Küşt oýnuny nähili gurnamaly

Küşt oýnuny nähili gurnamaly

CHESScom
|
Mar 3, 2017

Küşt oýnuny gurnamak aňsatdyr. Asyl kyn zat oýnamakdyr. Ine nähili gurnamalydygy barada. Ädim 1: Oýnamaga ýer saýlaň. Ýakynyňyzdaky dostuňyz bilen fiziki tagtada oýnamak isle...

Küşt tagtasyny nähili düzmeli

Küşt tagtasyny nähili düzmeli

CHESScom
|
Mar 3, 2017

Küşt toplumyňyz bar bolsa we oýuna başlamak isleýän bolsaňyz etmeli ilkinji zadyňyz tagtany dogry görnüşde düzmekdir. 1-nji ädim: Sag-aşak burçyna açyk reňkli (ak) öýjük ...

Küştde nädip ökdeleşmeli

Küştde nädip ökdeleşmeli

CHESScom
|
Mar 3, 2017

Dünýäniň ähli künjeginden millionlarça adam her gün küşt oýnaýar, siz nädip ökdeleşip bilersiňiz? IIne, küştde ökdeleşmek üçin etmeli zatlaryňyz: 1...

Küştde nädip ökdeleşmeli

Küştde nädip ökdeleşmeli

CHESScom
|
Mar 1, 2017

Küştde haýsy derejededigiňize seretmezden siz hemişe hasam öňe gidip bilersiňiz. Dogry çemeleşiş we endikler bilen küşt-de ökdeleşmek gyzykly we ýönekeý bolup biler. Küştde ökdeleşmek ...

Dünýädäki iň ussat küştçi kim?

Dünýädäki iň ussat küştçi kim?

CHESScom
|
Mar 1, 2017

Siz megerem "Tanyş-bilişlerimiň ählisini küştde utup bilerin" ýa-da "küşt mekdebimizdäki iň gowy küştçi men" diýýänlere gabat gelen bolsaňyz gerek. Bu gürrüňlerden soňra sizem &ou...

Ilkinji küşt toplumyňyz

Ilkinji küşt toplumyňyz

CHESScom
|
Jan 1, 2017

Küşti nähili oýnamalydygyňyzy, öwrenensiňiz, onlaýn birnäçe oýun hem oýnansyňyz we indi siz küşt toplumy almak isleýaňiz öýüňizde "tagta başynda" oýnap bile...

Iň gowy küşt saýty haýsy?

Iň gowy küşt saýty haýsy?

CHESScom
|
Jan 1, 2017

Küşt oýnap ýa-da öwrenip biljek birnäçe küşt saýtyňyz bardyr emma olardan haýsyny saýlamalysyňyz? Iň gowy küşt saýty Chess.com-dur! Ine size Chess.com-y saýlamagyň...

4 göçümlik mat

4 göçümlik mat

CHESScom
|
Jan 1, 2017

Iň ýygy duş gelýän küşt oýuny haýsydyr? 4 göçümlik mat (Dana maty diýibem bilinýär) iň köp gabat gelýän küşt oýunydyr. Ähli oýun&...

Küşt-de nädip ýeňiş gazanmaly

Küşt-de nädip ýeňiş gazanmaly

CHESScom
|
Jan 1, 2017

Nädip ýeňiş gazanyp bilersiňiz? Küştdäki maksat garşydaşy mat etmekdir. Haçan-da şa başga mal tarapyndan hüjüm astyndaka gaçmaga mümkinçiligi ýok bolsa mat bolýar. Şol wag...

Küşt nähili oýnalýar

Küşt nähili oýnalýar

CHESScom
|
Jan 7, 2014

Nunca es tarde para aprender a jugar al ajedrez: ¡el juego más popular del mundo! Aprender sus reglas es muy sencillo: Configura el tablero de ajedrez Aprende a mover las piezas en ajedrez Descubre las reglas especiales Averigu...

Küşt notasiýasy - Küştüň dili!

Küşt notasiýasy - Küştüň dili!

erik
|
Jun 24, 2007

Küşt notasiýasy, taktikalary öwrenmek, ýalňyşlara düşünmek ýa-da dostlaryňyzy geň galdyrmak üçin küşt oýunlaryny gaýta oýnap bilmegiňiz üçin oýunlary...