Makalalar
Dünýädäki iň ussat küştçi kim?

Dünýädäki iň ussat küştçi kim?

CHESScom
| 150 | Öwrenjeler üçin

Siz megerem "Tanyş-bilişlerimiň ählisini küştde utup bilerin" ýa-da "küşt mekdebimizdäki iň gowy küştçi men" diýýänlere gabat gelen bolsaňyz gerek. Bu gürrüňlerden soňra sizem özüňize soran bolsaňyz gerek "Dünýädäki iň gowy küştçi kim?" diýip.

Häzir dünýäniň iň ussat küştçisi Magnus Karlsendir. Ol 2013-nji ýyldan bäri çempiondur.

Ol 1990-njy ýyl-da Norwegiýa-da dünýä gelen, Magnus küşti 5 ýaşyndaka öwrendi. Ol tiz wagt-da dana hökmünde ykrar edildi we 13 ýaşyndaky ähli wagtlaryň iň ýaş grosmeýsterlerinden biri boldy. Magnus birnäçe dünýä çempionlyklarynda, halkara bäsleşikler-de we onlaýn bäsleşiklerde ýeňiş gazandy. Ol islendik görnüşdäki küşt bäsleşiklerinde naýbaşydyr: uzyn wagtly bäsleşiklerden tut 5 minutlyk blitz oýunlaryna çenli.

Magnus

Magnusy iň güýçli eden aýratynlyk onuň bir ejizligi bolmazlygydyr. Ýaşrakka gaty agressiwdi, wagtyň geçmegi bilen onuň oýuny ähli bölümlerde ussatlaşdy. Ol kän bir töwekgelçilik etmezden howply bolup durýar. Ol açylyşlar-da hem, oýun ortasynda hem, oýun ahyrlarynda hem güýçlidir. Ol strategik we pozisýonal oýnaýar, ol taktiki mümkinçilikleri hem diýseň seýrek sypdyrýar we ol kiçi bir öňdeligi hem ýeňişe öwürmegi başarýar.

Köp adamlar Magnusyň diňe bir häzirki iň güýçli küştçidigi bilen däl-de eýsem onuň adamzat taryhyndaky iň güýçli küştçidigi bilenem ylalaşýar.

Magnus tarapyndan oýnalan şu çalt mata baran oýuna göz gezdiriň. Bu size name üçin onuň dünýä çempionydygyna düşünmegiňize kömek eder.

"Iň ussat dünýä çempiony kimdi?" diýen soraga statistiki jogap üçin Chess.com-yň aýratyn analizine göz gezdirmegi unutmaň.

CHESScom agzadan has köp
Naýbaşy 10 küşt duzagy

Naýbaşy 10 küşt duzagy

Dünýäde näçe sany küştçi bar?

Dünýäde näçe sany küştçi bar?