یا لثارات الحسین

کار من اینست که کاریم نیست عاشقم، از عشق تو عاریم نیست تا که مرا شیر غمت صید کرد جز که همین شیر شکاریم نیست ملک جهان گیرم چون آفتاب گر چه سپاهی و سواریم نیست

Admins
Matches
  • In Progress:
  • Total Points:
  • Matches Won:
  • Average Rating:
  • Today’s Rank: