Chess.com Jemgyýet kadalary

Bu tekst diňe bir maglumat beriji terjimedir. Kanuny taýdan ýörgünli ýeke-täk wersiýa Iňlisçe elýeterdir.

Ýörgünlilik başlangyjy: March 25, 2019

Chess.com planetadaky her ýurda wekilçilik edýän millionlarça aktiw agzalary bilen iň uly onlaýn küşt jemgyýeti boldy. Biziň maksadymyz ähli küşt janköýerleriniň lezzet almagy üçin gülkili, howpsuz we adyl ýer döretmek.

Ähli agzalary başgalaryna özlerine nähili çemeleşilmegini isleýän bolsa şeýle çemeleşmäge we aşakdaky kesgitli instruksiýalara eýermäge çagyrýarys. Bu düzgünlere eýermedik küştçiler we jemgyýet agzalary duýduruşlara, çäklendirilen aýratynlyklara, aýry oýunçy howuzlaryna ýa-da hat-da hasabynyň ýapylmagyna duçar bolarlar.

Jemgyýetde çemeleşme kadalary

 • Ýakymly, ýokumly we geçirimli boluň
 • Başga agzalara sögmäň, jabjynmaň, diskriminirlemäň ýa-da islendik bir ýol bilen ýalňyş çemeleşmäň
 • Forumlary haklamaň, trollamaň ýa-da üns bölüji ýa-da manysyz mazmun neşir etmäň
 • Spam we mahabat neşir etmäň ýa-da teswirleri we hatlary nusgala/ýapyşdyr etmäň
 • Klubyňyzy hetdenaşa ýaýbaňlandyrmaň
 • Dini ýa-da syýasy meseleleri ortalykda çekeleşmäň
 • Aýyp ýa-da pornografik mazmun neşir etmäň
 • Bikanun hereketler barada çekeleşmäň
 • 1 hasapdan köp hasap açmaň

Sportmenlik kadalary

 • Oýunlary ýygy-ýygydan abort etmäň
 • Garşydaşlaryňyzy dereksiz garaşdyrmaň
 • Utulýarkaňyz boýun egmezden terk etmäň ýa-da birikmäni üzmäň
 • Garşydaşlaryňyzy aýyplamaň ýa-da olara jabjynmaň

Adyl oýun düzgünleri

 • Başga bir adamdan, küştçiden ýa-da tälimçiden ýardam almaň
 • Başga biri hasabyňyzy ulanmagyna rugsat bermäň we başgalaryň hasabyna ulaşmaň
 • Oýun dowam edýärkä küşt motorlary, botlary, goşundylary ýa-da derňeýji islendik bir guraly ulanmaň
 • Açylyşlar eksplorerini ýa-da beýleki açylyşlar kitaplaryny motor hasaplamalary bolmazdan diňe Günlük küştde ulanyp bilersiňiz
 • Reýtingleri, duşuşyklary we oýun netijelerini emeli ýol bilen aldawa salmaň
 • Başga agzalaryň oýnaýşyna goşulmaň
 • Iň gowy göçümi aýan edip biljek tablisalary ýa-da islendik bir başga resurslary ulanyp bilmersiňiz
 • Progressiýadaky oýunlaryňyzy "säwlige garşy barlamaň" ýa-da nähilidir bir ýol bilen derňemäň
 • Garşydaşyňyz daşardan ýardam alýandygy barada şübhe duýýan bolsaňyz bu siziň hem beýtmegiňiz üçin bahana däldir. Garşydaşy bildiriň

Syýasatlarymyz barada soragyňyz bar bolsa Goldaw toparymyza ulaşyň.