Dakortësi përdoruesi

Teksti i mëposhtëm është vetëm një përkthim informues. Versioni ligjor i vlefshëm është i mundur nëAnglisht.
Data e efektit: November 18, 2022

Thënë thjeshtë: rrespektoni të tjerët, rrespektoni ligjin dhe zbavituni!

Duhet ta lexoni me kujdes këtë Marrëveshje Përdoruesi (“Marrëveshjen”) në tërësinë e saj përpara se të përdorni faqen e internetit, Chess.com, aplikacionin celular Chess.com dhe çdo faqe interneti ose aplikacion tjetër i krijuar dhe mirëmbajtur nga Chess.com, LLC. Kjo është një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme midis jush dhe Chess.com, LLC ("Chess.com", "ne", "jonë" ose "ne"). Politika e Lojës së Ndershme, Marrëveshja e Pajtimtarit, Politika e Komunitetit, Politika e Ngjarjeve Konkurruese dhe Çmimeve, Politika e Dhuratave, Lojërave të fatit dhe Lotarive dhe Shërbimi i Anëtarësimit Dhuratë ("Politikat e tjera") të gjitha janë plotësisht të integruara në këtë Marrëveshje, që do të thotë se duke pranuar këtë Marrëveshje, pranoni edhe Politikat e tjera. Politikat e tjera janë pjesë e kësaj Marrëveshje, edhe nëse i shfaqim Politikat e Tjera në faqet e tjera të internetit. Nëse nuk jeni në gjendje të përdorni ndonjë nga politikat e tjera duke përdorur lidhjet e mësipërme, lutemi na njoftoni në https://support.chess.com. Më tej, Politika e Privatësisë përshkruan se si ne mbledhim, trajtojmë dhe përdorim informacionin që na jepni kur përdorni Shërbimin. Për një shpjegim të praktikave tona të privatësisë, ju lutemi vizitoni Politikën tonë të Privatësisë që gjendet në https://www.chess.com/legal/privacy. Faqja jonë e internetit Chess.com dhe çdo përmbajtje, vegël, veçori dhe funksionalitet i ofruar në faqen tonë të internetit dhe aplikacionin celular të lidhur me Chess.com, ose çdo faqe interneti ose aplikacion tjetër të krijuar nga ne, referohen kolektivisht si "Shërbimet".

Duke përdorur shërbimin tonë, ju pranoni kushtet në këtë Marrëveshje Përdoruesi. Nëse nuk jeni dakord, atëherë nuk duhet të përdorni Shërbimin, siç përcaktohet më poshtë. Përdorimi i Shërbimit konsiderohet si një "pranim i vazhdueshëm" i kësaj Marrëveshjeje Përdoruesi, që do të thotë se sa herë që përdorni Shërbimin, ju pranoni versionin aktual të Marrëveshjes së Përdoruesit ose ndonjë prej politikave të tjera, edhe nëse ato kanë ndryshuar (pa ju njoftuar) që nga hera e fundit që keni përdorur Shërbimin.

Për të hyrë në këtë Marrëveshje, për të përdorur Shërbimin dhe/ose për të krijuar një llogari me ne, duhet të jeni të paktën 13 vjeç ose më i madh. Nëse nuk jeni në moshë madhore në juridiksionin tuaj, por jeni të paktën 13 vjeç, atëherë prindi ose kujdestari juaj ligjor duhet të pranojë këtë Marrëveshje në emrin tuaj përpara përdorimit të Shërbimeve dhe ju mund t'i përdorni Shërbimet vetëm me përfshirjen të prindit ose kujdestarit tuaj ligjor. Nëse jeni nën moshën 13 vjeç, nuk mund ta përdorni Shërbimin. Nëse ju hyni në këtë Marrëveshje, atëherë ju po konfirmoni se i përmbushni këto kërkesa dhe ne lejohemi të mbështetemi në mënyrë të arsyeshme në këtë. Nëse ju ose dikush që njihni ka krijuar një llogari në Chess.com që është nën moshën 13 vjeç, ju lutemi na njoftoni në https:/ /support.chess.com.

Kjo Marrëveshje Përdoruesi, Politikat e tjera dhe Politika jonë e Privatësisë mund të përditësohen ose modifikohen herë pas here; kështu që duhet ta kontrolloni këtë faqe rregullisht për të kërkuar ndonjë ndryshim. Nëse vazhdoni të përdorni Shërbimin tonë, atëherë po na tregoni se vazhdoni të pranoni çdo ndryshim në këto marrëveshje dhe politika. Ne nuk jemi të detyruar t'ju njoftojmë në rast se ndryshojmë ndonjë nga politikat tona, përveç se nëse jeni rezident i Shtetit të Kalifornisë ose vendbanim i ndonjë vendi që i nënshtrohet Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave, ne do t'ju njoftojmë nëse: (a) të bëjmë ndonjë ndryshim në këtë Marrëveshje ose në Politikat e tjera që na lejojnë të shesim të dhënat tuaja të përdoruesit, ose (b) nëse bëjmë ndonjë përdorim komercial të të dhënave tuaja të përdoruesit përveç vetëm për qëllime të brendshme.

DUHET TË MERRNI NJOFTIM TË VEÇANTË SE KJO MARRËVESHJE PËRFSHIN DISPOZITAT E MËPOSHTME: (1) NJË NEN ARBITRAZHI; (2) MOS MARRJA PARASYSH E SË DREJTËS QË TË SJELLËSH NJË AKUZË KLASE KUNDËR NESH; (3) DHE HEQJE DORË E TË GJITHAVE PRETENDIMEVE KUNDËR NESH QË MUND TË NGRIHEN SI PASOJË E PËRDORIMIT TUAJ NDAJ SHËRBIMIT TONË.

Arbitrazh, Ligj Kontrollues, dhe Juridiksion

LEXONI KËTË PJESË ME KUJDES. NDIKON NË TË DREJTËN TUAJ PËR TË PADITUR NË GJYKATË.

Nëse keni ndonjë mosmarrëveshje me Chess.com që lidhet në çfarëdo mënyre me këtë Marrëveshje, duke përfshirë politikat e tjera, politikën e privatësisë, ose nga qasja ose përdorimi i Shërbimit tonë, ose nga çdo përdorim tjetër i Shërbimeve dhe/ose transaksioneve me Chess.com të çdo lloji, duke përfshirë përdorimin e Chess.com për qëllime marketingu ose edukative dhe të gjitha qëllimet e tjera, atëherë të dy ne pranojmë të ndjekim një zgjidhje në mënyrën e përshkruar më poshtë. Secili prej nesh ka tridhjetë (30) ditë nga data e marrëveshjes fillestare rreth Marrëveshjes për të hequr dorë nga kjo dispozitë e arbitrazhit.

1. Rezolucion Jo formal

Së pari do të na kontaktoni në https://support.chess.com për të na njoftuar për mosmarrëveshjen dhe përpjekjen tuaj për ta zgjidhur atë me ne, në mënyrë joformale.

Ju duhet ta titulloni njoftimin tuaj për ne "Njoftim për mosmarrëveshje" dhe ai duhet të përfshijë emrin tuaj të plotë ligjor (emrin tuaj të vërtetë), çdo emër të llogarisë përkatëse që përdorni (emri i llogarisë tuaj ose ID-ja e llogarisë), adresa juaj, mënyrat për t'ju kontaktuar, problemi dhe çfarë dëshironi që ne të bëjmë. Ne do të përpiqemi me mirëbesim për të negociuar një zgjidhje të mosmarrëveshjes për të paktën tridhjetë (30) ditë nga data kur ju së pari kontaktoni grupin tonë të mbështetjes. Nëse nuk jemi në gjendje ta zgjidhim mosmarrëveshjen në mënyrë joformale, atëherë do të ndjekim një zgjidhje në mënyrën e mëposhtme:

2. Arbitrazh

Akti Federal i Arbitrazhit (“FAA”) dhe ligji federal i arbitrazhit do të zbatohet për këtë Marrëveshje, edhe nëse nuk jeni banor i Shteteve të Bashkuara. Të gjithë analogët ndërkombëtarë të zbatueshëm të FAA zbatohen për këtë Marrëveshje Përdoruesi, përveç se asnjë Pakt Ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara, duke përfshirë Paktin Ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara për shitjen e mallrave, nuk zbatohet për këtë Marrëveshje.

Procedura e Arbitrazhit

Ju duhet të dorëzoni një Njoftim të Qëllimit për të Arbitruar me postë të çertifikuar duke përdorur Shërbimin Postar të SHBA në: Chess.com, Legal, 877 E 1200 S # 970397, Orem, UT 84097. Njoftimi juaj duhet: (a) të përshkruajë natyrën dhe bazën e pretendimi juaj; dhe (b) përcaktoni lehtësimin specifik që kërkoni.

Ju më pas do të paraqisni çdo kërkesë për arbitrazh përfundimtar dhe detyrues me Shoqatën Amerikane të Arbitrazhit ("AAA"), duke përdorur rregullat e zbatueshme të Arbitrazhit Komercial dhe Rregullat e Arbitrazhit të Konsumatorit, siç është modifikuar nga kjo Marrëveshje. Rregullat e AAA gjenden në http://www.adr.org.

