Pynhanlyk syýasaty

Bu tekst diňe bir maglumat beriji terjimedir. Kanuny taýdan ýörgünli ýeke-täk wersiýa Iňlisçe elýeterdir.

Ýörgünlilik başlangyjy: December 19, 2019

Chess.com, LLC ("bize", "biz" ýa-da "biziň") chess.com websaýtyny we chess.com mobil goýmasyny ("Hyzmat") işledýär.

Bu sahypa size, Hyzmatymyzdan peýdalananyňyzda emele gelýän şahsy maglumatlaryň toplanyşy, ulanyşy we aýan edilişi barada we o maglumatlar bilen bagly kararlaryňyz barada maglumat berýär.

Maglumatyňyzy Hyzmat üpjün etmek we Hyzmaty ösdürmek üçin ulanýarys. Hyzmatdan peýdalanmak bilen, şu syýasat boýunça maglumat toplanmasy we ulanylmasyna razyçylyk berýärsiňiz. Bu Pynhanlyk syýasatynda başgaça kesgitlenmedikçe, bu Pynhanlyk syýasatynda ulanylan şertler biziň Düzgünler we Şertlerimizdäki şertler bilen şol bir mana eýedir.

Kesgitlemeler

Hyzmat

Hyzmat, bu Chess.com, LLC tarapyndan işledilýän chess.com websaýty we chess.com mobil goýmasydyr

Şahsy maglumat

Şahsy maglumat diýmek diri bir adam barada o maglumat (o maglumat we eýeçiligimizdäki ýa-da eýeçiligimize geljek beýleki maglumatlar) üsti bilen tanap boljak maglumat diýmekdir.

Ulanyş maglumaty

Ulanyş maglumaty ýa Hyzmaty ulanmakdan emele getirilmeginden ýa-da hyzmat infrastrukturasynyň özünden awto-ýygnalýar (mysal üçin, sahypa zyýaratynyň süresi).

Kukiler

Kukiler siziň enjamyňyzda (kompýuter ýa-da mobil) ambarlanýan maglumat bölejikleridir.

Data kontrolýor

Maglumat Kontrolýor, bu islendik bir şahsy maglumatyň haýsy maksat we edähet bilen prosessirlenýändigini we prosessirlenmelidigini (ýeke özi ýa-da başgalar bilen bilelikde) kesgitleýän tebigy ýa da kanuny şahysdyr. Bu Pynhanlyk Syýasatynyň maksady üçin biz siziň şahsy maglumatyňyzyň Maglumat Kontrolýorydyrys.

Maglumat prosessorlar (Serwis prowaýderler)

Maglumat Prosessor, bu, Maglumat Kontrolýor adyna maglumatlary prosessirleýän islendik bir tebigy ýa-da kanuny, Serwis Prowaýderlary hem öz içine alýan, adamdyr. Siziň maglumatlaryňyzy has jaýdar prosessirlemek üçin dürli Maglumat Prosessirleýji bilen işleşip bileris.

Maglumat eýesi (ýa-da ulanyjy)

Maglumat eýesi biziň Hyzmatymyzdan peýdalanýan we maglumatyň degişlilik edýän islendik bir diri şahsyýeti.

Maglumat ýygnaýyş we ulanyş

Size Hyzmatymyzy üpjün etmek we ösdürmek üçin dürli maksatly birnäçe görnüşli maglumat toplaýarys.

