Dakortësi përdoruesi

Teksti i mëposhtëm është vetëm një përkthim informues. Versioni ligjor i vlefshëm është i mundur nëAnglisht.

Data e efektit: December 28, 2020

Thënë thjeshtë: rrespektoni të tjerët, rrespektoni ligjin dhe zbavituni!

You must carefully read this User Agreement in its entirety before using our Service. This is a legally binding Agreement between you and Chess.com. It incorporates the Fair Play Policy, Privacy Policy, Subscriber Agreement, and Community Policy.

Duke përdorur shërbimin tonë, ju pranoni kushtet në këtë Marrëveshje Përdoruesi. Nëse nuk jeni dakord, atëherë nuk duhet të përdorni Shërbimin tonë.

Për të hyrë në këtë Marrëveshje, ju duhet të jeni në moshë madhore në shtetin tuaj ose vendin e qëndrimit. Nëse hyni në këtë Marrëveshje, atëherë pohoni se keni arritur moshën madhore ligjore në juridiksionin tuaj dhe ne kemi të drejtë të mbështetemi në atë mënyrë. Nëse nuk jeni në moshë madhore, atëherë prindi juaj ose kujdestari ligjor duhet të pajtohet me këtë Marrëveshje.

Të gjitha këto politika mund të përditësohen ose modifikohen herë pas here; kështu që duhet ta kontrolloni rregullisht këtë faqe për të kërkuar ndonjë ndryshim. Nëse vazhdoni të përdorni shërbimin tonë, atëherë kjo tregon se bini dakord për çdo ndryshim të këtyre politikave.

DUHET TË MERRNI NJOFTIM TË VEÇANTË SE KJO MARRËVESHJE PËRFSHIN DISPOZITAT E MËPOSHTME: (1) NJË NEN ARBITRAZHI; (2) MOS MARRJA PARASYSH E SË DREJTËS QË TË SJELLËSH NJË AKUZË KLASE KUNDËR NESH; (3) DHE HEQJE DORË E TË GJITHAVE PRETENDIMEVE KUNDËR NESH QË MUND TË NGRIHEN SI PASOJË E PËRDORIMIT TUAJ NDAJ SHËRBIMIT TONË.

Arbitrazh, Ligj Kontrollues, dhe Juridiksion

LEXONI KËTË PJESË ME KUJDES. NDIKON NË TË DREJTËN TUAJ PËR TË PADITUR NË GJYKATË.

Nëse keni ndonjë mosmarrëveshje me Chess.com që lidhet në ndonjë mënyrë me këto Kushtet e Shërbimit ose nga hyrja ose përdorimi i Shërbimit tonë, atëherë të dy ne biem dakord të ndjekim një zgjidhje në mënyrën e mëposhtme:

1. Rezolucion Jo formal

Së pari do të na kontaktoni në https://support.chess.com/ për të na dhënë njoftimin e mosmarrëveshjes tuaj dhe përpiquni ta zgjidhni atë me ne në mënyrë joformale. Njoftimi juaj duhet të përmbajë emrin tuaj, çdo emër përkatës të llogarisë që përdorni, adresën tuaj, mënyrën e kontaktit me ju, problemin tuaj dhe atë që dëshironi të bëjmë ne. Ne do të përpiqemi me mirëbesim të negociojmë një zgjidhje të mosmarrëveshjes për të paktën tridhjetë (30) ditë nga data që ju së pari të kontaktoni grupin tonë të mbështetjes. Nëse nuk jemi në gjendje ta zgjidhim mosmarrëveshjen në mënyrë informale, atëherë ne do të ndjekim një zgjidhje në mënyrën e mëposhtme:

2. Arbitrazh

Akti Federal i Arbitrazhit ("FAA") dhe ligji federal i arbitrazhit do të zbatohen për këto Kushte të Shërbimit.

Procedura e Arbitrazhit

Ju duhet të dorëzoni një Njoftim të Qëllimit për të Arbitruar me postë të çertifikuar duke përdorur Shërbimin Postar të SHBA në: Chess.com, Legal, 877 E 1200 S # 970397, Orem, UT 84907. Njoftimi juaj duhet: (a) të përshkruajë natyrën dhe bazën e pretendimi juaj; dhe (b) përcaktoni lehtësimin specifik që kërkoni.

Ju më pas do të paraqisni çdo kërkesë për arbitrazh përfundimtar dhe detyrues me Shoqatën Amerikane të Arbitrazhit ("AAA"), duke përdorur rregullat e zbatueshme të Arbitrazhit Komercial dhe Rregullat e Arbitrazhit të Konsumatorit, siç është modifikuar nga kjo Marrëveshje. Rregullat e AAA gjenden në http://www.adr.org.

Arbitri do të jetë i detyruar nga kjo Marrëveshje. AAA dhe Arbitri do të kryejnë të gjitha fazat e procedimit në anglisht. Arbitri do ta zhvillojë dëgjimin praktikisht, por nëse palët bien dakord që një seancë dëgjimore personale është e nevojshme, atëherë Arbitri do të zhvillojë seancën dëgjimore në Utah County, Utah ose në qarkun ku banoni. Ju mund të zgjidhni midis dy vendndodhjeve.

Çdo vendim ose çmim do të përfshijë një deklaratë me shkrim që përcakton vendimin e secilës kërkesë dhe bazën për çmimin, duke përfshirë gjetjet dhe konkluzionet thelbësore faktike dhe ligjore të Arbitrit.

Arbitri mund të japë vetëm mjete juridike ose të drejta që kërkohen nga ju ose Chess.com për të përmbushur një nga pretendimet tona individuale (dhe që Arbitri përcakton se mbështeten nga prova të besueshme përkatëse). Arbitri nuk mund të japë lehtësim kundër Chess.com duke respektuar ndonjë person tjetër përveç jush.

