Alphatou
Anëtar Platini
Klubet
StrowClub 248 Anëtarë
Team France 6 414 Anëtarë
Guigee Team 490 Anëtarë
SandyRoseChess 683 Anëtarë
DicoClub 672 Anëtarë