Arbitri do të jetë i detyruar nga kjo Marrëveshje. AAA dhe Arbitri do të kryejnë të gjitha fazat e procedimit në anglisht. Arbitri do ta zhvillojë dëgjimin praktikisht, por nëse palët bien dakord që një seancë dëgjimore personale është e nevojshme, atëherë Arbitri do të zhvillojë seancën dëgjimore në Utah County, Utah ose në qarkun ku banoni. Ju mund të zgjidhni midis dy vendndodhjeve.

Çdo vendim ose çmim do të përfshijë një deklaratë me shkrim që përcakton vendimin e secilës kërkesë dhe bazën për çmimin, duke përfshirë gjetjet dhe konkluzionet thelbësore faktike dhe ligjore të Arbitrit.

Arbitri mund të japë vetëm mjete juridike ose të drejta që kërkohen nga ju ose Chess.com për të përmbushur një nga pretendimet tona individuale (dhe që Arbitri përcakton se mbështeten nga prova të besueshme përkatëse). Arbitri nuk mund të japë lehtësim kundër Chess.com duke respektuar ndonjë person tjetër përveç jush.

Nëse është e nevojshme, secila palë mund të paraqesë ndonjë vendim të arbitrazhit ose vendim për ndonjë gjykatë të juridiksionit kompetent për t'u zbatuar si një vendim i formës së prerë. Vendimi i arbitrit do të konsiderohet përfundimtar dhe detyrues, pa mundësi ankimimi. Të gjitha palët në një arbitrazh të tillë bien dakord të heqin dorë nga çdo e drejtë apelimi, në masën më të plotë të lejueshme sipas FAA dhe Rregullave të atëhershme Tregtare të AAA-së.

Tarifat e Arbitrazhit, Shpenzimet dhe Tarifat e Avokatit

Nëse kërkoni një zgjidhje në shumën prej $10,000 ose më pak, atëherë Chess.com do të rimbursojë menjëherë tarifën tuaj të depozitimit dhe pjesën tuaj, nëse ka, të kostove të arbitrazhit të AAA, duke përfshirë kompensimin e arbitrit në rast se arbitri jep një vendim në favorin tuaj (përveç nëse arbitri përcakton se pretendimet tuaja janë joserioze ose janë paraqitur për ngacmim, në të cilin rast ju pranoni të paguani tarifat dhe kostot e Chess.com, duke përfshirë tarifat e avokatëve, që lidhen me mbrojtjen e një veprimi të tillë). Nëse kërkoni një zgjidhje prej më shumë se 10,000 dollarë - ose nëse Rregullat e Arbitrazhit të Konsumatorëve të AAA nuk zbatohen - atëherë AAA do të ndajë kostot e arbitrazhit, përfshirë kompensimin e arbitrit, midis jush dhe Chess.com, sipas Rregullave të Arbitrazhit Tregtar të AAA, përveç në rasti kur arbitri konstaton se pretendimet tuaja janë joserioze ose janë paraqitur për ngacmim.

Arbitri nuk lëshon asnjë vendim arbitrazhi që kërkon që njëra palë të paguajë taksat e avokatit të tjetrës, përveç nëse Arbitri gjen se pretendimet e palës ishin jo serioze ose u sollën për të ngacmuar tjetrën.

Asgjë në këtë seksion nuk do të ndalojë asnjë palë të kërkojë lehtësim në gjykatën e shkallës së parë (për kërkesa të pranueshme) apo lehtësim urdhërues ose tjetër lehtësim nga gjykatat civile për çështje që lidhen me sigurinë e të dhënave, pronën intelektuale ose hyrjen e paautorizuar në Shërbim. Asgjë në këtë seksion nuk mund të interpretohet se kufizon ndonjë të drejtë ose ndalon çdo rekurs i cili, sipas ligjit vendor në fuqi, nuk mund të kufizohet nga një dispozitë e vlefshme arbitrazhi.

DUKE U FUTUR NË KËTË KUSHT MARRËVESHJE, JU DHE CHESS.COM DAKORDËSOHENI QË TË MOS MERRNI PARASYSH TË DREJTËN PËR NJË GJYKIM ME JURI OSE TË MERRNI PJESË NË NJË PRETENDIM KLASOR.

TË GJITHA PADITË DUHET TË SILLEN NGA PALËT NË KAPACITET INDIVITUAL, DHE JO SI PADITËS APO ANËTAR I KLASE NË ÇFARDO LLOJ BURIMI KLASE OSE PROÇEDURE PËRFAQËSUESE, DHE VETËM NËSE NE NË RASTE TË NDRYSHME BIEM NË DAKORDËSI, ARBITRI MUND TË MOS KONSOLIDOJË MË SHUMË SE NJË PADI.

Nëse për ndonjë arsye një mosmarrëveshje midis jush dhe Chess.com vazhdon në gjykatë sesa në arbitrazh, atëherë ligjet e Shtetit të Utah dhe FAA do të sundojnë, pa marrë parasysh ose zbatuar ndonjë dispozitë të konfliktit të ligjit ose të shtetit ose vendit tuaj e vendbanimit.

Për më tepër, çdo mosmarrëveshje e tillë do të sillet vetëm në Gjykatën e Qarkut të Sh.B.A-së e vendosur në Salt Lake County, Utah ose Gjykata e Rrethit të Shtetit Utah në Utah County, Utah, Shtetet e Bashkuara. Ju pranoni juridiksionin e vendit dhe vendin tuaj në gjykata të tilla dhe hiqni dorë nga çdo kundërshtim se është një forum i papërshtatshëm.

3. Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve

Nëse mosmarrëveshja juaj ka të bëjë me një konstatim të Chess.com se ju keni shkelur politikën e saj të lojës së drejtë, atëherë, nëse nuk dëshironi ta paraqisni atë për arbitrazh me AAA, ju mund të zgjidhni ta paraqisni atë, në vend të kësaj, për arbitrazh përfundimtar dhe detyrues me një lojë të ndershme. Paneli i Ekspertëve. Chess.com do të gëzojë të drejtën e vetme për të shqyrtuar çdo pretendim të tillë të paraqitur për zgjidhje nga Paneli i Ekspertëve të Lojës së Ndershme dhe do të gëzojë të drejtën sipas gjykimit të tij të pranojë ose refuzojë çdo pretendim të tillë për arbitrazh. Nëse Chess.com refuzon një pretendim të tillë për zgjidhje nga një Panel Ekspertësh i Lojës së Drejtë, ju prapë mund të përdorni Procedurën e Arbitrazhit të parashikuar në nën-seksionin 2 më sipër.

Ky panel do të zhvillojë seancën e tij duke përdorur Rregullat e Arbitrazhit të Konsumatorëve të AAA-së, të modifikuara nga dispozitat e arbitrazhit në seksionin 2 të kësaj Marrëveshjeje.

Chess.com do të paguajë të gjitha tarifat dhe kostot e lidhura me këtë procedurë të Panelit të Lojës së Ndershme (përveç tarifave të avokatit tuaj). Si ju ashtu edhe Chess.com do të mbeteni përgjegjës për tarifat e avokatit të tyre në të gjitha rrethanat, pavarësisht se kush mbizotëron në këtë procedim.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master. Mbledhja dhe përbërja e një Paneli të Lojës së Ndershme do të jetë tërësisht në zgjedhjen e Chess.com dhe, duke iu nënshtruar juridiksionit të Panelit të Lojës së Ndershme, ju pranoni që vendimi i tij të jetë përfundimtar dhe detyrues, pa asnjë mundësi për apelim përveç rasteve kur Chess.com, sipas gjykimit të tij, zgjedh të aprovojë një apelim të tillë.

Mbarim

Ju pranoni që Chess.com, me ose pa shkak, dhe pa njoftim paraprak, mund të përfundojë menjëherë, pezullojë, çaktivizojë apo të fshijë llogarinë tuaj Chess.com, çdo adresë emaili të lidhur dhe hyrje në Shërbim. Chess.com mund të përfundojë me ose pa shkak në çdo kohë dhe të hyjë në fuqi menjëherë, sipas gjykimit të vetëm të Chess.com, duke përfshirë, por pa u kufizuar në dështimin e Anëtarit për t'iu përshtatur këtyre termave dhe kushteve të Marrëveshjes. Pajtueshmëria me këtë Marrëveshje ose me Politikat e tjera nuk përbën një premtim ose garanci për hyrje në të ardhmen tek Chess.com ose në Shërbim. Shkaku për një ndërprerje të tillë mund të përfshijë, por pa u kufizuar në, (a) thyerje ose shkelje të kësaj Marrëveshje ose marrëveshjeve apo udhëzimeve të tjera të inkorporuara, (b) kërkesa nga organet e zbatimit të ligjit ose agjenci të tjera qeveritare, (c) një kërkesë nga ju (fshirjet e llogarisë të nisura vetë), (d) ndërprerje ose modifikim material i Shërbimit (ose ndonjë pjesë të tij), (e) çështje ose probleme të papritura teknike ose të sigurisë, (f) periudha të zgjatura pasiviteti, (g) angazhim nga ju në aktivitete mashtruese ose të paligjshme, dhe/ose (h) mospagesë të çdo tarife që ju detyroheni në lidhje me Shërbimet. Nëse mbyllet për veprime që shkaktojnë dëme aktuale, të kompensueshme për Chess.com (për shembull, pjesëmarrja në një shkelje të të dhënave të Chess.com), Chess.com do të gëzojë të gjitha të drejtat dhe mjetet juridike kundër jush, duke përfshirë kërkimin e mjeteve juridike të tij përmes gjykatave të shtetit të Utah ose ndryshe.