Nëse është e nevojshme, secila palë mund të paraqesë ndonjë vendim të arbitrazhit ose vendim për ndonjë gjykatë të juridiksionit kompetent për t'u zbatuar si një vendim i formës së prerë.

Tarifat e Arbitrazhit, Shpenzimet dhe Tarifat e Avokatit

Nëse kërkoni një zgjidhje në shumën prej $ 10,000 ose më pak, atëherë Chess.com do të rimbursojë menjëherë tarifën tuaj të regjistrimit dhe pjesën tuaj, nëse ka, të kostove të arbitrazhit të AAA, përfshirë kompensimin e arbitrit (përveç nëse arbitri përcakton se pretendimet tuaja janë joserioze ose ishin paraqitur për ngacmim). Nëse kërkoni një korrigjim prej më shumë se $ 10,000 - ose nëse Rregullat e Arbitrazhit të Konsumatorit AAA nuk zbatohen - atëherë AAA do të ndajë kostot e arbitrazhit, përfshirë kompensimin e arbitrit, midis jush dhe Chess.com, sipas Rregullave të Arbitrazhit Tregtar të AAA.

Arbitri nuk lëshon asnjë vendim arbitrazhi që kërkon që njëra palë të paguajë taksat e avokatit të tjetrës, përveç nëse Arbitri gjen se pretendimet e palës ishin jo serioze ose u sollën për të ngacmuar tjetrën.

Asgjë në këtë seksion nuk do të ndalojë asnjë palë të kërkojë lehtësim në gjykatën e shkallës së parë (për kërkesa të pranueshme) apo lehtësim urdhërues ose tjetër lehtësim nga gjykatat civile për çështje që lidhen me sigurinë e të dhënave, pronën intelektuale ose hyrjen e paautorizuar në Shërbim.

DUKE U FUTUR NË KËTO KUSHTE PËRDORIMI, JU DHE CHESS.COM DAKORDËSOHENI QË TË MOS MERRNI PARASYSH TË DREJTËN PËR NJË GJYKIM ME JURI OSE TË MERRNI PJESË NË NJË PRETENDIM KLASOR.

TË GJITHA PADITË DUHET TË SILLEN NGA PALËT NË KAPACITET INDIVITUAL, DHE JO SI PADITËS APO ANËTAR I KLASE NË ÇFARDO LLOJ BURIMI KLASE OSE PROÇEDURE PËRFAQËSUESE, DHE VETËM NËSE NE NË RASTE TË NDRYSHME BIEM NË DAKORDËSI, ARBITRI MUND TË MOS KONSOLIDOJË MË SHUMË SE NJË PADI.

If for any reason a dispute between you and Chess.com proceeds in court rather than in arbitration, then the laws of the State of Utah and the FAA will govern, without regard to or application of any conflict of law provisions or your state or country of residence.

Për më tepër, çdo mosmarrëveshje e tillë do të sillet vetëm në Gjykatën e Qarkut të Sh.B.A-së e vendosur në Salt Lake County, Utah ose Gjykata e Rrethit të Shtetit Utah në Utah County, Utah, Shtetet e Bashkuara. Ju pranoni juridiksionin e vendit dhe vendin tuaj në gjykata të tilla dhe hiqni dorë nga çdo kundërshtim se është një forum i papërshtatshëm.

3. Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve

Nëse mosmarrëveshja juaj ka të bëjë me një Chess.com që konstaton se ju keni shkelur Politikën e saj të Lojërave të Ndershme atëherë, nëse nuk dëshironi ta paraqisni atë për arbitrazh me AAA, ju mund të zgjidhni ta paraqisni atë, në vend të kësaj, për një arbitrim përfundimtar dhe të detyrueshëm me një Panel Ekspertësh të Lojës së Ndershme. Ky panel do të zhvillojë dëgjimin e tij duke përdorur Rregullat e Arbitrazhit të Konsumatorit të AAA, siç modifikohet nga dispozitat e Arbitrazhit në Seksionin 2 të kësaj Marrëveshjeje.

Chess.com do të paguajë të gjitha tarifat dhe kostot e lidhura me këtë procedurë të Panelit të Lojës së Ndershme (përveç tarifave të avokatit tuaj). Si ju ashtu edhe Chess.com do të mbeteni përgjegjës për tarifat e avokatit të tyre në të gjitha rrethanat, pavarësisht se kush mbizotëron në këtë procedim.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master.

Mbarim

Ju pranoni që Chess.com mund, me ose pa shkak, dhe pa njoftim paraprak, të ndërpresë menjëherë llogarinë tuaj Chess.com, çdo adresë të lidhur me email dhe hyrjen në Shërbim. Chess.com mund të përfundojë me ose pa shkak në çdo kohë dhe menjëherë, sipas gjykimit të vetëm të Chess.com, duke përfshirë por pa u kufizuar në dështimin e Anëtarit për t'iu përshtatur këtyre termave dhe kushteve të Marrëveshjes. Shkaku për një përfundim të tillë mund të përfshijë, por jo të kufizohet në, (a) shkelje ose shkelje të këtyre Kushteve të Shërbimit ose marrëveshje ose udhëzime të tjera të përfshira, (b) kërkesa nga zbatimi i ligjit ose agjensi të tjera qeveritare, (c) një kërkesë nga ju (fshirjet e vetë-nisura të llogarisë), (d) ndërprerja ose modifikimi material i Shërbimit (ose ndonjë pjesë e tij), (e) çështje apo probleme të papritura teknike ose të sigurisë, (f) periudha të zgjatura të pasivitetit, (g) angazhim nga ju në veprimtari mashtruese ose të paligjshme, dhe / ose (h) mospagim të çdo pagese që ju detyroheni në lidhje me Shërbimet.