Toplanýan maglumat görnüşleri

Şahsy maglumat

Hyzmatymyzy ulanýarkaňyz, sizden siz bilen habarlaşyp bilmek ýa-da sizi anyklap bilmek üçin bizi sizi tanadyp biljek şahsy maglumat bilen üpjün etmegiňizi sorap bileris. Sizi tanadyp biljek maglumatlar şular bolup biler (bular bilen çäkli däldir):

 • Talap edilen maglumat (chess.com ulanyjy ady we email adress, Google public ID ýa-da Facebook public ID)
 • Opsiýonal maglumat (At, familiýa we beýleki suratlandyrmalar)
 • Kukiler we ulanyş maglumaty

Şahsy maglumatyňyzy, habarlar, marketing ýa-da ýaýbaňlandyrma materiallary we sizi gyzyklandyryp biljek maglumatlary size ýetirmek üçin ulanmagymyz mümkin. Bulardan haýsydyr birini ýa-da ählisini, abunalykdan çyk düwmesine bilen ýa-da iberilen emailde üpjün edilen instruksiýalara basmak bilen ýa-da biz bilen habarlaşmak bilen bekläp bilersiňiz.

Ulanyş maglumaty

Hyzmatymyza ulaşaňyzda ýa-da mobil desga üsti bilen ulaşaňyzda brauzeriňiz bize iberýän maglumatlaryny hem toplaýarys ("Ulanyş maglumaty").

Ulanyş maglumaty siziň kompýuteriňiziň Internet Protokol adresi (IP adres), brauzer görnüşi, brauzer wersiýasy, Hyzmatymyzdan zyýarat eden sahypalaryňyz, zyýarat senäňiz we sagadyňyz, o sahypalarda geçiren süräňiz, taýsyz desga tanadyşy we beýleki diagnostik maglumatlar ýaly maglumatlary öz içine alyp biler.

Hyzmata mobil desgadan ýa-da mobil desga üsti bilen ulaşaňyzda bu ulanyş maglumaty mobil desga görnüşiňiz, mobil desgaňyzyň taýsyz ID-si, mobil desgaňyzyň IP salgysy, mobil işletme ulgamyňyz, ulanýan mobil internet brauzeriňiz, desga tanadyjyňyz we beýleki tanadyjy maglumatlaryňyz ýaly maglumatlary öz içine alyp biler.

Kukiler maglumatyny yzarlamak

Hyzmatymyzdaky hereketleri yzarlamak we belli maglumatlary saklamak üçin kukileri we meňzeş aňtaýjy tehnologiýalary ulanýarys.

Kukiler taýsyz anonim tanadyjylary öz içine alyp biljek kiçijik maglumat mukdarydyr. Kukiler websaýtdan siziň brauzeriňize iberilýär we enjamyňyzda ambarlanýar. Hyzmatymyzy ösdürmek we derňemek üçin şeýle-de ulanylýan yzarlaýjy tehnologiýalar maýaklar, tägler we maglumat yzarlaýjy we ýygnaýjy ýazgylardyr.

Brauzeriňize ähli kukileri ret etmäge ýa-da kuki ulanylýandygy barada bildiriş bermäge tabşyryk berip bilersiňiz. Emma eger-de siz kukileri kabul etmeseňiz Hyzmatymyzyň käbir bölümlerini ulanyp bilmersiňiz.

Ulanýan kukilerimizden mysallar:

 • Sessiýa kukileri. Sessiýa kukilerini sizi Hyzmatymyzda log in ýagdaýda saklamak üçin ulanýarys.
 • Ileri tutma kukileri. Ileri tutma kukilerini siziň ileri tutmalaryňyzy we dürli sazlamalary ýatda saklamak üçin ulanýarys.
 • Howpsuzlyk kukileri. Howpsuzlyk kukilerini howpsuzlyk maksatlary üçin ulanýarys.
 • Mahabatlandyrma kukileri. Mahabatlandyrma kukileri size we gyzyklanmaňyza dahylly mahabatlar bilen size hyzmat etmek üçin ulanylýar. Bulary Google ad and content network privacy policy sahypasyny http://www.privacychoice.org/companies  ýa-da  http://www.aboutads.info/choices salgylaryny zyýarat etmek bilen bekläp bilersiňiz. Bu çemeleşmä görä mahabatlandyrma praktikasy barada has köp öwrenmek üçin ýa-da muny beklemek üçin www.networkadvertising.org salgysyny zyýarat edip bilersiňiz.