Përfundimi i llogarisë suaj Chess.com mund të përfshijë këto masa të ndjekura nga ne: (a) heqjen e hyrjes në të gjitha ofertat brenda Shërbimit, (b) fshirjen e fjalëkalimit tuaj dhe të gjithë informacionit, skedarëve dhe përmbajtjes së lidhur me të ose të lidhur me llogarinë tuaj (ose ndonjë pjesë të saj), (c) ndalimi i përdorimit të mëtejshëm të Shërbimit, (d) nëse shkelni Politikën e Lojërave të Ndershme, duke etiketuar llogarinë tuaj si të mbyllur për shkelje të Politikës së Lojërave të Ndershme, si dhe duke hequr personalizuesin e profilit tuaj, emrin dhe informacionin personal nga llogari (por duke ruajtur emrin e saj të përdoruesit), (e) nëse shkel Politikën e Lojës së Ndershme ndërsa luan një ngjarje, organizatori i ngjarjes mund të të skualifikojë nga ngjarja për shkak të llogarisë tënde të Chess.com që është mbyllur për shkelje të Politikës së Lojës së Ndershme dhe (f) nëse shkelni Politikën e Komunitetit, duke etiketuar llogarinë tuaj si të mbyllur për abuzim, si dhe duke hequr personalizuesin e profilit tuaj, emrin dhe informacionin personal nga llogaria (por duke ruajtur emrin e saj të përdoruesit).

Për më tepër, ju pranoni që të gjitha ndërprerjet të bëhen në maturinë e vetme të Chess.com dhe se Chess.com nuk do të jetë përgjegjës ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për çdo ndërprerje të llogarisë suaj, ndonjë adresë të lidhur me emailin ose qasje në Shërbim. Nuk ka të drejtë për të apeluar mbylljen e një llogarie Chess.com përveç nëse Chess.com, sipas gjykimit të tij, vendos të japë një apelim të tillë. Nëse i nënshtroheni GDPR-së ose nëse jeni banor i Shtetit të Kalifornisë, përfundimi i llogarisë suaj Chess.com nuk përfundon të drejtën tuaj për të marrë një kopje të, ose për të kërkuar fshirjen e çdo të dhënë personale që mbajmë ose përpunojmë për ju.

Limite të llogarisë

Ju pranoni se Chess.com mund të vendosë praktika të përgjithshme dhe kufizime në lidhje me përdorimin e Shërbimit, duke përfshirë pa kufizim numrin maksimal të ditëve që mesazhet e postës elektronike, postimet e bordeve të mesazhit ose përmbajtje të tjera të ngarkuara do të ruhen nga Shërbimi, numri maksimal i mesazheve në postë elektronike që mund të dërgohen ose të pranohen nga një llogari në Shërbim, madhësia maksimale e çdo mesazhi në postë elektronike që mund të dërgohet ose të marrë nga një llogari në Shërbim, hapësira maksimale e diskut që do të shpërndahet në serverët e Chess.com dhe numrin maksimal të kohës (dhe kohëzgjatjen maksimale për të cilën) mund të keni qasje në Shërbimin në një periudhë të caktuar kohe. Ju pranoni që Chess.com nuk mban përgjegjësi apo detyrim për fshirjen ose dështimin për të ruajtur ndonjë mesazh dhe komunikime të tjera ose përmbajtje të tjera të mirëmbajtura ose të transmetuara nga Shërbimi. Ju pranoni se Chess.com rezervon të drejtën për të shkyçur llogaritë që janë joaktive për një periudhë të zgjatur kohe. Ju gjithashtu pranoni se Chess.com ka të drejtën për të modifikuar këto praktika të përgjithshme dhe kufizime nga koha në kohë.

Për më tepër, në lidhje me politikën e lojës së ndershme, Chess.com gjithashtu mund të vendosë praktika dhe kufizime të përgjithshme në lidhje me përdorimin e llogarisë suaj, duke përfshirë pa kufizime: monitorimin e të dhënave dhe sjelljes suaj të lojës dhe, kur e konsideron sjelljen tuaj të dyshimtë, kufizimin e lojës suaj, duke ju hequr nga një ngjarje, ose duke ju penguar të bashkoheni në një ngjarje. Shembuj të tjerë të praktikave të përgjithshme të Chess.com në lidhje me përdorimin e llogarisë suaj pas konstatimit të sjelljes suaj të dyshimtë mund të përfshijnë informimin e publikut për të ditur se llogaria juaj ose loja juaj është në shqyrtim dhe bërjen publike të çdo komunikimi midis Chess.com dhe juve në lidhje me gjetjen tonë të sjelljes suaj e dyshimtë. Për qartësi, Chess.com ka liri të plotë në lidhje me llogarinë tuaj dhe komunikimet e lidhura me të kur e konsideron sjelljen tuaj të dyshimtë në çdo aspekt.

Chess.com ka të drejtën për të modifikuar këto praktika dhe kufizime të përgjithshme herë pas here pa paralajmërim.

Çmime

Për të luajtur në ngjarje me çmime në Chess.com, duhet të jeni një i rritur në moshë madhore siç konsiderohet nga ligjet qeverisëse të shtetit ose vendit tuaj të banimit dhe të jeni në përputhje me ligjet tuaja lokale. Nëse nuk jeni në moshë madhore, atëherë prindi ose kujdestari juaj ligjor duhet të pranojë këtë marrëveshje. Chess.com nuk është përgjegjës për verifikimin e ligjshmërisë së pjesëmarrjes suaj në ngjarje.

Në rast se ju fitoni ndonjë çmim (monetar, ose tjetër) në çdo Konkurrencë (turne, ngjarje ose ndonjë tjetër) në Chess.com, me këtë ju pranoni dhe miratoni hetimin e vazhdueshëm të Chess.com për lojërat tuaja, pavarësisht nga ato që ndodhin brenda Konkurrencës dhe që çdo gjykim i bërë si përcaktim i aftësisë suaj për të fituar ndonjë çmim ose një skualifikim i tij do të varet nga Chess.com. Chess.com mund, sipas gjykimit të vet, të ndalojë çdo çmim të fituar në çdo Konkurrencë në faqen tonë për çdo periudhë kohe në pritje të hetimit në Lojërat tuaja. Çdo vendim i Chess.com në lidhje me konfiskimin, zvogëlimin ose anulimin e çmimeve në përputhje me Kushtet e Shërbimit të Chess.com do të jetë përfundimtar dhe detyrues për ju dhe nuk do të jetë subjekt i rishikimit ose apelimit nga ju ose ndonjë palë e tretë.

Duke marrë pjesë në çdo Konkurrencë ju pranoni që të lironi, shkarkoni dhe mbani të padëmshme kompaninë tonë, përfaqësuesit e saj ligjorë, bashkëpunëtorët, filialet, agjensitë dhe zyrtarët përkatës, drejtorët, punonjësit dhe agjentët, nga çdo kosto, dëmshpërblim, humbje pretendimesh, veprime ose procedura sjellë nga ju (ose ndonjë palë e tretë në emrin tuaj) ("Kërkesa"), si rezultat i pjesëmarrjes suaj në Konkurrencë dhe / ose ndonjë çmim që mund ose nuk mund t'ju jepet si rezultat i kësaj dhe Chess.com plotësisht përjashton çdo përgjegjësi në lidhje me pretendimet e tilla.

Chess.com nuk do të jetë përgjegjës për ju për çdo dështim në përmbushjen e ndonjë prej detyrimeve tona në bazë të Konkurrencës ose në lidhje me çmimin ku Chess.com nuk është në gjendje ta bëjë këtë si rezultat i rrethanave që janë jashtë kontrollit tonë të arsyeshëm.

Ju pranoni që të dëmshpërbleni kompaninë tonë, përfaqësuesit e saj ligjorë, bashkëpunëtorët, filialet, agjensitë dhe zyrtarët përkatës, drejtorët, punonjësit kundër të gjitha shpenzimeve, humbjeve, dëmtimeve, shpenzimeve dhe detyrimeve (përfshirë humbjen e reputacionit dhe vullnetin e mirë dhe tarifat e këshilltarëve profesional) të pësuar nga Chess.com që vijnë si rezultat i një shkelje nga ju të detyrimeve tuaja sipas këtyre Rregullave, Kushteve të Shërbimit të Chess.com, Rregullave të Turneut ose Kushteve Speciale ose në lidhje me mosrespektimin tuaj të ndonjë udhëzimi të dhënë nga ekipi ynë ose në lidhje me çfarëdo çështje në lidhje me pjesëmarrjen tuaj në një Konkurrencë.