Përfundimi i llogarisë suaj Chess.com përfshin: (a) heqjen e hyrjes në të gjitha ofertat brenda Shërbimit, (b) fshirjen e fjalëkalimit tuaj dhe të gjithë informacionit, skedarëve dhe përmbajtjes së lidhur me të ose të lidhur me llogarinë tuaj (ose ndonjë pjesë të saj), (c) ndalimi i përdorimit të mëtejshëm të Shërbimit, (d) nëse shkelni Politikën e Lojërave të Ndershme, duke etiketuar llogarinë tuaj si të mbyllur për shkelje të Politikës së Lojërave të Ndershme, si dhe duke hequr personalizuesin e profilit tuaj, emrin dhe informacionin personal nga llogari (por duke ruajtur emrin e saj të përdoruesit), (e) nëse shkel Politikën e Lojës së Ndershme ndërsa luan një ngjarje, organizatori i ngjarjes mund të të skualifikojë nga ngjarja për shkak të llogarisë tënde të Chess.com që është mbyllur për shkelje të Politikës së Lojës së Ndershme dhe (f) nëse shkelni Politikën e Komunitetit, duke etiketuar llogarinë tuaj si të mbyllur për abuzim, si dhe duke hequr personalizuesin e profilit tuaj, emrin dhe informacionin personal nga llogaria (por duke ruajtur emrin e saj të përdoruesit).

Për më tepër, ju pranoni që të gjitha ndërprerjet të bëhen në maturinë e vetme të Chess.com dhe se Chess.com nuk do të jetë përgjegjës ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për çdo ndërprerje të llogarisë suaj, ndonjë adresë të lidhur me emailin ose qasje në Shërbim.

Limite të llogarisë

Ju pranoni se Chess.com mund të vendosë praktika të përgjithshme dhe kufizime në lidhje me përdorimin e Shërbimit, duke përfshirë pa kufizim numrin maksimal të ditëve që mesazhet e postës elektronike, postimet e bordeve të mesazhit ose përmbajtje të tjera të ngarkuara do të ruhen nga Shërbimi, numri maksimal i mesazheve email që mund të dërgohen ose të pranohen nga një llogari në Shërbim, madhësia maksimale e çdo mesazhi email që mund të dërgohet ose të marrë nga një llogari në Shërbim, hapësira maksimale e diskut që do të shpërndahet në serverët e Chess.com dhe numrin maksimal të kohës (dhe kohëzgjatjen maksimale për të cilën) mund të keni qasje në Shërbimin në një periudhë të caktuar kohe. Ju pranoni që Chess.com nuk mban përgjegjësi apo detyrim për fshirjen ose dështimin për të ruajtur ndonjë mesazh dhe komunikime të tjera ose përmbajtje të tjera të mirëmbajtura ose të transmetuara nga Shërbimi. Ju pranoni se Chess.com rezervon të drejtën për të shkyçur llogaritë që janë joaktive për një periudhë të zgjatur kohe. Ju gjithashtu pranoni se Chess.com ka të drejtën për të modifikuar këto praktika të përgjithshme dhe kufizime nga koha në kohë.

Për më tepër, në lidhje me Politikën e Lojërave të Ndershme, Chess.com gjithashtu mund të vendosë praktika dhe kufizime të përgjithshme në lidhje me përdorimin e llogarisë suaj, duke përfshirë pa kufizime: monitorimin e të dhënave dhe sjelljes së lojës dhe, duke e parë sjelljen tuaj të dyshimtë, kufizimin e lojës tuaj, duke ju larguar nga një ngjarje, ose duke ju ndaluar të bashkoheni me një ngjarje.

Chess.com ka të drejtën për të modifikuar këto praktika dhe kufizime të përgjithshme herë pas here.

Çmime

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Duke marrë pjesë në çdo Konkurrencë ju pranoni që të lironi, shkarkoni dhe mbani të padëmshme kompaninë tonë, përfaqësuesit e saj ligjorë, bashkëpunëtorët, filialet, agjensitë dhe zyrtarët përkatës, drejtorët, punonjësit dhe agjentët, nga çdo kosto, dëmshpërblim, humbje pretendimesh, veprime ose procedura sjellë nga ju (ose ndonjë palë e tretë në emrin tuaj) ("Kërkesa"), si rezultat i pjesëmarrjes suaj në Konkurrencë dhe / ose ndonjë çmim që mund ose nuk mund t'ju jepet si rezultat i kësaj dhe Chess.com plotësisht përjashton çdo përgjegjësi në lidhje me pretendimet e tilla.

Chess.com nuk do të jetë përgjegjës për ju për çdo dështim në përmbushjen e ndonjë prej detyrimeve tona në bazë të Konkurrencës ose në lidhje me çmimin ku Chess.com nuk është në gjendje ta bëjë këtë si rezultat i rrethanave që janë jashtë kontrollit tonë të arsyeshëm.

Ju pranoni që të dëmshpërbleni kompaninë tonë, përfaqësuesit e saj ligjorë, bashkëpunëtorët, filialet, agjensitë dhe zyrtarët përkatës, drejtorët, punonjësit kundër të gjitha shpenzimeve, humbjeve, dëmtimeve, shpenzimeve dhe detyrimeve (përfshirë humbjen e reputacionit dhe vullnetin e mirë dhe tarifat e këshilltarëve profesional) të pësuar nga Chess.com që vijnë si rezultat i një shkelje nga ju të detyrimeve tuaja sipas këtyre Rregullave, Kushteve të Shërbimit të Chess.com, Rregullave të Turneut ose Kushteve Speciale ose në lidhje me mosrespektimin tuaj të ndonjë udhëzimi të dhënë nga ekipi ynë ose në lidhje me çfarëdo çështje në lidhje me pjesëmarrjen tuaj në një Konkurrencë.

Në rast mosmarrëveshjesh ose mospërputhje në lidhje me cilindo aspekt të një Konkursi përfshirë, por jo të kufizuar në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me dhënien e çmimeve, mundësinë e një Aplikanti për të marrë pjesë në Konkurrencë, sjelljen e çdo Aplikanti, këto Rregulla, Kushtet e Chess.com Shërbimi, Rregullat e Turneut ose Kushtet e Veçanta, vendimi përfundimtar i takon ekipit tonë dhe çdo vendim i Chess.com do të jetë përfundimtar dhe detyrues për ju dhe nuk do t'i nënshtrohet rishikimit ose apelimit nga ju ose ndonjë palë e tretë.

