Makalalar
Öwrenjeler üçin iň amatly açylyşlar

Öwrenjeler üçin iň amatly açylyşlar

CHESScom
| 579 | Öwrenjeler üçin

Küştdäki ilkinji birnäçe göçüm göçümleriňiz arasynda iň ähmiýetlisi bolmagy mümkin. Ol göçümler arkaly siz irki planlaryňyzyň düýbüni tutýaňyz we tagtadaky teritoriýaňyz üçin göreşýäňiz. Köp öwrenjeler üçin göçümleri takyk ýatlamak möhüm däldir, oňa derek olar merkezi golastyna almak ýaly açylyş prinsiplerinine ymtylmalydyr. Şonda-da käbir açylyşlar diýseň meşhurdygy zerarly olary bilmek peýdalydyr, olar netijeli planlar bilen netijelenip biler emma ýatlamaga aşa garaşly bolmaň ýogsa özüňizi pes duýarsyňyz.

Öwrenjeler üçin iň amatly açylyşlardan käbiri:

1. Italiýan açylyşy:
Italiýan oýuny 1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Pc4 göçümleri bilen başlaýar. Açylyşyň maksady merkezi at we pyýada bilen bile basym golastyna almak we pili iň howply bolup biljek ýerine ýerleşdirmekdir. Mundanam başga, siz howpsuz rakirowka üçinem taýynlyk görýäňiz.

2. Sisiliýa goragy:
Sisiliýa goragy agressiw oýunçylar üçin garalardaka iň meşhur açylyşdyr. Bu 1.e4 1c5 bilen başlaýar, aklar köplenjine merkez-de zona bilen netijelenýän 2.Af3 we 3.d4 oýnaýar emma bu şol bir wagt-da garalaryň pil pyýadasyny merkezi pyýada bilen çalyşmak arkaly öňdelik ele geçirmegine sebäp bolýar.

3. Fransuz goragy:
Fransuz açylyşy her bir küştçiniň öwrenmeli ilkinji strategik açylyşlaryndandyr. e5 oýnalmagyndan soňra (iru-giç) her iki tarap-da hem pyýadalar zynjyry bolar. Fransuz goragyndaky töwekgelçiliklerden biri hem ç8 pilini oýuna çykarmagyň kynlygydyr.

4. Ruý Lopez açylyşy:
Ruý-Lopez açylyşy iň köne we iň nusgawy açylyşlardandyr. Bu açylyş ilkinji küşt kitaplaryndan birini ýazan Ispan ýepiskopy Ruý-Lopez şanyna beýle atlandyrylandyr. Ruý Lopez açylyşy e5-däki pyýadany goraýan ata hüjüm edýär. Aklar bu hüjümi garalaryň merkezine has köp basynç etmek üçin ulanmaga ymtylýar.

5. Slaw goragy:
Slaw goragy d5-däki pyýadany berk goraýan diýseň berk açylyşdyr. Garalaryň mallarynyň ählisi özleriniň tebigy ýerlerine ýerleşip biler emma garalar biraz kiçi teritoriýa eýe bolar.

Iň gowy açylyş merkezi-aktiw-mallar-bilen-golastyna-almak-we-ünsli-oýnamak açylyşydyr. Siz muny nähili oýnamalydygyny onsuzam bilýänsiňiz.

CHESScom agzadan has köp
Naýbaşy 10 küşt duzagy

Naýbaşy 10 küşt duzagy

Dünýäde näçe sany küştçi bar?

Dünýäde näçe sany küştçi bar?