Në rast mosmarrëveshjesh ose mospërputhje në lidhje me cilindo aspekt të një Konkursi përfshirë, por jo të kufizuar në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me dhënien e çmimeve, mundësinë e një Aplikanti për të marrë pjesë në Konkurrencë, sjelljen e çdo Aplikanti, këto Rregulla, Kushtet e Chess.com Shërbimi, Rregullat e Turneut ose Kushtet e Veçanta, vendimi përfundimtar i takon ekipit tonë dhe çdo vendim i Chess.com do të jetë përfundimtar dhe detyrues për ju dhe nuk do t'i nënshtrohet rishikimit ose apelimit nga ju ose ndonjë palë e tretë.

Chess.com nuk ofron dhe nuk mund të ofrojë këshilla tatimore ose këshilla ligjore në lidhje me dispozitën tatimore të çdo Çmimi. Chess.com mund t'i zbulojë informacionet në lidhje me Çmimet çdo autoriteti tatimor që e sheh të nevojshëm, duke përfshirë përgjigjen ndaj një kërkese të vlefshme për informacion nga çdo organ qeveritar që bën një kërkesë të tillë. Pa kufizuar përgjithësimin e sa më sipër, Chess.com mund ose nuk mund t'ju njoftojë për zbulime të tilla sipas gjykimit të tij, gjë që mund të përbëjë një kufizim mbi të drejtat tuaja të privatësisë sipas GDPR ose ligjeve analoge të privatësisë së të dhënave të juridiksionit tuaj.

Sjellja e Anëtarëve

Jeni dakord për të mos përdorur Shërbimin për:

 • ngarko, posto, dërgo email; trasmeto ose bëj të mundur çdo Përmbajtje që është e paligjshme, e dëmshme, kërcënuese, fyese, ngacmuese, përgojuese, vulgare, e turpshme, seksualisht e qartë, pornografike, shpifëse, dhunuese ndaj privacisë së ndokujt, urryese apo nga pikëpamja raciale, etnike ndryshe kundërshtuese ligjërisht;
 • posto ndonjë koment, tekst, mesazhe ose linqe të forumeve apo komenteve publike që përmbajnë ndonjë reklamë të çdo lloji, përfshirë fetare, politike ose mbledhja e mesazheve për grupet, klubet, bloget apo çfarë do lloj përmbajtje jashtë ose jo Chess.com;
 • posto ndonjë koment, tekst, mesazhe ose linqe të forumeve apo komenteve publike që është jashtë teme apo që s'ka lidhje në qëllim dhe përmbajte të temës së formit, lojës, artikullit, blogut ose përmbajtjes;
 • kërcënoni dhunën e ndokujt ndaj të tjerëve ose mbrohuni ndaj sulmit ndaj jush;
 • "ndjek" ose ndryshe ngacmo ndonjë;
 • imitoni çdo person ose entitet, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, një përfaqësues të Chess.com, ose në mënyrë të gabuar të shtetit ose përndryshe të paraqesë lidhjen tuaj me një person ose entitet;
 • falsifiko tituj ose ndryshe manipulo identifikuesit në mënyrë që të fshini origjinën e çdo Përmbajtje të trasmetuar përmes Shërbimit;
 • ngarko, posto, dërgo email; trasmeto ose bëj të mundur çdo Përmbajtje që ju nuk e keni të drejtën ta bëni të mundur nën çdo ligji nga ana kontraktore apo mardhënia e mirëbesimit;
 • ngarko, posto, dërgo email; trasmeto ose bëj të mundur çdo Përmbajtje që përfshin informacion personal të çdokujt pa lejen e tyre ose që thyen ndonjë të drejtë, markë tregtie, sekret tregtie, e drejtë autori, e drejta e reklamës apo të tjera të drejta pronësie të çdo pale;
 • ngarko, posto, dërgo email; trasmeto ose bëj të mundur çdo reklamimi i padëshiruar, i paautorizuar, materiale promocionale, "junk mail," "spame," "chain letters," "skema piramidale," apo çdo lloj forme kërkese, përveç në ato zona ku janë të përcaktuara pë këtë arsye;
 • përdor, riprodhon ose heq çdo të drejtë autori, markë tregtare, markë shërbimi, emër tregtar, slogan, imazh ose shënim tjetër pronësor të shfaqur në ose përmes Shërbimit;
 • ngarko, posto, dërgo email; trasmeto ose bëj të mundur çdo material i cili përmban programe viruse ose çdo kod kompjuteri, skedare apo programe të projektuara të ndërhyjnë, shkatarrojnë ose të kushtëzojnë funksionalitetin e çdo programi kompjuteri, pjese elektronike apo pajisjeve të telekomunikimit;
 • prish rrjedhën normale të dialogut ose ndryshe vepro në ndonjë mënyrë që ndikon negativisht tek aftësia e përdoruesëve të angazhohen përgjatë kohës aktuale;
 • të qasni ose përdorni Shërbimin në çfarëdo mënyre që mund të çaktivizojë, mbingarkojë, dëmtojë, ndërhyjë ose prishë Shërbimin ose serverët ose rrjetet e lidhura me Shërbimin, qasjen apo përdorimin e Shërbimit nga ndonjë palë tjetër;
 • nuk i bindet çdo kërkese, procedurë, politika ose rregullore të rrjeteve të lidhura me Shërbimin;
 • shkarkoni, modifikoni, kopjoni, shpërndani, transmetoni, shfaqni, kryeni, riprodhoni, dyfishoni, publikoni, licenconi, krijoni vepra të prejardhura nga, ose ofroni për shitje çdo informacion që përmban, ose merret nga apo nëpërmjet, Shërbimit, përveç skedarëve të përkohshëm që ruhen automatikisht nga shfletuesi juaj i internetit për qëllime të shfaqjes, ose siç lejohet shprehimisht në këtë Marrëveshje;
 • kopjoni, dekompiloni, inxhinieri të kundërt, çmontoni ose deshifroni Shërbimet (duke përfshirë çdo ide ose algoritëm themelor), ose përpiquni të bëni ndonjë nga të njëjtat;
 • përdorimi i softuerve automatizimi (robotë), ndërhyrjeve elektronike, modifikime (mod) ose çdo softuer tjetër të paautorizuar të palëve të treta i krijuar për të modifikuar Shërbimin;
 • qasje, ndërhyrja në ose përdorimi i hapsirave jo-publike të Shërbimit, sistemet kompjuterike të Chess.com apo sistemi shërndarës teknik i ofruesëve të Chess.com;
 • gjurmo, heto ose sprovo ndjeshmërinë e çdo sistemi apo rrjeti ose të thyesh ose t'ja hedhësh çdo matje sigurie apo autentifikimi;
 • përdor çdo rrobot, ndjekës, aplikacion kërkues/marrës faqeje apo çdo pajisje manuale, automatike ose përpunimi të marrësi, indeksi, " të dhënat e mia" ose riprodhimi apo shmangie të ç'do mënyre të strukturës lundruese ose prezantimi të Shërbimit ose përmbajtjes së tij;
 • me qëllim ose pa dashje shkel çdo ligj të zbatueshëm lokal, shtetëror, kombëtar ose ndërkombëtar dhe çdo rregullore që ka forcën e ligjit;
 • mblidh ose depozito të dhënat personale rreth përdoruesit e tjerë në lidhje me sjelljen e ndaluar dhe aktivitetet e përcaktuara në paragrafët e mësipërme dhe/ose
 • të hyni ose përdorni Shërbimet në çfarëdo mënyre që nuk lejohet shprehimisht nga kjo Marrëveshje.

Ju pranoni të mos riprodhoni, dubloni, kopjoni, shitni, tregtoni, rishitni apo shfrytzoni për qëllim tregtar ndonjë pjesë të shërbimit (duke përfshirë dhe përdoruesin tuaj të Chess.com), përdorimin e Shërbimit ose hyrjen në Shërbim. Pranoni se llogaria juaj është e pa transferueshme.

Pajtueshmëria me rregullat dhe rregulloret e mësipërme nuk përbën garanci për hyrje të vazhdueshme në Shërbimin ose përdorimin e Chess.com. Chess.com ka të drejtën të kufizojë ose të ndërpresë hyrjen tuaj në Chess.com dhe/ose Shërbimin në çdo kohë.

Përmbajtja

Ju e dini se te gjithë informacionet, të dhëna, teksti, programi, muzika, zëri, fotografitë, grafikët, viedot, mesazhet, lakimet ose materialet të tjera (Përmbajtja), postuar qoftë publikisht apo trasmetuar privatisht, janë në përgjegjësinë e vetme të personit nga i cili erdhi kjo Përmbajtje. Kjo do të thotë se ju, jo Chess.com, jeni plotësisht i përgjegjshëm për gjithë Përmbajtjen që ngarkoni, postoni, dërgoni me email, trasmetoni ose ndryshe e mundësoni nëpërmjet Shërbimit. Chess.com nuk e kontrollon Përmbajtjen e postuar nëpërmjet Shërbimit dhe si e tillë nuk garanton saktësinë, tërësinë ose kualitetin e kësaj Përmbajtje. Ju pranoni se duke përdorur Shërbimin mund që jo qëllimisht të ekspozoheni ndaj Përmbajtjeve që janë ofenduese, të pa denja, të kundërshtueshme. Chess.com nuk do të ketë përgjegjësi në çdo rrethanë për çdo Përmbajtje, duke përfshirë pa kushtëzime ndonjë gabim ose pjesë të lëna jashtë çdo Përmbajtje, apo çdo humbje ose lëndim të çdo lloji të marrë si pasjoë e përdorimit të Përmbajtjes së postuar, dërguar me email, tresmetuar ose ndryshe e mundësuar nëpërmjet Shërbimit.

