Makalalar
Küştde nädip ökdeleşmeli

Küştde nädip ökdeleşmeli

CHESScom
| 104 | Öwrenjeler üçin

Küştde haýsy derejededigiňize seretmezden siz hemişe hasam öňe gidip bilersiňiz. Dogry çemeleşiş we endikler bilen küşt-de ökdeleşmek gyzykly we ýönekeý bolup biler. Küştde ökdeleşmek üçin size düzgünleri öwrenmek, dowamly oýnamak, oýunlaryňyza gaýtadan göz gezdirmek, oýun ahyrlaryny öwrenmek, açylyşlarda wagt ýitirmezlik we göçümleriňiz barada iki gezek oýlanmagyňyz gerek.

1. Düzgünleri takyk öwreniň.
Düzgünlerden habardardygyňyza ynamlydygyňyz ýa däldigiňiz tapawudy ýok, ökde oýunçy däl bolsaňyz düzgünlere, göçümlere gaýtadan göz gezdirmek gowy pikirdir. Ýönekeý düzgünleri we strategiýalary siz şu ýerde görüp bilersiňiz.

2. Dowamly we köp oýnaň.

Hiç bir zady dowamly gaýtalaman öwrenip bolmaz, küşt hem şeýledir. Mümkin bolan her pursatda küşt oýnaň, öýde hem bolsa kompýuter-de hem bolsa.

3. Oýunlaryňyza göz gezdiriň we ders alyň.

Gaýta göz gezdirmezden oýnamak köplenjine peýdasyzdyr. Her bir oýun köp mukdar-da mümkinçiliklere we ýalňyşlara eýedir. Ökdeleşmek üçin her ikisini hem öwrenmelisiňiz. Awtomatiki kompýuter derňewi size bu babat-da kömek edip biler.

4. Küşt tapmaçalary bilen türgenleşiň.
Küşt tapmalaçary çözülmäge garaşýan meselelerdir. Olar hakyky oýunda garşyňyza çykyp biljek oýunlara mysal bolup durýar. Bu tapmaçalar küşt oýnamak ýalydyr, bir tapawudy siz birnäçe kysmy ätleýäňizde göni aýgytly ýere geçýäňiz! Mugt tapmaçalardan birnäçesine synanşyň.

5. Ýönekeý oýunahyrlaryny öwreniň.

Garaşylmadyk şekilde, köp küşt oýunlary ir gutarmaýar, diňe we diňe uzyn göçümler seriýasyndan we köp mallar çalşylandan soňra. Bu ýagdaý köplenjine diňe şalar we azajyk mallar/pyýadalar galmagy bilen netijelenýär. Bu, köplenjine pyýadalaryňyzdan biri wezirlige beýgeltmeli bolýan oýun ahyryňyzdyr. Oýun ahyrlaryny öwrenmek size köp oýun-da ýeňiş gazanmaga kömek eder. Siz iň köp gabat gelýän oýun ahyry türgenleşiklerine şu ýerde türgenleşip bilersiňiz.

6. Açylyşlary ýatlamak bilen wagt ýitirmäň.

Köp küştçiler göçümler seriýasyny ("açylyşlar") ýatlamak bilen wagt ýitirmek ýalňyşlygyny goýberýär. Köp oýunçylar köp açylyşlary bilmeýär, bilýänem bolsa olaryň siziň seriýaňyzy oýnama ähtimallygy gaty pesdir. Açylyş prinsiplerini gowuja öwrenip we ýatlamak üçin kän strese girmäň.

7. Göçümleriňiz barada iki gezek oýlanyň.

Küşt oýnamagyň iň möhüm parçalaryndan biri hem erbet göçümlerden gaça durmakdyr. Köp oýunlarda uly ýalňyşlar bilen utulýarlar. Bir malyňyz göçmänkäňiz hemişe bu barada iki gezek oýlanyň öz şahyňyzyň howpsuzlygy we haýsydyr bir mal mugt gitmeýändigi barada.

Küşt ukybyňyzy güýçlendirmäge taýyn bolanyňyz-da mugt oýunlar we sapaklar üçin Chess.com-a agza boluň!

CHESScom agzadan has köp
Naýbaşy 10 küşt duzagy

Naýbaşy 10 küşt duzagy

Dünýäde näçe sany küştçi bar?

Dünýäde näçe sany küştçi bar?