Maglumatyň ulanymy

Chess.com, LLC birigen maglumatlary dürli maksatlar üçin ulanýar:

 • Görýän mahabatlaryňyzy we mazmunyňyzy şahsylaşdyrmak üçin
 • Hyzmatymyzy dowam etdirmek we üpjün etmek üçin
 • Hyzmatlarymyzdaky üýtgetmeler barada size maglumat bermek üçin
 • Hyzmatymyzyň interaktiw aýratynlyklaryndan peýdalanmaga karar alanyňyzda size beýtmäge ýol bermek üçin
 • Müşderi goldawyny üpjün etmek üçin
 • Hyzmatymyzy ösdürmek üçin derňew ýa-da gymmatly maglumat ýygnamak üçin
 • Hyzmatymyzyň ulanylyşyna gözegçilik etmek üçin
 • Tehniki meseleleri aňmak, gabzamak we gidermek üçin
 • Beýle maglumat almazlygy seçmedigiňiz mütdetçe eýýäm satyn alan ýa-da ulanýan hyzmatlaryňyza meňzeş biz tarapyndan hödürlenilýän beýleki harytlar, hyzmatlar we wakalar barada täzelik habarlary, aýratyn teklipler we umumy maglumat üpjün etmek üçin
 • Içerki we daşarky müşderilerimiz üçin umumy ulanyjy jemgyýetimiz barada gözleg amala aşyrmak we agregatly we anonimleşdirilen report we gözleg amala aşyrmak üçin.

Ýewropa Ykdysady Sebitinden (EEA) bolsaňyz Chess.com, LLC-niň maglumatlaryňyzy ulanmak we ýygnamak üçin bu Pynhanlyk Syýasatyndaky kanuny esasy ýygnaýan size degişli şahsy maglumatymyz we olary ýygnaýan kontekstymyza baglydyr.

Chess.com, LLC şahsy maglumatyňyzy şu sebäpler üçin gaýtadan işläp biler:

 • Siz bilen şertnama baglanmagymyz gerek
 • Bize şular üçin rugsat berdiňiz:
 • Töleg prosessirleme maksady üçin
 • Kanuna eýermek üçin

Maglumat sakçylygy

Chess.com, LLC şahsy maglumatlary şu Pynhanlyk kadalarynda kesgitlenilen maksatlar geregi zerur boldugy müddetçe ýatda saklar. Şahsy maglumatyňyzy kanuny hökmanylyklara (mysal üçin, ýörgünlikdäki kanunlara uýmak üçin şahsy maglumatyňyzy saklamagymyz talap edilýän bolsa) uýmak, düşünişmezlikleri çözmek we kanuny ylalaşyklarymyzy we kadalarymyzy ýerine ýetirmek maksady bilen saklarys.

Chess.com, LLC ulanyş maglumatlaryny içerki derňew maksatlary üçin ulanma hukugyna hem eýedir. Ulanyş maglumatlary adatça maglumat howpsuzlygymyzy berkitmek ýa-da Hyzmatymyzyň işlemekligini ösdürmek ýa-da has uzyn wagt saklamaga kanuny taýdan hökmanlykdan daşary gysga wagtlygyna ýatda saklanylýar.

Maglumat geçirilmesi

Şahsy maglumatlaryňyz hem dahyl bolmak bilen siziň maglumatlaryňyz, ýerleşýän ştatyňyzyň, welaýatyňyzyň, ýurduňyzyň ýa-da beýleki hökümet ýurisdiksiýalaryňyzdan tapawutly maglumat gorama kanunlary bolan ýerdäki bir ýerleşimdäki kompýuterler geçirilip we şol ýerde saklanyp biler.

Siz ABŞ-dan daşarda ýerleşýän bolsaňyz we bize maglumat üpjün etmegi saýlan bolsaňyz, biziň şahsy maglumat hem dahyl bolmagy bilen maglumatlary ABŞ-a göçürýändigimizi we o ýerde prosessirleýändigimizi ýadyňyzda saklaň.