Ju pranoni se Chess.com mund ose nuk mund të paracaktojë Përmbajtjen, por Chess.com dhe të emëruarit e saj do të kenë të drejtën (por jo detyrimin) në zgjedhjen e tyre të vetëm për të para-skanuar, refuzuar ose lëvizur çdo Përmbajtje që është në dispozicion përmes Shërbimit. Pa kufizuar sa më sipër, Chess.com dhe të emëruarit e tij do të kenë të drejtën të heqin çdo Përmbajtje që shkel këtë Marrëveshje ose është ndryshe e kundërshtueshme. Chess.com mund të heqë çdo Përmbajtje në Shërbim për çfarëdo arsye dhe mund të pezullojë apo të fshijë përdoruesit ose të kërkojë emrat e përdoruesve në çdo kohë pa detyrime ndaj jush/tyre. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të hyrë, lexuar, ruajtur dhe zbuluar çdo informacion nëse e mendojmë se është i nevojshëm për (i) të përshtatemi çdo ligji, rregulli, procesi ligjor ose kërkesë qeveritare, (ii) të zbatojmë Marrëveshjen, duke përfshirë hetimin e shkeljeve të mundshme të këtij neni, (iii) zbulimi, parandalimi ose adresimi i mashtrimit, sigurisë ose çështjeve teknike, (iv) t’u përgjigjemi kërkesave për mbështetje ndaj përdoruesit, ose (v) të mbrojmë të drejtat, pronën apo sigurinë e Chess.com, përdoruesit e tij, dhe publikun.

Chess.com nuk monitoron dhe nuk mund të monitorojë Përmbajtjen e krijuar nga përdorues të tjerë. Chess.com nuk garanton përshtatshmërinë e çdo përmbajtje të krijuar nga krijuesi për çdo përdorues tjetër, duke përfshirë ju.

Ju e kuptoni që Shërbimi dhe programi i përfishrë brenda Shërbimit mund të përfshijë përbërës sigurie që lejojnë mbrojtjen e materialeve dixhitale dhe se përdorimi i këtyre materialeve i nënshtrohet rregullave të përdorimit të vendosura nga Chess.com dhe/ose ofruesit e përmbajtjes që ofrojnë përmbajtje për Shërbimin. Një program i tillë i integruar mund të përfshijë reklama. Ju lutemi rishikoni politikën tonë të reklamave për informacione të mëtejshme.

Ju nuk mund të përpiqeni të anashkaloni ose shmangeni nga asnjë prej rregullave të përdorimit të ngulitura në Shërbim. Ndalohet rreptësisht çdo riprodhim, publikim, shpërndarje e mëtejshme ose ekspozim publik i materialeve të ofruara në Shërbim, tërësisht ose pjesërisht, i paautorizuar.

Chess.com nuk pretendon pronësinë e Përmbajtjes që ju paraqisni ose e bëni të disponueshme për t'u përfshirë në Shërbim. Megjithatë, në lidhje me Përmbajtjen që dorëzoni ose e bëni të mundur për t'u përfshirë në zona të qasura publikisht të Shërbimit, ju i jepni Chess.com një licencë mbarëbotërore, pa honorare, të përhershme, të parevokueshme, të transferueshme, joekskluzive, me të drejtë nënlicence, për përdorim, shpërndarje, riprodhim, modifikim, përshtatje, publikim, përkthim, transmetim, interpretim publikisht dhe shfaqje publikisht të çdo Përmbajtje që dorëzoni ose e bëni të disponueshme për t'u përfshirë në zona të qasshme publikisht të Shërbimit dhe për të përfshirë një përmbajtje të tillë në vepra të tjera në çdo format ose medium tani i njohur ose i zhvilluar më vonë. Një dhënie e tillë të drejte do të vazhdojë pasi të fshini llogarinë tuaj Chess.com ose nëse ne ndryshe e çaktivizojmë, pezullojmë ose mbyllim llogarinë Chess.com në përputhje me këtë Marrëveshje. Për qartësi, kjo dhënie e së licencës përfshin të drejtën, me të drejtën e nënlicencës, për të publikuar, ripërdorur ose për të fituar para nga çdo Përmbajtje, lojëra, komente, emra përdoruesish ose UGA të tjera të lidhura me llogarinë tuaj (siç përcaktohet më poshtë) dhe/ose Përmbajtja (p.sh. emri i përdoruesit në llogarinë tuaj Chess.com, fotografia e profilit dhe shteti). Ne mund t'ua nënlicencojmë këto të drejta palëve të treta; për shembull, ne mund ta nënlicencojmë këtë të drejtë për Shërbimet e Lidhura (siç përcaktohet më poshtë). Duke postuar ose duke bërë të disponueshme Përmbajtje përmes Shërbimeve (përfshirë foton e profilit të llogarisë suaj Chess.com), ju deklaroni se keni të gjitha të drejtat, licencat, pëlqimet, lejet, fuqinë dhe autoritetin e nevojshëm për të dhënë të drejtat për këtë përmbajtje.

Regjistrimi, transmetimi dhe shpërndarja e videove të përdorimit të ndërfaqes Chess.com (për shembull në videot për YouTube, në Twitch, etj) lejohet me kusht që logoja e Chess.com të shfaqet në ndërfaqe. Materiali i regjistruar është në pronësi të krijuesit, megjithëse ndërfaqja, dizajni dhe vepra artistike mbeten pronë e Chess.com. Ne do të vazhdojmë të ruajmë të drejtën, megjithatë, për të revokuar lejen tuaj për të përdorur pronën tonë në çdo kohë sipas gjykimit tonë.

Shërbimet e lidhura me palët e treta

Certain Connected Services may include functionality whereby you can link your Chess.com account with your account on such Connected Service or otherwise use your Chess.com account credentials to sign in to such Connected Service. Upon doing so, you acknowledge and agree that certain of your Chess.com account information may be shared with the provider of such Connected Service in connection with your account on such Connected Service (e.g. username, profile picture, name, email, country). None of your data will be shared without your explicit permission, other than your username and public data. Your login information and password will not be shared. You will, of course, be subject to their separate Terms of Service, Privacy Policies, and other governance. Chess.com is not liable for your interactions with any Connected Service.

Aktiviteti i lojës së përdoruesit (UGA)

Shërbimet tona përfshijnë gjithashtu krijimin dhe mirëmbajtjen e një skedari të aktivitetit, të lojës së secilit përdorues, historisë, statistikave, arkivit dhe një regjistrim publik të lojës. Kur luani një lojë shahu përmes Shërbimit, një regjistrim i aktivitetit të lojës në një lojë të tillë shahu (“UGA”), mund të jetë i disponueshëm për ju, përdoruesit e tjerë dhe publikun, në formate të caktuara, duke përfshirë por pa u kufizuar në, Shënime të Lojës në Lëvizje (i njohur gjithashtu si PGN), Shënimi i Forsyth-Edwards (i njohur gjithashtu si FEN), GIF dhe/ose JPEG. UGA mund të përfshijë disa nga Përmbajtjet tuaja (p.sh. emrin e përdoruesit, fotografinë e profilit dhe shtetin), e cila është subjekt i dhënies së licencës në seksionin e titulluar "Licenca për të hyrë dhe përdorur UGA" më poshtë.

Ky regjistrim i UGA-së tuaj është i mundshëm publikisht dhe mund të qaset, përdoret dhe të fitohet para nga kushdo për çdo numër qëllimesh, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, publikimin e imazheve të UGA-së suaj në për shembull, bloge, video, postime në media sociale, lojë koleksione, ose krijimi i NFT-ve.

Licenca për të hyrë dhe përdorur UGA

Ne ju japim një licencë të kufizuar, jo ekskluzive për të hyrë, shfaqur dhe përdorur UGA, duke përfshirë UGA-në e lojërave të caktuara të luajtura nga përdorues të tjerë në Shërbim; me kusht që, megjithatë, kjo licencë t'i nënshtrohet kësaj Marrëveshjeje dhe nuk përfshin asnjë të drejtë për: (a) shitjen, rishitjen ose përdorimin e saj tregtar; (b) fshehin, fshijnë, modifikojnë ose bëjnë ndryshe përdorime dytësore të UGA-së, ose ndonjë pjese të saj; (c) përdorin çdo metodë të nxjerrjes së të dhënave, robotëve ose të ngjashme për mbledhjen ose nxjerrjen e së dhënave; (d) shkarko (përveç ruajtjes së faqeve) çdo pjesë të UGA; ashtu siç lejohet shprehimisht nga ne; dhe (f) përdorin UGA-në ndryshe nga qëllimet e tyre të synuara. UGA mund të përfshijë markat tona tregtare, markat e shërbimit, logot, emrat tregtarë, grafika, ndërfaqen e përdoruesit, dizajnin dhe/ose emërtime të tjera të pronarit të Chess.com. Ju pranoni se asgjë në këtë licencë nuk do të interpretohet për t'ju dhënë ndonjë të drejtë për marka ose dizajn të tillë që mund të shfaqen ose të përmbahen në ndonjë UGA, përveç të drejtës për t'i shfaqur ato si të përfshira në UGA, duke iu nënshtruar kufizimeve të përfshira në këtë Marrëveshja.

