Ulanyjy ylalaşygy

Bu tekst diňe bir maglumat beriji terjimedir. Kanuny taýdan ýörgünli ýeke-täk wersiýa Iňlisçe elýeterdir.

Ýörgünlilik başlangyjy: December 28, 2020

Gepiň gysgasy: Başgalaryny sylaň. kanuny sylaň we lezzet alyň!

You must carefully read this User Agreement in its entirety before using our Service. This is a legally binding Agreement between you and Chess.com. It incorporates the Fair Play Policy, Privacy Policy, Subscriber Agreement, and Community Policy.

Hyzmatymyzdan peýdalanmak bilen, Ulanyjy Şertnamasyndaky şertleri kabul edýärsiňiz. Ylalaşmasaňyz, Hyzmatymyzdan peýdalanmaň.

Bu Şertnama girmek üçin, ýaşaýan ştatyňyzda ýa-da ýurdyňyzda kanuny ýetginjeklik ýaşyna ýeten bolmalysyňyz. Bu Şertnama girseňiz, tabyn bolan ýurisdiksiýaňyzda kanuny ýetginjeklik ýaşyna ýetendigiňizi we şoňa ygtybar edýändigiňizi tassyklaýarsyňyz. Kanuny ýaşa ýetmedik bolsaňyz, ene-ataňyz ýa-da kanuny hossaryňyz size derek bu Şertnama ylalaşyk bildirip biler.

Bu düzgünleriň ählisi käwagt täzelenmegi mümkin; islendik bir özgerişikden habardar bolmak üçin bu sahypa ýygy-ýygydan göz atmalysyňyz. Hyzmatymyzdan peýdalanmaga dowam etseňiz, bu düzgünler bilen ylalaşýandygyňyzy beýan eden bolýaňyz.

BU ŞERTNAMANYŇ ŞU HÖKÜMLERI ÖZ IÇINE ALÝANDYGYNA AÝRATYN ÜNS BERIŇ: (1) ARAÇY MADDASY; (2) BIZE GARŞY KÖPÇÜLIKLEÝIN ŞIKAÝAT ETME HUKUGYNDAN BOÝUN TOWLAMA; (3) WE HYZMATDAN PEÝDALANMAKDAN DÖRÄN BIZE GARŞY BOLUP BILJEK ÄHLI ARZLARYŇYZDAN BOÝUN TOWLAMAGAŇYZ.

Arbitraž, dolandyryjy kanun we ýurisdiksiýa

BU BÖLÜMI ÜNSLI OKAŇ. BU BÖLÜM SUDDA IŞ GOZGAMA HUKUGYŇYZA TÄSIR EDÝÄR.

Chess.com bilen, bu Hyzmat Düzgünleri ýa-da Hyzmatymyza ulaşym bilen bagly bir düşünişmezligiňiz bolsa, onda ikimiz hem şu ýol bilen çözgüt gözlemäge ylalaşýarys:

1. Informal Rezolýusiýa

Bizi şikaýatyňyzdan habardar etmek we şikaýaty biz bilen çözmäge girişmek üçin ilki bilen bize https://support.chess.com/ sahypasyndan ýüz tutarsyňyz. Habaryňyz siziň adyňyzy, bagly hasabyňyzy, adresiňizi, siz bilen habarlaşma ýollaryny we näme etmegimizi isleýändigiňizi öz içine almalydyr. Goldaw toparymyza ýüz tutan günüňizden başlap otuz (30) gün içinde arzyňyzy çözmäge synanşarys ýagşy niýet bilen. Eger arzyňyzy çözmegi başarmasak onda meseläni şu ýollar bilen çözmäge girişeris:

2. Arbitraž

Federal Araçy Akty ("FAA") we federal araçy kanuny, şu Hyzmat düzgünleri üçin ýörgünlidir.

Arbitraž prosedurasy

Chess.com, Legal, 877 E 1200 S #970397, Orem, UT 84907 adresine, U.S. Postal Service hyzmatyndan peýdalanmak bilen, sertifikirlenen poçta iberimi bilen, Niýet barada Duýduryş habaryny ibermelisiňiz. Habaryňyz şeýle bolmalydyr: (a) arzyňyzyň tebigatyny we esaslaryny suratlandyrmaly; we (b) gözleýän ýeňilleşdiriji çäreleriňizi beýan etmeli.

Ondan soňra siz, islendik bir şikaýatyňyzy, bu şertnamada modifirlenen ýörgünli Täjirçilik Araçylyk Düzgünleri we Tüketiji Araçylyk düzgünleri esasynda, jemleýji we baglaýjy Amerikan Araçy Assossasiýasyna ("AAA") tabşyrarsyňyz. AAA düzgünleri şu adresde: http://www.adr.org.

Araçy şu Şertnama tabyndyr. AAA we Araçy, proseduranyň ähli tapgyrynda Iňlisçe çemeleşer. Araçy sözli beýanlary wirtual ýol bilen diňläp biler emma taraplar, ýüz-ýüze diňlemegiň gereklidigi babatda ylalaşsa, onda Araçy diňlemäni Utah Ştatynyň Utah etrabynda ýa-da siziň hemişelik ýaşaýan ýeriňizde geçirer. 2 ýer arasynda siz saýlap bilersiňiz.

Islendik bir karar ýa-da baýrak, Arbityryň düýpli fakltaýyn we kanuny tapyndylarynyň we jemlemelerini hem öz içine alýan, her bir öňe sürmäniň kararyny we baýragyň esasyny öňe sürýän ýazylan bir beýannamany öz içine alar.

Araçy, garşylykly arzlarymyzdan birini ýerine getirmek üçin diňe siz ýa-da Chess.com tarapyndan towakga edilen (we araçynyň ýörgünli baglanşykly delil tarapyndan goldanýar diýen karara gelen) kanuny ýa-da şoňa meňzeş çözgütlerine karar berip biler. Araçy, sizden başga hiçkime Chess.com-a garşy öwez dolma karary berip bilmez.

Gerek görülse, islendik tarap arbitraž kararyny ýa-da serpaýyny islendik bir ýörgünli ýurisdiksiýanyň suduna äkidip biler jemleýji karar hökmünde bolmagy üçin.