Eýle maglumat tabşyrmagyňyz bilen dowam eden bu Pynhanlyk syýasatyna razyçylygyňyz o geçirişe ylalaşygyňyzy aňladýar.

Chess.com, LLC siziň maglumatlaryňyza şu Gizlinlik syýasatyna uýumly ýagdaýda howpsuz çemeleşilýändigine we şahsy maglumatyňyzyň kanunalaýyk barlaglar gerekdirmedigi müddetçe başga guramalar ýa-da ýurtlar bilen paýlaşylmajakdygyna güwä geçmek üçin gerekli ähli makul ädimleri äder.

Maglumat aýan edilmesi

Biznes transaksiýasy

Eger Chess.com, LLC birleşmä, satylyga ýa-da emläk satyşyna gitse siziň şahsy maglumatyňyz göçürilip biliner. Şahsy maglumatyňyz göçürilmezden we başga bir Pynhanlyk syýasatyna tabyn bolmazdan ozal size duýdurarys.

Kanun ýerine ýetirmesi üçin aýan etmek

Käbir ýagdaýlarda kanun tarapyndan talap edilende ýa-da jemgyýetçilik awtoritetleri (kazyýet ýa-da hökümet agenstwasy) tarapyndan gelen ýörgünli towakgalarda Chess.com, LLC siziň şahsy maglumatyňyzy aýan etmegi gerekip biler.

Kanuny talaplar

Chess.com, LLC şeýle hereketiň gereklidigine ýagşy niýet bilen ynanyp şahsy maglumatyňyzy aýan edip biler:

 • Kanuny borçlulyga eýermek üçin
 • Chess.com, LLC-niň emlägini we hukuklaryny goramak üçin
 • Hyzmatymyza birikmedäki potansiýal kemçilikleri gabzamak ýa-da derňemek üçin
 • Hyzmatyň ulanyjylarynyň we jemgyýetiň şahsy howpsuzlygyny goramak üçin
 • Kanuny borçlulyga garşy goramak üçin

Maglumat howpsuzlygy

Maglumatyňyz biziň üçin wajypdyr emma hiç bir internet üsti bilen amala aşyrylan tölegiň ýa-da elektronik ambarlamanyň hiç bir görnüşiniň 100% howpsuz däldigini ýatda saklaň. Şahsy maglumatyňyzy goramak üçin täjirçilik taýdan kanunalaýyk ýollary ulanmaga urunsak-da maglumatyň absolýut howpsuzlygyna kepil geçip bilmeris.

"Yzarlama" signallary

"Yzarlama (DNT)" funksiýasyny goldamzok. Yzarlama funksiýasy web brauzeriňizde web saýtlaryna yzarlanmak islemeýändigiňizi duýdurmak üçin sazlap biljek ileri tutmaňyzdyr.

Yzarlama funksiýasyny web brauzeriňiziň Ileri tutmalar ýa-da Sazlamalar sahypasyny zyýarat etmek bilen açyp ýa-da bekläp bilersiňiz.

General Data Protection Regulation (GDPR) astynda siziň Maglumat gorama hukuklaryňyz

Eger siz Ýewropa Ykdysady Zolagynda (EEA) ýaşaýjy bolsaňyz siziň belli bir gorag hukuklaryňyz bar. Chess.com, LLC size şahsy maglumatyňyzy dogrulatmak, özgertmek, öçürtmek we çäklendirtmek babatda rugsat bermek üçin gerekli ädimleri ätmegi maksat edinýär.

Size degişli nähili şahsy maglumatlarymyz bardygy barada maglumat almak isleýän we bu maglumatyň ulgamymyzdan öçürilmegini isleýän bolsaňyz biz bilen habarlaşyň.