Ne ju japim një të drejtë të kufizuar, jo ekskluzive, të pa transferueshme për të krijuar një hiperlink teksti në Shërbimin tonë, duke përfshirë UGA, për qëllime të ligjshme komerciale dhe jo komerciale, me kusht që një link i tillë të mos portretizojë Chess.com ose filialet tona ose ndonjë nga produktet ose shërbimet tona në një mënyrë të rreme, mashtruese, nënçmuese ose ndryshe shpifëse, dhe me kusht që faqja lidhëse të mos përmbajë ndonjë material për të rritur ose të paligjshëm ose ndonjë material që është fyes, ngacmues ose ndryshe i kundërshtueshëm. Kjo e drejtë e kufizuar mund të revokohet në çdo kohë. Ju mund të përdorni logon ose grafika të tjera të pronarit të Chess.com për t'u lidhur me Shërbimin ose Përmbajtjen me lejen tonë të supozuar. Ju gjithashtu mund të përdorni ose kornizoni ose përdorni teknika inkuadrimi për të bashkangjitur çdo markë tregtare, logo ose informacion tjetër të pronarit të Chess.com, duke përfshirë imazhet e gjetura në Shërbim, përmbajtjen e çdo teksti ose paraqitjen ose dizajnin e çdo faqeje ose formulari të përmbajtur në një faqe, në Shërbimin me pëlqimin tonë të supozuar.

Politika NFT

Ju mund të jeni në gjendje të blini, shisni, tregtoni dhe të bëni transaksione në NFT të lidhura me UGA në vitrina dhe tregje dytësore nëpërmjet platformave të palëve të treta ose Shërbimeve të Lidhura ("Platformat NFT"). Ne nuk jemi shitës të asnjë NFT të disponueshëm në platformat NFT. Ne nuk garantojmë ose miratojmë gjithashtu nuk marrim apo nuk do të kemi asnjë detyrim ose përgjegjësi ndaj jush apo ndonjë personi tjetër për ndonjë platformë të tillë NFT. Ne nuk kontrollojmë veprimet e platformave të tilla dhe nuk japim asnjë lloj premtimi ose garancie në lidhje me platforma të tilla NFT ose aftësinë tuaj për të shkëmbyer në NFT të lidhura me UGA në platforma të tilla NFT.

Ju bini dakord dhe pranoni se ka rreziqe që lidhen me blerjen dhe mbajtjen e NFT-ve dhe përdorimin e teknologjisë blockchain. Këto përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, rrezikun e humbjes së aksesit në NFT për shkak të humbjes së çelësit(ve) privat, gabimin e kujdestarisë ose gabimin e blerjes, rrezikun e sulmeve të minierave ose blockchain, rrezikun e ndërhyrjes elektronike dhe dobësitë e sigurisë, rrezikun e ndërhyrjes së pafavorshme rregullatore në një ose më shumë juridiksione, rreziqet që lidhen me taksimin simbolik, rrezikun e zbulimit të informacionit personal, rrezikun e humbjeve të pasiguruara, rreziqet e paparashikuara dhe rreziqet e paqëndrueshmërisë. Çdo blerje ose shitje që bëni, e pranuar ose e bërë jashtë Shërbimit do të jetë tërësisht në rrezikun tuaj. Ne nuk autorizojmë, kontrollojmë ose miratojmë blerjet ose shitjet e NFT-ve jashtë Shërbimit. Ne mohojmë dhe refuzojmë shprehimisht çdo përgjegjësi ndaj jush dhe mohojmë çdo detyrim për t'ju zhdëmtuar ose për t'ju mbajtur të padëmshëm për çdo humbje që mund të pësoni duke kryer transaksione ose duke lehtësuar transaksionet në çdo NFT jashtë Shërbimit.

Nëse keni një mosmarrëveshje me një ose më shumë palë të treta në lidhje me një shërbim të lidhur ose platformë NFT, ju na lironi ne (filialet tona, oficerët, drejtorët, punonjësit, agjentët tanë dhe çfarë na përket) nga pretendimet, kërkesat dhe dëmet (aktuale dhe rrjedhimore) të çdo lloji apo natyre, të njohur e të panjohur, që lindin ose në çfarëdo mënyre të lidhura me këto mosmarrëveshje. Duke hyrë në këtë publikim, ju hiqni dorë shprehimisht nga çdo mbrojtje (qoftë ligjore ose ndryshe) që përndryshe do të kufizonte mbulimin e këtij publikimi për të përfshirë vetëm ato pretendime për të cilat ju mund t'i dini ose dyshoni se ekzistojnë në favorin tuaj në kohën e pranimit të këtij publikimi.

Dëmshpërblim

Pranoni të zhdëmtoni dhe mbani Chess.com dhe mështetësit, anëtarët, oficerat, punonjësit, agjentët, partnerët dhe liçensuesit të padëmtuar nga ç'do pretendim ose kërkesë, përfshirë këtu tarifa të arsyeshme avokatie, të kryera nga palë të treta gjatë ose të ngritura nga Përmbajtja që ju hodhët, postuat, transmetuat ose bërë e mundur nëpërmjet Shërbimit, përdorimi juaj i Shërbimit, lidhja juaj me të, thyerja e Kushteve të Shërbimit ose thyerje të ç'do të drejte ndaj personave të tjerë.

Marrveshjet Me Reklamuesit

Korrespondenca ose marrdhëniet e biznesit tuaj me apo në pjesmarrje mbi promovime të, reklamuesëve të gjetur tek ose nëpërmjet Shërbimit, duke përfshirë pagesat dhe shpërndarjet për mallrat ose shërbimet, e çdo kusht, rrethanë, garanci apo përfaqësi tjetër që kanë lidhje me këto marrveshje u takojnë vetëm ju dhe reklamuesit. Pranoni se Chess.com nuk do të jetë përgjegjës ose i detyruar për çdo humbje apo dëmtim të ç'do lloji të shkaktuara si rezultat i këtyre marrdhënieve apo si rezultat i pranisë së këtyre reklamuesve në Shërbim. E gjithë përmbajtja e palëve të treta, duke përfshirë përmbajtjen e reklamuar, është vetëm përgjegjësi e atyre palëve të treta; Chess.com nuk garanton përshtatshmërinë e ndonjë përmbajtjeje të palëve të treta për ndonjë qëllim, as Chess.com nuk garanton saktësinë ose plotësinë e ndonjë deklarate të palës së tretë.

Shërbimi mund të ofrojë, ose palët e treta mund të ofrojnë, lidhje me faqe ose burime të tjera të Uebfaqes Botërore. Për shkak se Chess.com nuk ka kontroll mbi faqet dhe burimet e tilla, ju jeni në dijeni dhe pranoni që Chess.com nuk është përgjegjës për disponueshmërinë e faqeve ose burimeve të tilla të jashtme dhe nuk miraton dhe nuk është përgjegjës apo i detyruar ligjërisht për çdo Përmbajtje, reklamë, produkte ose materiale të tjera në ose të disponueshme nga faqe ose burime të tilla. Chess.com nuk garanton përshtatshmërinë e ndonjë Përmbajtjeje të palëve të treta për ndonjë përdorim apo qëllim të veçantë. Chess.com nuk garanton saktësinë e ndonjë reklame të palëve të treta. Ju më tej pranoni dhe bini dakord që Chess.com nuk do të jetë përgjegjës apo i detyruar ligjërisht, drejtpërdrejt ose tërthorazi, për ndonjë dëm ose humbje të shkaktuar ose të supozuar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose mbështetjen në ndonjë Përmbajtje, mall ose shërbim të tillë të disponueshëm në ose nëpërmjet ndonjë sajti apo burimi të tillë.

Të drejtat e pronësisë

Të gjitha të drejtat, titulli dhe interesi në dhe ndaj Shërbimit, duke përfshirë të drejtat e autorit, markat tregtare dhe çdo të drejtë tjetër pronësie, janë dhe do të mbeten pronë ekskluzive e Chess.com dhe licencuesve të saj, pavarësisht nëse janë apo jo të regjistruar me ndonjë dhënie të markës tregtare të aplikueshme autoriteti. Të gjitha markat tregtare, markat e shërbimit, logot, emrat tregtarë dhe çdo emërtim tjetër pronësor i Chess.com të përdorura këtu janë marka tregtare ose marka të regjistruara të Chess.com. Emrat e tjerë të produkteve dhe kompanive që përmenden në Shërbim mund të jenë marka tregtare të pronarëve të tyre përkatës. Chess.com rezervon të gjitha të drejtat që nuk janë dhënë shprehimisht në këtë Marrëveshje.