Arbitraž tölegleri, Çykdajylar we Aklawçy tölegleri

10 000$ ýa-da has az mukdarda öwez talap edeniňizde, Chess.com, iş gozgama tölegiňiziň we bar bolsa AAA araçylyk çykdajylarynynyň, araçy tölegi de degişli bolmak bilen, size düşen paýynyň derrew öwezini dolar (Araçy siziň arzyňyzyň dereksizdigi ýa-da diňe zeper bermek maksatlydygyna karar bermedikçe). 10 000$-dan köp mukdarda öwez talap edeniňizde - ýa-da AAA Müşderi Araçylyk Düzgünleriniň ýörgünli däl halatynda - AAA Täjirçilik Araçylyk Düzgünlerine görä, araçylyk tölegleri hem dahyl bolmak bilen, araçylyk töleglerini siz we Chess.com arasynda böler.

Araçy, bir tarapyň arzynyň dereksizdigi ýa-da diňe zeper bermek maksatlydygyna karar bermedikçe, bir tarapyň, garşy tarapyň aklawçy töleglerini tölemelidigi barada araçy kararyny bermeli däldir.

Bu bölümdäki hiç bir zat, taraplardan haýsydyr biriniň, maglumat howpsuzlygy, intellektual eýeçiligi ýa-da Hyzmata ejazasyz ulaşymy bilen bagly meseler üçin ownuk arzlar sudunda (uýgun arzlar üçin) ýa-da hukuk sudunda rahatlama çäreleri gözlemegine böwet bolup bilmez.

BU ŞERTLERE DAHYL BOLMAK BILEN, SIZ WE CHESS.COM HERIŇIZ, EMIN TARAPYNDAN SUD ÝA-DA KÖPÇÜLIKLEÝIN ŞIKAÝAT ETMEK HUKUGYNDAN BOÝUN TOWLAÝARSYŇYZ.

ÄHLI ŞIKAÝATLAR TARAPLARYŇ ŞAHSY SYGYMYNDA BOLMALYDYR WE HAÝSYDYR BIR TOPARLAÝYN ÝA-DA WEKILLI DAWANYŇ SYGYMYNDA BOLAN ŞIKAÝATÇY ÝA-DA BIR SYNP DAWASYNDA BOLMALY DÄLDIR WE BIZ BAŞGAÇA YLALAŞMADYKÇA, ARAÇY, BIRDEN ARTYK ADAMYŇ ARZYNY JEBISLEŞDIRIP BILMEZ.

If for any reason a dispute between you and Chess.com proceeds in court rather than in arbitration, then the laws of the State of Utah and the FAA will govern, without regard to or application of any conflict of law provisions or your state or country of residence.

Mundanam daşary, oňa meňzeş islendik jedel üçin, diňe we diňe, Salt Lake County, Utah-da ýa-daABŞ-nyň Utah ştatyndaky Utah etrabyndaky Utah State District Court suduna ýüz tutulmalydyr. Siz, o kazyýetleriň ýurisdikasyna we ýerleşýän ýerine razylyk berýärsiňiz we bu sudlaryň bijaýdygy ýaly närazylyklardan boýun gaçyrýarsyňyz.

3. Alternatiw Iňkär Rezolýusiýasy

Arzyňyz, Chess.com-yň sizi Adyl Oýun syýasatyny bozmaklykda tapandygy barada bolsa, onda, bu ýagdaýy AAA araçylygyna ibermek islemeseňiz, onuň ýerine jemleýji we hökmediji araçylyk karary üçin Adyl Oýun Paneli bilermenleriniň araçylygyna tabşyryp bilersiňiz. Bu panel, bu şertnamanyň 2-nji bölümindäki, AAA Müşderi Araçylyk düzgünleriniň özgerdilen halyndaky Araçylyk düzgünleri astynda karar alar.

Şu Adyl Oýun panel prosedurasy bilen bagly ähli tölegleri we çykdajylary Chess.com tölär (aklawçyňyzyň töleginden daşary). Siz we Chess.com, ähli şertlerde, iki tarap hem öz aklawçysyyň tölegi üçin jogapkär bolar, kimiň utandygyna seretmezden.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master.

Ýumurma

Chess.com-yň sebäpli ýa-da sebäpsiz we öňünden duýdurmazdan Chess.com hasabyňyzy, baglanşykly email adresiňizi we Hyzmata ulaşymyňyzy derrew soňlandyryp biljekdigine razylyk bildirýärsiňiz. Chess.com, bir agzanyň bu şertnama eýermegi başarmadyk ýagdaýyny hem öz içine almak bilen emma onuň bilen çäklenmezden, sebäpli ýa-da sebäpsiz ýagdaýda ol agzanyň hasabyny dolulygyna öz ätiýaçlygynda soňlandyryp biler. Beýle soňlandyrmanyň sebäbi, bular bilen çäklenmezden şu sebäpler bolup biler: (a) Bu Hyzmat Düzgünlerini ýa-da baglanşykly beýleki şertnamalary ýa-da gollanmalary bozmak, (b) kanuny ýerine ýetiriji ýa-da beýleki hökümet organlarynyň towakgalary, (c) siziň towakgaňyz, (d) Hyzmatyň (ýa-da bir parçasynyň) togtadylmagy ýa-da maddy özgerişikler, (e) garaşylmadyk tehniki ýa-da howpsuzlyk meseleleri, (f) uzak wagtlyk hereketsizlik, (g) kezzaplyk ýa-da kanundan daşary işlerinde bolmagyňyz we/ýa-da (h) Hyzmat bilen baglanşykly haýsydyr bir tölegi tölemezligiňiz.

Chess.com hasabyňyzyň soňlandyrylmagy şulary öz içine alýar: (a) Hyzmatdaky ähli tekliplere ulaşymyň öçürilmegi, (b)açarsözüňi we hasabyňyz bilen bagly ýa-da hasabyňyzyň içindäki (şeýlelikde hasabyňyzyň parçasy bolan) faýllar we mazmunlaryň ählisiniň öçürilmegi, (c) Hyzmatdan mundan artyk peýdalanmagyňyzyň gabzalmagy, (d) Adyl Oýun düzgünlerini bozsaňyz, hasabyňyzyň Adyl Oýun Syýasatyny bozmak sebäpli ýapylandygy bilen tagmalamak we awataryňyzy, adyňyzy we şahsy maglumatlaryňyzy hasabyňyzdan öçürmek (emma ulanyjy adyňyzy saklap galmak), (e) bir wakada çykyş edýärkäňiz Adyl Oýun Syýasatyny bozsaňyz, Chess.com hasabyňyz Adyl Oýun Syýasatyny bozmakdan ýapylandygy sebäpli, Waka guramaçysy sizi wakadan diskalifikasiýa edip biler we (f) Jemgyýet Syýasatyny bozsaňyz, hasabyňyzy betpällik üçin ýapyldy diýip tagmalamak we profil awataryňyzy, adyňyzy we şahsy maglumatlaryňyzy hasabyňyzdan öçürmek (emma ulanyjy adyňyzy saklap galmak).