Chess.com hasap maglumatyňyzy islendik wagt üýtgedip bilersiňiz. Belli ýagdaýlarda, şu maglumat goragy hukuklaryna eýesiňiz:

 • Bizdäki size degişli maglumata ulaşym, täzelemek ýa-da öçürmek hukugyňyz. Haçan mümkin edilse-de, gönüden hasap sazlamalaryňyz bölümi arkaly şahsy maglumatyňyza ulaşyp, täzeläp we öçürilmegini talap edip bilersiňiz.
 • Dogrultmak hukugy. Maglumatyňyz nädogry ýa-da kem bolsa dogrultmaga hakyňyz bardyr.
 • Nägilelik bildirme hukugy. Şahsy maglumatyňyzy prosessirlemegimize nägilelik bildirme hukugyňyz bar.
 • Çäklendirme hukugy. Şahsy maglumatyňyzy prosessirlemegimizi çäklendirmegimizi talap etme hukugyňyz bardyr.
 • Maglumat göçürme hukugy. Siz barada bizdäki maglumatyň size rejeli, maşynka-okaýan we ýaýran formatynda üpjün edilmegine hukugyňyz bar.
 • Razyçylygy yzyna almak hukugy. Chess.com, LLC Şahsy maglumatyňyzy prosese goýmak üçin siziň razyçylygyňyza daýanýan ýerinde razyçylygyňyzy yzyna almaga islendik wagtda hakyňyz hem bar.

Eýle towakgalara jogap bermezimizden ozal sizden şahsyýetiňizi tassyklamagy sorap biljekdigimizi ýatda saklaň.

Siziň şahsy maglumatyňyzy toplamagymyz we ulanmagymyz barada Maglumat Goraýyş Awtoritetine şikaýat etmäge hukugyňyz bar. Has köp maglumat üçin, Ýewropa Ykdysady Zolagyndaky (EEA) ýerli maglumat gorama awtoritetiňize geňeşip bilersiňiz.

Serwis prowaýderler

Maglumat prosessirleýjileri hem öz içine almak bilen Serwisimizi ("Serwis prowaýder") biziň adymyza ýerine ýetirmegi, Serwis bilen bagly hyzmatlary amala aşyrmagy ýa-da Serwisimiz nähili ulanylýandygyny derňemekde ýardam etmegi üçin 3-nji tarap şereketleri we şahslary işe alyp bileris.

Bu 3-nji taraplar siziň şahsy maglumatyňyza diňe biziň adymyza işlem amala aşyrmak üçin ulaşymy bar we maglumatyňyzy aýan etmezlige ýa-da başga bir maksat üçin ulanmazlyga borçlydyrlar.

Analitika

Hyzmaty gözegçilik astynda saklamak we derňemek üçin 3-nji tarap Serwis prowaýderler ulanmagymyz mümkin.

Amplitude

Amplitude websaýt trafigini yzarlaýan we hasabat berýän websaýt derňewi hyzmatydyr. Bu hyzmat toplanan maglumatlary ulanýar we Hyzmatyň ulanylyşyna gözegçilik edýär.

Mahabatlandyrma

Hyzmatymyzy goldamak we dowam etdirmek üçin size mahabat görkezmek maksady bilen 3-nji tarap Serwis prowaýderler ulanyp bileris.

Google AdSense DoubleClick Cookie

3-nji tarap satyjy hökmünde Google hyzmatymyzda mahabat üpjün etmek üçin kukileri ulanýar. Google-yň DoubleClick kukini ulanmagy oňa we hyzmatdaşlaryna ulanyjylara Hyzmatymyza ýa-da internetdäki beýleki websaýtlaryna bolan zyýaratyna görä mahabat üpjün etmegine ýol açýar.

Gyzyklanma esasly mahabatlandyrma bolan DoubleClick kukisini ulanmagy Google Ads Settings web sahypasyny zyýarat etmek bilen bekläp bilersiňiz: http://www.google.com/ads/preferences.

Tölegler

Hyzmat üsti bilen tölegli önümler we/ýa-da hyzmatlar ýetirip bileris. Beýle ýagdaýlarda, tölegi amala aşyrmak üçin 3-nji tarap hyzmatlardan (m.ü: töleg prosessorlar) peýdalanýarys.