Nëse ndonjë softuer, përmbajtje ose materiale të tjera, të zotëruara ose të kontrolluara nga Chess.com ju shpërndahen si pjesë e përdorimit të Shërbimeve, Chess.com ju jep një të drejtë dhe licencë personale, të pa transferueshme, jo të nën licensueshme dhe joekskluzive për të qasur dhe shfaqur një softuer të tillë, përmbajtje dhe materiale të ofruara për ju si pjesë e Shërbimeve dhe të drejtën për të përdorur kodin e objektit të Softuerit të tij në një kompjuter të vetëm, dhe të drejtën për të shkarkuar një kopje të vetme të aplikacionit tonë celular në pajisjen tuaj të aplikueshme; me kusht që ju të mos (dhe nuk lejoni asnjë palë të tretë) të kopjoni, modifikoni, krijoni një vepër të prejardhur nga, ndryshim inxhinjerik, montim në mënyrë të kundërt ose ndryshe përpiqeni të zbuloni ndonjë kod burimor, të shisni, caktoni, nën licenconi, të jepni një interes sigurie në ose ndryshe transferoni ndonjë të drejtë në Softuer. Ju pranoni të mos modifikoni Softuerin në asnjë mënyrë apo formë, as të përdorni versione të modifikuara të Softuerit, duke përfshirë (pa kufizim) për qëllimin e marrjes së hyrjes të paautorizuar në Shërbim. Ju pranoni të mos qasni Shërbimin me asnjë mënyrë tjetër përveçse nëpërmjet ndërfaqes që ofrohet nga Chess.com për t'u përdorur për të hyrë në Shërbimin. Kjo licencë mund të revokohet lirisht nga Chess.com në çdo kohë.

Informacion i Markës

Të gjitha markat e CHESS.COM, markat e shërbimit dhe logot e tjera të Chess.com apo produktet e emrat e shërbimit janë pronë e Chess.com, LLC. Pa lejen paraprake të Chess.com, je i/e detyruar të mos shfaqësh apo ti përdorësh këto marka në çfardo mënyrë.

Reagim

Chess.com mirëpret reagimet, përgjigjet dhe sugjerimet për përmirësime të Shërbimeve (“Përgjigje”). Ju e pranoni dhe bini dakord shprehimisht se çdo kontribut i përgjigjeve nuk ju jep dhe nuk do t'ju japë ndonjë të drejtë, titull, interes në Shërbimet apo në ndonjë përgjigje të tillë. Të gjitha reagimet bëhen pronë e vetme dhe ekskluzive e Chess.com dhe mund të përdorë, të zbulojë përgjigjet në çfarëdo mënyre dhe për çfarëdo qëllimi pa njoftim ose kompensim të mëtejshëm për ju dhe pa mbajtjen nga ju të ndonjë të drejte ose pretendimi pronësor. Ju i caktoni Chess.com çdo të drejtë, titull dhe interes (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo patentë, të drejtë autori, sekret tregtar, markë tregtare, shfaqje, njohuri, të drejta morale dhe çdo të drejtë tjetër në pronë intelektuale) që mund të keni në dhe për çdo dhe të gjitha përgjigjet.

Chess.com respekton të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve dhe pret që përdoruesit e Shërbimit të bëjnë, të njëjtën gjë. Chess.com përputhet me Aktin Federal e të Drejtave të Autorit, të Mijëvjeçarit Dixhital (“DMCA”), teksti i të cilit mund të gjendet në faqen e internetit të Zyrës së të Drejtave të Autorit të SHBA në http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Ne do t'i përgjigjemi njoftimeve për shkelje të pretenduara të së drejtës së autorit që janë në përputhje me DMCA dhe ligje të tjera në fuqi dhe që na janë dhënë siç duhet; me kusht që nëse ka Përmbajtje të lidhur me një NFT që është shkelje, ne do të bëjmë përpjekje të arsyeshme komerciale për të parandaluar që një NFT e tillë të shfaqë përmbajtjen shkelëse kur lidhet me Shërbimet tona).

Nëse besoni se ndonjë Përmbajtje është kopjuar ose përdorur në një mënyrë që përbën shkelje të së drejtës së autorit, ju lutemi na jepni informacion më poshtë:

 • firmë e njomë ose elektronike e pronarit të së drejtës apo personit të autorizuar të veprojë në emër të tyre;
 • identifikimi i veprës së mbrojtur me të drejtë autori e pretenduar se është shkelur;
 • identifikimi i materialit që pretendohet të cenojë ose për të qenë objekt i veprimtarisë së shkeljes, dhe informacione të arsyeshme të mjaftueshme për të na lejuar të gjejmë materialin (të tilla si url);
 • kontakti juaj informativ duke përfshirë adresën, numër telefoni dhe adresën e emailit;
 • një shkresë nga ju se ju keni mirbesimin se përdorimi e materialit në mënyrën e ankuar nuk autorizohen nga pronari i së drejtës, agjenti i tij apo ligji; dhe
 • një deklaratë se informacioni në njoftim është i saktë, dhe nën dënimin e dëshmisë së rremë të thotë se ju jeni i autorizuar të veproni në emër të pronarit të së drejtës.

Nëse besoni se Përmbajtja që ju keni hequr nuk thyen ndonjë rregull apo ti ke të drejta të majftueshme të postosh Përmbajtjen, ju lutem na dërgoni një dokument-mbështetës që përmban informacionin e mëposhtëm:

 • firmë e njomë ose elektronike e pronarit të së drejtës apo personit të autorizuar të veprojë në emër të tyre;
 • firma juaj e njomë ose elektronike (bashkë me emër mbiemër);
 • identifikimi i Përmbajtjes që është hequr ose për të cilën qasja është çaktivizuar dhe vendodhja në të cilën përmbajtja u shfaq para se të hiqej apo çaktivizuar;
 • një deklaratë se ju keni mirbesimin e nën dënimin e dëshmisë së rremë, Përmbajtja që ju hoqët apo ç'mundësuat si pasojë e gabimit ose keq idenifikimit të Përmbajtjes; dhe
 • emri juaj, adresa, numër telefoni dhe adresë emaiili bashkangjitur me një deklaratë se ju do të pranoni përpunimin e shërbimit nga personi i cili mundësoi njoftimin origjinal të thyerjes së supozuar.

Nëse marrim lajm-të kundërt, mund ti dërgojmë një kopje të këtij lajmi personit që pretendohet se i thyhet e drejta e autorit dhe e njoftojmë atë se ne mund ta zëvendësojmë Përmbajtjen që mungon. Vetëm nëse personi të cilit pretendohet se i'u është thyer e drejta e autorit depoziton urdhër gjyqi kundër kundër prodhuesit, anëtarit apo përdoruesit të Përmbajtjes, Përmbajtja që mungon mund të zëvendësohet brënda dhjetë deri në katërmbëdhjetë ditë pune ose më shumë pas njoftimit të lajmit-të kundërt, me liri veprimi të veçantë të Chess.com.

Ju lutemi duhet të kuptoni që paraqitja e një kundër-deklarate mund t'ju çojë në proçedura ligjore nëpërmjet jush dhe palës së ankuar për të përcaktuar pronësinë. Ki në mëndje se mund të ketë pasoja të pafavorshme ligjore në vendin tuaj nëse ju jepni deklarata false apo të pa besa gjatë këtij proçesi.

Kemi të drejtën të heqim Përmbajtje të supozuar se thyen rregullat pa njoftim të mëparshëm dhe me liri veprimi të plotë. Në rrethana të përshtatshme, Chess.com mund të ndërpresë llogarinë e një përdoruesi nëse përcaktohet si shkelës i përsëritur. Agjenti ynë i caktuar për të drejtën e autorit mbi njoftimet e shkeljeve të të drejtave që shfaqen në Shërbim është:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Përdorim Nërkombëtar

Ky Shërbim mundësohet nga Chess.com nga zyrat e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Chess.com nuk deklaron se Shërbimi është i përshtatshëm ose i mundësuar në vende të tjera. Ato që zgjedhin të hapin Shërbimin nga vënde të tjera janë të përgjegjshëm për pajtueshmërinë e ligjit vendas dhe e kryejnë këtë si nisje vetjake, nëse dhe në masën që zbtohen ligjet vendase. Ti përfaqëson dhe jep garanci se nuk ndodheni në një shtet i cili është i ekspozuar nga embargo e qeverisë së Sh.B.A apo e/i cila/cili është përcaktuar nga qeveria e Sh.B.A si vend "mbështetës i terroristave", dhe që ju nuk renditeni tek ndonjë listë e qeverisë të Sh.B.A si palë të ndaluara apo të kufizuara.

