Makalalar
Nazary taýdan mümkin bolan iň çalt mat

Nazary taýdan mümkin bolan iň çalt mat

CHESScom
| 108 | Öwrenjeler üçin

Heý-de özüňize "Küştdäki iň gysga mat nähilikä?" diýip sorapmydyňyz? Bu, 2 göçümli matdyr.

2 göçümlik mat (sypaýylyk bilen tentek maty diýlip bilinýär) aslynda diýseň tentekçedir we siziň ýa-da garşydaşyňyzyň käbir gaty pes hilli göçümleri göçmegi gerek. Aklar ilki bilen F pyýadasyny 1 ýa-da 2 öýjük göçmeli. Soňra garalar 3 pyýadasyny sürmeli wezire ýol açmak üçin. Aklar mundan soň G pyýadasyny 2 öýjük göçmeli garalaryň weziri H4-e gelip bilmegi üçin: mat!

Two-Move Checkmate

Aklar hökmünde oýnaňyzda siz nädip 2-göçümli matdan gaça durup bilersiňiz? F pyýadany gozgamaň! Bu öwrenijileriň ählisi üçin umumy maslahatdyr. F pyýadany göçmek şah üçin howply liniýalary açýar we oýuny öwrenýärkäňiz mundan gaça durmak iň gowusydyr. F pyýadany gozgamasaňyz hat-da grosmeýster hem sizi 2 göçümde mat edip bilmez. 

Indi bu mat görnüşini bilýäňiz, Chess.com hasaby döredip oýna başlamakdan näme saklaýar sizi? Beýle mat bolasyňyz ýokla!

CHESScom agzadan has köp
Naýbaşy 10 küşt duzagy

Naýbaşy 10 küşt duzagy

Dünýäde näçe sany küştçi bar?

Dünýäde näçe sany küştçi bar?