Töleg kart detallaryňyzy ambarlamarys ýa-da toplamarys. O detallar, siziň maglumatyňyzyň ulanyşy olaryň öz Pynhanlyk Syýasatlary boýunça dolandyrylýan 3-nji tarap töleg prosessorlaryna geçirilýär. Bu töleg prosessorlary Visa, Mastercard, American Express we Discover ýaly markalaryň ortak tagallasy bolan PCI Security Standards Council tarapyndan dolandyrylýan PCI-DSS standartlara eýerýär. PCI-DSS töleg maglumatlarynyň howpsuz işledilmegine kepil bolmaga ýardam berýär.

Işleşýän töleg prosessorlarymyz:

Apple store In-App tölegler

Olaryň Pynhanlyk syýasaty https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww sahypasynda görlüp biliner

Google Play Goýma-içi tölegler

Olaryň Pynhanlyk syýasaty https://www.google.com/policies/privacy sahypasynda görlüp biliner

Adyen

Olaryň Pynhanlyk syýasaty https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions sahypasynda görlüp biliner

PayPal

Olaryň Pynhanlyk syýasaty https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full sahypasynda görlüp biliner

Hyzmatyňyz biz tarapyndan işledilmeýän beýleki saýtlara çelgi saklap biler öz içinde. 3-nji tarap çelgilere tyklasaňyz o saýta ugrukdyrylarsyňyz. Zyýarat eden her saýtyňyzyň pynhanlyk syýasatyna göz gezdirmegi maslahat berýäris.

3-nji tarap saýtlaryň ýa-da hyzmatlaryň mazmuny, pynhanlyk syýasaty ýa-da ýörelgeleri barada kontrolymyz we jogapkärçiligimiz ýok.

Çagalaryň pynhanlygy

Chess.com 18 ýaşyndan aşakdaky hiç kimi ("Çagalary") Hyzmatymyzdan peýdalanmagy üçin nyşana almaýarys.

18 ýaş astyndakylardan şahsy tanamaga ýol açyp biljek maglumatlary bilkastdan ýygnamaýarys. Ene-ata ýa-da hossar we çagalaryňyzyň bize şahsy maglumat üpjün edendiginden habardar bolsaňyz biz bilen habarlaaşyň. Çagalardan ene-ata razyçylygyna tassyklama bolmazdan maglumat toplan bolsak ol maglumaty serwerlerimizden öçürmek üçin gerekli ädimleri ädýäris.

KALIFORNIÝA ÝAŞAÝJYLARY ÜÇIN PYNHANLYK DUÝDURYŞY

Bu Kaliforniýa ýaşaýjylary üçin Pynhanlyk duýduryşy Pynhanlyk syýasatymyz içine alynýan maglumatlara goşmaçadyr we diňe Kaliforniýa ýaşaýjysy bolan zyýaratçylara, ulanyjylara we Kaliforniýada ýaşaýan beýleki kişiler üçin ýörgünlidir. Bu duýduryşy 2018-nji ýylyň Kaliforniýa müşderi pynhanlygy aktyna (CCPA) uýmak üçin kabul edýäris. CCPA-da kesgitlenilen islendik bir adalga bu duýduryşda-da şol bir mana eýedir.

Hukuklaryňyz we ileri tutmalaryňyz

CCPA müşderilere (Kaliforniýa ýaşaýjysy müşderilere) şahsy maglumatlary bilen bagly kesgitli hukuklar üpjün edýär. Kaliforniýa ýaşaýjylary üçin Pynhanlyk duýduryşy maksatlary üçin, şahsy maglumatlar "Şahsy maglumatlary", "Ulanyş maglumatlary", we Kukileri" öz içine alýar bu Pynhanlyk syýasatynda kesgitlenişi ýaly. Bu bölüm siziň CCPA hukuklaryňyzy we olaryň berjaý edilişini suratlandyrýar.

