iOS/iPhone/iPad üçin iň gowy küşt goýmasy

iOS enjamyňyz üçin mugt küşt goýmamyzy indiriň. 5 ýyldyzly goýmamyz dünýäniň dürli künjegindäki millionlarça küştçi tarapyndan halanýar. Islendik ýer-de küşt oýnap, öwrenip we paýlaşyp bilersiňiz!

Skrinşotlar

Oýun başlasyn!

CDScheno tarapyndan

2 aý bäri ulanýan: halaýan. Ýekde-seýrek mesele ýüze çykýar, HEMIŞE oýun. Günlük tapmaçalar we gollanmalar. Her derejedäki küştçiler üçin maslahatlar we strategiýalary öz içine alýan sapaklar bar. Kimdir biriniň mundan nähili kemçilik tapyp biljekdigi kelläme gelmeýär: mümkin boldugyça gowy.

Ýolda hem ajaýyp Küşt

Kat01523 tarapyndan

Ýolda mahalyňyz üçin ajaýyp goýma. Daşardakagam oýnap bilmegimizi halaýan. Başgalaryň oýunlaryna tomaşa edip we bu hakda gürleşip bilmegimiz hem täsin. Öwrenijiler üçinem gowy goýma!

Açyk tapawut bilen iň gowy küşt goýmasy

SpecterWolf tarapyndan

Diňe bir küşt oýnamak bilen çäklenmän islän şekliňizde hem oýnap bilersiňiz! Tagtaňyz we çöpleriňiz üçin saýlanmaga elýeter birnäçe temalar bar. Küştde ökdeleşmegiňiz üçin ýüzlerçe sapaklar bar! Aslynda syn ýazmaýan emma bu goýmanyň deweloperleri hak edýär ýazmagymy!

Ajaýyp

Ankit tarapyndan

Ähli derejeden küştçiler üçin ajayp küşt goýmasy bar. Bu goýma size dünýäniň ähli ýerinden küştçiler bilen oýnama mümkinçiligi berer. Ajaýyp - bäşlik!

Täze oýunçy

jessewmartin tarapyndan

Bu ýyl küşte başlamaga karar berdim we Chess.com-a minnetdar… Başga goýma barlamak üçin sebäp ýok. Oýnamaly, öwrenmeli we ösdürmeli zatlarymyň ählisi bar. Indi her gün oýnaýan.

Dogrymy aýdýan, şu aýda sowan iň gowy $7-ym

123456789013382 tarapyndan

Ajaýyp küşt goýmasy. 1 ýyla golaý wagt bäri bu goýmany ulanýan we taktikalary we kompýuter derňewini ulanmak arkaly Elo-my 670-den 1004-e ýetirdim.

Chess.com näme?