Makalalar
Naýbaşy 10 küşt duzagy
Küşt hileleriniň we duzaklarynyň naýbaşy 10 mysalyna seýil ediň.

Naýbaşy 10 küşt duzagy

CHESScom
| 260 | Taktikalar

Küşt taryhy boýunça küşt hileleri we duzaklary küştsöýerleriň hyýalyny we ünsüni özüne çekendir. Ýokary hilli duzaklar biziň ünsümizi çekýän we zamana synagyna çydamly taktiki idealar, kombinasiýalar we haýran ediji konseptleri öz içine alýar.

1. Nuhuň gämisi duzagy

Nuhuň gämisi duzagy birnäçe zorlaýjy göçümler üsti bilen aklaryň açyk reňk pilini gabamak baradadyr. Bu duzak Ruý Lopez açylyşynda garalar üçindir.

2. Legal duzagy

Bu duzak 18-nji asyrdan galmadyr we Sire de Legal şanyna atlandyrylandyr. Köp küştçileriň söýgüli duzagy bolan bu duzak owadan bir wezir pidasyny öz içine alýar.

3. Kembridj bahary duzagy

Kembridj bahary duzagy Queen's Gambit Declined açylyşydaky meşhur göçümleriň yzygiderliliginde peýda bolýan duzakdyr.

4. Lasker duzagy

Lasker duzagy 2-nji dünýä çempiony Emanuel Lasker şanyna atlandyrylandyr. Bu duzagyň iň gowy tarapy seýrek duş gelýän ata beýgeltme ýagdaýyny öz içine almagydyr. Garalar aklaryň queen's gambit-ine garşy Albin-countergambit ini oýnaýar.

null

2-nji dünýä çempiony Emanuel Lasker

5. Rubinştaýn duzagy

Rubinştaýn duzagy beýleki bir küşt legendasy Akiba Rubinştaýn şanyna atlandyrylandyr. Bu takyk duzak iň azyndan bir pyýada gazandyrar emma garalar açgöz bolsa onda weziri hem gabalyp bilner.

null

Akiba Rubinştaýn

6. Sibirýa duzagy

Smit-Morra gambitindäki bu duzak ähli derejelerden gurban awlandyr! Göräýmäge aklar diňe bir tebigy ösüş göçümleri amala aşyrýan ýalydyr we birden ýa wezirini ýitirýär ýa-da mat bolýar!

7. Fajarowicz duzagy

Bu ogryn duzak Budapeşt gambiti açylyşyndandyr. Garalar ak weziri ele geçirmek üçin 2 maýda çöpüni pida etdi.

8. Blackburne Shilling duzagy

Bu duzakda Garalar ähli ýönekeý açylyş ýörelgelerini bozýar aklary duýdansyz gysdyrmak üçin. Ilkinji bakyşda Garalar ünssüz göçümler edýän ýalydyr emma 5...Wxg2-den soňra kimiň başy beladadygy ýüze çykýar! Bu duzak Italiýan açylyşyndan peýda bolýar.

9. Englund gambit duzagy

Garalar batyrlyk (ýa-da ünssüzlük!) bilen 1.d4 göçümini 1...e5 bilen garşylaýar?! Bu garalar bilen oýnaýarkaňyz mümkin boldukça öjükdirijilikdir! Bu duzakda birnäçe rejeli idea bardyr we o diýen köp çalşyrylmandygyna seretmezden aklary mat etmek bilen soňlandyrýar oýny.

10. Çeňňek syrygy duzagy

Bu duzaklar seriýasyny Ruý lopeze garşy beýleki bir gülkünç göçüm bilen tamamlaýarys. g4-däki at çeňňek iýmidir we h5-däki pyýada kimdir birini gapyl basmaga häzir çeňňek syrygydyr! Bu duzak onlaýn ýa-da ýüzbe-ýüz blitz oýunlar üçin diýseň gülkülidir.

Siziň söýgüli küşt hileleriňiz we duzaklaryňyz nämedir? Hemmeler ondan peýdalanmagy üçin olary teswirde paýlaşyň! Oýunlary paýlaşmak üçin täze GIF döredijimizden peýdalanyp bilersiňiz!

CHESScom agzadan has köp
Dünýäde näçe sany küştçi bar?

Dünýäde näçe sany küştçi bar?

Onlaýn küşt oýnamak üçin iň gowy ýer

Onlaýn küşt oýnamak üçin iň gowy ýer