Makalalar
Ilkinji küşt toplumyňyz

Ilkinji küşt toplumyňyz

CHESScom
| 46 | Öwrenjeler üçin

Küşti nähili oýnamalydygyňyzy, öwrenensiňiz, onlaýn birnäçe oýun hem oýnansyňyz we indi siz küşt toplumy almak isleýaňiz öýüňizde "tagta başynda" oýnap bileriňiz ýaly.

Nähili küşt toplumy almalysyňyz?

null

4 görnüşli küşt toplumy bardyr. Olaryň hersi aýra maksada hyzmat edýändir.

1. Klub/bäsleşik küşt toplumy

Iň köp gabat gelýän, arzan we amaly küşt toplumydyr bular. Çöpler plasmasdyr we tagta plastinkadandyr. Çynlakaý çemeleşýän küştçileriň aglabasy öýünde bu toplumy edinýär sebäbi bu ulanmaga oňaýlydyr.

null

Surat: Wikimedia.

2. Agaç küşt toplumy

Agaçdan edilen küşt toplumy hem owadan hem-de amalydyr oýnama üçin emma arzan däldir. Agaç küşt toplumy agajyň hiline we harjanan zähmete bagly bolmak bilen 100 we 1000 Amerikan dollary arasynda bahasy bardyr.

null

Surat: Wikimedia.

3. Elektron küşt toplumy

Küşti internet arkaly oýnamak aňsatlaşmagy netijesinde elektron küşt toplumlary meşhurlygyny az-kem ýitirdi emma siz özüňize ýönekeý kompýuter garşydaş gözleýän bolsaňyz elektronik toplum siziň üçin gyzykly bolup biler.

null

Surat: Wikimedia.

4. Bezelen küşt toplumy

Üns çekiji görünmegi üçin ýasalan küşt toplumynyň dürli görnüşi bardyr. Sünnälenip ýasalanyndan tutuň abstrakt görnüşine çenli islendik bir materialdan islendik bir tema astynda ýasalan küşt toplumy görnüşlerine gabat gelip bilersiňiz emma olar köplenjine sergi üçindir we oýnamak üçin amaly däldir.

null

Küşt toplumy satyn almakçy bolsaňyz Wholesale Chess bölümine ser salyň.

CHESScom agzadan has köp
Naýbaşy 10 küşt duzagy

Naýbaşy 10 küşt duzagy

Dünýäde näçe sany küştçi bar?

Dünýäde näçe sany küştçi bar?