Sjellja e Anëtarëve

Jeni dakord për të mos përdorur Shërbimin për:

 • ngarko, posto, dërgo email; trasmeto ose bëj të mundur çdo Përmbajtje që është e paligjshme, e dëmshme, kërcënuese, fyese, ngacmuese, përgojuese, vulgare, e turpshme, seksualisht e qartë, pornografike, shpifëse, dhunuese ndaj privacisë së ndokujt, urryese apo nga pikëpamja raciale, etnike ndryshe kundërshtuese ligjërisht;
 • posto ndonjë koment, tekst, mesazhe ose linqe të forumeve apo komenteve publike që përmbajnë ndonjë reklamë të çdo lloji, përfshirë fetare, politike ose mbledhja e mesazheve për grupet, klubet, bloget apo çfarë do lloj përmbajtje jashtë ose jo Chess.com;
 • posto ndonjë koment, tekst, mesazhe ose linqe të forumeve apo komenteve publike që është jashtë teme apo që s'ka lidhje në qëllim dhe përmbajte të temës së formit, lojës, artikullit, blogut ose përmbajtjes;
 • kërcënoni dhunën e ndokujt ndaj të tjerëve ose mbrohuni ndaj sulmit ndaj jush;
 • "ndjek" ose ndryshe ngacmo ndonjë;
 • imitoni çdo person ose entitet, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, një përfaqësues të Chess.com, ose në mënyrë të gabuar të shtetit ose përndryshe të paraqesë lidhjen tuaj me një person ose entitet;
 • falsifiko tituj ose ndryshe manipulo identifikuesit në mënyrë që të fshini origjinën e çdo Përmbajtje të trasmetuar përmes Shërbimit;
 • ngarko, posto, dërgo email; trasmeto ose bëj të mundur çdo Përmbajtje që ju nuk e keni të drejtën ta bëni të mundur nën çdo ligji nga ana kontraktore apo mardhënia e mirëbesimit;
 • ngarko, posto, dërgo email; trasmeto ose bëj të mundur çdo Përmbajtje që përfshin informacion personal të çdokujt pa lejen e tyre ose që thyen ndonjë të drejtë, markë tregtie, sekret tregtie, e drejtë autori, e drejta e reklamës apo të tjera të drejta pronësie të çdo pale;
 • ngarko, posto, dërgo email; trasmeto ose bëj të mundur çdo reklamimi i padëshiruar, i paautorizuar, materiale promocionale, "junk mail," "spame," "chain letters," "skema piramidale," apo çdo lloj forme kërkese, përveç në ato zona ku janë të përcaktuara pë këtë arsye;
 • ngarko, posto, dërgo email; trasmeto ose bëj të mundur çdo material i cili përmban programe viruse ose çdo kod kompjuteri, skedare apo programe të projektuara të ndërhyjnë, shkatarrojnë ose të kushtëzojnë funksionalitetin e çdo programi kompjuteri, pjese elektronike apo pajisjeve të telekomunikimit;
 • prish rrjedhën normale të dialogut ose ndryshe vepro në ndonjë mënyrë që ndikon negativisht tek aftësia e përdoruesëve të angazhohen përgjatë kohës aktuale;
 • të ndërhyjë ose të prishë Shërbimin apo serverat dhe rrjetet e lidhura me Shërbimin, ose të mos i binden çdo kërkese, procedure, politika apo rregulloreve të rrjeteve të lidhura me Shërbimin;
 • qasje, ndërhyrja në ose përdorimi i hapsirave jo-publike të Shërbimit, sistemet kompjuterike të Chess.com apo sistemi shërndarës teknik i ofruesëve të Chess.com;
 • gjurmo, heto ose sprovo ndjeshmërinë e çdo sistemi apo rrjeti ose të thyesh ose t'ja hedhësh çdo matje sigurie apo autentifikimi;
 • përdor çdo rrobot, ndjekës, aplikacion kërkues/marrës faqeje apo çdo pajisje manuale, automatike ose përpunimi të marrësi, indeksi, " të dhënat e mia" ose riprodhimi apo shmangie të ç'do mënyre të strukturës lundruese ose prezantimi të Shërbimit ose përmbajtjes së tij;
 • me qëllim ose pa dashje shkel çdo ligj të zbatueshëm lokal, shtetëror, kombëtar ose ndërkombëtar dhe çdo rregullore që ka forcën e ligjit; dhe/ose
 • mblidh ose depozito të dhënat personale rreth përdoruesëve të tjerë në lidhje me sjelljen e ndaluar dhe aktivitetet e përcaktuara në paragrafet e mësipërme.

Ju pranoni të mos riprodhoni, dubloni, kopjoni, shitni, tregtoni, rishitni apo shfrytzoni për qëllim tregtar ndonjë pjesë të shërbimit (duke përfshirë dhe përdoruesin tuaj të Chess.com), përdorimin e Shërbimit ose hyrjen në Shërbim. Pranoni se llogaria juaj është e pa transferueshme.

