Makalalar
Iň gowy küşt saýty haýsy?

Iň gowy küşt saýty haýsy?

CHESScom
| 62 | Öwrenjeler üçin

Küşt oýnap ýa-da öwrenip biljek birnäçe küşt saýtyňyz bardyr emma olardan haýsyny saýlamalysyňyz? Iň gowy küşt saýty Chess.com-dur!

Ine size Chess.com-y saýlamagyňyz üçin sebäpler:

1. Iň köp küştçiler

Özüňize taý biri bilen basym oýun gurnamak isleýän bolsaňyz öz halaýan wagtyňyza görä, iň köp garşydaşy Chess.com-dan taparsyňyz. Mundanam başga Chess.com-da iň berk adyl oýun düzgünleri bardyr siziň şat we adyl oýun oýnaýandygyňyza güwä geçip bilmek üçin.

Chess.com Members Online

2. Chess.com iň gowy türgenleşik esbaplaryna eýedir.

Küştde ökdeleşmek isleýän bolsaňyz başga hiç ýerde has köp materiala gabat gelmersiňiz.

  • Taktiki kybyňyzy ösdüriň hiç bir mümkinçiligi sypdyrmazlyk üçin.
  • Küşt strategiýasy we taryhy baradaky bilimiňizi çuňlaşdyrmak üçin iň gowy küşt tälimçileriniň makalalaryny okaň.
  • Naýbaşy oýunçylar we naýbaşy küşt wakalaryndan habardar edilmek üçin täzelikleri yzarlaň.
  • Sapaklar arkaly interaktiw gurşawda öwreniň.
  • Birnäçe küşt temasy barada basym öwrenmek üçin ussat awtorlarymyzyň wideolaryna tomaşa ediň.
  • Türgenleşik bölümi bilen ukyplaryňyzy barlaň.

Chess.com öwrediji küşt materialyna gezek gelende tükeniksiz resursa eýe diýen ýalydyr.

65,000+ Tactics On Chess.com

3. Dünýäniň iň ussat oýunçylary Chess.com-da oýnaýar.

PRO Chess League bolsun, Speed Chess Championship bolsun ýa-da islendik dostana oýun bolsun, siz dowamly ýagdaýda dünýäniň naýbaşy oýunçylarynyň Chess.com-da oýnaýandygyna gabat gelersiňiz. Olaryň oýunlaryna Janly serwerimizde yzarlaň we olaryň göreni haýran edýän oýnaýşyna telpek goýuň.

Magnus Carlsen Plays On Chess.com

4. Chess.com iň aktiw küşt jemgyýetine eýedir.

Küşt hakda söhbet etmek isleseňiz klub, goşulyň, topar hökmünde ýaryşyň ýa-da dostlaşyň, Chess.com tüýs size görädir. Başga islendik ýerden has köp onlaýn agza we forumda bolan agza bardyr. Iň uly küşt jemgyýetine goşulyň!

5. Chess.com iň gowy küşt goýmasyna eýedir.

Ýoldakaňyz oýnamak isleýäňiz? Chess.com bilen kompýutere ýa-da laptopa baglanmaga mätäç dälsiňiz. Chess.com goýmalaryny indiriň we telefonuňyzda ýa-da tabletyňyzda oýundan lezzet alyň, tapmaça çözüň, wideolara tomaşa ediň we ş.

Play On Chess.com's Mobile Apps

Entek Chess.com hasabyňyz ýok bolsa onda bugün agza boluň.

CHESScom agzadan has köp
Naýbaşy 10 küşt duzagy

Naýbaşy 10 küşt duzagy

Dünýäde näçe sany küştçi bar?

Dünýäde näçe sany küştçi bar?