Mundanam daşary, siz, ähli soňlandyrmalaryň diňe Chess.com-yň ätiýaçlygynda amala aşyrylmalydygy bilen we Chess.com-yň, siziň hasabyňyzy soňlandyrmada siz ýa-da baglanşykly email adresi ýa-da Hyzmata ulaşym ýaly islendik bir başga üçünji tarapa jogapkär däldigi bilen ylalaşýar hasap edilersiňiz.

Hasap çäklendirmeleri

Chess.com, e-poçta hatlarynyň, hat tagtasy neşirleriniň ýa-da ýüklenilen beýleki mamzunlaryň Hyzmat tarapyndan saklanjak maksimum gün sany, Hyzmatdaky hasap üsti bilen iberilip ýa-da kabul edilip bilinjek maksimum hat mukdary, Hyzmatdaky hasap üsti bilen iberilip ýa-da kabul edilip bilinjek maksimum hat möçberi, Chess.com serwerlerinde siziň adyňyza paý berilip bilinjek maksimum disk huşy mukdaryny we belli bir döwür üçinde Hyzmata ulaşyp biljek maksimum gezek (we her gezekdäki süre) mukdary hem dahyl bolmak bilen emma bular bilen çäklenmezden Hyzmatyň ulanyşy barada umumy amalyýet we çäkler esaslandyryp biler. Chess.com, Hyzmatdan ýa-da Hyzmat üsti bilen dowam etdirilen ýa-da iberilen haýsydyr bir hatyň ýa-da beýleki habarlaşma esbaplarynyň ýa-da mazmunyň öçürilmegi ýa-da ýatda saklanmazlygy barada jogapkärçiligi we borçlulygy ýokdyr. Chess.com-yň, belli bir döwürde aktiw bolmadyk hasaplary log off etmek hukugyny özünde saklaýar.

Mundanam daşary, Adyl Oýun Syýasatyna laýyklykda, Chess.com saýty, hasabyňyzy ulanmak barada umumy amalyýetler we çäklendirmeler goýup biler, o çäklendirmeler şular bilen çäklenmezden şulary hem öz içine alýar: oýun datalaryňyza we çemeleşigiňize gözegçilik etmek we çemeleşigiňizi şüpheli hasaplanda oýnyňyzy çäklendirmek, sizi bir wakadan öçürmek ýa-da bir waka gatnaşmagyňyzyň öňüni almak.

Chess.com, bu umumy amalyýetleri we çäkleri wagtal-wagtal özgertmek hakyny özünde saklaýar.

Baýraklar

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Islendik bir Bäsleşige gatnaşmak bilen, siz, biziň kompaniýamyzy, kompaniýamyzyň resmi wekillerini, baglanşykly guramalaryny, kömekçilerini, agentliklerini we agentlikleriniň ofiserlerini, müdirlerini, işgärlerini we agentlerini islendik bahadan, zeper çykdajylaryndan, ýitgi talaplaryndan, hereketlerden we Bäsleşige gatnaşmagyňyz we/ýa-da size berilmegi ýa-da berilmändigi mümkin bolan Baýraklar netijesinde siz (ýa-da siziň adyňyza hereket edýän 3-nji taraplardan) tarapyndan getirilen proseduralardan ("Talaplar") boşatmaga, bahasyny ötmäge we zepersiz tutmaga we Chess.com-uň beýle Talaplar bilen bagly islendik jogapkärçiligi üstüne almaýandygyna razylyk berýärsiňiz.

Chess.com, Chess.com-uň makul kontrolyndan daşarda bolan ýagdalar sebäpli, size garşy Bäsleşige gatnaşmagyňyz ýa-da utan Baýragyňyz sebäpli borçlarymyzdan islendik birini ýerine ýetirip bilmändiginde size garşy jogapkär bolmaly däldir.

Şeýlelikde siz, biziň kompaniýamyzy, kompaniýamyzyň kanuny wekillerini, baglanşykly guramalaryny, kömekçilerini, agentliklerini we olaryň ofiserlerini, müdirlerini we işgärlerini ähli harajatlara, ýitgilere, zeperlere, çykdajylara we bu düzgünler, Chess.com Hyzmat düzgünleri, Bäsleşik düzgünleri ýa-da Aýratyn düzgünler astynda ýa-da toparymyz tarapyndan berilen gollanmalary yzarlamazlygyňyz sebäpli ýa-da Bäsleşige gatnaşmagyňyz bilen baglanşykly düzgüni bozmalaryňyz zerarly ýüze çykan Chess.com borçlulykaryna (at-abraý, ýagşy niýet we professional hünärmet harajatlaryny öz içine alýar) garşy eldegrilmesiz saýmaga razylyk berýärsiňiz.

Baýraklaryň gowşurulmagy, Bäsleşijiniň bäsleşige gatnaşmaga uýgunlygy, Bäsleşijiniň özüni alyp barşy, bu düzgünleri, Chess.com ulanyş düzgünlerini, Bäsleşik düzgünlerini ýa-da Aýratyn düzgünleri hem öz içine alýan emma munuň bilen çäklenmeýän, Bäsleşik babatdaky islendik tarap bilen bagly inkärlik ýa-da ylalaşmazlyk ýagdaýynda soňky karar biziň toparymyzda bolmalydyr we Chess.com tarapyndan islendik karar jemleýji bolmalydyr we siziň üstüňizde ýörgünli we siz ýa-da başga bir 3-nji tarap tarapyndan syna ýa-da nägilelige tabyn bolmaly däldir.