Përmbajtja

Ju e dini se te gjithë informacionet, të dhëna, teksti, programi, muzika, zëri, fotografitë, grafikët, viedot, mesazhet, lakimet ose materialet të tjera (Përmbajtja), postuar qoftë publikisht apo trasmetuar privatisht, janë në përgjegjësinë e vetme të personit nga i cili erdhi kjo Përmbajtje. Kjo do të thotë se ju, jo Chess.com, jeni plotësisht i përgjegjshëm për gjithë Përmbajtjen që ngarkoni, postoni, dërgoni me email, trasmetoni ose ndryshe e mundësoni nëpërmjet Shërbimit. Chess.com nuk e kontrollon Përmbajtjen e postuar nëpërmjet Shërbimit dhe si e tillë nuk garanton saktësinë, tërësinë ose kualitetin e kësaj Përmbajtje. Ju pranoni se duke përdorur Shërbimin mund që jo qëllimisht të ekspozoheni ndaj Përmbajtjeve që janë ofenduese, të pa denja, të kundërshtueshme. Chess.com nuk do të ketë përgjegjësi në çdo rrethanë për çdo Përmbajtje, duke përfshirë pa kushtëzime ndonjë gabim ose pjesë të lëna jashtë çdo Përmbajtje, apo çdo humbje ose lëndim të çdo lloji të marrë si pasjoë e përdorimit të Përmbajtjes së postuar, dërguar me email, tresmetuar ose ndryshe e mundësuar nëpërmjet Shërbimit.

Ju pranoni se Chess.com mund ose nuk mund të paracaktojë Përmbajtjen, por Chess.com dhe të emëruarit e saj do të kenë të drejtën (por jo detyrimin) në zgjedhjen e tyre të vetëm për të para-skanuar, refuzuar ose lëvizur çdo Përmbajtje që është në dispozicion përmes Shërbimit. Pa kufizuar sa më sipër, Chess.com dhe të emëruarit e tij do të kenë të drejtën të heqin çdo Përmbajtje që shkel këto Kushte të Shërbimit ose është ndryshe e kundërshtueshme. Chess.com mund të heqë çdo Përmbajtje në Shërbim për çfarëdo arsye dhe mund të pezullojë apo të fshijë përdoruesit ose të kërkojë emrat e përdoruesve në çdo kohë pa detyrime ndaj jush/tyre. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të hyrë, lexuar, ruajtur dhe zbuluar çdo informacion nëse e mendojmë se është i nevojshëm për (i) të përshtatemi çdo ligji, rregulli, procesi ligjor ose kërkesë qeveritare, (ii) të zbatojmë Kushtet e Shërbimit, duke përfshirë hetimin e shkeljeve të mundshme të këtij neni, (iii) zbulimi, parandalimi ose adresimi i mashtrimit, sigurisë ose çështjeve teknike, (iv) t’u përgjigjemi kërkesave për mbështetje ndaj përdoruesit, ose (v) të mbrojmë të drejtat, pronën apo sigurinë e Chess.com, përdoruesit e tij, dhe publikun.

Ju pranoni se Shërbimi dhe progami të bashkuar përbrënda Shërbimit mund të përfshijë përbërës sigurie që lejojnë materialje dixhitale që duhen mbrojtur dhe se përdorimi i këtyre materialeve është subjekt i rregullave të përdorimit të vendosura nga Chess.com dhe/ose i ofruesit të përmbajtjes i cili mundëson përmbajtjen për Shërbimin. Nuk duhet të provoni të shkelni ose shmangni ndonjë rregull përdorimi të bashkangjitur në Shërbim. Çdo riprodhim, publikim, shpërndarje e mëteshjme ose ekspozitë publike e pa autorizuar e materialeve të mundësuara në Shërbim të plota ose pjesë-pjesë ndalohet rreptësisht.

Chess.com nuk pretendon pronësinë e Përmbajtjes që dorëzoni apo e vendosni në dispozicion si shtesë në Shërbim. Gjithsesi, në rrespekt të Përmbajtes që dorëzoni apo e vendosni në dispozicion si shtesë në zona publike të aksesuesshme të Shërbimit, ti i lejon Chess.com si vijon botërisht, pushtet mbretëror, të përhershëm, të pakthyeshëm, të transferueshëm, liçensë jo eksluzive, me të drejtë e nën-liçense, ta përdorë, shpërndajë, riprodhojë, modifikojë, përshtasë, publikojë, përkthejë, trasmetojë, të shfaqë e përdorë publikisht çdo Përmbajtje që ti dorëzon apo ta vendosë në dispozicion si shtesë në zona publike të aksesuesshme të Shërbimit dhe të bashkangjisë këtë Pëmbajtje në punë me formate të ndryshme apo ndonjë format që njihet tashmë ose që mund të zhvillohet më vonë.

Dëmshpërblim

Pranoni të zhdëmtoni dhe mbani Chess.com dhe mështetësit, anëtarët, oficerat, punonjësit, agjentët, partnerët dhe liçensuesit të padëmtuar nga ç'do pretendim ose kërkesë, përfshirë këtu tarifa të arsyeshme avokatie, të kryera nga palë të treta gjatë ose të ngritura nga Përmbajtja që ju hodhët, postuat, transmetuat ose bërë e mundur nëpërmjet Shërbimit, përdorimi juaj i Shërbimit, lidhja juaj me të, thyerja e Kushteve të Shërbimit ose thyerje të ç'do të drejte ndaj personave të tjerë.

Marrveshjet Me Reklamuesit

Korrespondenca ose marrdhëniet e biznesit tuaj me apo në pjesmarrje mbi promovime të, reklamuesëve të gjetur tek ose nëpërmjet Shërbimit, duke përfshirë pagesat dhe shpërndarjet për mallrat ose shërbimet, e çdo kusht, rrethanë, garanci apo përfaqësi tjetër që kanë lidhje me këto marrveshje u takojnë vetëm ju dhe reklamuesit. Pranoni se Chess.com nuk do të jetë përgjegjës ose i detyruar për çdo humbje apo dëmtim të ç'do lloji të shkaktuara si rezultat i këtyre marrdhënieve apo si rezultat i pranisë së këtyre reklamuesve në Shërbim.

