Android üçin iň gowy küşt goýmasy

Iň halaýan Android enjamyňyza mugt Chess.com küşt goýmasyny indiriň. Dünýäniň ähli künjündäki küştçiler biziň 4.5 ýyldyzly goýmamyz bilen küşt oýnaýarlar we öwrenýärler.

Skrinşotlar

Haladym!

Amith Raravi tarapyndan

Küşt oýnamak üçin iň gowy goýma. Onlaýn garşylaşdyrma birkemsizdir. Bu goýma ähli oýunçylar üçin ýokary hilli tapmaçalara we sapaklara eýedir. Taktiki taýdan sizi ussat edip saklar! Tüýs ýürekden ündelýär! P.s: Men abuna hem. Ekstra aýratynlyklaryny halaýan.

Görenlerim içinde iň gowusy

Nj Tobias tarapyndan

Küşt öwrenmek üçin gören goýmalam arasynda iň gowusy. Bu goýmany saýlama sebäbim gysga we takyk dil bilen düşündirilen sapaklaryň durulygy we täsirliligi bilen öwrenjiniň ukybyny assa-ýuwaş ösdürýän türgenleşik esbaplarydyr.

Iň gowy küşt goýmasy

YesSiOui MC tarapyndan

Bärde ähli zat bar: oýnamak babatda, onlaýn oýnamak üçin size garşydaş tapyp bileri ýaly bal sistemasy bar, 5/10 wagt dolandyrmasyny saýlasaňyz 1-5 sekuntda garşydaş taparsyňyz. Şeýle-de, şol bir enjamda hem oýnap bilersiňiz öz araňyzda ýa-da EA-ňa garşy.

Ajaýyp

David Retherford tarapyndan

Bu goýma ajaýyp, tapmaçalar çylşyrymly we beýni üçin ýakymly. Sapaklar ozal hiç bir goýmada görmedik derejämde düşündirýär oýny. Gyzykly hem we men muny küşte gyzyklanýan hemmelere ündeýän derejesine seretmezden.

Ajaýyp

Austin Durham tarapyndan

5 ýyldyr bärde oýnaýan we bärisi hemişe birkemsiz. Iň az 8-9 telefon çalyşdym we haýsy telefondygyna seretmezden hemişe gowy işledi ähli telefonda we munuň netijesi meniň dünýäň ähli ýerindäki oýunçylaryny ezip geçmegim boldy. Minnetdar, berekella.

Ajaýyp Küşt goýmasy

Rahul Agrawal tarapyndan

3 ýyldan köp wagt bäri ulanýan. Diýseň ajaýyp we sazlanyp bilýän grafik fony. Derňewiň mugt edilmegi gowulykdyr derňew oýnalynyp bilinjek seriýalary görkezýändigi üçin. Biderek mahabatlar we neşirler ýok.

Chess.com näme?