Agza çemeleşmesi

Siz Hyzmaty şular üçin ulanmazlyga ylalaşýarsyňyz:

 • bikanun, zyýanly, haýbat atyjy, betpäl, jabjynyjy, kemsidiji, sögünç, aýyp, aç-açan jynsy, pornografik, garalaýyjy, başgalaryň şahsy pynhanlygyna hüjüm ediji, ýigrenç ýa-da rasizmli, etniki ýa-da başga ýoldan nägilelige ýol açýan islendik bir mazmuny ýüklemek, neşir etmek, mail ibermek, geçirmek ýa-da başga ýol bilen elýeter etmek;
 • forumlarda dini, syýasy ýa-da Chess.com toparlaryna, klublaryna, bloglaryna ýa-da Chess.com içindäki ýa-da daşyndaky bir mazmuna agza toplaýjy görnüşler hem dahyl bolmak bilen bilelikde mahabat öz içine alýan ortak teswir, tekst, hat ýa-da çelgi neşir etmek;
 • forumlarda ýa-da islendik bir ortalyk ýerde asyl mazmunyň, oýunyň, makalanyň, blogyň ýa-da forum temasynyň asyl maksadyna baglanşyksyz islendik bir teswir, tekst, hat ýa-da çelgi neşir etmek;
 • kimdir birine ýowuzlyk haýbaty atmak ýa-da özüňize zyýan bermegi öjükdirmek;
 • başga birini "aňtamak" ýa-da başga ýol bilen ynjytmak;
 • Chess.com wekili hem dahyl, emma muň bilen çäkli däl, bolmak bilen islendik bir şahsa ýa-da barlyga öýkünmek ýa-da ýalňyş beýan etmek ýa-da ol şahys ýa-da barlyk bilen gatnaşygyňyzy ýalňyş janlandyrmak;
 • Hyzmat üsti bilen ýetirilen mazmunyň aslyny gizlemek maksady bilen titullaryny üýtgetmek ýa-da beýleki tanadyjylaryny aldawa salmak;
 • islendik bir kanun astynda ýa-da şertnama astynda ýa-da ynamara gatnaşyk astynda hukugyňyz bolmadyk islendik bir mazmuny ýüklemek, neşir etmek, mail ibermek, geçirmek ýa-da başga ýol bilen elýeter etmek;
 • rugsady bolmazdan kimdir biriniň şahsy maglumatyny öz içine alýan ýa-da islendik bir patendi, söwda belgisini, söwda syryny, awtorluk hukugyny, jemgyýetçilik hukuklaryny ýa-da islendik bir tarapyň eýeçilik hukuklaryny bozýan islendik bir mazmuny ýüklemek, neşir etmek, mail ibermek, geçirmek ýa-da başga ýol bilen elýeter etmek;
 • beýle maksat üçin niýetlenen zolaklardan daşarda islendik bir towakga we ygtyýar edilmedik mahabaty, ýaýbaňlandyrma materiallaryny, "musor maillerini," "spam," "zynjyr hatlaryny," piramida shemalaryny," ýa-da beýleki talap formalary ny ýüklemek, neşir etmek, mail ibermek, geçirmek ýa-da başga ýol bilen elýeter etmek;
 • programma wiruslaryny ýa-da opurmak, ýok etmek ýa-da islendik kompýuter programmasyny ýa-da apparaturalaryny ýa-da aragatnaşyk esbaplaryny kesmek, ýumurmak ýa-da çäklendirmek maksady bilen taslanan başga kompýuter kodlaryny, faýllaryny ýa-da programmalaryny öz içine alýan islendik bir materialy ýüklemek, neşir etmek, mail ibermek, geçirmek ýa-da başga ýol bilen elýeter etmek;
 • söhbetiň gidişini kesmek ýa-da beýleki agzalaryň janly wagtly söhbetdeş bolmagyna tersin täsir edýän islendik bir edehätde bolmak;
 • Hyzmaty ýa-da serwerlere ýa-da Hyzmata birigen torlara goşulmak ýa-da opurmak, ýa-da islendik bir talaba, prosedurana, kadalara ýa-da Hyzmata birigen torlar regulýasiýasyna eýermezlik;
 • Hyzmatyň, Chess.com-uň kompýuter ulgamlarynyň ýa-da Chess.com-uň prowaýderleriniň tehniki gowşuruş ulgamlarynyň jemgyýetçilige ýapyk ýerlerine ulaşym, çukalamak ýa-da ulanmak;
 • islendik bir ulgamy ýa-da tory çukalamak, skanirlemek ýa-da ejizligini synamak ýa-da düzgüni bozmak ýa-da islendik bir howpsuzlyk ýa-da kesgitleme ölçeglerini böwsüp geçmek;
 • islendik bir roboty, möýi, saýt gözlegi/yzyna alyjy goýma ýa-da beýleki manual ýa-da awtomatiki desga ýa-da yza almaga proses, indeks, "maglumat gazuw" ulanmak ýa-da Hyzmatyň ýa-da Hyzmatyň mazmunlarynyň nawigasional gurluşyny ýa-da hödürlenişini nusgalamak ýa-da böwsüp geçmek;
 • islendik bir ýörgünli ýerli, döwlet, ählihalk ýa-da halkara kanuny we kanun hökmündäki islendik regulýasiýasny bilgeşleýin ýa-da bilkastlaýyn bozmak; we/ýa-da
 • ýokardaky paragraflarda kesgitlenen gadagan edilen çemeleşme we hereketler bilen beýleki ulanyjylar barada şahsy maglumat toplamak ýa-da ambarlamak.

Siz, islendik bir täjirçilik maksady üçin Hyzmatyň haýsydyr bir bölegini (ulanyjy adyňyz hem dahyl), Hyzmatdan peýdalanmagy ýa-da Hyzmata ulaşymy täzeden döretmezlige, duplikatlamazlyga, nusgalamazlyga, satmazlyga, söwda etmezlige, gaýtadan satmazlyga ýa-da eksplutatirlemezlige razyçylyk berýäňiz. Chess.com hasabyňyzyň geçirüwsizdigine ylalaşýarsyňyz.

Mazmun

Jemgyýetçilikleýin neşir edilen ýa-da şahsy iberilen ähli maglumatlaryň, tekstleriň, programmalaryň, sazlaryň, sesleriň, fotograflaryň, grafikleriň, wideolaryň, hatlaryň, tagleriň ýa-da beýleki materiallaryň ("Mazmun") jogapkärçiliginiň diňe olary iberen şahsa degişlidigine düşünýärsiňiz. Bu diýmek, Hyzmat üsti bilen ýüklän, neşir eden, email iberen, geçiren ýa-da başga ýol bilen elýeter eden mazmunlaryňyz üçin Chess.com däl-de dolulygyna siz jogapkärsiňiz. Chess.com Hyzmat üsti bilen neşir edilen mazmunlary barlagdan geçirmeýär we şeýlelikde mazmunyň takyklygyna, bitewiligine ýa-da hiline kepil geçmeýär. Hyzmatdan peýdalanmak bilen ynjydyjy, haýasyz we nägilelige açyk mazmuna uçrap biljekdigiňizi bilýärsiňiz. E-mail bilen iberilen, ýetirilen ýa-da başga ýol bilen Hyzmat üsti bilen köpçülige elýeterlileşdirilen bir mazmunyň ulanylmagyndan dörän haýsydyr bir ýitgi ýa-da zeper ýa-da mazmundaky nädogrylyk ýa-da kemçilik hem degişli bolmak bilen, emma bu bilen çäklenmezden, Chess.com hiç bir ýagdaýda hiç bir mazmundan jogapkär däldir.

