Chess.com Jemgyýet Syýasaty

Bu tekst diňe bir maglumat beriji terjimedir. Kanuny taýdan ýörgünli ýeke-täk wersiýa Iňlisçe elýeterdir.

Ýörgünlilik başlangyjy: June 5, 2020

Chess.com planetadaky her ýurda wekilçilik edýän millionlarça aktiw agzalary bilen iň uly onlaýn küşt jemgyýeti boldy. Biziň maksadymyz ähli küşt janköýerleriniň lezzet almagy üçin gülkili, howpsuz we adyl ýer döretmek.

Ähli agzalary başgalaryna özlerine nähili çemeleşilmegini isleýän bolsa şeýle çemeleşmäge we aşakdaky kesgitli instruksiýalara eýermäge çagyrýarys. Bu düzgünlere eýermedik küştçiler we jemgyýet agzalary duýduruşlara, çäklendirilen aýratynlyklara, aýry oýunçy howuzlaryna ýa-da hat-da hasabynyň ýapylmagyna duçar bolarlar.

Jemgyýet çemeleşmesi

 • Ýakymly, ýokumly we geçirimli boluň
 • Jynsparazlyga, seksizme, ulumsylyga ýa-da zorlukly haýbatlara oňşuk etmeris
 • Başga agzalara sögmäň, jabjynmaň, diskriminirlemäň ýa-da islendik bir ýol bilen ýalňyş çemeleşmäň
 • Forumlary haklamaň, trollamaň ýa-da üns bölüji ýa-da manysyz mazmun neşir etmäň
 • Spam we mahabat neşir etmäň ýa-da teswirleri we hatlary nusgala/ýapyşdyr etmäň
 • Klubyňyzy hetdenaşa ýaýbaňlandyrmaň
 • Dini ýa-da syýasy meseleleri ortalykda çekeleşmäň
 • Aýyp ýa-da pornografik mazmun neşir etmäň
 • Bikanun hereketler barada çekeleşmäň
 • 1 hasapdan köp hasap açmaň

Sportsmenlik

 • Oýunlary ýygy-ýygydan abort etmäň
 • Garşydaşlaryňyzy dereksiz garaşdyrmaň
 • Utulýarkaňyz boýun egmezden terk etmäň ýa-da birikmäni üzmäň
 • Garşydaşlaryňyzy aýyplamaň ýa-da olara jabjynmaň

Syýasatlarymyz barada soragyňyz bar bolsa Goldaw toparymyza ulaşyň.