Adyl oýun düzgünleri

Bu tekst diňe bir maglumat beriji terjimedir. Kanuny taýdan ýörgünli ýeke-täk wersiýa Iňlisçe elýeterdir.

Chess.com has a responsibility to maintain a clean, fair platform for chess players around the world. We reserve the right to monitor all chess games played on our platform.

 • Ähli göçümleriňiz özüňiziňki bolmaly
 • Hiç bir şekilde kezzaplyk etmäň
 • Ene-atalar, dostlar, tälimçiler we başga küştçiler hem degişli bolmak bilen, hiçkimden ýardam almaň
 • Oýun dowam edýärkä küşt motorlary, software görnüşleri, botlary, goşundylary ýa-da derňeýji islendik bir guraly ulanmaň
 • Naýbaşy göçümi görkezýän tablisalary ýa-da beýleki resurslary ulanmaň (Janly we Günlük küşt ikisinde-de)
 • Açylyşlar eksplorerini ýa-da beýleki kitaplary, motor ewaluasiýalary bolmazdan, diňe Günlük küştde ulanyp bilersiňiz (Onlaýn/Janly küştde däl)
 • Progressiýadaky oýunlaryňyz üstünde asla awto-derňew ýa-da "säwlik barlagy" etmäň
 • Hiç kimiň hasabyňyzy ulanmagyna rugsat bermäň
 • Başgasynyň hasabyny ulanmaň
 • Reýtingleri, matçary we oýun netijelerini emeli ýol bilen aldawa salmaň
 • Başga agzalaryň oýnaýşyna goşulmaň
 • Garşydaşyňyzyň daşardan ýardam alýandygyndan şüphe etmegiňiz siziň hem şeýtmegiňize bahana bolup bilmez. Kimdir biri kezzapdyr öýtseňiz ony Chess.com-a report ediň.

DUÝDURYŞ: Öz ätiýaçlygymyzda, Adyl Oýun Syýasatymyzy bozandygyňyz barada karar alsak, hasabyňyzy ýaparys we Adyl Oýny bozandygyňyz barada tagma goýarys. Chess.com-daky oýnyňyza gözegçilik etmek we Adyl Oýun Syýasatymyzy ýerine ýetirmek üçin alyp biljek çärelerimiziň doly sanawyny görmek üçin, Ulanyjy Şertnamasynyň Soňlandyrma we Hasap Çäklendirme bölümine serediň.