Chess.com-uň mazmunlara öň-syn edip ýa-da etmän biljekdigini emma Chess.com we işgärleri öz ätiýaçlyklarynda mazmuna öň-syn etmäge, mazmuny ret etmäge ýa-da Hyzmatda bar bolan islendik Mazmuny süýşürmäge hukugy (emma borçlulygy däl) bardygyny kabul edýärsiňiz. Öňküleri çäklendirmez, Chess.com we işgärleri bu Hyzmat düzgünlerini bozýan ýa-da başga şekilde nägilelige açyk Mazmuny öçürmäge hukugy bardyr. Chess.com Hyzmatdaky islendik bir ýazgyny islendik bir sebäp bilen öçürip biler we islendik wagtda size borçlulyk bolmazdan hasaplary doňduryp ýa-da soňlandyryp ýa-da yzyna alyp biler. Mundanam daşary, (i) islendik bir amaly kanuny, regulýasiýany, kanuny prosesy ýa-da hökümet towakgasyny kanagatlandyrmak, (ii) ähtimal düzgün bozmalary derňemegi hem öz içine almak bilen Hyzmat düzgünlerini ýerine ýetirmek, (iii) bidüzgünçilik, howpsuzlyk we tehniki meseleleri ýüze çykarmak, gabzamak ýa-da başgaça ýolda gyzyklanmak, (iv) agza goldawy towakgalaryna jogap bermek ýa-da (v) Chess.com-uň, ulanyjylarynyň we jemgyýetiň hukuklaryny, emlägini ýa-da howpsuzlygyny goramak üçin biz islendik maglumata ulaşmak, okamak, saklamak we aýan etmek hukugyny özümizde saklaýarys.

Hyzmatyğ we Hyzmat bilen bagly programmalaryň digital materiallary goramaga mümkinçilik berýän komponentleri öz içine alyp biljekdigine we bu materiallaryň ulanylmagy Chess.com we/ýa-da Hyzmata mazmun üpjün edýän üpjünçiler tarapyndan goýulan düzgünlere tabyndygyna düşünýärsiňiz. Hyzmata goýulan ulanyş şertlerini ýörgünsizleşdirmäge ýa-da böwüsmäge synanyşyp bilmersiňiz. Serwise üpjün edilen islendik bir materialyň bütewiligine ýa-da parçalaýyn ygtyýarsyz gaýtadan döredilmegi, neşir edilmegi, başga ýerlere paýlanmagy ýa-da kommunal sergilenmegi soňuna çenli gadagandyr.

Chess.com ugradan ýa-da ortalyk üçin elýeter eden mazmunyňyz üçin eýeçilik öňe sürmeýär. Emma mazmun neşir etmek ýa-da Hyzmatyň köpçülige açyk ýerlerinde paýlaşmak bilen siz Chess.com-a Hyzmata ugradan ýa-da köpçülige elýeter eden mazmunyňyzy öz içine almaga ýa-da Hyzmatyň köpçülige açyk ýerinde bütindünýä, awtorlyk töleginden azat, dowamly, dolanuwsyz, göçürme mümkinçilikli, hasaba alynan lisenziýaly, sublisenziýa hukukly, ulanmak, paýlaşmak, gaýtadan döretmek, özgertmek, uýgunlaşdyrmak, neşir etmek, terjime etmek, geçirmek, köpçülige açyklykda ýerine ýetirmek we paýlaşmak we şu wagt bilinýän ýa-da soňra ösdürilip bilinjek islendik formatdaky ýa-da serişdedäki mazmun bilen birleşdirmäge razyçylyk berýärsiňiz.

Öwezini dolmak

Hyzmatlar, Hyzmatlary ulanmagyňyz, Hyzmatlara birikmäňiz, Hyzmat şertleri ýa-da başga biriniň hukugyny bozmak bilen iberen, paýlaşan, neşir eden ýa-da başga ýol bilen Hyzmatda elýeterlileşdiren mazmunyňyz üçin 3-nji taraplar tarapyndan emele getirilip bilinjek, makul möçberdäki aklawjy çykdajylary-da dahyl bolmak bilen ähli öňe sürme we talaplara garşy Chess.com-y we subkontraktorlaryny, ofiserlerini, agentlerini, işgärlerini, hyzmatdaşlaryny we lisensorlaryny zyýandan goramaga we ýitgileriniň öwezini dolmaga ylalaşýarsyňyz.

Mahabatçylar bilen gatnaşyklar

Hyzmatda ýa-da hyzmat üsti bilen duş gelýän mahabatçylar bilen, degişli harytlaryň ýa-da hyzmatlaryň tölegi we gowşurylmasy hem dahyl bolmak bilen, habarlaşmalaryňyz ýa-da täjirçilik ylalaşyklaryňyz ýa-da ýaýbaňlandyrmalaryna bolan gatnaşyklaryňyz we beýleki islendik düzgünler, şertler, kepillikler ýa-da beýle gatnaşyk bilen bagly beýanlar dolulygyna siziň we o mahabatçynyň arasyndadyr. Siz, eýle gatnaşyklaryň netijesinde ýa-da Hyzmatdaky eýle mahabatçylaryň barlygyndan dörän haýsydyr bir ýitgiden ýa-da zeperden Chess.com-uň jogapkär ýa-da borçly däldigi bilen ylalaşýarsyňyz.

Hyzmat, ýa-da beýleki 3-nji taraplar, başga Bütindünýä kerebi saýtlaryna ýa-da resurslaryna ugrukdyrma üpjün edip biler. Chess.com-uň beýle saýtlar we resurslar üstünde kontroly ýokdugy sebäpli siz Chess.com, beýle daşarky çykgytlar ýa-da resurslar bardygy üçin jogapkär däldigini; we olary ýaýbaňlandyrmaýandygyny we islendik bir mazmun, mahabat, önüm ýa-da o saýtlarda ýa-da resurslarda bar bolan materiallardan jogapkar we borçly däldigini kabul edýärsiňiz. Siz şeýle-de o saýtlardaky ýa-da resurslardaky islendik bir mazmun, haryt ýa-da serwisleriň ulanylmagyndan dörän ýa-da ulanylmagyndan dörändigi öňe sürülen zeper ýa-da ýitgi üçin Chess.com-uň jogapkär ýa-da borçly bolmaly däldigini kabul edýärsiňiz.

Eýeçilik hukuklary

Ähli haklar, Göçürme haklary, söwda belgileri, ýa-da beýleki islendik bir mülkdarlyk haklary öz içine alýan Hyzmata degişli gyzyklanma Chess.com we lisenziýa eýeleriniň emlägi bolmagyna dowam eder. Ähli söwda belgileri, hyzmat markalary, logolar, söwda atlary we bu ýerde ulanylan Chess.com-a muwap bezegler ählisi Chess.com-yň söwda belgisidir ýa-da hasaba alynan söwda belgisidir. Hyzmatda bellenip geçilen beýleki önüm we kompaniýa atlary degişli eýeleriniň söwda belgileridir. Chess.com bu Hyzmat düzgünlerinde açyk beýan edilmedik ähli haklary özünde saklaýandyr.

Chess.com, nusgalamazlyk, üýtgetmezlik, gözbaş alýan iş döretmezlik, ters inžinerlik etmezlik, tersine düzmezlik ýa-da çeşme koduny nähilidir bir ýol bilen keşt etmäge synanyşmazlyk, satmazlyk, ornaşdyrmazlyk, sublisenzirlemezlik, howpsuzlyk bilen gyzyklanmazlyk ýa-da başga bir hukugy göçürmezlik şerti bilen size obýekt koduny diňe bir kompýuterde ulanmak üçin şahsy, göçürüwsiz we aýratyn bolmadyk ulanma hukugyny berýär. Hyzmata ygtyýarsyz ulaşmak hem dahyl (emma çäkli däl) bolmak bilen, programmany haýsydyr bir edähetde ýa-da formda üýtgetmezligi we programmanyň üýtgedilen wersiýasyny ulanmazlygy kabul edýärsiňiz. Hyzmata ulaşmakda Chess.com tarapyndan üpjün edilen interfeýsden başga hiç bir ýoly ulanmazlygy kabul edýärsiňiz.

Söwda belgisi maglumaty

Ähli CHESS.COM söwda belgileri, hyzmat markalary we beýleki Chess.com logolary, önümleri we hyzmat atlary Chess.com, LLC-niň söwda belgileridir. Öňden Chess.com-dan alynan rugsatsyz bu söwda belgilerini islendik bir ýol bilen ulanmazlyga ýa-da görkezmezlige razylyk berýärsiňiz.

Chess.com başgalarynyň intellektual ülke haklaryna hormat goýýar we Hyzmatdan peýdalanyjylaryň hem şeýtmegine garaşýar. Chess.com, ýazgysy http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf salgysyndaky ABŞ awtorluk hukugy edarasy websaýtynda http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf bolan "Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”)-a" kanunalaýykdyr. DMCA we beýleki ýörgünlikdäki kanunlara tabynlykdaky awtorluk hukugy bozulmalary barada öňe sürülen aýyplamalara jogap bereris. Eger-de haýsydyr bir mazmunymyz awtorluk hukugyny bozmak bilen nusgalanan ýa-da haýsydyr bir ýol bilen ulanylandyr öýdýän bolsaňyz bize şu maglumatlar bilen bilelikde habar ediň:

 • awtorluk hukugy eýesiniň ýa-da olaryň adyna hereket etmäge ygtyýarlandyrylan şahsyň fiziki ýa-da elektronik goly;
 • bozulandygy öňe sürülýän awtorluk hukugynyň tanadyjysy;
 • awtorluk hukugy bozýandygy öňe sürülýän materialyň ýa-da hereketiň tanadyjysy we materialy tapmagymyz üçin ýeterli maglumat (çelgi kimin);
 • salgyňyz, telefon nomeriňiz we email adresiňiz dahyl bolmak bilen siziň habarlaşma maglumatyňyz;
 • siz tarapyndan, materialyň şikaýat edilişi ýaly ulanylmagynyň awtorluk hukugy eýesi, onuň wekili ýa-da kanun tarapyndan ygtyýarlandyrylmandygyna degişli ýagşy niýet ynamyňyz bardygyna degişli beýan; we
 • duýduryşdaky maglumatyň takykdygy we kasamdan dönme jezasynda awtorluk hukugy eýesiniň adyna hereket etmäge ygtyýarlandyrylandygyňyz barada beýan.

Öçürilen mazmunyňyz awtorlyk hukugyny bozmaýandygyna ýa-da bu mazmuny neşir etmäge hukugyňyz bardygyna ynanýan bolsaňyz onda bize şu maglumatlary üpjün etmek bilen garşy-bildiriş iberiň:

 • awtorluk hukugy eýesiniň ýa-da olaryň adyna hereket etmäge ygtyýarlandyrylan şahsyň fiziki ýa-da elektronik goly;
 • fiziki ýa-da elektronik goluňyz (doly kanuny adyňyz bilen);
 • öçürilen Mazmunyň ýa-da ulaşymyň beklenen we öçürilmezden ýa-da beklenmezden ozal mazmunyň ýerleşen ýeriniň tanadyjysy;
 • kasamdan dönme jezasy ýagdaýynda mazmunyň ýalňyşlyk bilen ýa-da mazmunyň ýalňyş tanamalmagy bilen öçürilendigine ýa-da beklenendigine ýagşy niýet ynamyňyz bardygy barada beýan; we
 • adyňyz, salgyňyz, telefon nomeriňiz we email adresiňiz we asyl düzgün bozma duýduryşyny size ýetiren şahsyň serwis prosesini kabul etjekdigiňiz barada beýanyňyz.

Eger-de biz garşy-bildiriş alsak, garşy-bildiriş bir nusgasyny awtorluk hukugy bozulmasyny öňe sürýän şahsa ulaşdyrarys we o şahsa öçürilen mazmunyň çalşyryljakdygyny duýdurarys. Awtorluk hukugy bozulandygyny öňe sürýän asyl şahs mazmun üpjünçisine, agza ýa-da ulanyja garşy sudda dawa açmadygy müddetçe öçürilen mazmun garşy-bildiriş haty gowuşmagyndan 10-14 ýa-da has köp gün soňra Chess.com-uň ätiýaçlygynda çalşyrylyp biliner.