ZGJIDHJA E GARANCISË

SHPREHIMISHT JU PRANONI DHE KUPTONI SE:

 • PËRDORIMI I SHËRBIMIT ËSHTË PËRGJEGJËSI E JUAJA. SHËRBIMI MUNDËSOHET MBI RREGULLIN "SIÇ ËSHTË" DHE "SIÇ MUNDËSOHET", PA NDONJË GARANCI TË Ç'DO LLOJI. PA KUFIZIMIN E PARAQITUR, CHESS.COM QARTËSISHT HEQ DORË NGA DHE Ç'DO GARANCI E Ç'DO LLOJI, QOFTË E SHPREHUR, NËNKUPTUAR APO E NJOHUR ME LIGJ NË LIDHJE ME UEBSAJTIN DHE SHËRBIMIN E CHESS.COM DUKE PËRFSHIRË POR JO TË KUFIZUAR GARANCITË E TITULLIT, RREGULLAT JO SHKELËSE, TREGTUESHMËRINË DHE FITNESIN PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR.
 • CHESS.COM DHE MBËSHTETËSIT, ANËTARËT, OFICERAT, PUNONJËSIT, AGJENTËT, PARTNERËT DHE LIÇENSUESIT NUK GARANTOJNË QË (i) SHËRBIMI DO JETË NË PRITSHMËRITË TUAJA; (ii) SHËRBIMI NUK DO TË NDËRPRITET, NË KOHË, I SIGURTË APO PA GABIME; (iii) REZULTATET QË MUND TË KENI MARRË NGA SHËRBIMI DO TË JENË TË SAKTA OSE TË SIGURTA; (iv) CILËSIA E NDONJË PRODUKTI, SHERBIMI, INFORMACIONI APO NDONJË MATERIALI TË BLERË OSE MARRË NËPËRMJET SHËRBIMIT TONË DO TË JETË NË PRITSHMËRITË TUAJA; DHE (v) NDONJË GABIM NË PROGRAM I PËRDORUR PËR TË HYRË APO SIGURUAR PROGRAMIN DO TË KORRIGJOHET.
 • ÇDO MATERIAL I SHKARKUAR APO MARRË NËPËRMJET PËRDORIMIT TË SHËRBIMIT GJATË HYRJES NË TË NGA JU, PËRGJEGJËSIA BIE MBI JU, GJITHASHTU JU DO TË JENI PËRGEJGJËSIT E VETËM PËR ÇDO DËM APO HUMBJE TË INFORMACIONIT TË KOPJUTERIT TUAJ SI REZULTAT I SHKARKIMIT TË NJË MATERIALI TË TILLË.
 • ASNJË KËSHILLA APO INFORMACION, QOFTË ME GOJË OSE I SHKRUAR, I PËRFTUAR PREJ JUSH NGA OSE NËPËRMJET CHESS.COM, OSE NGA SHËRBIMI I TIJ NUK DO T'JU JAPË TË DREJTË QË NUK ËSHTË SHPREHUR NË KUSHTET E SHËRBIMIT.
 • NË EKRANIN E KOMPJUTERIT APO GJATË PËRDORIMIT TË SHËRBIMIT, NJË PËRQINDJE E VOGËL E PËRDORUESËVE MUND TË KALOJNË KRIZA EPILEPTIKE GJATË EKSPOZIMIT TË DISA SISTEMEVE APO SFONDEVE TË BARDHA. RRETHANA TË TILLA MUND TË NXISIN SIMPTOMA EPILEPTIKE TË PA ZBULUARA MË PARË MBI PËRDORUES TË CILËT NUK KANË HISTORIK EPILEPSIE APO KRIZA. NËSE TI, APO ÇDOKUSH NË FAMILJEN TËNDE, KA GJENDJE EPILEPTIKE, KËSHILLOHU ME MJEKUN TUAJ PARA SE TË PËRDORNI SHËRBIMIN. HIQ DORË MENJËHERË NGA PËRDORIMI I SHËRBIMIT DHE KËSHILLOHU ME MJEKUN TUAJ NËSE PËRJETONI NDONJË NGA SIMPTOMAT E MËPOSHTME GJATË PËRDORIMIT TË SHËRBIMIT: MARRJE MENDSH, SHIKIM TË ÇRREGULLT, KONTRAKTIM TË MUSKULIT APO SYRIT, HUMBJE TË VETËDIJES, ÇORIENTIM, LËVIZJE TË PADËSHIRUARA APO SPAZMA.
 • KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

  SHPREHIMISHT JU PRANONI DHE KUPTONI SE CHESS.COM DHE MBËSHTETËSIT, ANËTARËT, OFICERAT, PUNONJËSIT, AGJENTËT, PARTNERËT DHE LIÇENSUESIT NUK DO TË JENË TË PËRGJEGJSHËM NDAJ TEJE KUNDREJT NDONJË PËRFITIMI TË HUMBUR, TË DHËNA TË HUMBURA, MUNGESË DASHAMIRSIE, PAJISJE JO PRODUKTIVE APO PËR NDONJË DËMTIM DIREKT, INDIREKT, AKSIDENTAL, PERSONAL, PASUES OSE TIPIK EDHE PSE CHESS.COM ËSHTË KËSHILLUAR MBI MUNDËSINË E KËTYRE DËMTIMEVE, NË LIDHJE ME CHESS.COM, SHËRBIMIN APO NDONJË PËRMBAJTJE E SHFAQUR MBI OSE E NGARKUAR NË SHËRBIM.

  NËSE, PËR NDONJË ARSYE, NJË GJYKATË E KONSIDERON CHESS.COM PËRGJEGJËS PËR DËMET PAVARËSISHT NGA SA MË SIPËR, NË ASNJË RAST PËRGJEGJËSIA TOTALE E CHESS.COM QË RRJEDH NGA OSE NË LIDHJE ME KËTË MARRËVESHJE OSE NGA PËRDORIMI OSE PAMUNDËSIA PËR TË PËRDORUR SHËRBIMIN OSE ÇDO PËRMBAJTJE E DISPONUESHME NË OSE NËPËRMJET SHËRBIMIT TË KALOJË NJËQIND U.S. DOLLARË (100,00 DOLLARË AMERIKANË).

  KUFIZIMET E KËTIJ SEKSIONI NUK DO TË APLIKOHEN NË NDONJË TEORIE PËRGJEGJSIE, QOFTË KJO NË GARANCI, KONTRATË, STATUT, HYRJE NË HAK (PËRFSHIRË SHKUJDESJEN), LIGJI MBROJTËS MBI KONSUMATORIN ETJ, MADJE EDHE NËSE GJENDET NJË DORËSHKRIM QË ËSHTË I SHKRUAR KËTEJ E TUTJE QËLLIMI I TIJ ËSHTË PA VLERË.

  PËRJASHTIMET DHE KUFIZIMET

  DISA JURISDIKSIONE NUK LEJOJNË PËRJASHTIMIN E NJËFAR GARANTEVE OSE KUFIZIMET APO PËRJASHTIMET E PËRGJEGJËSISË PËR NDIKIMET OSE DËMET PASUESE. PRANDAJ, DISA NGA KUFIZIMET E MËSIPËRME MUND TË MOS ZBATOHEN MBI JU.

  Ndryshimet në Marrëveshjen e Përdoruesit

  Mund të modifikojmë këtë Marrëveshje në ç'do kohë dhe do të përditësojmë versionin aktual tek www.chess.com/legal. Nëse përcaktojmë se kemi ndryshuar material, do t'ju njoftojmë duke ju dërguar postë në adresën e postës elektronike që keni dhënë gjatë regjistrimit të llogarisë ose duke postuar një njoftim nëpërmjet Shërbimit. Nëse vijon të hapësh ose përdorësh Shërbimin pasi këto rishikime të jenë bërë efektive, ti bie dakord me Kushtet e rishikuara të Shërbimit.

  Informacion i Përgjithshëm

  Marrëveshja përbën të gjithë marrveshjen mes teje dhe Chess.com dhe administron përdorimin tuaj të shërbimit, duke zëvendësuar ndonjë marrveshje të mëparshme mes teje dhe Chess.com me rrespekt ndaj Shërbimit. Kjo Marrëveshje përfshin marrveshjet e plota dhe të veçanta mes teje dhe Chess.com përsa i përket Shërbimit, e kjo Marrëveshje zëvendëson ndonjë marrveshje të mëparshme mes teje dhe Chess.com lidhur me Shërbimin (duke përjashtuar shërbimet të cilat ju keni marrveshje të ndarë me Chess.com e cila qartëson apo është në përputhje me këtë Marrëveshje). Nëse ndonjë dispozitë e Marrëveshjes bie në fuqi, pjesa e mbetur e Kushtit të Shërbimit do të jetë në fuqi dhe efekt të plotë. Kjo Marrëveshje dhe të drejtat e krijuara e detyrimet e ndërrmara prej këtu nuk u lehojet transferimi, caktimi apo delegimi në cfardo mënyre prej teje. Chess.com mund të caktojë lirshëm këtë Marrëveshje, dhe ju jeni të qartë sa i përket të drejtës së pronësisë e liçensuar tek Chess.com, përfshirë të drejtën e Përmbajtjes këtu e poshtë, janë të transferueshme tek përfituesi Chess.com pa pëlqimin tuaj. Dështimi i Chess.com për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të TOS nuk do të përbëjë heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë.