Makalalar
Onlaýn küşt oýnamak üçin iň gowy ýer

Onlaýn küşt oýnamak üçin iň gowy ýer

CHESScom
| 27 | Öwrenjeler üçin

Küşt oýnundan lezzet almak üçin ýer agtarýaňmy? Megerm özüňize şu soragy beren bolsaňyz gerek: Onlaýn küşt oýnamak üçin iň gowy ýer niresi?

Chess.com onlaýn küşt üçin iň gowy ýerdir. Biziň janly serwerimiz siziň isläp biläýjek ähli mümkinçiligiňize eýe:

1. Iň köp küştçiler

Islendik wagtda Chess.com açyk tapawut bilen iň köp onlaýn küştçä eýedir. Öwrenijimisiňiz, tejribeli ýa-da grosmeýstarmysyňyz tapawudy ýok, özüňize görä garşydaş bilen basym oýuna başlap bilersiňiz.

null

2. Iň gowy onlaýn interfeýs

Chess.com Küşt üçin owadan, parlak we modern interfeýsa eýedir. Isleýän ähli zadyňyz bardyr we islemeýän hiç zadyňyz ýokdur. Dostuňyz bilen oýnaň ýa-da çakylyk açyň. Dostlaryňyz we beýleki gatnaşyjylar bilen gümür-ýamyr ediň. Naýbaşy oýunçylary yzarlaň. Derňew tagtasynda oýunlaryňyza gaýta ser salyň. Mümkinçilikler tükeniksizdir!

Tejribäňizi kadalaşdyrmak isleýäňizmi? Chess.com size çäksiz temalar we sansyz-sajaksyz interfeýs şahsylaşdyrma mümkinçiligini hödürleýär.

null

3. Dürli wagt ölçegi we küşt wariantlary

Chess.com size 10 sekuntlyk oýundan başlap birnäçe günli wagt kontrolyna mümkinçilik berýär. Chess.com-da küşt oýnamak üçin hemişe wagt bardyr.

Chess.com mundanam başga Küşt960, Bughouse, 3-şah we Depäniň şahy ýaly küşt wariantlaryna hem mümkinçilik berýär.

null

4. Bäsleşikler

Humar oýnamak isleýäňizmi? Bäsleşige gatnaşyň! Biziň tölegsiz bäsleşiklerimiz size dürli oýunçylara garşy liderlik sanawynyň başyna geçmegiňiz üçin ukyplarňyzy barlap görmäge mümkinçilik berýär. Her birnäçe minutda bir başlaýan dürli görnüşdäki bäsleşikler arkaly ýaryşmaga hemişe mümkinçilik bardyr.

null

5. Ymtylma mody

Oýnaýarkaňyz hiç hili biynjalyk edilmek isläňizok? Biziň meşhur ymtylma modumyzy ulanyň ähmiýetli nokat üçin: özüňiz, garşydaşyňyz, tagta we wagt. Oýun dowamynda "Z" düwmesine basmagyňyz ýetikdir ymtylma mody üçin.

null

6. Iň gowy adyl oýun sistemasy

Garşydaşyňyz ynsan däldir öýtmekden erbet duýgy ýok bolsa gerek. Chess.com, oýunçylaryň daşardan kömek almaýandygyna ynamly bolmak üçin düzülen professionallardan ybarat topary bar.

Adyl oýun sistemamyz şol bir wagtyň özünde oýuny terk edýän, egleýän ýa-da beýleki bir biynjalyk ediji hereketleri edýänleri jezalandyrýar hem. Oýunçylarymyzyň ählisiniň şat we adyl oýundan lezzet alyp bilmegi üçin jan edýäs.

Onlaýn küşte başlamaga taýyn bolsaňyz Chess.com-a agza boluň!

CHESScom agzadan has köp
Naýbaşy 10 küşt duzagy

Naýbaşy 10 küşt duzagy

Dünýäde näçe sany küştçi bar?

Dünýäde näçe sany küştçi bar?