any other players from the event. Even if you have been previously invited to a Competitive Event by Chess.com, Chess.com may, at its sole discretion, exclude you from the event without notice. CHESS.COM SHALL NOT BE OBLIGATED TO AWARD ANY PRIZE THAT RELATES TO OR ARISES OUT OF IMPROPER OR MISTAKEN PRIZE NOTIFICATION, OPERATION OR FUNCTION OF ANY COMPETITIVE EVENT. Chess.com shall not be liable to you for any failure to perform any of our obligations under the Competitive Event or any related Prizes should Chess.com be unable to do so as a result of circumstances beyond our reasonable control.

Privacybeleid

Any personal information supplied by you to Chess.com will be subject to Chess.com’s privacy policy. By entering the Competitive Event, you grant Chess.com permission to share your email address and any other personally identifiable information with any co-sponsor solely for the purpose of administration and prize fulfillment. Chess.com will not sell, rent, transfer or otherwise disclose your personal data to any third party other than as described above herein or in the privacy policy.

Regels en Lijst met Winnaars

Voor een kopie van de Officiële Regels en/of Winnaarslijst van een Competitief Evenement gaat u naar chess.com of stuurt u een aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde envelop voor ontvangst binnen drie maanden na de sluiting van een dergelijk Competitief Evenement naar: Rules/Winners List, [Naam van het Competitieve Evenement], c/o Chess.com, 877 E. 1200 S. #970397, Orem, UT 84097, USA.