Garşy-duýduryş ibermek, eýäni anyklamak üçin siz we şikaýatçy tarap arasynda kanuny proseduralara eltip biljekdigini ýatda saklaň. Bu proses arkaly ýalňyş ýa-da erbet niýetli aýyplamalar öňe sürseňiz siziň ýurduňyzda size garşy kanuny netijeler döräp biljekdiginden habardar boluň.

Awtorluk hukugyny bozandygy öňe sürülýän mazmuny öň-duýduryşsyz we öz ätiýaçlygymyzda öçürme hukugyny elimizde saklaýarys. Uýgun ýagdaýlarda, ulanyjynyň dowamly awtorluk hukugyny bozýandygy görülse Chess.com-uň ulanyjynyň hasabyny soňlandyrmaga haky bardyr. Hyzmatymyzda awtorluk hukugynyň bozulmagy meselelerine seredýän agentimiz:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84907

Halkara ulanyş

Hyzmat Chess.com-uň ABŞ-daky edaralaryndan üpjün edilýär. Chess.com Hyzmatyň başga ýerleşimlerde elýeterdigi ýa-da uýgundygy barada bir beýany ýokdur. Hyzmata başga ýerleşimlerden ulaşmagy saýlanlar öz yradasy bilen saýlaýarlar we ýerli kanunlar Hyzmat üçin hökümli bolsa hökümiçe uýgunluk üçin özleri jogapkärdir. ABŞ hökümediniň embargo goýan ýa-da "terorist goldaýjy" diýip yglan eden ýurtlaryndan birinde ýerleşen däldigiňizi we ABŞ hökümediniň gadagan eden ýa-da çäklendiren sanawynda däldigiňizi beýan edýärsiňiz we kepil geçýärsiňiz.

KEPILLIKLER INKÄRNAMASY

SIZ ŞULARY AÇ-AÇAN DÜŞÜNÝÄŇIZ WE BULAR BILEN YLALAŞÝARSYŇYZ:

 • HYZMATDAN PEÝDALANMAGYŇYZ ÖZ TÖWEKGELÇILIGIŇIZDE. HYZMAT HIÇ BIR KEPILNAMA BOLMAZDAN "BOLŞY ÝALY" WE "BARYÇA" ÜPJÜN EDILÝÄR. ÝOKARDAKYLARY ÇÄKLENDIRMEZ, CHESS.COM, TITUL KEPILNAMALARY, AWTORLUK HUKUGY KEPILNAMASY, TÄJIRÇILIK WE BELLI BIR MAKSADA UÝGUNLUK ÝALY KEPILNAMALAR HEM DAHYL BOLMAK EMMA BULAR BILEN ÇÄKLENDIRILMEZ, ISLE AÇ-AÇAN, MANY BERILEN ÝA-DA CHESS.COM WEBSAÝTY ÝA-DA HYZMATY BILEN BAGLY RESMI ISLENDIK KEPILNAMA GÖRNÜŞINI RET EDÝÄR.
 • CHESS.COM WE KÖMEKÇILERI, BAGLY ŞEREKETLERI, OFISERLERI, IŞGÄRLERI, AGENTLERI, HYZMATDAŞLARY WE LISENSORLARY (i)HYZMATYŇ SIZIŇ TALAPLARYŇYZY GARŞYLAJAKDYGYNA; (ii) HYZMATYŇ KESILMESIZ, WAGTLY, HOWPSUZ ÝA-DA BIRKEMSIZ BOLJAKDYGYNA; (iii) HYZMATDAN PEÝDALANMAKDAN ALNYP BILINJEK NETIJELERIŇ TAKYK ÝA-DA YGTYBARLY BOLJAKDYGYNA; (iv) ISLENDIK BIR ÖNÜMIŇ, HYZMATYP, MAGLUMATYŇ ÝA-DA SATYN ALYNAN ÝA-DA HYZMATDAN SIZ TARAPYNDAN BAŞGA ÝOLDAN ALYNAN BIR MATERIALYŇ SIZIŇ GARAŞYMLARYŇYZY GARŞYLAJAKDYGYNA; WE (v) ULAŞYM ÝA-DA ÜPJÜNÇÜLIK ÜÇIN ULANYLAN PROGRAMMA DÜZELTILJEKDIGINE KEPIL GEÇMEÝÄR.
 • HYZMATDAN PEÝDALANMAK ARKALY INDIRILEN ÝA-DA BAŞGA USUL BILEN ALYNAN ISLENDIK MATERIAL ÖZ ÄTIÝAÇLYGYŇYZ WE TÖWEKGELLIGIŇIZ BILEN ALYNANDYR WE ŞONUŇ ÝALY MATERIALDAN KOMPÝUTER ULGAMYŇYZA ZYÝAN ÝETIRMEGI ÝA-DA MAGLUMAT ÝITGISI BILEN NETIJELENÝÄN ISLENDIK ZEPERDEN ÝEKE-TÄK JOGAPKÄR SIZ BOLARSYŇYZ.
 • DIL ÜSTI BILEN ÝA-DA HAT ÜSTI BILEN SIZ TARAPYNDAN CHESS.COM-DAN ÝA-DA CHESS.COM ÜSTI BILEN ÝA-DA HYZMATDAN ALYNAN MASLAHAT ÝA-DA MAGLUMAT HYZMAT DÜZGÜNLERINDE AÇ-AÇAN BEÝAN EDILMEDIK KEPILNAMANY DÖRETMEZ.
 • ULANYJYLARYŇ KIÇIJIK GÖTERIMI HYZMATDAN PEÝDALANÝARKA KOMPÝUTER EKRANYNDA BELLI BIR REŇK SHEMASYNA ÝA-DA ARKAFONUNA DUŞ GELSE EPILEPTIK TUTGAÝLARA DUÇAR BOLUP BILÝÄRLER. BELLI ŞERTLER HAT-DA OZAL TUTGAÝY ÝA-DA EPILEPSIÝASY BOLMADYK ULANYJYLARDA HEM ÖŇDEN DIAGNOZ GOÝULMADYK EPILEPTIK SIMPTOMLARY OÝARYP BILER. SIZIŇ ÝA-DA MAŞGALAŇYZDAN KIMDIR BIRINIŇ EPILEPTIK ÝAGDAÝY BAR BOLSA HYZMATDAN PEÝDALANMAZDAN OZAL LUKMANYŇYZA GEŇEŞIŇ. ŞU SIMPTOPMLARDAN HAÝSYDYR BIRINE UÇRASAŇYZ ŞO BADA HYZMATDAN PEÝDALANMAGY BES EDIŇ WE LUKMANYŇYZA GEŇEŞIŇ: BAŞAÝLANMA, ÜÝTGÄN GÖRÜŞ, GÖZ ÝA-DA MUSKUL SILKELENMESI, DUÝGURLYK ÝITGISI, UGRUKDYRYŞ BOZULMASY, ISLENDIK YRADADAN DAŞARY HEREKET ÝA-DA ÇYRPYNYŞLAR.