Kesgitli maglumata ulaşym we Maglumat ykjamlandyrma hukuklary

Soňky 12 aýda size biz tarapyndan ýygnalan we towakga bolmazdan CCPA astynda gaýrytutma hökmünde görkezilmedik size degişli maglumatlary aýan etmegimizi towakga etmäge hukugyňyz bardyr.

Towakga hukuklaryn öçür

Käbir gaýragoýmalardan daşary, sizden ýygnan we saklamaga dowam edýän şahsy maglumatlaryňyzdan islendigininiň öçürilmegini towakga etme hukugyňyz bar.

Ulaşym, Maglumat göçürilmesi we öçürme hukuklarynyň ýerine ýetirilmesi

Ýokarda suratlandyrylan ulaşym, maglumat göçürilmegi we öçürme hukuklaryndan peýdalanmak üçin bize şu ýol arkaly tassyklanyp biljek müşderi towakgasy iberiň:

Telefon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
E-poçta: support@chess.com
Poçta adresi:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 94097

Tassyklanyp bilinýän bolmak üçin maglumatyňyz şeýle bolmaly:

 • Bizi, siziň şahsy maglumat ýygnan adamymyzdygyňyza ýa-da ygtyýarly wekilidigiňize göz ýetirmäge ýeterli maglumat bilen üpjün ediň.
 • Towakgaňyzy bize jaýdar göz ýetirmek, gözden geçirmek we jogap berme mümkinçiligi berjek ýeterlik maglumat bilen beýan ediň.

Bu talaby etme hakyňyz bolan şahsyýetiňizi ýa-da awtoritetiňizi tassyklap bilmesek we şahsy maglumatyň size degişlidigini tassyklap bilmesek siziň towakgaňyza jogap berip ýa-da şahsy maglumat bilen üpjün edip bilmeris.

Diňe siz ýa-da Kaliforniýa Döwlet Sekretary üsti bilen ygtyýarlandyran wekiliňiz siziň şahsy maglumatyňyz barada tassyklanmaly müşderi towakgasy edip biler. 18 ýaşyna ýetmedik çagaňyz üçin hem müşderi towakgasy edip bilersiňiz.

Gaýry-diskriminasiýa

CCPA hukuklaryňyzdan peýdalanandygyňyz üçin size garşy diskriminasiýa bolmaz. CCPA tarapyndan rugsat berilmedikçe biz asla: (i) haryt we hyzmatlary ret etmeris; (ii) inderim/skidka bermek ýa-da başga bahbitler ýa-da jerime kesmek arkaly harytlar ýa-da hyzmatlar üçin tapawutly baha kesmeris; (iii) tapawutly hilde haryt ýa-da hyzmat bilen üpjün etmeris; ýa-da (iv) harytlar we hyzmatlar üçin tapawutly baha ýa-da tapawutly hilde haryt ýa-da hyzmat alyp biljekdigiňiz barada gürrüň etmeris.

Şahsy maglumatyňyzy satmak

Şahsy maglumatyňyzy 3-nji taraplara täjirçilik we telekeçilik maksatlary bilen bu Pynhanlyk Syýasatyndan öňki 12 aýda "satmak" adalgasynyň CCPA-de kesgitlenişi ýaly düşünjede satmadyk we satmaýarys.

Ýygnaýan, Ulanýan we Aýan edýän şahsy maglumatlarymyz

CCPA CCPA astynda goralýan şahsy maglumatlaryň kategoriýalaryny kesgitleýär. Aşakdaky çyzgy ýygnaýan şahsy maglumatlarymyzyň kategoriýalary we çeşmeleri barada maglumat berýär. Ýygnaýan we soňky 12 aý dowamynda ýygnan şahsy maglumatlarymyz barada goşmaça maglumat üçin Pynhanlyk Syýasatymyzyň Ýygnalýan maglumatlaryň görnüşleri bölümine serediň. Şahsy maglumatlary Pynhanlyk Syýasatamyzyň "Maglumat ulanylyşy"bölüminde beýan edilişi ýaly söwda/täjirçilik maksatlary üçin ulanýarys. Şahsy maglumatlaryňyzy nähili paýlaşýandygymyz barada maglumat üçin Pynhanlyk Syýasatymyzyň "Maglumatyň aýan edilmegi", "Serwis prowaýderlar", "Analitika" we Mahabatlandyrma" bölümlerine serediň.

