Makalalar
4 göçümlik mat

4 göçümlik mat

CHESScom
| 102 | Öwrenjeler üçin

Iň ýygy duş gelýän küşt oýuny haýsydyr?

4 göçümlik mat (Dana maty diýibem bilinýär) iň köp gabat gelýän küşt oýunydyr. Ähli oýunçylar diýen ýaly ýa bu görnüşde mat bolandyr ýa-da bu görnüşde maty amala aşyrandyr haçandyr birwagt.

Ýöne gorkarlyk zat ýok, nähili goranmalydygyny bilseňiz aklary kyn ýagdaýa duçar edip bilersiňiz.

4 göçümlik mat birnäçe görnüşde amala aşyrylyp biliner emma iň adaty shema aklaryň 1.e2-e4 bilen başlap f7 öýjügine hüjüm etmek üçin c4 öýjügine pilini ýerleşdirmegi we wezirini h5 (ýa-da f3) öýjügine ýerleşdirmegi bilen emele gelýär. Eger garalar goranmasa aklar mat eder 4.Wxf7 arkaly.Four-Move Checkmate

Garalar nädip goranyp biler? 3 ýol bar: ...We7, ...Wf6 we ...g6, ählisi aklaryň mat howpuny serpikdirip biljek akla ýatgyn göçümlerdir.

Defending the four-move checkmate.

Garalar bu belany başdan sowansoň ak wezir özüni howp astynda duýar. Garalar öz mallaryny ak wezire hüjüm etmek arkaly oýuna ýerleşdirjek bolmalydyr.

Indi bu matdan halas bolmagyň ýoluny bilýäňiz, onda sizi Chess.com-da hasap açyp oýuna başlamakdan saklaýan zat näme?

CHESScom agzadan has köp
Naýbaşy 10 küşt duzagy

Naýbaşy 10 küşt duzagy

Dünýäde näçe sany küştçi bar?

Dünýäde näçe sany küştçi bar?