Shërbimi mundëson ose palët e treta mundësojnë; linqe në të tjera sajte apo burime Uebesh nga e Gjithë Bota. Pasi Chess.com nuk ka kontroll mbi këto sajte dhe burime, ti je në dieni dhe dakortësohesh se Chess.com nuk është përgjegjës për vlefshmërinë e këtyre sajteve apo burimeve, nuk miraton dhe nuk është përgjegjës apo i detyruar ligjërisht mbi ndonjë Përmbajtje, reklamë, produkt ose materiale të tjera të paraqitura tek këto sajte apo burime. Për më tepër ti je në dijeni dhe bie dakort se, Chess.com nuk do të jetë përgjegjës apo i detyruar ligjërisht, direkt apo indirekt, për ndonjë dëm ose humbje të shkaktuar apo që thuhet se është shkaktuar në lidhje me përdorimin e, ose krijuar në besim të ndonjë Përmbajtjeje, të mire, apo shërbimesh të mundëshme tek apo përmes të tillë faqesh apo burimesh.

Të drejtat e pronësisë

Të drejtat, titulli, interesat në dhe mbi Shërbimin, përfshirë të drejtat e autorit të zbatueshme, markat tregtare dhe ndonjë e drejtë në patentë, janë dhe do të mbesin eksluzivisht pronë e Chess.com dhe liçensuesëve të tij. Markat tregtare, markat e shërbimit, logot, emrat tregtarë dhe ndonjë emërtim pronësie i Chess.com që përdoret këtu janë marka tregtare apo marka të rregjistruara të Chess.com. Produkte të tjera dhe emra të kompanive të cilët janë përmendur në Shërbim mund të jenë marka të pronarëve respektiv. Chess.com ruan çdo të drejtë që nuk është thënë shprehimisht në këto Kushte Shërbimi.

Chess.com ju jep të drejtë personale, jo-të transferueshme, jo-ekskluzive dhe licencë për të përdorur kodin e objektit të Programit të saj në një kompjuter të vetëm; po qe se ti nuk (dhe nuk lejon pjestarë të tretë të) kopjon, modifikon, krijon një punë e prejardhur nga inxhinjer i dështuar, montues i dështuar apo me qëllim për të zbuluar ndonjë kod zhvillimi, të shesësh, përcaktosh, nën-liçensosh, të japësht të drejtën e sigurisë në apo të transferosh ndonjë të drejtë mbi Program. Dakordësohesh të mos e modifikosh Programin në ndonjë mënyrë o formë, as të përdorësh versione të modifikuara të Programit, përfshirë (pa limite) me qëllim zotërimin e paautorizuar të Shërbimit. Dakordësoheni të mos hyni në shërbim në çfardo mënyre veçse ndërfaqes që ofrohet nga Chess.com për përdorim të hyrjes në Shërbim.

Informacion i Markës

Të gjitha markat e CHESS.COM, markat e shërbimit dhe logot e tjera të Chess.com apo produktet e emrat e shërbimit janë pronë e Chess.com, LLC. Pa lejen paraprake të Chess.com, je i/e detyruar të mos shfaqësh apo ti përdorësh këto marka në çfardo mënyrë.

Chess.com respekton të drejtën pronës intelektuale të të tjerëve dhe pret që përdoruesit e Shërbimit të bëjnë të njëjtën gjë. Chess.com pajtohet me Aktin e të Drejtave Dixhitale të Mijëvjeçarit ("DMCA"), teksti i të cilit mund të gjendet tek Uebsajti i Zyrës së të Drejtave http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Do tu përgjigjemi njoftimeve të supozuara të thyerjes së të drejtave në përputhje me DMCA ligjeve të tjera të zbatueshme që na janë udhëzuar siç duhet. Nëse mendoni se tek Përmbajtja është kopjuar ose përdorur diçka në ndonjë mënyrë e cila përbën thyerjen e të drejtës lutemi që të na lajmëroni me informacionin e mëposhtëm:

 • firmë e njomë ose elektronike e pronarit të së drejtës apo personit të autorizuar të veprojë në emër të tyre;
 • identifikimi i veprës së mbrojtur me të drejtë autori e pretenduar se është shkelur;
 • identifikimi i materialit që pretendohet të cenojë ose për të qenë objekt i veprimtarisë së shkeljes, dhe informacione të arsyeshme të mjaftueshme për të na lejuar të gjejmë materialin (të tilla si url);
 • kontakti juaj informativ duke përfshirë adresën, numër telefoni dhe adresën e emailit;
 • një shkresë nga ju se ju keni mirbesimin se përdorimi e materialit në mënyrën e ankuar nuk autorizohen nga pronari i së drejtës, agjenti i tij apo ligji; dhe
 • një deklaratë se informacioni në njoftim është i saktë, dhe nën dënimin e dëshmisë së rremë të thotë se ju jeni i autorizuar të veproni në emër të pronarit të së drejtës.

Nëse besoni se Përmbajtja që ju keni hequr nuk thyen ndonjë rregull apo ti ke të drejta të majftueshme të postosh Përmbajtjen, ju lutem na dërgoni një dokument-mbështetës që përmban informacionin e mëposhtëm:

 • firmë e njomë ose elektronike e pronarit të së drejtës apo personit të autorizuar të veprojë në emër të tyre;
 • firma juaj e njomë ose elektronike (bashkë me emër mbiemër);
 • identifikimi i Përmbajtjes që është hequr ose për të cilën qasja është çaktivizuar dhe vendodhja në të cilën përmbajtja u shfaq para se të hiqej apo çaktivizuar;
 • një deklaratë se ju keni mirbesimin e nën dënimin e dëshmisë së rremë, Përmbajtja që ju hoqët apo ç'mundësuat si pasojë e gabimit ose keq idenifikimit të Përmbajtjes; dhe
 • emri juaj, adresa, numër telefoni dhe adresë emaiili bashkangjitur me një deklaratë se ju do të pranoni përpunimin e shërbimit nga personi i cili mundësoi njoftimin origjinal të thyerjes së supozuar.