Şahsy maglumat kategoriýasy Bu kategoriýada ýygnalýan ŞM-lar ŞM çeşmeleri
 1. Kimlik kesgitleýjiler
 • Hakyky at ýa-da lakam
 • Internet Protokol adres(ler)i
 • Email adres
 • Hasap ady (ulanyjy ady) ýa-da ş.m. kimlik
 • Mobil janly habar žetonlary
 • Kesgitli küşt serwislerine dahyll 3-nji tarap kimlik tanaýjylar (USCF ýa-da FIDE ID nomeri) käbir hasaplar üçin ýygnalyp biliner
 • Bize üpjün edýän maglumatlaryňyz
 • Sizden awto-ýygnaýan maglumatlarymyz
 • 3-nji şahys Serwis Prowaýder
 1. Kaliforniýa Müşderi Hasabaty statiýasynda sanawa alynan şahsy maglumat kategoriýalary (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • degişli däl
 • degişli däl
 1. Kaliforniýa we federal kanun esasyndaky goragly synplandyrma harakteristikalary
 • degişli däl
 • degişli däl
 1. Täjirçilik maglumaty
 • degişli däl
 • degişli däl
 1. Biometrik maglumat
 • degişli däl
 • degişli däl
 1. Internet ýa-da ş.m. meňzeş network hereketi
 • Diňe chess.com-daky geçmişi keşt et
 • Sizden awto-ýygnaýan maglumatlarymyz
 • 3-nji şahys Serwis Prowaýder
 1. Geoýerleşim maglumaty
 • degişli däl
 • degişli däl
 1. Sensor maglumatlar
 • degişli däl
 • degişli däl
 1. Professional ýa-da iş beriji bilen bagly maglumat
 • degişli däl
 • degişli däl
 1. Gaýry-kommunal bilim maglumaty (Maşgala bilim hukuklary we pynhanlyk akty (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99) boýunça)
 • degişli däl
 • degişli däl
 1. Beýleki şahsy maglumatlardan çykarylan netijeler
 • degişli däl
 • degişli däl

HABARLAŞMA MAGLUMATY

Bu duýduryş ýa-da Chess.com, LLC-niň bu Pynhanlyk Syýasatynda beýan edilişi boýunça şahsy maglumatlaryňyzy ýygnamagy barada ýa-da hukuklaryňyzdan Kaliforniýa kanunlary esasynda peýdalanmak barada soragyňyz bar bolsa bize şu ýerde ýüz tutmakdan çekinmaň:

Telefon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
E-poçta: support@chess.com
Poçta adresi:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 94097

BU PYNHANLYK SYÝASATYNA EDILEN ÖZGERDIŞLER BARADA HABAR

Pynhanlyk Syýasatymyzy islendik wagtda öz ätiýaçlygymyzda üýtgetme hukugyny elimizde saklaýarys. Pynhanlyk Syýasatymyza üýtgetme girizemizde biz (i) email üsti bilen we/ýa-da Serwisimizda möhüm duýduryş bilen size bildireris we (ii) üýtgedilen Pynhanlyk Syýasatyny saýtymyzda neşir ederis we Pynhanlyk Syýasatynyň ýörgünli senelerini täzeläris. Üýtgeşmeler üçin bu Pynhanlyk Syýasatyny döwürleýin gözden geçirmek maslahat berilýär.

Özgerişikleri neşir etmegimizden sonra saýtymyzdan peýdalanmagyňyz degişli özgerişikleri kabul edendigiňizi aňladýar.