BORÇLULYK ÇÄKLENDIRMESI

SIZ, CHESS.COM HAT-DA CHESS.COM-A, HYZMATA ÝA-DA HYZMATDA BAR BOLAN ÝA-DA HYZMATA ÝÜKLENEN MAZMUN BILEN BAGLY ZEPERIŇ ÄHTIMALLYGY BARADA DUÝDURYLAN HEM BOLSA, CHESS.COM WE SUBKONTRAKTORLARYNYŇ, HYZMATDAŞLARYNYŇ, OFISERLERINIŇ, IŞGÄRLERINIŇ, AGENTLERINIŇ, ŞÄRIKDEŞLERINIŇ WE LISENSORLARYNYŇ HAÝSYDYR BIR BÄHBIT ÝITGISI, MAGLUMAT ÝITGISI, MERTEBE ÝITGISI, ESBAP ZEPER GÖRMEGI ÜÇIN ÝA-DA GÖNÜMEL, AÝLAWLY, TÖTÄNLEÝIN, AÝRATYN, NETIJELEÝIN ÝA-DA ÇEMELI ZEPERLER ÜÇIN SIZE BORÇLY BOLMALY DÄLDIGINI AÇYKÇA DÜŞÜNÝÄRSIŇIZ WE MUNUŇ BILEN YLALAŞÝARSYŇYZ.

EGER-DE, ISLENDIK BIR SEBÄPDEN, ÝOKARDAKYLARA GARAMAZDAN KAZYÝET BIR ZEPER ÜÇIN CHESS.COM-UŇ BORÇLUDYGYNA HÖKÜM ETSE, BU HYZMAT ŞERTLERINDEN ÝA-DA BU HYZMAT DÜZGÜNLERI BILEN BAGLANŞYKLY ÝA-DA HYZMAT DÜZGÜNLERINIŇ ULANYLMAGYNDAN ÝA-DA HYZMAT DÜZGÜNLERINI ULANMAKDAKY PAŞMAZLYKDAN ÝA-DA HYZMATDAKY ÝA-DA HYZMAT ÜSTI BILEN ELÝETER BOLAN MAZMUNDAN DÖRÄN CHESS.COM-UŇ AGREGAT BORÇLULYGY ÝÜZ AMERIKAN DOLLARYNDAN (U.S. $100.00) ARTYK BOLMALY DÄLDIR.

BU KYSMYŇ ÇÄKLENDIRMELERI, KEPILLIK, ŞERTNAMA, USTAW, NÄHAK (AHMALLYK HEM DAHYL), SARP EDIJINI GORAMAK KANUNY ÝALY ISLENDIK BORÇ ÜÇIN ÝÖRGÜNLIDIR, HAT-DA BU ÝERDE KESGITLENEN SERIŞDE ÖŇE GOÝLAN MAKSADYNY GARŞYLAMAKDA ŞOWSUZ BOLSA HEM.

GAÝRYLYKLAR WE ÇÄKLENDIRMELER

KÄBIR ÝURISDIKSIÝALAR KÄBIR KEPILLIKLERI ÝA-DA ÇÄKLENDIRMÄNI ÝA-DA TÖTÄNLIKDEN ÝA-DA NETIJÄ HÖKMÜNDE DÖRÄN ZEPERLERI DAŞARDA TUTMANY DAŞARDA TUTMAGA RUGSAT BERMEÝÄR. ŞEÝLELIKDE, ÝOKARDAKY KÄBIR ÇÄKLENDIRMELER SIZ ÜÇIN ÝÖRGÜNSIZ BOLUP BILER.

Hyzmat düzgünlerine üýtgetmeler

Bu bu şertleri islendik wagtda täzelemegimiz mümkin we iň täze wersiýasyny www.chess.com-da neşir ederis. Wajyp özgertme edendigimiz barada karara gelsek, size hasabyňyzy registrasiýa eden wagtyňyz bize beýan eden emailiňize mail ibermek arkaly ýa-da hyzmat üsti bilen bildiriş neşir etmek arkaly duýdurarys. O üýtgemeler ýörgünlilige girenden soňra hem Hyzmata ulaşmaga dowam etseňiz özgerdiler Hyzmat şertlerine tabyndygyňyzy kabul edýärsiňiz.

Umumy maglumat

Hyzmat düzgünleri siz we Chess.com arasyndaky ylalaşygy emele getirýär we siz we Chess.com arasyndaky ozalky ylalaşyklar ýerine geçmek bilen hyzmatdan peýdalanyşyňyza häkimlik edýär. Bu hyzmat düzgünleri hyzmat babatda siz we Chess.com arasynda bitin we aýratyn ylalaşykdyr we bu hyzmat düzgünleri hyzmat babatda ozalky ylalaşyklardan öňde gelýär we olaryň ýerini alýar (Chess.com bilen araňyzda göz-görtele goşmaça ýa-da bularyň ýerine baglaşylan aýry ylalaşyklardan daşary). Bu hyzmat düzgünleriniň haýsydyr bir maddasy ýörgünsizleşdirilse Hyzmat düzgünleriniň dowamy doly güýjünde we täsirinde ýörgünliligine dowam eder. Bu Hyzmat düzgünleri we berilen hukuklar we alynan borçlar siz üçin hiç bir ýol bilen geçirüwsizdir, başgasyna berilip bilinmez ýa-da wekilçilik etdirilip bilinmez. Chess.com bu Hyzmat düzgünlerini erkinlik bilen belläp biler we siz, mazmun hakdaky haklary hem öz içine almagy bilen, Chess.com-a lisansirlenen aň-düşünje mülkiýet haklarynyň siziň razyçylygyňyz bolmazdan Chess.com-uň emeldaryna geçirip biljekdigi bilen aç-açan razylyk bildirýärsiňiz. Chess.com-yň TOS-uň haýsydyr bir hukugyny ýa-da hökümini ýerine ýetirmekdäki ýa-da mejbur etmekdäki şowsuzlygy siz üçin dänme hukugyny ýa-da hökümine ýol açýan däldir.