x
Chess - Oýna we öwren

Chess.com

Google Play-de MUGT

Win Phone Store-da MUGT

SYNLA
Küşt oýnuny nähili gurnamaly agzanyñ kiçi surady

Küşt oýnuny nähili gurnamaly

CHESScom Mar 3, 2017

Küşt oýnuny gurnamak aňsatdyr. Asyl kyn zat oýnamakdyr. Ine nähili gurnamalydygy barada. Ädim 1: Oýnamaga ýer saýlaň. Ýakynyňyzdaky dostuňyz bilen fiziki tagtada oýnamak isle...

Küşt-de nädip ökdeleşmeli agzanyñ kiçi surady

Küşt-de nädip ökdeleşmeli

CHESScom Mar 3, 2017

Dünýäniň ähli künjeginden millionlarça adam her gün küşt oýnaýar, siz nädip ökdeleşip bilersiňiz? Ine, küşt-de ökdeleşmek üçin etmeli zatlaryňyz: 1...

Küşt tagtasyny nähili düzmeli agzanyñ kiçi surady

Küşt tagtasyny nähili düzmeli

CHESScom Mar 3, 2017

Küşt toplumyňyz bar bolsa we oýuna başlamak isleýän bolsaňyz etmeli ilkinji zadyňyz tagtany dogry görnüşde düzmekdir. 1-nji ädim: Sag-aşak burçyna açyk reňkli (ak) öýjük ...

Küşt-de nädip ökdeleşmeli agzanyñ kiçi surady

Küşt-de nädip ökdeleşmeli

CHESScom Mar 1, 2017

Küşt-de haýsy derejededigiňize seretmezden siz hemişe hasam öňe gidip bilersiňiz. Dogry çemeleşiş we endikler bilen küşt-de ökdeleşmek gyzykly we ýönekeý bolup biler. Küşt-de ökdeleşme...

Dünýädäki iň ussat küştçi kim? agzanyñ kiçi surady

Dünýädäki iň ussat küştçi kim?

CHESScom Mar 1, 2017

Siz megerem "Tanyş-bilişlerimiň ählisini küştde utup bilerin" ýa-da "küşt mekdebimizdäki iň gowy küştçi men" diýýänlere gabat gelen bolsaňyz gerek. Bu gürrüňlerden soňra sizem &ou...

Ilkinji küşt toplumyňyz agzanyñ kiçi surady

Ilkinji küşt toplumyňyz

CHESScom Jan 1, 2017

Küşti nähili oýnamalydygyňyzy, öwrenensiňiz, onlaýn birnäçe oýun hem oýnansyňyz we indi siz küşt toplumy almak isleýaňiz öýüňizde "tagta başynda" oýnap bile...

Iň gowy küşt saýty haýsy? agzanyñ kiçi surady

Iň gowy küşt saýty haýsy?

CHESScom Jan 1, 2017

Küşt oýnap ýa-da öwrenip biljek birnäçe küşt saýtyňyz bardyr emma olardan haýsyny saýlamalysyňyz? Iň gowy küşt saýty Chess.com-dur! Ine size Chess.com-y saýlamagyň...

4 göçümlik mat agzanyñ kiçi surady

4 göçümlik mat

CHESScom Jan 1, 2017

Iň ýygy duş gelýän küşt oýuny haýsydyr? 4 göçümlik mat (Dana maty diýibem bilinýär) iň köp gabat gelýän küşt oýunydyr. Ähli oýun&...

Küşt-de nädip ýeňiş gazanmaly agzanyñ kiçi surady

Küşt-de nädip ýeňiş gazanmaly

CHESScom Jan 1, 2017

Nädip ýeňiş gazanyp bilersiňiz? Küştdäki maksat garşydaşy mat etmekdir. Haçan-da şa başga mal tarapyndan hüjüm astyndaka gaçmaga mümkinçiligi ýok bolsa mat bolýar. Şol wag...

Şuwagt saýtda