Nëse marrim lajm-të kundërt, mund ti dërgojmë një kopje të këtij lajmi personit që pretendohet se i thyhet e drejta e autorit dhe e njoftojmë atë se ne mund ta zëvendësojmë Përmbajtjen që mungon. Vetëm nëse personi të cilit pretendohet se i'u është thyer e drejta e autorit depoziton urdhër gjyqi kundër kundër prodhuesit, anëtarit apo përdoruesit të Përmbajtjes, Përmbajtja që mungon mund të zëvendësohet brënda dhjetë deri në katërmbëdhjetë ditë pune ose më shumë pas njoftimit të lajmit-të kundërt, me liri veprimi të veçantë të Chess.com.

Ju lutemi duhet të kuptoni që paraqitja e një kundër-deklarate mund t'ju çojë në proçedura ligjore nëpërmjet jush dhe palës së ankuar për të përcaktuar pronësinë. Ki në mëndje se mund të ketë pasoja të pafavorshme ligjore në vendin tuaj nëse ju jepni deklarata false apo të pa besa gjatë këtij proçesi.

Kemi të drejtën të heqim Përmbajtje të supozuar se thyen rregullat pa njoftim të mëparshëm dhe me liri veprimi të plotë. Në rrethana të përshtatshme, Chess.com mund të ndërpresë llogarinë e një përdoruesi nëse përcaktohet si shkelës i përsëritur. Agjenti ynë i caktuar për të drejtën e autorit mbi njoftimet e shkeljeve të të drejtave që shfaqen në Shërbim është:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84907

Përdorim Nërkombëtar

Ky Shërbim mundësohet nga Chess.com nga zyrat e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Chess.com nuk deklaron se Shërbimi është i përshtatshëm ose i mundësuar në vende të tjera. Ato që zgjedhin të hapin Shërbimin nga vënde të tjera janë të përgjegjshëm për pajtueshmërinë e ligjit vendas dhe e kryejnë këtë si nisje vetjake, nëse dhe në masën që zbtohen ligjet vendase. Ti përfaqëson dhe jep garanci se nuk ndodheni në një shtet i cili është i ekspozuar nga embargo e qeverisë së Sh.B.A apo e/i cila/cili është përcaktuar nga qeveria e Sh.B.A si vend "mbështetës i terroristave", dhe që ju nuk renditeni tek ndonjë listë e qeverisë të Sh.B.A si palë të ndaluara apo të kufizuara.

ZGJIDHJA E GARANCISË

SHPREHIMISHT JU PRANONI DHE KUPTONI SE:

 • PËRDORIMI I SHËRBIMIT ËSHTË PËRGJEGJËSI E JUAJA. SHËRBIMI MUNDËSOHET MBI RREGULLIN "SIÇ ËSHTË" DHE "SIÇ MUNDËSOHET", PA NDONJË GARANCI TË Ç'DO LLOJI. PA KUFIZIMIN E PARAQITUR, CHESS.COM QARTËSISHT HEQ DORË NGA DHE Ç'DO GARANCI E Ç'DO LLOJI, QOFTË E SHPREHUR, NËNKUPTUAR APO E NJOHUR ME LIGJ NË LIDHJE ME UEBSAJTIN DHE SHËRBIMIN E CHESS.COM DUKE PËRFSHIRË POR JO TË KUFIZUAR GARANCITË E TITULLIT, RREGULLAT JO SHKELËSE, TREGTUESHMËRINË DHE FITNESIN PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR.
 • CHESS.COM DHE MBËSHTETËSIT, ANËTARËT, OFICERAT, PUNONJËSIT, AGJENTËT, PARTNERËT DHE LIÇENSUESIT NUK GARANTOJNË QË (i) SHËRBIMI DO JETË NË PRITSHMËRITË TUAJA; (ii) SHËRBIMI NUK DO TË NDËRPRITET, NË KOHË, I SIGURTË APO PA GABIME; (iii) REZULTATET QË MUND TË KENI MARRË NGA SHËRBIMI DO TË JENË TË SAKTA OSE TË SIGURTA; (iv) CILËSIA E NDONJË PRODUKTI, SHERBIMI, INFORMACIONI APO NDONJË MATERIALI TË BLERË OSE MARRË NËPËRMJET SHËRBIMIT TONË DO TË JETË NË PRITSHMËRITË TUAJA; DHE (v) NDONJË GABIM NË PROGRAM I PËRDORUR PËR TË HYRË APO SIGURUAR PROGRAMIN DO TË KORRIGJOHET.
 • ÇDO MATERIAL I SHKARKUAR APO MARRË NËPËRMJET PËRDORIMIT TË SHËRBIMIT GJATË HYRJES NË TË NGA JU, PËRGJEGJËSIA BIE MBI JU, GJITHASHTU JU DO TË JENI PËRGEJGJËSIT E VETËM PËR ÇDO DËM APO HUMBJE TË INFORMACIONIT TË KOPJUTERIT TUAJ SI REZULTAT I SHKARKIMIT TË NJË MATERIALI TË TILLË.
 • ASNJË KËSHILLA APO INFORMACION, QOFTË ME GOJË OSE I SHKRUAR, I PËRFTUAR PREJ JUSH NGA OSE NËPËRMJET CHESS.COM, OSE NGA SHËRBIMI I TIJ NUK DO T'JU JAPË TË DREJTË QË NUK ËSHTË SHPREHUR NË KUSHTET E SHËRBIMIT.
 • NË EKRANIN E KOMPJUTERIT APO GJATË PËRDORIMIT TË SHËRBIMIT, NJË PËRQINDJE E VOGËL E PËRDORUESËVE MUND TË KALOJNË KRIZA EPILEPTIKE GJATË EKSPOZIMIT TË DISA SISTEMEVE APO SFONDEVE TË BARDHA. RRETHANA TË TILLA MUND TË NXISIN SIMPTOMA EPILEPTIKE TË PA ZBULUARA MË PARË MBI PËRDORUES TË CILËT NUK KANË HISTORIK EPILEPSIE APO KRIZA. NËSE TI, APO ÇDOKUSH NË FAMILJEN TËNDE, KA GJENDJE EPILEPTIKE, KËSHILLOHU ME MJEKUN TUAJ PARA SE TË PËRDORNI SHËRBIMIN. HIQ DORË MENJËHERË NGA PËRDORIMI I SHËRBIMIT DHE KËSHILLOHU ME MJEKUN TUAJ NËSE PËRJETONI NDONJË NGA SIMPTOMAT E MËPOSHTME GJATË PËRDORIMIT TË SHËRBIMIT: MARRJE MENDSH, SHIKIM TË ÇRREGULLT, KONTRAKTIM TË MUSKULIT APO SYRIT, HUMBJE TË VETËDIJES, ÇORIENTIM, LËVIZJE TË PADËSHIRUARA APO SPAZMA.

KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

SHPREHIMISHT JU PRANONI DHE KUPTONI SE CHESS.COM DHE MBËSHTETËSIT, ANËTARËT, OFICERAT, PUNONJËSIT, AGJENTËT, PARTNERËT DHE LIÇENSUESIT NUK DO TË JENË TË PËRGJEGJSHËM NDAJ TEJE KUNDREJT NDONJË PËRFITIMI TË HUMBUR, TË DHËNA TË HUMBURA, MUNGESË DASHAMIRSIE, PAJISJE JO PRODUKTIVE APO PËR NDONJË DËMTIM DIREKT, INDIREKT, AKSIDENTAL, PERSONAL, PASUES OSE TIPIK EDHE PSE CHESS.COM ËSHTË KËSHILLUAR MBI MUNDËSINË E KËTYRE DËMTIMEVE, NË LIDHJE ME CHESS.COM, SHËRBIMIN APO NDONJË PËRMBAJTJE E SHFAQUR MBI OSE E NGARKUAR NË SHËRBIM.

NËSE, PËR ÇDO ARSYE, GJYKATA GJEN CHESS.COM PËRGJEGJËS PËR DËMTIMET PA MARRË PARASYSH PËRPARËSITË, NË ASNJË RAST, PËRGJEGJËSIA E PËRBËRË NGA CHESS.COM QË FORMOHET NGA APO QË LIDHET ME KUSHTET E SHËRBIMIT, NGA PËRDORIMI I APO PAAFTËSIA PËR TË PËRDORUR SHRBIMIN OSE NDONJË PËRMBAJTJE TË MUNDËSUAR NË SHËRBIM APO NDËRMJET SHËRBIMIT NUK KALON GJOBËN E NJËQIND DOLLARËVE AMERIKANË (U.S. $100.00).

KUFIZIMET E KËTIJ SEKSIONI NUK DO TË APLIKOHEN NË NDONJË TEORIE PËRGJEGJSIE, QOFTË KJO NË GARANCI, KONTRATË, STATUT, HYRJE NË HAK (PËRFSHIRË SHKUJDESJEN), LIGJI MBROJTËS MBI KONSUMATORIN ETJ, MADJE EDHE NËSE GJENDET NJË DORËSHKRIM QË ËSHTË I SHKRUAR KËTEJ E TUTJE QËLLIMI I TIJ ËSHTË PA VLERË.

PËRJASHTIMET DHE KUFIZIMET

DISA JURISDIKSIONE NUK LEJOJNË PËRJASHTIMIN E NJËFAR GARANTEVE OSE KUFIZIMET APO PËRJASHTIMET E PËRGJEGJËSISË PËR NDIKIMET OSE DËMET PASUESE. PRANDAJ, DISA NGA KUFIZIMET E MËSIPËRME MUND TË MOS ZBATOHEN MBI JU.

Ndryshime në Kushtet e Shërbimit

Mund të modifikojmë Kushtet në ç'do kohë dhe do të përditësojmë versionin aktual tek www.chess.com. Nëse përcaktojmë se kemi ndryshuar material, do t'ju njoftojmë duke ju dërguar email në adresën e emailit që ju keni dhënë gjatë rregjistrimit të llogarisë tuaj ose duke postuar një njoftim nëpërmjet Shërbimit. Nëse vijon të hapësh ose përdorësh Shërbimin pasi këto rishikime të jenë bërë efektive, ti dakordësohesh me Kushtet e rishikuara të Shërbimit.

Informacion i Përgjithshëm

Kushtet e Shërbimit përbën të gjithë marrveshjen mes teje dhe Chess.com dhe administron përdorimin tuaj të shërbimit, duke zëvendësuar ndonjë marrveshje të mëparshme mes teje dhe Chess.com me rrespekt ndaj Shërbimit. Këto Kushte Shërbimi janë marrveshjet e plota dhe të veçanta mes teje dhe Chess.com përsa i përket Shërbimit, e këto Kushte Shërbimi zëvendësojnë ndonjë marrveshje të mëparshme mes teje dhe Chess.com lidhur me Shërbimin (duke përjashtuar shërbimet të cilat ju keni marrveshje të ndarë me Chess.com e cila qartëson apo është në përputhje me këto Kushte Shërbimi). Nëse ndonjë dispozitë e Kushtit të Shëbimit bie në fuqi, pjesa e mbetur e Kushtit të Shërbimit do të jetë në fuqi dhe efekt të plotë. Këto Kushte Shërbimi dhe të drejtat e krijuara e detyrimet e ndërrmara prej këtu nuk u lehojet transferimi, caktimi apo delegimi në cfardo mënyre prej teje. Chess.com mund të caktojë lirshëm këto Kushte Shërbimi, dhe ju jeni të qartë sa i përket të drejtës së pronësisë e liçensuar tek Chess.com, përfshirë të drejtën e Përmbajtjes këtu e poshtë, janë të transferueshme tek përfituesi Chess.com pa pëlqimin tuaj. Dështimi i Chess.com për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të TOS nuk do të përbëjë heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë.